Άρθρο 02: Αρμοδιότητες του Εθνικού Συντονιστή

1. Ο Εθνικός Συντονιστής

α) Καταρτίζει σχέδιο εθνικής στρατηγικής για την πρόληψη και την καταπολέμηση της διαφθοράς.
β) Εξειδικεύει τη στρατηγική αυτή με μέτρα και δράσεις κατά Υπουργείο και φορέα.
γ) Επικαιροποιεί την εθνική στρατηγική και τις εξειδικεύσεις της οποτεδήποτε παρίσταται ανάγκη.
δ) Παρακολουθεί την εφαρμογή του σχεδίου, ελέγχει την τήρησή του και επεμβαίνει στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται αποκλίσεις.
ε) Συντονίζει όλες τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπλέκονται στην εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς, αναλαμβάνοντας τις αναγκαίες πρωτοβουλίες και ενέργειες προς το σκοπό αυτό για τη διασφάλιση της συνεκτικότητας και της αποτελεσματικότητας της εθνικής στρατηγικής.
στ) Αξιολογεί την εφαρμογή και την πρόοδο της εθνικής στρατηγικής και των αποτελεσμάτων της κα ενημερώνει σχετικά τον Πρωθυπουργό και τη Βουλή.

2. Ο Εθνικός Συντονιστής για την άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων και την εκπλήρωση της αποστολής του προβαίνει ιδίως στις ακόλουθες ενέργειες :

α) Συνεργάζεται με τους Υπουργούς οι οποίοι αμέσως ή εμμέσως εμπλέκονται και ανταλλάσσει απόψεις σχετικά με τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης πολιτικής για τον εντοπισμό των εστιών διαφθοράς, την πρόληψη και την καταστολή της διαφθοράς, και την καλύτερη εφαρμογή του σχετικού σχεδίου καθώς και το συντονισμό των διαφόρων εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων. Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής εισηγείται στους αρμόδιους Υπουργούς νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις.

β) Συνεργάζεται με τις Υπηρεσίες και τους φορείς που εμπλέκονται στην καταπολέμηση της διαφθοράς και συντονίζει τη δράση τους σε σχετικά θέματα.

γ) Μπορεί να ζητεί από τις αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες στατιστικά στοιχεία καθώς και άλλα στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με υποθέσεις διαφθοράς και να απευθύνει προς αυτές τις αναγκαίες για το συντονισμό του έργου τους συστάσεις.

δ) Μπορεί να ζητεί από τις αρμόδιες δικαστικές και εισαγγελικές αρχές στατιστικά στοιχεία καθώς και πληροφορίες για τη δικονομική πορεία των υποθέσεων διαφθοράς και να λαμβάνει αντίγραφα βουλευμάτων, δικαστικών αποφάσεων και άλλων πράξεων των δικαστικών και εισαγγελικών αρχών.

ε) Συνεργάζεται με τους διευθύνοντες στις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές όλων των βαθμών και ανταλλάσσει απόψεις σχετικά με θέματα της αρμοδιότητάς του.

3. Η εθνική στρατηγική πρόληψης και καταπολέμησης της διαφθοράς διαμορφώνεται με χρονικό ορίζοντα τριετίας και εξειδικεύεται σε βραχυπρόθεσμες δράσεις. Πριν από τη λήξη της τριετίας διαμορφώνεται το πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για την επόμενη τριετία.

4. Ο Εθνικός Συντονιστής για το σχεδιασμό και την εξειδίκευση της εθνικής στρατηγικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς, λαμβάνει υπόψη και το γενικό πλαίσιο που έχει αποτυπωθεί στον Οδικό Χάρτη για τη καταπολέμηση της διαφθοράς και ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του μνημονίου κατανόησης που έχει υπογραφεί από 4.10.2012, μεταξύ των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και του εκπροσώπου της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα.

