3. Διαφάνεια

Τι πληροφορίες και στοιχεία θεωρείτε ότι πρέπει οι ΟΣΔ να παρέχουν στους δικαιούχους σχετικά με τη διαχείριση των δικαιωμάτων τους και με ποιο τρόπο πιστεύετε ότι θα πρέπει να ενημερώνονται για τα στοιχεία αυτά;

 • 10 Ιανουαρίου 2012, 11:27 | ΕΕΛΛΑΚ

  Οι υποχρεώσεις διαφάνειας των ΟΣΔ θα πρέπει να εκτείνονται τόσο σε σχέση με τους δικαιούχους όσο και σε σχέση με τους χρήστες σε ισότιμη βάση. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ προτείνει να εφαρμόζεται σύστημα ανάλογο με αυτό που ισχύει για το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ προκειμένου οι ΟΣΔ να μπορούν να διενεργούν οποιαδήποτε πράξη είσπραξης δικαιωμάτων. Με δεδομένο ότι η δράση των ΟΣΔ έχει γενικότερο κοινωνικο-οικονομικό ενδιαφέρον και ότι θα πρέπει να διέπονται από τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια δράσης οι πληροφορίες που αφορούν την οικονομική τους δραστηριότητα θα πρέπει να είναι διαθέσιμες σε όλους με δεδομένα που διατίθενται ανοιχτά, χωρίς περιορισμούς τεχνικούς ή νομικούς στην πρόσβαση και περαιτέρω χρήση και σε σταθερό σημείο απόθεσης. Ειδικότερα, η άδεια λειτουργίας των ΟΣΔ θα πρέπει να εξαρτάται από τη δημοσίευση στο Διαδίκτυο των ακόλουθων στοιχείων και τη λήψη σχετικού αριθμού διαδικτυακής δημοσίευσης χωρίς τον οποίο να μην μπορούν να διενεργήσουν πράξεις είσπραξης δικαιωμάτων:
  – το ετήσιο συνολικό ποσό είσπραξης από τον ΟΣΔ
  – το ποσό διανομής προς τα μέλη του ΟΣΔ
  – το ποσό που παρακρατείται για έξοδα
  – οι κανονισμοί διανομής των εσόδων
  Οι ΟΣΔ θα πρέπει επίσης να παρέχουν σε κάθε μέλος τους αμελλητί τις όποιες επιπλέον πληροφορίες (π.χ. αποφάσεις, συμβάσεις ή δαπάνες) το μέλος αυτό ζητήσει.
  Ο ΟΠΙ θα πρέπει να είναι υπεύθυνος για την τήρηση των κανόνων αυτών διαφάνειας και να εξαρτά την άδεια λειτουργίας του ΟΣΔ από την τήρηση αυτών.

  Εταιρεία ΕΛ/ΛΑΚ
  http://eellak.gr/

 • 9 Ιανουαρίου 2012, 16:31 | Γρηγόρης Θ. Τρικούκης, Δικηγόρος

  Οι δικαιούχοι θα πρέπει να γνωρίζουν το συνολικό ποσό που εισπράχθηκε από τον ΟΣΔ, το ποσό που διανεμήθηκε, τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για την είσπραξη. Πρέπει να ενημερώνονται για τις υφιστάμενες συμβάσεις με τρίτους, τις συμβάσεις αμοιβαιότητας κλπ Οι δικαιούχοι θα πρέπει να μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση στις ως άνω πληροφορίες, εντός του ΟΣΔ. Ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας του ΟΣΔ και λειτουργία του υπό την μορφή συνεταιρισμού, αδιαμφισβήτητα διευκολύνει και εξασφαλίζει τα ανωτέρω.

