2. Συμμετοχή των δικαιούχων στη λήψη αποφάσεων

Ποια θεωρείτε ότι θα πρέπει να είναι η συμμετοχή των δικαιούχων στη λήψη αποφάσεων αναφορικά
α) με τη διαχείριση των δικαιωμάτων τους (ενδεικτικά τρόπους άσκησης, καθορισμού αμοιβολογίων, κανονισμού διανομής) και
β) με τον έλεγχο της λειτουργίας των οργανισμών;
Με ποιο τρόπο πρέπει να διασφαλίζεται η αντιπροσώπευση (π.χ. με συμμετοχή των δικαιούχων στον ορισμό της διοίκησης, με την εκλογή αντιπροσώπων που θα συμμετέχουν στη λήψη των σχετικών αποφάσεων, με την εκλογή από τους δικαιούχους εποπτικού οργάνου που θα έχει ελεγκτικές αρμοδιότητες κ.λ.π.);
Είναι σκόπιμο η συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων να εξαρτάται ή συνδέεται με την οικονομική αξία των δικαιωμάτων του κάθε δικαιούχου;

 • 10 Ιανουαρίου 2012, 11:30 | ΕΕΛΛΑΚ

  Η συμμετοχή των δικαιούχων στη λήψη αποφάσεων θα πρέπει να διασφαλίζεται τόσο από τη νομική μορφή του ΟΣΔ (για το λόγο αυτό θα πρέπει να έχει τη μορφή συνεταιρισμού ή σωματείου) όσο και από τη συγκεκριμένη διάρθρωση των οργάνων του (π.χ. π.χ. γενική συνέλευση με μία ψήφο ανά μέλος). Ειδικότερα κρίνονται απαραίτητα:
  – ο συνεταιριστικός και μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας του ΟΣΔ
  – η αρχή της μίας ψήφου ανά μέλος
  – η απόλυτη αποσύνδεση της οικονομικής αξίας των δικαιωμάτων του δικαιούχου από το δικαίωμα ψήφου
  – η δημιουργία εποπτικών οργάνων από τους δικαιούχους που θα ελέγχει τη λειτουργία του ΟΣΔ
  – η σύνδεση των αποφάσεων του ΟΣΔ (ειδικά της κατάρτισης του αμοιβολογίου και του κανονισμού διανομής) με ρυθμίσεις αυξημένης πλειοψηφίας και υποχρεώσεις δημοσιότητας επί ποινή ακυρότητας των σχετικών αποφάσεων

  Εταιρεία ΕΛ/ΛΑΚ
  http://eellak.gr/

 • 9 Ιανουαρίου 2012, 16:13 | Γρηγόρης Θ. Τρικούκης, Δικηγόρος

  Πέραν των όσων έχουν ήδη αναφερθεί ανωτέρω (υπο στοιχείο 1 ερώτημα) αναφορικά με τον μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, που θα έπρεπε να έχουν οι Ο.Σ.Δ., σημειώνεται ότι η συμμετοχή των δικαιούχων, θα πρέπει να είναι σημαντική και ουσιαστική, δηλαδή, να μην περιορίζεται στην από μέρους τους είσπραξη των δικαιωμάτων, αλλά μέσω των οργάνων των ΟΣΔ να συνδιαμορφώνουν τις αποφάσεις των ΟΣΔ. Ο «συνεταιριστικός χαρακτήρας» παρέχει μια κατ’ αρχήν διασφάλιση για τα ανωτέρω. Η ύπαρξη ελεγκτικών και εποπτικών οργάνων, εντός του οργανισμού, η γενική συνέλευση με δικαίωμα μιας ψήφου ανά μέλος, η ρητή πρόβλεψη διαδικασιών που παρέχουν στα μέλη τη δυνατότητα να ενημερώνονται για την διαδικασία λήψης αποφάσεων, διανομής, αλλά και την δυνατότητα ελέγχου των διαχειριστικών πράξεων, αποτελεί περαιτέρω διασφάλιση των συμφερόντων των δικαιούχων.
  Αναφορικά με το ερώτημα, κατά τα πόσο η συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων θα πρέπει να εξαρτάται ή να συνδέεται με την οικονομική αξία των δικαιωμάτων του κάθε δικαιούχου, η απάντησή του ΟΣΔ «ΔΙΟΝΥΣΟΣ» είναι απολύτως αρνητική. Κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε οιονεί «ιδιωτικοποίηση» των οργανισμών που στην ουσία θα διοικούνται, από μια μικρή ομάδα και κατά συνέπεια θα λειτουργούν προς εξασφάλιση των δικών τους «συμφερόντων». Με δεδομένο δε, ότι η καλλιτεχνική αξία δεν συνδέεται με την οικονομική/εμπορική, καθώς επίσης και με δεδομένο ότι σκοπός του νομοθέτη ήταν (και ελπίζουμε να παραμείνει) το να προάγεται η Τέχνη και να υποβοηθείται (μέσω της όσο το δυνατόν πιο γρήγορης είσπραξης των δικαιωμάτων από τους καλλιτέχνες) η παραγωγή έργων τέχνης, μία τέτοια προοπτική φαντάζει καταστροφική. Στην περίπτωση αυτή η αξία της τέχνης θα συνδεθεί άμεσα με την εμπορικότητα ενός έργου και οι λιγότερο «εμπορικοί» δικαιούχοι/καλλιτέχνες θα περιθωριοποιηθούν.