5. Ο Εθνικός Συντονιστής ενημερώνει τον Πρωθυπουργό και τη Βουλή με ετήσια έκθεση που υποβάλλεται το πρώτο δίμηνο κάθε έτους και περιέχει αξιολόγηση της εφαρμογής της εθνικής στρατηγικής και των αποτελεσμάτων της. Μπορεί επίσης να ενημερώνει τον Πρωθυπουργό ή τον Υπουργό Επικρατείας οποτεδήποτε, εκτάκτως, αν ανακύψουν δυσλειτουργίες εφαρμογής της εθνικής στρατηγικής ή συντονισμού, η αντιμετώπιση των οποίων δεν καταστεί δυνατή στο πλαίσιο των κατά τα ανωτέρω συνεργασιών και διαβουλεύσεων.

 • 31 Μαρτίου 2013, 10:57 | Δ Π

  Η ουσιαστική αρμοδιότητα του Εθνικού Συντονιστή πρέπει να είναι ο εντοπισμός των παραθύρων που έχουν παραμείνει ανοιχτά διαιωνίζοντας τα ρουσφέτια και την κάλυψη των παρανομιών που οδηγούν στη διαφθορά.
  Παραδείγματα είναι η μη εφαρμογή των μηχανογραφικών συστημάτων που επιτρέπει την παρέμβαση και την παράκαμψη προτεραιοτήτων και δημιουργεί αδιαφανείς συναλλαγές. Αδιαφάνεια σε θέματα που αφορούν στην κατάταξη των νέων στο στρατό και τον τρόπο και τόπο που θα υπηρετήσουν τη θητεία τους και πολλά άλλα.
  Επίσης να δημιουργηθεί διαδικτυακό πρόγραμμα στο πρότυπο της Διαύγειας
  όπου θα είναι εμφανείς όλες οι καταγγελίες πολιτών καθώς και τα αποτελέσματα των ενεργειών και οι συνέπειες.

 • 31 Μαρτίου 2013, 08:44 | Γάσπαρης Αλεφραγκής

  Στον νόμο για τον εθνικό συντονιστή κατά της διαφθοράς πρέπει να διατυπώνεται ρητά η δέσμευση για προστασία των μαρτύρων κατά της διαφθοράς σε συνέχεια των διεθνών συμβάσεων που έχει υπογράψει και η Ελλάδα ως μέλος των κρατών κατά της διαφθοράς.

  Συγκεκριμμένα πρέπει να προστατεύεται το όνομα του καταγγέλοντος και να παρέχεται ασυλία από το κυνηγητό μέσα στην υπηρεσία του καταγγέλοντος . Αυτά πέραν της δικαστικής αποκατάστασης που παρέχουν οι νόμοι που έχουν ήδη ψηφιστεί.

  Το μέτρο της προστασίας του μάρτυρα κατά της διαφθοράς είναι προληπτικό και εφαρμόζεται ήδη από τις Ήνωμένες Πολιτείες και άλλα κράτη.
  Πρέπει ρητά να διατυπώνεται ότι ΣΚΟΠΟΣ του Εθνικού συντονιστή είναι το πλαίσιο προστασίας των μαρτύρων κατά της διαφθοράς . Γιατί έτσι θα βοηθήσουμε να μας καταγγείλουν με στοιχεία καταστάσεις εντός των υπηρεσιών , χωρίς να φοβούνται τα αντίποινα.
  Εγώ είμαι παθών και σας στέλνω το λινκ για την ανακοίνωση της ΕΤΕ που παίζει ήδη σε όλα τα μπλοκ. Κανείς δεν τιμωρήθηκε για την κατασπατάληση των χρημάτων του Δημοσίου , ενώ εγώ κυνηγήθηκα.

 • 31 Μαρτίου 2013, 08:10 | Γάσπαρης Αλεφραγκής

  Στις αρμοδιότητες του Εθνικού Συντονιστή , πρέπει να δηλώνεται ρητά ότι είναι εκτός των άλλων και το πλαίσιο προστασίας των μαρτύρων κατά της διαφθοράς. Προληπτικά πρέπει να προστατεύεται η ανωνυμία του καταγγέλοντα για να αποφευχθούν τα αντίποινα εντός του χώρου που εργάζεται. Είμαι παθών και δεν με προστάτευσε το ισχύον νομικό πλαίσιο. Κατάγγειλα επώνυμα και με στοιχεία στις Αρχές κατασπατάληση δημοσίου χρήματος και έχω υποστεί αντίποινα απο την Υπηρεσία μου , διότι εμπλέκονταν Προϊστάμενοί μου. Ήδη παίζει σε όλα τα μπλοκ. Σας δίνω την πηγή. Όποια βοήθεια άλλη μπορώ να προσφέρω μετά χαράς. Ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες προστατεύονται προληπτικά οι μάρτυρες κατά της διαφθοράς (whistleblowers). Ήδη η περίπτωσή μου παίζει σε όλα τα μπλοκ.