 • 5 Ιανουαρίου 2012, 12:45 | Έλλη Γ. Ρούσσου, Δικηγόρος

  Οι διατάξεις του νόμου περί αστικών συνεταιρισμών περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στα καταστατικά των ΟΣΔ, που έχουν αυτή τη νομική μορφή. Συνεπώς με τον τρόπο που διοικούνται, εποπτεύονται και ελέγχονται οι ΟΣΔ με τη μορφή των αστικών μη κερδοσκοπικών συνεταιρισμών εξασφαλίζεται η διαφάνεια και ο έλεγχος υπέρ πάντων.

  Γενικά όμως αναφέροντας, οι ΟΣΔ έχουν την υποχρέωση να εμπεδώνουν την πίστη και την ασφάλεια στους δικαιούχους, εφόσον διαχειρίζονται δικαιώματα δικής τους ιδιοκτησίας, σεβόμενοι πρωτίστως το αναφαίρετο δικαίωμα της ενημέρωσης των δικαιούχων, όπως αυτό προστατεύεται και από την κοινοτική έννομη τάξη. Κάθε στοιχείο (απόφαση, σύμβαση, δαπάνη κλπ) πρέπει να τίθεται στη διάθεση των δικαιούχων και γενικά να διευκολύνεται η συμμετοχή τους στις αποφάσεις των ΟΣΔ, όπως συμβαίνει με τις ΓΣ των δικαιούχων (δημιουργών/ερμηνευτών) στους αστικούς μη κερδοσκοπικούς συνεταιρισμούς/ΟΣΔ.

  Έλλη Γ. Ρούσσου, Δικηγόρος

 • 4 Ιανουαρίου 2012, 15:59 | ΟΣΔΕΛ

  Το ζήτημα της διαφάνειας της λειτουργίας των ΟΣΔ είναι αυτονόητο και τουλάχιστον ο ΟΣΔΕΛ το έχει ενσωματώσει στη λειτουργία του ήδη από την ίδρυσή του. Το καταστατικό του ΟΣΔΕΛ διασφαλίζει πλήρη διαφάνεια και εύλογο κόστος διαχείρισης με συμμετοχή αποκλειστικά δικαιούχων σε όλα του τα όργανα, ενώ ήδη έχουμε προχωρήσει στην ανάρτηση ισολογισμών και άλλων οικονομικών στοιχείων στον ιστότοπό μας καθώς και στην ανάλυση των στοιχείων της διανομής για κάθε δικαιούχο.
  Ταυτόχρονα πιστεύουμε ότι η οικονομική αξία των δικαιωμάτων κάθε δικαιούχου ως παράμετρος για την εκπροσώπηση και διαδικασία λήψης αποφάσεων αναιρεί την έννοια του μη κερδοσκοπικού συνεταιρισμού των δημιουργών και αλλοιώνει τη φύση των ΟΣΔ. Με την ίδια λογική με την οποία οι ΟΣΔ δεν κρίνουν (με τι κριτήρια;) την ποιότητα των έργων, δεν είναι δυνατόν να υιοθετήσουν ως κριτήριο την οικονομική αξία των δικαιωμάτων. Η υιοθέτηση ενός τέτοιου κριτηρίου θα οδηγούσε σε κυριαρχία συγκεκριμένων κατηγοριών έργων έναντι άλλων εξίσου αναγκαίων και πολύτιμων π.χ. η λογοτεχνία θα εξαφάνιζε την ποίηση, το μυθιστόρημα θα εξαφάνιζε το δοκίμιο κ.λπ

 • Όταν έχουμε οργανισμούς που δρουν μονοπωλιακά, η διαφάνεια προς όλες τις πλευρές (χρηστών και δικαιούχων) θα πρέπει να είναι αναγκαία προϋπόθεση για την συνέχιση της λειτουργίας των ΟΣΔ. Όλοι οι εμπλεκόμενοι πρέπει να γνωρίζουν που πάνε τα λεφτά.