 • 9 Ιανουαρίου 2012, 14:19 | ΟΣΔ ΑΘΗΝΑ

  Ως προς το ζήτημα της αποτελεσματικής προστασίας των συμφερόντων των δικαιούχων της πνευματικής ιδιοκτησίας στο πλαίσιο της λήψης των αποφάσεων, που λαμβάνονται στους κόλπους των ΟΣΔ αναφορικά με τον τρόπο διαχείρισης και διανομής των δικαιωμάτων, αρκεί εδώ η υπόμνηση, ότι ο οργανισμός μας αποτελείται, διοικείται και ελέγχεται αποκλειστικά από τα ίδια τα μέλη του και επομένως δεν τον αφορούν τα σκέλη της διαβούλευσης, που αφορούν στα ζητήματα αυτά. Δεν θα πρέπει πάντως να παραβλέπεται, ότι ενδεχόμενη νομοθετική πρόβλεψη απλώς κάποιων δικαιωμάτων συμμετοχής των δημιουργών στη λήψη των παραπάνω αποφάσεων των ΟΣΔ, χωρίς καμία διάκριση ως προς τη νομική μορφή έκαστου εξ αυτών, δεν θα επαρκέσει για την αποτελεσματική προστασία των εξεταζόμενων εδώ συμφερόντων των δικαιούχων, αφού όταν ο ΟΣΔ δεν είναι αυτοδιαχειριζόμενος (άρθρο 54 §8 Ν 2121/1993), η λήψη των αποφάσεων δεν θα ελέγχεται τελικά από τους ίδιους τους δικαιούχους, αλλά από κάποιους τρίτους, των οποίων τα συμφέροντα στην καλύτερη περίπτωση δεν ταυτίζονται με εκείνα των δημιουργών (όπως είναι π.χ. οι μέτοχοι ενός έχοντος τη μορφή ανώνυμης εταιρίας ΟΣΔ). Είναι προφανές ότι το κεντρικό ζήτημα εδώ δεν είναι ποια δικαιώματα συμμετοχής στη λήψη των παραπάνω αποφάσεων ενός ΟΣΔ θα απονεμηθούν στους δημιουργούς, αλλά το εάν ο πραγματικός έλεγχος του ΟΣΔ βρίσκεται πράγματι στα χέρια των δημιουργών. Η αποτελεσματική προστασία των δημιουργών περνάει επομένως – κατά το πρότυπο πολλών ευρωπαϊκών νομοθεσιών – υποχρεωτικά μέσα από τη ρητή πρόβλεψη στο νόμο 2121/1993, ότι η ανάθεση της συλλογικής διαχείρισης και προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων θα γίνεται υποχρεωτικά σε ΟΣΔ, που αποτελούνται, διοικούνται και ελέγχονται αποκλειστικά από τους ίδιους τους συμμετέχοντες στον διαχειριστικό φορέα δημιουργούς. Με δεδομένη άλλωστε την ύπαρξη πλήρους διαφάνειας, η οποία διέπει υποχρεωτικά τις σχέσεις των αυτοδιαχειριζόμενων ΟΣΔ με τα μέλη τους, είναι πρόδηλο ότι ενδεχόμενη νομοθετική πρόβλεψη (όπως αυτή που ουσιαστικά περιγράφεται στο κείμενο της διαβούλευσης) περί υποχρέωσης των παραπάνω ΟΣΔ να παρέχουν την αναγκαία για τους δημιουργούς πληροφόρηση, που συνδέεται με τη συλλογική διαχείριση των δικαιωμάτων τους και θα μπορούσε να παρέχεται από τον διαχειριστικό φορέα μέσω του ΟΠΙ, θα είχε σαφέστατα επικουρικό και μόνο χαρακτήρα. Τα ίδια ακριβώς ισχύουν σε ότι αφορά τους επικαλούμενους στο κείμενο της διαβούλευσης μηχανισμούς επίλυσης διαφορών ΟΣΔ – δικαιούχων, οι οποίοι είναι κατά την άποψή μας εντελώς περιττοί στις περιπτώσεις των αυτοδιαχειριζόμενων ΟΣΔ.

