Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης

Με την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου «Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, Ιαματικές Πηγές Ελλάδας, Ναυάγιο Ζακύνθου,
Διατάξεις για τα τουριστικά γραφεία, τις τουριστικές επιχειρήσεις και τα τουριστικά καταλύματα και άλλες ρυθμίσεις για την τουριστική ανάπτυξη», ο Υπουργός Τουρισμού θα ήθελε να εκφράσει τις θερμές ευχαριστίες του για την ενεργή συμμετοχή όλων των μερών και για την ουσιαστική και εποικοδομητική συνδρομή τους στο έργο του Υπουργείου Τουρισμού.
Όλα τα σχόλα και οι παρατηρήσεις θα εξετασθούν και θα αξιοποιηθούν, προκειμένου να βελτιωθούν όπου υπάρχει ανάγκη η τελική μορφή του κειμένου του σχεδίου νόμου και να οριστικοποιηθεί το περιεχόμενό του.

Με εκτίμηση,

Χάρης Θεοχάρης

Διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου «Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, Ιαματικές Πηγές Ελλάδας, Ναυάγιο Ζακύνθου, διατάξεις για τα τουριστικά γραφεία, τις τουριστικές επιχειρήσεις και τα τουριστικά καταλύματα και άλλες ρυθμίσεις για την τουριστική ανάπτυξη»

Έναρξη διαβούλευσης νομοσχεδίου

Εισάγεται από 12 Ιουνίου 2021, σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Τουρισμού με τον τίτλο «Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, Ιαματικές Πηγές Ελλάδας, Ναυάγιο Ζακύνθου, διατάξεις για τα τουριστικά γραφεία, τις τουριστικές επιχειρήσεις και τα τουριστικά καταλύματα και άλλες ρυθμίσεις για την τουριστική ανάπτυξη».
Με το ως άνω σχέδιο νόμου επιδιώκεται η στέρεα θεσμική ρύθμιση ζητημάτων που θα συμβάλουν μεσοπρόθεσμα στην ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού αλλά και η διευθέτηση επιμέρους τεχνικής φύσεως ζητημάτων που συνδέονται με τη λειτουργία της τουριστικής αγοράς και χρήζουν αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης. Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου διαρθρώνεται σε τρία μέρη.
Σκοπός του πρώτου μέρους του σχεδίου νόμου είναι η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των σύνθετων αναπτυξιακών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν αρκετοί τουριστικοί προορισμοί στη Χώρα διαμέσου τριών αλληλένδετων οργανωτικών δομών: 1) της Διυπουργικής Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Πρότυπων Τουριστικών Προορισμών Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, 2) των Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού και 3) του Τοπικού/Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης από κάθε Οργανισμό. Η αντιμετώπιση αυτή προϋποθέτει τη συνεργασία ΟΤΑ και κεντρικής κυβέρνησης για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των αναγκαίων δράσεων. Επίσης, στο πρώτο μέρος ρυθμίζονται θέματα που αφορούν σε επείγουσες ενέργειες προβολής και προώθησης των Περιφερειών λόγω της πανδημίας COVID-19.
Το δεύτερο μέρος του σχεδίου νόμου, μέσω της σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ιαματικές Πηγές Ελλάδας – ΙΠΕ», έχει ως σκοπό μια συνολικότερη, ομοιογενή και αποδοτική διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και αξιοποίηση των ιαματικών φυσικών πόρων και πηγών της Χώρας μαζί με τις εγκαταστάσεις τους, που αποτελούν περιουσία του Δημοσίου ή/και των οικείων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Με το τρίτο μέρος του Σ/Ν επιδιώκεται η δυνατότητα αποτελεσματικής διαχείρισης και αξιοποίησης του Ναυαγίου της Ζακύνθου, του δεύτερου σε επισκεψιμότητα και αναγνωρισιμότητα τουριστικού προορισμού στην Ελλάδα και σημαντικού τουριστικού πόλου έλξης, ο οποίος χρήζει άμεσης εξειδικευμένης μέριμνας, προκειμένου οι τουρίστες σαν μπορούν να τον επισκέπτονται με ασφάλεια. Επιπρόσθετα, συστήνεται Συμβούλιο Ανάπτυξης για τον Τουρισμό Κρουαζιέρας και επιλύονται μια σειρά ζητημάτων όπως είναι ο χρόνος απόσυρσης της κυκλοφορίας των ΔΧΤΛ ανοιχτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων, η λειτουργική ενοποίηση κύριων ή μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, ενώ εισάγεται μια σειρά σημαντικών, χρηστικών και επειγουσών ρυθμίσεων σε θέματα λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και οργάνωσης της τουριστικής αγοράς, όπως η παράταση προθεσμιών κατάταξης τουριστικών καταλυμάτων, με στόχο την άμεση επίλυση πρακτικών προβλημάτων που προκύπτουν από την καθημερινή άσκηση της τουριστικής δραστηριότητας ενόψει της επικείμενης τουριστικής περιόδου.
Το Υπουργείο Τουρισμού καλεί όλους τους εμπλεκόμενους θεσμικούς φορείς, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες να συμμετάσχουν στη δημόσια αυτή διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις τους επί των προτεινόμενων ρυθμίσεων και αναμένει τις σχετικές εισηγήσεις.
Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 26 Ιουνίου 2021 και ώρα 14:00.
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την συμμετοχή σας στη διαδικασία.

Θεοχάρης (Χάρης) Θεοχάρης
Υπουργός Τουρισμού