 • 29 Δεκεμβρίου 2011, 13:42 | Γιώργος Μπαμπέτας

  Τα ζητήματα αυτά ρυθμίζονται από το πλέγμα διατάξεων που διέπει κάθε οργανισμό, αναλόγως της νομικής μορφής του. Το να δημιουτγηθεί ένα ειδικότερο νομικό πλαίσιο, μάλλον προβλήματα θα δημιουργούσε, απότοκα της διασταύρωσης πολλών διατάξεων, με την αυτή κανονιστική ύλη. Λ.χ. στη αστική μη κερδοσκοπική εταίρου είναι ο ίδιος ο Αστικός Κώδικας που προβλέπει το δικαίωμα πληροφόρησης εκάστου εταίρου. Το ζήτημα, λοιπόν, δεν είναι η δημιουργία ενός ειδικού κλαδικού νομοθετήματος, αλλά η εφαρμογή του υπάρχοντος.

 • 21 Δεκεμβρίου 2011, 10:21 | Αντώνης Παπαϊωάννου

  Πρέπει ο εσωτερικός κανονισμός διανομής των ΟΣΔ να τίθεται σε έγκριση από τον ΟΠΙ ή και ακόμα σε τροποποποίηση ή ακόμα καλύτερα να επιβάλλεται ενιαιος κανονισμός διανομής σε όλους τους ΟΣΔ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΆΡΧΕΙ ΠΡΌΣΒΑΣΗ στον τρόπο που γίνεται η διανομή. Έτσι δεν επιτυγχάνεται μόνο η διαφάνεια, αλλά και η δικαιοσύνη και η ισότητα ανάμεσα στα μέλη. Έτσι αν ένα μέλος θέλει να έχει πρόσβαση με βάση τις αρχές της διαφάνειας στα στοιχεία του ΟΣΔ να μην εξαρτάται απ’ αυτόν, αλλ΄να μπορεί αυτόματα να τα πάρει από τον εποπτεύοντα οργανισμό

 • Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ με διακριτικό τίτλο ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ., χαιρετίζοντας τους εμπνευστές και όσους λάβουν μέρος στην τόσο σημαντική διαβούλευση που αφορά την πνευματική ιδιοκτησία, αισθάνεται την υποχρέωση να δηλώσει πως έστω και αργά, μετά από αλλεπάλληλα Υπομνήματα που στείλαμε στο αρμόδιο Υπουργείο, που αφορούσαν τροποποίηση του Νόμου 2121/1993, εισακουσθήκαμε. Δυστυχώς το υπάρχον Νομοθετικό πλαίσιο για τους Οργανισμούς Πνευματικών και Συγγενικών Δικαιωμάτων λειτουργεί από το 1993 μόνο υπέρ τους, με αποτέλεσμα να παρατηρείται το φαινόμενο της κατάφορης αδικίας στον κλάδο των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  Στο συγκεκριμένο ερώτημα, απαντάμε ως εξής: Όση »διαφάνεια» υπάρχει κατά την είσπραξη, άλλη τόση υπάρχει και στην διανομή. Γιάννης κερνάει και Γιάννης πίνει, όπως λέει και ο σοφός Λαός, αλλά και τα ίδια τα μέλη τους, μερικά εκ των οποίων κινήθηκαν και Δικαστικά εναντίον τους αξιώνοντας περιουσίες. Δηλώνουμε ότι αυτή είναι μια πρώτη παρέμβασή μας και θα ακολουθήσουν κι άλλες.

  Για τον ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.
  Ηλίας Καλιώρας
  Γεν. Γραμματέας

 • 14 Δεκεμβρίου 2011, 01:07 | Tasos

  Στην εποχή του internet, απλώς θα έπρεπε να υποχρεωθούν να δημοσιεύουν τα πάντα. Είπαμε Διαφάνεια, όχι μισές λύσεις.

 • 11 Δεκεμβρίου 2011, 14:46 | Πανος

  Θεωρώ πως ίσως η καταβολή των δικαιωμάτων θα πρέπει να γίνεται με μια πράξη και όχι σε κάθε ΟΣΔ ξεχωριστά. Αυτό μπορεί να γίνει για παράδειγμα με κίνητρα για ενοποίηση των υποστηρικτικών υπηρεσιών των ΟΣΔ.