  http://www.ete-dei.gr/index.php/organa-dioikisis/deltia-tipou

 • 30 Μαρτίου 2013, 20:10 | Βασίλης Πεσίνης

  Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο για τον Εθνικό Συντονιστή φαίνεται να αποβλέπει κυρίως στην διαπίστωση και στην καταστολή της διαφθοράς και όχι στην πρόληψη.
  Και η πρόληψη θα πρέπει να είναι το μεγάλο ζητούμενο αυτού του Νόμου.
  Αυτό θα γίνει εφικτό όταν η Δημόσια Διοίκηση πλαισιώνεται από στελέχη τα οποία διαθέτουν Παιδεία και Αγωγή. Αυτά είναι τα καλύτερα εφόδια, για να επιβιώσει και να προοδεύσει ο άνθρωπος κατά τον Αριστοτέλη,
  Θα πρέπει επομένως ο εθνικός Συντονιστής και η Επιτροπή που θα τον περιβάλλει να επιδιώκει και να επιβάλλει τη στελέχωση του Δημοσίου, με άτομα που έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα και είναι δυνατό να έχουν τα παραπάνω χαρακτηριστικά.
  Τα στελέχη αυτά θα είναι ικανά να κατανοήσουν ότι, και το αγαθό του ενός μόνο είναι καλό, αλλά είναι καλύτερο και περισσότερο θείο το αγαθό του Έθνους και της Πόλης. Θα πρέπει επομένως να έχουν μάθει να προτάσσουν το κοινό καλό, το Δημόσιο συμφέρον.
  Θα πρέπει επιτέλους σε όλα τα προγράμματα σπουδών των ανώτατων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Χώρας, να ενταχθούν σχετικά μαθήματα. Και αυτό θα πρέπει να το εισηγείται, να το απαιτεί, ακόμη και να το επιβάλλει ο Εθνικός Συντονιστής, στο Υπουργείο Παιδείας, στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και όπου αλλού κρίνεται σκόπιμο. Είναι αδιανόητο, για τη χώρα που γέννησε τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, τα στελέχη της Διοίκησης να μην έχουν διδαχθεί την Πολιτεία του πρώτου και τα Ηθικά Νικομάχεια του δευτέρου.

 • 30 Μαρτίου 2013, 15:14 | Κατερίνα Μπαχτσεβάνη

  Tα όργανα που θα διενεργούν ελέγχους πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να μην είναι μόνιμα και η θητεία τους να κινείται σε μεσοπρόθεσμη βάση. Οφείλουν να λογοδοτούν στη Δικαιοσύνη και να φέρουν ταυτότητα με έναν κωδικό, ώστε να διατηρείται η ανωνυμία τους. Χρήσιμο είναι να δημοσιεύουν τα πορίσματα των ελέγχων τους, να δημοσιοποιούνται τα ονόματα όσων εμπλέκονται σε φαινόμενα διαφθοράς, ώστε οι πολίτες να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις και αντιρρήσεις. Πρέπει να δημιουργηθεί μία πλατφόρμα στην οποία οι πολίτες μπορούν να καταγγέλλουν είτε επώνυμα είτε ανώνυμα φαινόμενα διαφθοράς. Επίσης, πρέπει να οριστεί η διάρκεια, ο τρόπος και τα μέσα των τακτικών και των εκτάκτων ελέγχων ( διότι π.χ. συχνά παραβάτες ενημερώνονται εκ των προτέρων ότι πρόκειται να διενεργηθούν έλεγχοι). Επίσης, να μην εξαιρούνται από τη διαδικασία ελέγχων πολιτικά πρόσωπα. Ο Εθνικός συντονιστής πρέπει να συντονίζει και το ρυθμό πάταξης της διαφθοράς. Γι’αυτό πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία του αυτοφώρου. Αν εκδικάζονται οι υποθέσεις π.χ. μετά από δύο χρόνια, οι παραβάτες θα συνεχίζουν ανενόχλητοι το έργο τους, είτε κινδυνεύει να παραγραφεί η υπόθεση…