 • 5 Ιανουαρίου 2012, 12:10 | Έλλη Γ. Ρούσσου, Δικηγόρος

  Α.
  Η συμμετοχή των δικαιούχων στις αποφάσεις των ΟΣΔ και ο έλεγχος από αυτούς των πράξεων διαχείρισης, όχι μόνο επιβάλλεται αλλά και πρέπει να διευκολύνεται.
  Οι ΟΣΔ δημιουργών και ερμηνευτών στην πλειοψηφία τους στην Ελλάδα αποτελούν μη κερδοσκοπικούς αστικούς συνεταιρισμούς, οι οποίοι διοικούνται και ελέγχονται από τους ίδιους τους δικαιούχους. Στους συνεταιρισμούς ανώτατο όργανο είναι η γενική συνέλευση των δικαιούχων, δημιουργών ή ερμηνευτών, η οποία εκλέγει το ΔΣ και το Εποπτικό Συμβούλιο του ΟΣΔ με ενιαίο ψηφοδέλτιο από τους ίδιους τους δικαιούχους. Οι μετοχές ανήκουν στους δικαιούχους και παραμένουν στον ΟΣΔ. Συνεπώς από την ίδια την φύση των νομικών προσώπων αυτών των οργανισμών δεν τίθεται θέμα αντιπροσώπευσης ή συμμετοχής των δικαιούχων στις αποφάσεις των οργανισμών ή ελέγχου της διαχείρισης των δικαιωμάτων τους, όπως εξ άλλου απεδείχθη από την πορεία των 15 και πλέον χρόνων λειτουργίας τους.

  Β.
  Όσον αφορά στο ερώτημα αν είναι σκόπιμο η συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων να εξαρτάται ή να συνδέεται με την οικονομική αξία των δικαιωμάτων του κάθε δικαιούχου απαντούμε ότι η συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων κάθε δικαιούχου είναι η ίδια για τον κάθε δικαιούχο δημιουργό/ερμηνευτή μέσα στον ΟΣΔ και έτσι πρέπει να παραμείνει, εφόσον οι πράξεις της συλλογικής διαχείρισης εξασφαλίζουν δικαιώματα, είναι κοινές για όλους τους δικαιούχους και έχουν κοινό σκοπό την είσπραξη των δικαιωμάτων των δικαιούχων από την κάθε χρήση εκμετάλλευση των έργων/ερμηνειών.

  Έλλη Γ. Ρούσσου, Δικηγόρος

 • 4 Ιανουαρίου 2012, 15:57 | ΟΣΔΕΛ

  Το ζήτημα της διαφάνειας της λειτουργίας των ΟΣΔ είναι αυτονόητο και τουλάχιστον ο ΟΣΔΕΛ το έχει ενσωματώσει στη λειτουργία του ήδη από την ίδρυσή του. Το καταστατικό του ΟΣΔΕΛ διασφαλίζει πλήρη διαφάνεια και εύλογο κόστος διαχείρισης με συμμετοχή αποκλειστικά δικαιούχων σε όλα του τα όργανα, ενώ ήδη έχουμε προχωρήσει στην ανάρτηση ισολογισμών και άλλων οικονομικών στοιχείων στον ιστότοπό μας καθώς και στην ανάλυση των στοιχείων της διανομής για κάθε δικαιούχο.
  Ταυτόχρονα πιστεύουμε ότι η οικονομική αξία των δικαιωμάτων κάθε δικαιούχου ως παράμετρος για την εκπροσώπηση και διαδικασία λήψης αποφάσεων αναιρεί την έννοια του μη κερδοσκοπικού συνεταιρισμού των δημιουργών και αλλοιώνει τη φύση των ΟΣΔ. Με την ίδια λογική με την οποία οι ΟΣΔ δεν κρίνουν (με τι κριτήρια;) την ποιότητα των έργων, δεν είναι δυνατόν να υιοθετήσουν ως κριτήριο την οικονομική αξία των δικαιωμάτων. Η υιοθέτηση ενός τέτοιου κριτηρίου θα οδηγούσε σε κυριαρχία συγκεκριμένων κατηγοριών έργων έναντι άλλων εξίσου αναγκαίων και πολύτιμων π.χ. η λογοτεχνία θα εξαφάνιζε την ποίηση, το μυθιστόρημα θα εξαφάνιζε το δοκίμιο κ.λπ

