Άρθρο 14: Έξοδος εταίρου προκαλούμενη από ατομικό του δανειστή

1. Εφόσον η αναγκαστική εκτέλεση κατά της περιουσίας εταίρου από ατομικό δανειστή του αποβεί άκαρπη, ο δανειστής μπορεί να προκαλέσει με δήλωσή του την έξοδο του εταίρου, η οποία επέρχεται μετά την πάροδο τριών μηνών.
2. Η έξοδος επέρχεται με απόφαση του κατά το άρθρο 11 παρ. 2 δικαστηρίου κατόπιν αγωγής του δανειστή κατά της εταιρίας. Στην αγωγή μπορεί να προστεθεί αίτημα καθορισμού της αξίας της συμμετοχής του εξερχόμενου εταίρου.

  • 27 Φεβρουαρίου 2012, 21:08 | νικολαος

    Λάθος ρύθμιση που προκαλεί ανασφάλεια στην εταιρεία (πράγμα αντίθετο με την ασφάλεια που πρέπει να υπάρχει στις εμπορικές συναλλαγές). Ο αμέτοχος και μη ευθυνόμενος εταίρος θα βρεθεί από τη μια στιγμή στην άλλη με μια εταιρεία υπό εκκαθάριση, διότι ο δανειστής του συνεταίρου του αποφάσισε την έξοδο του οφειλέτη του από την εταιρεία. Για να μην μιλήσουμε για τις σχέσεις της εταιρεία με τους τρίτους