Άρθρο 11

Προστίθεται άρθρο 13 στο ν. 3213/2003 που έχει ως εξής:
«Άρθρο 13
Περιορισμοί διενέργειας χρηματιστηριακών συναλλαγών
1. Οι περιορισμοί των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 32 του ν. 2843/2000 (ΦΕΚ 219 Α΄) επεκτείνονται στους βουλευτές και ευρωβουλευτές, στο γενικό γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου, στους γενικούς γραμματείς περιφερειών, στους προέδρους των διευρυμένων νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, στους νομάρχες και στους δημάρχους, καθώς επίσης στα πρόσωπα των περιπτώσεων θ΄, ι΄ και ια΄ της παραγράφου 1 του παρόντος νόμου. Στους ίδιους περιορισμούς υπόκεινται οι πρόεδροι, οι διοικητές, οι υποδιοικητές και οι γενικοί διευθυντές πιστωτικών ιδρυμάτων που ελέγχονται από το κράτος, όταν ενεργούν ατομικά, καθώς και για λογαριασμό των συζύγων και των ανήλικων τέκνων τους.
2. Ως επιτροπές κατά την παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 2843/2000 θεωρούνται οι αντίστοιχες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου.»

 • 23 Φεβρουαρίου 2010, 15:24 | Βελισάριος Ναρσής

  Η απαγόρευση είναι μάλλον αντισυνταγματική διότι αντιβαίνει την αρχή της ελευθερίας των συναλλαγών.Είναι και αντιφατική, διότι τα πρόσωπα που αφορά ο περιορισμός μπορούν κατά τα άλλα να αγοράζουν και να πουλάνε μετοχές εταιριών εκτός του χρηματιστηρίου. Αλλά βέβαια η διάταξη μπορεί να παραβιαστεί ευχερώς όταν ο ενδιαφερόμενος χρησιμοποιήσει εταιρεία, που δεν χρειάζεται να είναι καν εξωχώρια ή αλλοδαπή αλλά απλώς ελληνική στο κεφάλαιο της οποίας εμφανέστατα και ωραιότατα θα συμμετέχει.Πιθανότατα μάλλον θα το κάνει με κυπριακή ή αγγλική ώστε να μην υπάρχει ελληνική πρόσβαση και να έχει το κεφάλι του ήσυχο. Έτσι και αλλοιώςοι χρηματιστηριακές συναλλαγές γίνονται πια από τον υπολογιστή απευθείας από τον ενδιαφερόμενο με κωδικό.

  Επίσης η διάταξη ήταν και παραμένει ατελής διότι δεν προβλέπει συνέπειες. Δηλαδή τι θα πάθει εκείνος που την παραβιάζει.

  Αν ο ζήτημα είναι πολιτικό τότε αρκεί μία δήλωση -εντολή του Πρωθυπουργού ότι το παίζειν χρηματιστήριο δεν είναι συμβατό με τις συγκεκριμένες θέσεις, ο δε παραβάτης θα αποπέμπεται.

  Διαφορετικά και εδώ η λύση είναι όμοια με εκείνη των εξωχωρίων.Υπεύθυνη δήλωση του νόμου και οι εκ της ψευδούς δήλωσης συνέπειες.

  Πάντως, ως γενική παρατήρηση θα έλεγα να αποφεύγει κανείς διατάξεις που γνωρίζει ότι δεν μπορούν να εφαρμοστούν και τελικά θα εκπέσουν, διότι αυτό συσκοτίζει και δεν φωτίζει τα αδιαφανή σκηνικά. Είναι προτιμότερο τα θέματα αυτά να αντιμετωπίζονται ως κανόνες πολιτικής συμπεριφοράς πυ εφαρμόζονται όμως με δίκαιο και αυστηρό τρόπο.