 • 29 Δεκεμβρίου 2011, 13:06 | Γιώργος Μπαμπέτας

  Οι Ο.Σ.Δ. του ήχου, Grammo, Απόλλων και Ερατώ, έχουν μέλη τους δικαιούχους. Και διοικούνται από αυτούς. Ισχύει η αρχή της ισότητας, κάθε μέλος έχει και μία ψήφο. Δεν νομίζω ότι πρέπει να αλλοιωθεί αυτή η αρχή. Γιατί εάν η μεγάλη δισκογραφική εταιρεία, ή ο γνωστός καλλιτέχνης έχει ισχυρότερη θέση από τους λοιπούς, τότε αυτό θα οδηγήσει στη διάσπαση των οργανισμών και στην ουσία στην αποδόμηση του συνεταιριστικού χαρακτήρα. Η δημοφιλία αποτυπώνεται στην κατανομή της εύλογης αμοιβής.

 • 22 Δεκεμβρίου 2011, 15:17 | Dimitris D

  Ο δημιουργός πρέπει να μπορεί να ασκήσει τα ηθικά δικαιώματα που του δίνει ο νόμος ανεξάρτητα από τον οργανισμό. Δηλαδή να μπορεί να απαγορεύσει την χρήση του έργου του ακόμα και αν δεν υπάρχει οικονομικό πρόβλημα με τον χρήστη. Ο δημιουργός πρέπει να γνωρίζει, μέσω κάποιας ιστοσελίδας ποιος χρησιμοποίησε το έργο του, πότε και πόσα πλήρωσε.
  Επίσης ο οργανισμός διαχείρισης πρέπει να δίνει στον δημιουργό το δικαίωμα άρνησης αμοιβής από ορισμένους χρήστες, π.χ. φιλανθρωπικές συναυλίες. Ο ΟΣΔ πρέπει να αναλαμβάνει τον ρόλο του μεσάζοντα για αιτήσεις εξαιρέσεων αμοιβής από τον χρήστη στον δημιουργό.

 • Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ με διακριτικό τίτλο ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ., χαιρετίζοντας τους εμπνευστές και όσους λάβουν μέρος στην τόσο σημαντική διαβούλευση που αφορά την πνευματική ιδιοκτησία, αισθάνεται την υποχρέωση να δηλώσει πως έστω και αργά, μετά από αλλεπάλληλα Υπομνήματα που στείλαμε στο αρμόδιο Υπουργείο, που αφορούσαν τροποποίηση του Νόμου 2121/1993, εισακουσθήκαμε.
  Λαμβάνοντας αφορμή από αυτό το ερώτημα, θεωρούμε υποχρέωση να ρωτήσουμε με την σειρά μας τους δικαιούχους των Εισπρακτικών Οργανισμών Συγγενικών Δικαιωμάτων GRAMMO-ΕΡΑΤΩ-ΑΠΟΛΛΩΝ, εάν γνωρίζουν ότι τα ονόματα όλων φιγουράρουν σε χιλιάδες δικόγραφα ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ, με αποτέλεσμα ο κλάδος μας, που διαβάζει τα ονόματά τους, να αρνείται να προμηθευτεί τα cd τους; Ρωτήθηκαν από τους Οργανισμούς που τους εκπροσωπούν, εάν θέλουν οι δικαιούχοι να αναγράφονται τα στοιχεία τους στα δικόγραφα, ή τα βάζουν με δική τους πρωτοβουλία, προκειμένου να ασκούν πίεση στους Δικαστές και δέος στους χρήστες; Δηλώνουμε ότι αυτή είναι μια πρώτη παρέμβασή μας και θα ακολουθήσουν κι άλλες.

  Για τον ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.
  Ηλίας Καλιώρας
  Γεν. Γραμματέας