  Στην Ισπανία για παράδειγμα η SGAE φαίνεται να διαχειρίζεται πλήθος πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων ενώ εδώ υπάρχουν πολλοί ΟΣΔ με διαφορετικές αξιώσεις.

  Όσο για την διαφάνεια είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί και ο τρόπος που διανέμονται τα κέρδη των ΟΣΔ στους δικαιούχους διότι το τοπίο είναι θολό. Ίσως η υποχρεωτική δημοσίευση της διανομής κερδών να είναι απαραίτητη.

  Επίσης η κατάταξη των οργανισμών υποχρεωτικά σε βιβλία Γ’ κατηγορίας μπορεί να βοηθήσει προς αυτή τη κατεύθυνση.

 • 9 Δεκεμβρίου 2011, 12:20 | Grammo Erato Apollon Dionysos

  Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης και προστασίας συγγενικών δικαιωμάτων, Grammo (δισκογραφικές εταιρείες), Ερατώ (τραγουδιστές), Απόλλων (μουσικοί) και Διόνυσος (ηθοποιοί) καλωσορίζουν το άνοιγμα της διαδικασίας διαβούλευσης, σχετικά με τη δημόσια εκτέλεση. Ευθύς εξ αρχής διευκρινίζεται ότι πρόκειται για μία πρώτη τοποθέτηση, αφού θα ακολουθήσει αναλυτική κριτική των σημείων της διαβούλευσης.

  Οι οργανισμοί μας είναι από την ίδρυσή τους και μέχρι σήμερα μη κερδοσκοπικοί. Διοικούνται από τα μέλη τους, με δημοκρατικές διαδικασίες και με βάση την αρχή της πλειοψηφίας. Τα διοικητικά όργανά τους είναι αιρετά και ασκούν τα καθήκοντά τους αμισθί. Η δράση των οργανισμών μας είναι απολύτως διαφανής, τόσον σε σχέση με τους χρήστες, όσον και σε σχέση με τα μέλη τους. Επομένως, τα σκέλη της διαβούλευσης που αφορούν στα ζητήματα αυτά ουδόλως μας αφορούν.

  Αυτό που μας αφορά, και δη τα μέλη μας, είναι το γεγονός ότι 20 σχεδόν έτη, μετά από τη θέσπιση των συγγενικών δικαιωμάτων, και παρά την κοινοτικού δικαίου καταγωγή τους, παρατηρείται στην Ελληνική επικράτεια περιορισμένη αναγνώρισή τους. Διότι η επιβολή του ν. 2121/1993 παραμένει χωλή και μη αποτελεσματική, τόσον για νομικούς όσον και για πραγματικούς λόγους.

  Θέση μας είναι ότι, ιδίως, στην εποχή της ψηφιακής διάχυσης όλων των έργων απαιτείται η θεσμοθέτηση σύντομων διαδικασιών που να προστατεύουν τα δικαιώματα. Ειδικότερα, παρίσταται αναγκαία η θέσπιση νομοθετικού πλαισίου, που θα απλοποιεί τις διαδικασίες που απαιτούνται, προκειμένου οι οργανισμοί μας να εισπράττουν τις αμοιβές που αναλογούν στους δικαιούχους. Είναι γνωστό ότι επί είκοσι σχεδόν έτη διεξάγουμε δεκάδες χιλιάδες δίκες για την προστασία των δικαιωμάτων μας. Η διαδικασία αυτή πρέπει να απλοποιηθεί, στο πρότυπο ξένων νομοθεσιών, ούτως ώστε η προστασία των δικαιωμάτων και η είσπραξη των οικείων αμοιβών να είναι απλή και σύντομη.

  Οι Πρόεδροι των Οργανισμών

  Grammo Μαργαρίτα Μάτσα
  Ερατώ Δήμητρα Γαλάνη
  Απόλλων Γρηγόρης Λαμπριανίδης
  Διόνυσος Κώστας Βουτσάς