Άρθρο 17: Κληρονόμοι θανόντος εταίρου

1. Σε περίπτωση συνέχισης της εταιρίας με τους κληρονόμους θανόντος εταίρου κάθε κληρονόμος μπορεί να εξαρτήσει την παραμονή του στην εταιρία από το αν θα λάβει τη θέση ετερόρρυθμου εταίρου. Εφόσον οι εταίροι δεν κάνουν δεκτή την πρόταση, ο κληρονόμος μπορεί να εξέλθει από την εταιρία.
2. Τα ως άνω δικαιώματα μπορεί να ασκήσει ο κληρονόμος εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από την αποδοχή της κληρονομίας ή την απώλεια του δικαιώματος για την αποποίησή της. Εφόσον ο κληρονόμος είναι ανίκανος, η ως άνω προθεσμία αρχίζει από τον διορισμό του νόμιμου αντιπροσώπου του.
3. Στην εταιρική σύμβαση μπορεί να ορίζεται ότι σε περίπτωση που ο κληρονόμος λάβει τη θέση ετερόρρυθμου εταίρου, το ποσοστό συμμετοχής του στα κέρδη θα είναι διαφορετικό από εκείνο του κληρονομουμένου.

 • 28 Φεβρουαρίου 2012, 16:21 | Κώστας Δημητρίου

  Μπορεί να μην είναι άμεσα συνδεόμενο με το παρόν, αλλά έχει τη σημασία του :
  Πρέπει να καταργηθούν τα κωλύματα , όπου υπάρχουν , για την άσκηση εμπορικού επαγγέλματος, είτε ως φυσικό πρόσωπο , είτε ως εταίρος και ιδίως τα κωλύματα που προβλέπει ο Κώδικας περί Δικηγόρων.

  Και βεβαίως επειδή δημιουργούνται μεγάλα προβλήματα στην διαδοχή λόγω κληρονομίας στην εταιρική μερίδα, πρέπει να προβλεφθεί ότι αν κάποιος λόγω κληρονομικής διαδοχής γίνεται εταίρος και μάλιστα ομόρρυθμος εταίρος , στην περίπτωση που επιθυμεί να συνεχίσει την δραστηριότητα αυτή, τότε δεν θα έχει υποχρέωση να καλυφθεί ασφαλιστικά από τον ΟΑΕΕ.
  Το πρόβλημα είναι σοβαρό και ήδη αφορά περιπτώσεις κατοίκων εσωτερικού, αλλά και κατοίκων εξωτερικού, που η μόνη τους σχέση με την Ελλάδα είναι λόγω της κληρονομικής διαδοχής .

  Αν είναι να γίνει μια σωστή νομοθετική παρέμβαση, τουλάχιστο να είναι τολμηρή και να μην είναι προβληματική.

  Βέβαια τώρα με τα μνημόνια δεν υπάρχει καν διάθεση επιχειρηματικής δρασατηριότητας. Ίσως μόνο κανένας φίλος των δανειστών της Ελλάδας μπορεί να σκέφτεται να ασκήσει εμπορική δραστηριότητα…

 • 25 Φεβρουαρίου 2012, 18:37 | Παναγιώτης Δημόπουλος

  Στην παράγραφο 1 πρέπει να πρστεθεί η φράση: «εκτός αν άλλως προβλέπεται στην εταιρική σύμβαση». Ετσι παρέχεται σε κάθε μέλος της εταιρείας η δυνατότητα να καθορίζουν την τύχη των μεριδίων της συμμετοχής τους, σε περίπτωση αιφνιδίου θανάτου.