Άρθρο 03: Συντονιστική Επιτροπή για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς

1. Η Συντονιστική Επιτροπή αποτελείται από :

1. Τον Εθνικό Συντονιστή
2. Τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών,
3. Τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
5. Τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
6. Τον Ειδικό Γραμματέα του ΣΔΟΕ
7. Τον Προϊστάμενο της Μονάδας Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών του Υπουργείου Οικονομικών,
8. Τον Οικονομικό Εισαγγελέα που ορίζεται από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
9. Τον προϊστάμενο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.
10. Τον Συνήγορο του Πολίτη
11. Τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης
12. Τον Διευθυντή της Οικονομικής Αστυνομίας.

Της Συντονιστικής Επιτροπής προεδρεύει ο Εθνικός Συντονιστής.

2. Κάθε μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής μπορεί να συνοδεύεται και από ένα στέλεχος από καθένα από τους κατά τα ανωτέρω φορείς, το οποίο έχει ειδικές γνώσεις και παρακολουθεί τα θέματα καταπολέμησης της διαφθοράς, στα οποία εμπλέκεται ο οικείος φορέας. Τα πρόσωπα που συνοδεύουν μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής κατά το προηγούμενο εδάφιο, δεν μετέχουν στις συζητήσεις της.

3. Στις συνεδριάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής μπορεί να προσκαλούνται, κατά περίπτωση, εκπρόσωποι άλλων συναφών υπηρεσιών ή φορέων ή εμπειρογνώμονες προκειμένου να συμμετάσχουν στις συζητήσεις των θεμάτων και να διατυπώσουν τη γνώμη τους.

4. Η Συντονιστική Επιτροπή συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της σε τακτά χρονικά διαστήματα που ορίζονται από τον ίδιο. Έκτακτη σύγκληση μπορεί να γίνεται σε περίπτωση αντιμετώπισης κατεπείγοντος θέματος.

5. Τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής ορίζονται με απόφαση του Πρωθυπουργού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

6. Έργο της Συντονιστικής Επιτροπής είναι η υποστήριξη του Εθνικού Συντονιστή στην εκτέλεση του έργου του. Ειδικότερα συμβάλλει με συζητήσεις και προτάσεις στη διαμόρφωση και αποτελεσματική εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς και το συντονισμό των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών και Φορέων.
7. Ο Εθνικός Συντονιστής μπορεί οποτεδήποτε να συγκαλέσει ad hoc συνεδρίαση της Επιτροπής με τη συμμετοχή ορισμένων μόνο μελών της για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων θεμάτων εφαρμογής της εθνικής στρατηγικής και συντονισμού, που αφορούν τις Υπηρεσίες ή τους φορείς που εκπροσωπούν τα μέλη αυτά.
9. Τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής :
α) Παρέχουν στον Εθνικό Συντονιστή όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες, στοιχεία και δεδομένα των Υπηρεσιών ή φορέων που εκπροσωπούν, που είναι αναγκαία για το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση της εφαρμογής της εθνικής στρατηγικής κατά της διαφθοράς.
β) Συμβάλλουν στο συντονισμό της δράσης και των πρακτικών των Υπηρεσιών ή των φορέων που εκπροσωπούν στα θέματα που τους ζητείται από τον Εθνικό Συντονιστή ή που ανακύπτουν από τις συζητήσεις κατά τις συνεδριάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής.

 • 31 Μαρτίου 2013, 11:55 | Δ Π

  Θα είναι αμφίβολη η αποτελεσματικότητα της Συντονιστικής Επιτροπής για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς με την προτεινόμενη σύνθεση,γιατί αν εξαιρέσουμε 2 μέλη, τα υπόλοιπα έχουν αποδειχτεί αναποτελεσματικά.Επομένως τα μέλη που προτείνονται στο άρθρο 3,να έχουν ρόλο παροχής στοιχείων,όποτε τους ζητηθούν με αυστηρή δέσμευση χρόνου ,έτσι ώστε να είναι υπόλογοι και για την απόκρυψή τους.
  Τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής να προτείνονται και να επικυρώνονται απο τη Βουλή και να συνεδριάζουν σε τακτά διαστήματα με υποχρεωτικό απολογισμό και δημοσίευση συγκεκριμένου έργου ανα εξάμηνο,ώστε να μην πληρώνονται εαν δεν υπάρχει αποτέλεσμα και δεν παράγουν έργο.