 • 30 Μαρτίου 2013, 08:28 | Χατζηδακης Μανος

  ολα Καλά-Αλλά η καταληκτική ημερομηνία (1/4)εχει κάποια συμβολική σημασία ;;;

 • 29 Μαρτίου 2013, 07:24 | Δ, Σπανάκης

  Το σχέδιο νόμου να συμπληρωθεί με πρόβλεψη αποδοχής καταγγελιών από πολίτες στον Εθνικό Συντονιστή και παραπομπή των περιπτώσεων διαφθοράς κατά πρωτεραιότητα στην ταχτική δικαιοσύνη πχ εντός τριμήνου.

 • 28 Μαρτίου 2013, 19:50 | δημητρης

  Ορισμενα μετρα που κατα την γνωμη μου πρεπει να ληφθουν για αντιμετωπιση κι αποτροπη κατα καποιο τροπο της διαφθορας πρεπει να ειναι και τα εξης:

  .Αυστηροτερες ποινικες κυρωσεις στους επιορκους.

  .Αμεση διακπεραιωση ποινικης και πειθαρχικης διαδικασιας και τελεσιδικια σε ολους τους βαθμους εντος εννεα (9) μηνων προς αποφυγη περιπτωσεων επιορκων που το εχουν ομολογησει και η υποθεση τους εκκρεμει για περισσοτερα απο 10 χρονια!!

  .Πολυεπιπεδος΄,συχνοτερος και αυστηροτερος ελεγχος και οχι μονο απο τον αμεσα προισταμενο.Οιτελικοι ελεγχωντες δεν πρεπει να ειναι προσωπα που μπορει να εχουν αναπτυξει κοινωνικες φιλιες και γνωριμιες με τους ελεγχομενους (αρα οι ελεγχοντες εκτος νομού).

  .Αυστηρες ποινες και στους προισταμενους των επιορκων εφ οσον διαπιστωνεται πλημελης ελεγχος.

  .Περιορισμος της πολυνομιας για το ιδιο αντικειμενο γιατι αφηνει ¨παραθυρα¨ανομιας στους επιτηδειους και αναπτυξη των ελεγχων με ηλεκτρονικες διαδικασιες.

  .Δημοσιοποιηση αρμοδιου τηλεφωνου που να δεχεται καταγγελιες διαφθορας.
  .Επεκταση του «ποθεν εσχες».

 • 28 Μαρτίου 2013, 16:23 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΡΟΔΗΜΑ

