Ολοκλήρωση Δημόσιας Διαβούλευσης

Η Δημόσια Διαβούλευση ολοκληρώθηκε

Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωματίας και Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης

Το παρόν σχέδιο νόμου με τίτλο «Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωματίας και Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης» αποτελείται από τέσσερα τμήματα. Στο Α’ τμήμα αποσαφηνίζεται το νόημα εννοιών και όρων, που χρησιμοποιούνται στο παρόν σχέδιο νόμου, προκειμένου αφ’ ενός μεν να αποφευχθεί το ενδεχόμενο ερμηνευτικών δυσχερειών αφ’ ετέρου δε να προσδιορισθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια το ρυθμιστικό πλαίσιο αυτού. Στο Β’ τμήμα περιλαμβάνονται οι διατάξεις, οι οποίες αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία του θεμελιώδους θεσμικού πλαισίου της εθνικής επικοινωνιακής πολιτικής και της επικοινωνιακής διπλωματίας της χώρας μας. Στο Γ’ τμήμα περιλαμβάνονται οι διατάξεις, βάσει των οποίων συστήνονται, οργανώνονται και λειτουργούν το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και το Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Στο Δ’ τμήμα περιλαμβάνονται διατάξεις, με τις οποίες ρυθμίζονται διάφορα θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας καθώς και το μεταβατικό καθεστώς για την ομαλή περαιτέρω εφαρμογή των νέων διατάξεων του Β’ και Γ’ τμήματος.
Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 30 Ιουλίου και ώρα 10;00
Ο Υπουργός Επικρατείας
Νικόλαος Παππάς