Ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού ευχαριστεί όλους τους πολίτες που συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση επί των σχεδίων αποφάσεων που αφορούν τις ενεργειακές και τις τεχνικές-λειτουργικές προδιαγραφές των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων των άρθρων 8 και 9 του ν. 4002/2011. Όλα ανεξαιρέτως τα σχόλια που έχουν υποβληθεί θα μελετηθούν και θα αναλυθούν, προκειμένου να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα.

Δημόσια διαβούλευση επί σχεδίων αποφάσεων που αφορούν τις ενεργειακές και τις τεχνικές-λειτουργικές προδιαγραφές των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων των άρθρων 8 και 9 του ν. 4002/2011

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού θέτει σε δημόσια διαβούλευση τα σχέδια των αποφάσεων που αφορούν τις ενεργειακές και τις τεχνικές-λειτουργικές προδιαγραφές των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων των άρθρων 8 και 9 του ν. 4002/2011.
Σκοπός των πιο πάνω αποφάσεων είναι να καταστεί δυνατή στην πράξη η εφαρμογή του νέου νομικού πλαισίου για τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα, ιδίως σε ό,τι αφορά τη διαδικασία αδειοδότησης των νέων αυτών τουριστικών προϊόντων, τα οποία συνδυάζουν ξενοδοχειακά καταλύματα υψηλών προδιαγραφών, ειδικές τουριστικές υποδομές και τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες.
Συγκεκριμένα με τις προτεινόμενες αποφάσεις καθορίζονται:
α) οι ειδικές ενεργειακές προδιαγραφές των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων και
β) οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων.
Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις αντιμετωπίζεται καταρχάς το ζήτημα της καταλληλότητας των εκτάσεων στις οποίες μπορεί να χωροθετηθούν σύνθετα τουριστικά καταλύματα και τίθενται ενιαία και συνολικά κριτήρια για τη χορήγηση της σχετικής έγκρισης (τουριστική καταλληλότητα). Επίσης, καθορίζονται οι κτιριοδομικές και λειτουργικές προδιαγραφές των ξενοδοχείων, των ειδικών τουριστικών υποδομών και των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών που συναπαρτίζουν το σύνθετο τουριστικό κατάλυμα, ώστε να καταστεί δυνατή η έγκριση των σχετικών αρχιτεκτονικών μελετών. Τέλος, καθορίζονται οι ενεργειακές προδιαγραφές των πιο πάνω τουριστικών συγκροτημάτων, σύμφωνα και με τη σχετική εξουσιοδοτική διάταξη της περιπτώσεως στ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ν. 4002/2011.
Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 15/12/2011. Τα σχόλια και οι προτάσεις που θα υποβληθούν, θα αξιοποιηθούν για τον εμπλουτισμό και τη βελτίωση των προτεινόμενων ρυθμίσεων.