  Συνήθως οι πολίτες ενημερώνονται από τα ΜΜΕ σε μικρό ή μεγάλο βαθμό για ότι εμπλέκεται με την διαφθορά. Αυτό που έχω παρατηρήσει είναι πως συγκεκριμένα στην τηλεόραση, αποκαλούνται άτομα που προκαλούν φθορές ή απειλούν ανθρώπινες ζωές κ.τ.λ. με συγκεκριμένο τρόπο. Για παράδειγμα, κάποιος/α που παραβίασε την είσοδο μιας οικίας λέγεται «διαρρήκτης» ακόμη και αν τον/την βαραίνουν και άλλες κατηγορίες και όχι «εγκληματίας». Αισθάνομαι πως η επιλογή των «ετικετών» που δίνονται δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Όταν λέω «ετικέτα» εννοώ πως ο τρόπος και η λέξη με τον οποίο ονομάζουν κάποιον/α δεν είναι πάντα ο καταλληλότερος ή ο σωστότερος, αλλά, αυτό, προφανώς μπορεί να γίνεται για άλλους λόγους. Όταν ο αποκαλούμενος «διαρρήκτης» έχει σκοτώσει 5 άτομα, τότε, δεν μπορείτε κ.κ. να τον αποκαλείτε διαρρήκτη ή όταν αποκαλείτε κάποιον «διαρρήκτη» ενώ υπάγεται σε άλλη κατηγορία, πάλι κάνετε λάθος. Δηλαδή, υπάρχουν κατηγορίες ανθρώπων που έχουν διαπράξει κάτι και φυσικά τιμωρούνται, σχεδόν με τον ίδιο τρόπο και ας απέχει η μία πράξη με την άλλη όσον αφορά την βαρύτητα της πράξης. Μήπως θα έπρεπε για εκείνους τους ανθρώπους που έχουν πλημμελήματα να μην υπερδιογκώνονται οι ευθύνες τους μέσω των ΜΜΕ; π.χ. Όταν ένας «διαρρήκτης» απειλεί τότε λέγεται «διαρρήκτης»; ή κάτι άλλο; Μέχρι στιγμής ήξερα ότι αυτός που κλέβει χωρίς την απειλή λέγεται διαρρήκτης.
  Πρόταση μου είναι ο Εθνικός Συντονιστής να ασχοληθεί με τα όρια που πρέπει να έχουν τα ΜΜΕ, έτσι ώστε να διευκολύνουν το έργο των υπευθύνων και ο/η πολίτης να ενημερώνεται επαρκώς χωρίς να δημιουργούνται περαιτέρω προβλήματα.

 • 27 Μαρτίου 2013, 15:16 | Αθανάσιος Θεοδωράκης

  Επανέρχομαι επειδή το πρώτο σχόλιό μου που παραθέτω κι εδώ δεν δημοσιεύθηκε:

  «Για ένα τόσο πολύ σημαντικό θέμα που αφορά τόσο την υφιστάμενη πρακτική όσο και την υφέρπουσα κουλτούρα θα πρέπει ο νέος θεσμός να έχει κάποιες ουσιαστικές, δηλ. εκτελεστικές κι αποκλειστικές αρμοδιότητες. Αν είναι να γίνει ακόμα ένας συμβουλευτικός θεσμός, δίπλα στους τόσους άλλους που ήδη υπάρχουν και είναι πολλοί, τότε απλά δεν χρειάζεται.
  Δεν είναι επαρκώς αιτιολογημένη η πρόταση αυτή, ούτε στο ουσιαστικό της μέρος ούτε στο τεχνικό. θα πρότεινα ειδική διαβούλευση για την επεξεργασία μιας νέας πρότασης με πιο φιλόδοξο σκοπό.

  Αθ Θεοδωράκης
  πολιτικός επιστήμονας
  Το Σχόλιο σας θα δημοσιευθεί μόλις ελεγχθεί απο τον διαχειριστή»

 • 26 Μαρτίου 2013, 15:38 | S. Katsaros

  Για την καταπολέμηση της διαφθοράς χρειάζεται νομοθεσία καινούριων νόμων που να μην επιτρέπουν στον δημόσιο υπάλληλο να κλέβει.
  Ολα τα υπόλοιπα είναι άχρηστα.
  Επιτροπές κλπ. είναι για να φαγώνονται λεφτά της ΕΕ τζάμπα και βερεσέ.
  Εφ’όσον ο δημόσιος τομέας είναι διεφθαρμένος είναι αδύνατον να νομίζουμε ότι μπορεί να διορθώσει ο ίδιος τον εαυτόν του. Δεν είμεθα δα και τόσο αφελείς.
  Μπορούν οι κλέφτες να κάνουν εθνική στρατηγική για το πώς θα κόψουν το χούι ?
  Χαχα, όχι βέβαια, παραμύθια της χαλιμάς είναι αυτη η προσπάθεια.
  Για ποιό λόγο να πληρώσω έξτρα λεφτά σε μισθούς επιτροπών δια των φόρων μου? Δεν θα κάνω τέτοιο πράγμα !
  Η μήπως τα δίνει η ΕΕ τα λεφτά και τα μοιράζονται μεταξύ τους οι κλέφτες δημόσιοι υπάλληλοι των Αθηνών??