 • 29 Μαρτίου 2013, 11:49 | KΟΡΦΙΑΤΗ ΜΑΡΙΑ

  Αν και οι πολλές επιτροπές και τα πολλά Μέλη είναι αναποτελεσματικά, όταν δεν θέλουμε αποτέλεσμα κάνουμε μία επιτροπή, θα πρότεινα οι συνεδριάσεις αυτής της Επιτροπής να δημοσιοποιούνται στους μόνιμους Συνδέσμους ή και στα ΜΜΕ προκειμένου τουλάχιστον να μας πείθουν ότι γίνεται έργο και δεν θα αποτελέσει μία ακόμα δικαιολογία για επί πλέον χρήματα σε κάποιους.Αλλωστε ελπίζω η διαφθορά την οποία θα προσπαθήσουν να καταπολεμήσουν να μήν αφορά μόνο το Δημόσιο τομέα, αλλά και τον Ιδιωτικό. Θεωρώ όμως σημαντικό έργο της Επιτροπής αυτής την ενημέρωση των πολιτών και ιδίως των νέων (συνεργασία με το Υπουργειο Παιδείας και Θρησκευμάτων)

 • 28 Μαρτίου 2013, 15:06 | Nικος Αυγερινος

  Για την αποτελεσματική καταπολέμηση της διαφθοράς (ΚτΔ) θα πρέπει να δημιουργηθεί μια πυραμίδα ελεγκτικών ομάδων (working teams) που θα λειτουργούν κάτω από την ομπρέλα ελέγχου της Συντονιστικής Επιτροπής.
  Οι ομάδες έλεγχου θα πρέπει να παρουσιάζουν τριμηνιαία αναφορά σχετικά με τους ελέγχους που διενεργούν.
  Η διενέργειες των ελέγχων να γίνονται στα τμήματα των Υπουργείων και Υπηρεσιών και μέρος από την ομάδα ελέγχου να διενεργεί ανάλυση και έλεγχο στα περιουσιακά στοιχεία των Διευθυντών των Προϊσταμένων και των Υπαλλήλων (Ε1-Ε9-τραπεζικοι λογαριασμοί)
  Εδώ θα πρέπει να παρθεί μέριμνα για το νομοθετικό καθεστώς όσο αναφορά τον τρόπο λειτουργίας των ελέγχων αυτών μέσω ενός πληροφορικού συστήματος (software) που θα δίνει την δυνατότητα στον ελεγκτή μέσω online να έχει πρόσβαση στο τραπεζικό και φορολογικό σύστημα.
  Η κάθε ομάδα ελέγχου να έχει παρουσία μόνο τριών μηνών σε κάθε ελεγχόμενο φορέα και θα αλλάζει χαρτοφυλάκιο μετά το πέρας του χρόνου αυτού.
  Η διαδικασία αλλαγής χαρτοφυλακίων να γίνεται στη διάρκεια του τρίτου μήνα.
  Οι έλεγχοι να γίνονται ξεχωριστά σε κάθε Υπουργείο και σε κάθε Τμήμα Υπηρεσίας στα δεδομένα των συναλλαγών τους με τρίτους .
  Πρέπει ωστόσο να υπάρχει και η δυνατότητα του κάθε πολίτη να εκφράζει τα τυχόν παράπονα με τις συναλλαγές του με την Υπηρεσία-Υπουργείο.
  Εμφανές και απροσπέλαστο πέραν της ομάδας ελέγχου θα πρέπει να υπάρχει κυτίο παραπόνων σε κάθε Υπηρεσία!
  Η προτροπή δε των πολιτών για το μέτρο αυτο θα πρέπει να γίνει μέσω μαζικής ενημέρωσης
  Ο πολίτης θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να ενημερωθεί για την εξέλιξη του παραπόνου του

  Τα αποτελέσματα των ελέγχων θα πρέπει να καταθέτονται για ανάλυση και αξιολόγηση σε μια Κεντρική Επιτροπή Ελέγχου των Ομάδων (ΚΕΕΟ) η οποία θα απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο από κάθε ομάδας ελέγχου.
  Οι εκπρόσωποι θα πρέπει να εναλλάσσονται.
  Η επιτροπή(ΚΕΕΟ) να δίνει τελικά λόγο στην Συντονιστική.

  Ένα τέτοιο δίκτυο όμως προϋποθέτει την στελέχωση των ομάδων από υπαλλήλους που θα έχουν ολοκληρωμένες γνώσεις οικονομικών και πληροφορικών συστημάτων !
  Ευχαριστώ

 • 26 Μαρτίου 2013, 17:31 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

  Σήμερα ο καταγγέλλων επώνυμα,αντιμετωπίζει μεγάλη ψυχική φθορά,γίνεται δακτυλοδεικτούμενος-ειδικά σε μικρές κοινωνίες-και στο τέλος αν δεν γίνει κατηγορούμενος,αναλώνεται στο να προστατεύσει τον εαυτό του από όλη την Διοίκηση.Το σύστημα προσπαθώντας να τιμωρήσει τον καταγγέλλοντα,ώστε κανείς να μην τολμάει να διαμαρτυρηθεί,τον εξουθενώνει.Όσον αφορά τους ελεγκτικούς μηχανισμούς,άποψή μου είναι ότι οι ελεγκτές δεν μπορεί να ανήκουν στην ίδια Υπηρεσία για ευνόητους λόγους.

 • 26 Μαρτίου 2013, 08:19 | Δήμητρα Τσιρώνη

  Το βασικότερο μέτρο για την αντιμετώπιση της διαφρθοράς είναι η κατάλληλη Παιδεία και η εμφύσηση της αγάπης για τη συλλογικότητα, το κοινό καλό. Κανένας ελεγκτικός μηχανισμός δεν μπορεί να είναι πανταχού παρόν όσο καλά και να λειτουργεί.
  Ως κοινωνία, χρειάζεται να αναπροσδιορίσουμε τις αξίες μας ως προς τη δικαιοσύνη, την αξιοκρατία, την εντιμότητα και την ειλικρίνεια.

