Ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού ευχαριστεί όλους τους πολίτες που συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση του πρότυπου κανονισμού συνιδιοκτησίας και λειτουργίας των σύνθετων τουριστικών καταλυμμάτων. Όλες οι απόψεις και οι παρατηρήσεις έχουν καταγραφεί και θα ληφθούν σοβαρά υπόψη.

Δημόσια διαβούλευση στο σχέδιο Υ.Α. «Πρότυπος Κανονισμός Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων»

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο της απόφασης που αφορά στον πρότυπο Κανονισμό Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων του άρθρου 8 του ν. 4002/2011.
Σκοπός της πιο πάνω απόφασης είναι να καταστεί δυνατή στην πράξη η εφαρμογή του νέου νομικού πλαισίου για τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα, ιδίως σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών των αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων.
Ειδικότερα με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις καθορίζεται το ελάχιστο περιεχόμενο του Κανονισμού Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας σύνθετου τουριστικού καταλύματος ως προς τα δικαιώματα και υποχρεώσεις επί των αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών και κοινόκτητων και κοινόχρηστων χώρων, τον φορέα διαχείρισης και λειτουργίας, τις ελάχιστες παρεχόμενες ξενοδοχειακές και τουριστικές υπηρεσίες, τις κοινές δαπάνες, καθώς και τον τρόπο υπολογισμού και κατανομής αυτών στους ιδιοκτήτες των αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων.

Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 26/12/2011. Τα σχόλια και οι προτάσεις που θα υποβληθούν, θα αξιοποιηθούν για τον εμπλουτισμό και τη βελτίωση των προτεινόμενων ρυθμίσεων.

* Η διαβούλευση παρατείνεται μέχρι τις 29/12/2011.