  Αν δεν μπορεί να νομοθετήσει ο Συντονιστής τι τον θέλουμε ? Να ταίζουμε άλλον έναν?
  Υπάρχουν ήδη όργανα όπως ο υπουργός εσωτερικών, και ο πρωθυπουργός που τούς πληρώνουμε όμορφα και πλούσια λεφτά, τίμια βγαλμένα, για να νομοθετούν. Ας τιμήσουν αυτοί το ψωμί που τρώνε τέλος πάντων.

 • 26 Μαρτίου 2013, 09:17 | rita

  Περιττή η ύπαρξή του αν βάζουμε τους σωστούς ανθρώπους στις κατάλληλες θέσεις. Για άλλη μια φορά επιλέγουμε γραφειοκρατία και όχι ουσία.

 • 25 Μαρτίου 2013, 11:30 | Ιορδανίδης Χρήστος

  Ενώ σαν σκέψη ακούγεται σωστή, στην πραγματικότητα δημιουργούμε ΑΚΟΜΗ ένα δημόσιο φορέα ο οποίος θα σχεδιάζει θα ενημερώνει αλλά δεν θα μπορεί να επέμβει και να αντιμετωπίζει άμεσα ο ίδιος τα περιστατικά, αλλά όπως όλοι οι προηγούμενοι φορείς θα βρίσκεται δέσμιος της γραφειοκρατίας και των διαδικασιών μεταξύ των τόσων άλλων »Αρμόδιων εμπλεκόμενων υπηρεσιών» μέχρι να περάσει η τριετία ή η πενταετία μετά ίδια γνωστά αποτελέσματα.
  Προτείνω ότι πρώτα πρέπει να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο θα εξασφαλίζει ΆΜΕΣΕΣ κυρώσεις για τους παραβάτες χωρίς χρονοτριβές και παραθυράκια, έτσι ώστε και ο κοινός πολίτης να βρεθεί αρωγός της προσπάθειας αυτής γνωρίζοντας ότι δεν κινδυνεύει να βρεθεί υπόδικος (λόγω »ελλειπόντων» στοιχείων κλπ)επειδή κατήγγειλε κάποιο περιστατικό, αλλά ότι γρήγορα και αποτελεσματικά θα υπάρξει αποτέλεσμα.
  Ας αλλάξουν λοιπόν οι νόμοι και οι διαδικασίες πρώτα και μετά δημιουργούμε έναν ακόμη οργανισμό.

 • Απαράδεκτη η προθεσμία υποβολής προτάσεων/απόψεων(Ανοικτή σε Σχόλια από 21 Μαρτίου 2013, 10:00, έως 1 Απριλίου 2013, 08:00).

  Παλαιοκομματική προσέγγιση. Νέες θέσεις για ημετέρους και κόλακες.

  Ο εκλεκτός του πρωθυπουργού θα κάνει πάρτι, με μεγάλο μισθό, χωρίς ευθύνες και αξιολόγηση.

  Άλλος ένας ακόμα αναποτελεσματικός μηχανισμός, όπως το ΕΣΡ, Ο Επιθεωρητής ΔΔ, Ο Συνήγορος του Πολίτη, και άλλοι. Ξοδεύουν χρήματα αλλά η δημόσια διοίκηση ούτε μαθαίνει από τις υποθέσεις που χειρίζονται, ούτε και διορθώνεται.

  Πάλι οι υπουργοί θα είναι υπεύθυνοι για ενέργειες εντοπισμού και πάταξης της διαφθοράς, ενώ δεκάδες άλλοι νόμοι θα παρέχουν στους παραβάτες καθήκοντος δυνατότητες, όπως και σήμερα, δηλαδή ουσιαστικά άρνησης των ευθυνών τους μέσω συνεχών δικαστικών προσφυγών.