 • 24 Μαρτίου 2013, 23:23 | qwerty qwerty

  Δεδομένου του γεγονότος ότι μέχρι σήμερα οι προστάτες της διαφθοράς είναι οι εκάστοτε πρωθυπουργοί, υπουργοί, γενικοί γραμματείς κλπ (όπως λένε όλα τα κόμματα (νδ,πασοκ,συριζα,κκε,δημαρ,κλπ)σε συζητήσεις τους στη βουλή, όχι εγώ) δεν θα πρέπει κανένας από τους παραπάνω να συμμετέχουν καθ’οιονδήποτε τρόπο στον Εθνικό Συντονιστή, ή στην Συντονιστική Επιτροπή. Ούτε με προσωπική συμμετοχή, είτε διορίζοντας. Μόνο σαν τελείως ανεξάρτητη αρχή. Καμία εμπλοκή πολιτικών. Τόσο απλά.

 • ΠΟΛΛΟΙ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΧΩΡΙΣΕΙ ΘΑ ΜΠΕΡΔΕΥΤΟΥΝ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ ΣΤΑ ΧΑΡΤΙΑ.

 • 23 Μαρτίου 2013, 16:34 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΘΑ ΔΙΝΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΑΦΟΥ ΑΥΤΟΙ ΠΡΟΪΣΤΑΝΤΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΘΑ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ . . .

 • 23 Μαρτίου 2013, 13:41 | ΒΡΑΧΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Ειναι προφανές ότι όλα τα σχετιζόμενα με διαφθορά θέματα δεν είναι επιλύσημα από οικονομολόγους , έστω και των αρίστων .
  Πρέπει νομιζω να υπάρχει προβλεψη γιά γνωμοδότηση εξειδικευμένων τεχνοκρατών γιά θέματα ιατρικά , τεχνικά , νομικά κλπ . Οι απόφασεις των όποιων οργάνων γιά να έχουν κύρος πρέπει να έχουν εξειδικευμένη επιστημονική στήριξη και όχι να βασίζονται σε ημιμαθείς «γνώστες».
  ΜΗ ΜΑΣ ΔΙΑΦΕΥΓΕΙ ΟΤΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΕΠΙΡΡΑΖΟΥΝ ΤΙΜΗ – ΥΠΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ .
  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΘΕΙ Η ΔΙΚΑΙΗ ΚΡΙΣΗ

 • Αξιότιμοι κύριοι,
  με νόμους και διυπουργικά συμβούλια δεν αλλάζουν νοοτροπίες αιώνων. Πόσο μάλλον όταν προέρχονται από το ίδιο το κράτος που δεν το εμπιστεύεται κανείς. Αν δεν επιτρέψετε να καλλιεργηθούν δυναμικές από την ίδια την κοινωνία θα είναι άλλο ένα αποτυχημένο σχέδιο. Δεν θεωρητικολογώ, αν θέλετε πραγματικά να δώσετε λύσεις εξετάστε το σχέδιο της «Δημιουργίας της Βουλής της κοινωνίας των πολιτών» http://www.koinoniamko.gr, και το μανιφέστο για τη δημιουργία μίας νέας κοινωνικής ηθικής (κοινωνιστές). Το κράτος δεν μπορεί να δώσει λύσεις, η κοινωνία μπορεί. Αλλά θεωρώ βέβαιο ότι δεν θα καταλάβετε τα ανωτέρω. «Έχετε πολύ κράτος στο μυαλό σας» και πολλούς νομικούς για να κατανοήσουν την κοινωνία.

  Με τιμή

  Παναγιώτης Ζάννης, σχεδιαστής κοινωνικής πολιτικής, καθηγητής

 • Για τον συντάκτη του νομοσχεδίου θεωρείται προφανές ότι η διαφθορά αφορά ΜΟΝΟ τους δημοσίους υπαλλήλους. Η ίδια η ζωή απέδειξε ότι αφορά ΚΑΙ τους πολιτικούς (Υπουργούς, Γεν. γραμματείς Υπουργείων κ.λ.π.). Άρα; Στην συντονιστική επιτροπή θα βρίσκονται και οι – εν δυνάμει- ελεγχόμενοι;

 • 22 Μαρτίου 2013, 18:28 | Νίκος Παπαδιονυσίου

  9 γ)Αναλαμβάνουν δράση για οποιαδήποτε απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής.
  9 δ)Είναι υποχρεωμένοι να πληροφορήσουν υπεύθυνα τον Εθνικό Συντονιστή ή και την Συντονιστική Επιτροπή για οποιαδήποτε πληροφορία τους ζητηθεί.
  9 ε)Τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής ενημερώνονται δέκα ημέρες πριν την σύγκληση της για τα συγκεκριμένα θέματα τη συνεδρίασης ώστε να είναι και έτοιμα να παράσχουν απαιτούμενες πληροφορίες.