Άρθρο 10:

Μετά το άρθρο 348Β του Ποινικού Κώδικα προστίθεται άρθρο 348Γ ως εξής:
«Άρθρο 348Γ
Πορνογραφικές παραστάσεις ανηλίκων
1. Όποιος εξωθεί ή παρασύρει ανήλικο προκειμένου να συμμετέχει σε πορνογραφικές παραστάσεις ή διοργανώνει αυτές, τιμωρείται ως εξής:
α) αν ο παθών δεν συμπλήρωσε τα δώδεκα έτη, με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών, β) αν ο παθών συμπλήρωσε τα δώδεκα αλλά όχι τα δεκατέσσερα έτη, με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών, γ) αν ο παθών συμπλήρωσε τα δεκατέσσερα και μέχρι τα δεκαπέντε έτη, με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και δ)αν ο παθών συμπλήρωσε τα δεκαπέντε έτη, με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους. Όποιος εν γνώσει, έχοντας καταβάλλει σχετικό αντίτιμο, παρακολουθεί πορνογραφική παράσταση στην οποία συμμετέχουν ανήλικοι τιμωρείται στις περιπτώσεις α’ και β’ του προηγούμενου εδαφίου με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και στις περιπτώσεις γ’ και δ’ με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.
2. Η τέλεση των πράξεων της προηγούμενης παραγράφου με τη χρήση εξαναγκασμού ή βίας ή απειλής προκειμένου να συμμετάσχει ανήλικος σε πορνογραφικές παραστάσεις ή η επιδίωξη οικονομικού οφέλους από αυτές, συνιστά επιβαρυντική περίσταση.
3. Πορνογραφική παράσταση, κατά την έννοια των προηγουμένων παραγράφων, συνιστά η οργανωμένη απευθείας έκθεση, που προορίζεται για ακροατήριο, μεταξύ άλλων και με χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών και επικοινωνιών:
α)ανηλίκου που επιδίδεται σε πραγματική ή εικονική πράξη γενετήσιου χαρακτήρα ή
β)των γεννητικών οργάνων ή του σώματος εν γένει του ανηλίκου κατά τρόπο που προδήλως προκαλεί γενετήσια διέγερση.»

  • 17 Φεβρουαρίου 2014, 14:56 | ΜΑΡΙΑ ΑΥΓΕΡΗ

    ΑΡΘΡΟ 10 (ΑΡΘΡΟ 348Γ ΠΑΡ.1): Όποιος εξωθεί ή παρασύρει ανήλικο προκειμένου να συμμετέχει σε πορνογραφικές παραστάσεις ή διοργανώνει αυτές, να τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον 30 ετών ανεξαρτήτως ηλικίας του παιδιού.