 • 24 Μαρτίου 2013, 10:00 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

  Ο Εθνικός Συντονιστης για την καταπολέμηση της διαφθοράς δεν μπορεί να υπάγεται πουθενά αλού παρά μόνο στο υπουργείο Δικαιοσύνης.
  Ολές του οι ενέργειες πρέπει να είναι άμεσες οταν εντοπίζεται διαφθορα <> να προηγηται η ενημέρωση των <>

 • 24 Μαρτίου 2013, 07:12 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΙΤΗΣ

  Ο ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΟΤΙ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ, ΑΣΚΕΙ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ. ΟΠΟΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ.
  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΟΡΙΣΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΕΙΑ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ-ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ.
  ΕΠΙΣΗΣ ΠΟΤΕ Η ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΕΠΙΒΑΛΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΕΚΒΙΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ (ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ) , ΠΟΤΕ ΕΠΙΒΑΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ -ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΡΧΗΓΟΙ) ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΩΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΓΚΗΣ – ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΤΛ).
  ΠΡΕΠΕΙ ΤΕΛΟΣ ΕΠΕΙΔΗ Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΖΕΙ ΜΕ ΕΝΑΝ ΜΙΚΡΟ ΜΙΣΘΟ ΝΑ ΤΟΥ ΔΩΣΟΥΜΕ ΤΑ ΜΕΣΑ ΟΤΑΝ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΝΑ ΜΗΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΞΟΔΕΥΕΙ ΑΠΟ ΔΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΙ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ, ΑΛΛΑ ΝΑ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ Η ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟ ΙΔΙΟ.

 • 23 Μαρτίου 2013, 23:10 | Γιάννης

  Οτι και να κάνετε απο τη στιγμή που το ιδιο το κράτος κλέβει τους πολίτες [χαράτσια,φόρους κ.λ.π.] η διαφθορά δεν πρόκειται να περιοριστή.Πρέπει το κράτος να σταματήσει να κανει αδικίες,να υπάρχει αυστηρός καθημερινός ελεγχος σε ολα,παντού και πάντοτε και ενα κράτος δίκαιο.Μόνο όταν ο πολίτης[και Δ.Υπάλληλος] φοβάται τον έλεγχο,και θα τιμωρηθεί άμεσα και χωρίς καθυστέρηση, με αυστηρές ποινές για οτι πράξει ή παραλείψει να πράξει τότε υπάρχει κάποια ελπίδα,για περιορισμό της διαφθοράς

 • 23 Μαρτίου 2013, 14:48 | Γεωργιος Ζουρκας του Αθανασιου

  ΠΡΟΤΑΣΗ
  Αρθρ.2 Παραγρ.στ]Στα πλαισια της παραγραφου 2β.η συνεργασια με την Ε.Υ.Π.
  ειναι υποχρεωτικη,απαραιτητη και επιβεβλημενη για τους σκοπους και το εργο
  του Εθνικου Συντονιστη,οπως επισης και η αμεριστη απο μερους της και ανευ
  ορων βοηθεια και υποστηριξη στο βασει χρονοδιαγραμματων εργο του.

 • 23 Μαρτίου 2013, 08:20 | Παναγιώτης Α. Πρόβος

  Αγαπητοί Κύριοι,

  Ίσως να ήταν επωφελές προς την επίτευξη των στόχων του θεσμού του «Έθνικού Συντονιστή» η προσθήκη δυνατότητας της άμεσης και επώνυμης υποβολής προτάσεων από τους πολίτες ανά πάσα στιγμή. Η ηλεκτρονική αναφορά σε περιπτώσεις διαφθοράς σε πραγματικό χρόνο, πιθανότατα αφ’ενός μεν θα λειτουργούσε αποτρεπτικά, αφ’ετέρου δε θα έδινε τη δυνατότητα της επικέντρωσης στα νευραλγικά σημεία εμφάνισης της διαφθαράς και κατά συνέπεια τη δυνατότητα ανάπτυξης και εφαρμογής πρακτικών άμεσης παρέμβασης προς εξυγίανση των τμημάτων του Κράτους όπου εμφανίζεται.

  Ευχαριστώ πολύ.

