Άρθρο 15:

Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του ν. 2225/1994 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η άρση του απορρήτου είναι επιτρεπτή για τη διακρίβωση των κακουργημάτων που προβλέπονται από:
α) τα άρθρα 134, 135 παρ. 1, 2, 135Α, 137Α, 137Β, 138, 139, 140, 143, 144,
146, 148 παρ. 2, 150, 151, 157 παρ. 1, 159 παρ. 3, 168 παρ. 1, 187 παρ. 1, 2, 187Α παρ. 1 και 4, 207, 208 παρ. 1, 235 παρ.2, 236 παρ.2, 237 παρ.2 και 3β’, 264 περ. β’ και γ’, 270, 272, 275 περ. β’, 291 παρ. 1 περ. β’ και γ’, 299, 322, 323A. παρ.1, 2, 4, 5 και 6, 324 παρ. 2 και 3, 336 σε βάρος ανηλίκου, 338 παρ. 1 σε βάρος ανηλίκου, 339 παρ. 1 περ. α’ και β’, 342 παρ. 1 και 2, 348Α παρ. 5, 348Γ παρ. 1 περ. α’ και β’, 349 παρ. 1 και 2, 351 παρ.1, 2, 4 και 5, 351Α παρ. 1 περ. α’ και β’ και 3, 374, 380, 385 παρ.1 περ. α’ και β’ του Ποινικού Κώδικα.
β)τα άρθρα 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 46, 47, 59, 140 και 144 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα
γ) το άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 2168/1993,
δ) τα άρθρα 20, 22 και 23 του ν. 4139/2013.
ε) το άρθρο 157 παρ. 1γ’ του ν.2960/2001.
στ)το άρθρο 3 περίπτωση ιε’ του ν.3691/2008, σε συνδυασμό με το άρθρο δεύτερο του ν. 2656/1998,
ζ) το άρθρο 3 παρ. 2 του ν. 2803/2000,
η) το άρθρο 45 παρ. 1 περ. α’, β’ και γ’ του ν. 3691/2008,
θ) το άρθρο 28 του ν. 1650/1986.
Επίσης, επιτρέπεται η άρση του απορρήτου για τη διακρίβωση των προπαρασκευαστικών πράξεων για το έγκλημα της παραχάραξης νομίσματος κατά το άρθρο 211 του Ποινικού Κώδικα, καθώς επίσης και για τα εγκλήματα των παραγράφων 1 περ. γ’ και 4 του άρθρου 339, της παραγράφου 3 του άρθρου 342, του άρθρου 348, των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 348Α, του άρθρου 348Β, της παραγράφου 1 περ. γ’ και δ’ του άρθρου 348Γ και της παραγράφου 1 περ. γ’ του άρθρου 351Α του Ποινικού Κώδικα».