 • 22 Μαρτίου 2013, 19:50 | ΜΗΝΑΣ ΤΑΤΑΛΙΔΗΣ

  Ο έλεγχος και η καταπολέμηση της διαφθοράς του δημόσιου τομέα, ως αποτρεπτική δραστηριότητα, εκ των πραγμάτων εκδηλώνεται aposteriori και, γι αυτό το λόγο η αποτελεσματικότητα αυτού του θεσμού θα κατατρύχεται από τις σχετικές αδυναμίες του κάθε μορφής κατασταλτικού μηχανισμού. Συνεπώς η μελλοντική επιτυχία του θεσμού καταπολέμησης της διαφθοράς θα εξαρτηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις δομικές συνισταμένες του τρόπου λειτουργίας του δημόσιου τομέα και των κρατικών υπηρεσιών σε συνδυασμό με την εξομάλυνση του διοικητικού λαβύρινθου. Η υποκατάσταση του θηριώδους πλέγματος νόμων και διατάξεων, φυσικά σταδιακά και σε βάθος χρόνου, από ένα επίκαιρο και σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο προσανατολισμένο στην απλότητα, στη λειτουργικότητα και κυρίως προς τους πόλους της ισοπολιτείας και της ισονομίας, πιστεύω ότι είναι η αναγκαία συνθήκη για να υπάρξει αποτελεσματική καταπολέμηση της διαφθοράς. Επειδή εν κατακλείδι η διαφθορά ανθίζει κυρίως στα εύφορα εδάφη της σκανδαλώδους πολυνομίας και των θολών επιδιώξεων της κείμενης νομοθεσίας.

 • 22 Μαρτίου 2013, 18:14 | Νίκος Παπαδιονυσίου

  Συντονίζει όλες τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπλέκονται στην εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς.Ποιους φορείς κι’ υπηρεσίες;.Να αναφερθούν ένας προς έναν.
  Ο Εθνικός Συντονιστής ενημερώνει τον Πρωθυπουργό και τη Βουλή με τριμηνιαίες εκθέσεις του για τα συγκεκριμένα πεπραγμένα του και τ’ αποτελέματά τους ανά τομέα δράσης του.

 • 22 Μαρτίου 2013, 18:08 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Αρθρο2:
  Απαιτειται επι πλεον.
  &1
  δ1) Ληψη μετρων για την επιταχυνση των διαδικασιων ελεγχου απο τον Επιθεωρητη Δημοσιας Διοικησης και το Σωμα Επιθεωρητων Δημοσιας Διοικησης ωστε οι αποκλισεις απο τη νομιμοτητα να πατασσονται αμεσα.
  Τα μετρα να ειναι ακομα και πειθαρχικα .

  &2
  β1)Να υπαρχει προστασια στο καταγγελοντα οχι μονο με τη διαδικασια της «ανωνυμιας» αλλα και με πραγματικα μετρα.
  Ειναι πασιγνωστο οτι πολλες καταγγελιες δεν γινονται διοτι ο καταγγελων «διωκεται» με καθε τροπο απο τον καταγγελομενο (αναλογα βεβαια και με τη θεση του καθ ενος).Αν υπηρχε αυτη η προστασια οι καταγγελιες θα ηταν πολλαπλασιες.Και κυριως αναφερομαι στους υπαλληλους που ως εκ της θεσης τους «γνωριζουν πολλα».
  ε1) Συμβολη του νεου οργανου αποφασιστικα στην διαρκη εκπαιδευση του δυναμικου των υπηρεσιων σε θεματα αντιμετωπισης της διαφθορας .
  Προσθηκη &6
  Η ετησια εκθεση να εχει και το εμμεσο (ή και αμεσο) οικονομικο οφελος που προκυπτεικαθε φορα λογω των συγκεκριμμενων ετησιων ενεργειων που εγιναν στα πλαισια της καταπολεμησης της διαφθορας.

 • Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο συγκεκριμένο άρθρο, ο Εθνικός Συντονιστής δεν έχει καμία απολύτως δυνατότητα να επιβάλλει την τήρηση του σχέδιου εθνικής στρατηγικής για την πρόληψη και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Κατά συνέπεια οι εισηγήσεις του θα αγνοούνται και οι συνεργασίες του με Υπουργούς, υπηρεσίες, δικαστικές και εισαγγελικές αρχές θα είναι ατελέσφορες.