5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

5.1. Ως παραδεκτές κρίνονται οι τεχνικές προσφορές που:
• Δεν αντιβαίνουν το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο.
• Έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζει το παρόν Τεύχος Προδιαγραφών.
• Υπάρχει αντιστοίχιση στις προδιαγραφές και στις ποσότητες που αναφέρονται στην προσφορά και σε αυτές που υπάρχουν στο παρόν Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών.
5.2. Επιλέγεται η χαμηλότερη οικονομική προσφορά, της τεχνικής προσφοράς που πληροί στο σύνολο τις προϋποθέσεις της παραγράφου 5.1.
5.3. Αν κάποια προσφορά κριθεί υπερβολικά χαμηλή μπορεί να απορριφθεί, αφού προηγουμένως ζητηθούν εξηγήσεις από τον ενδιαφερόμενο προμηθευτή και κριθούν ανεπαρκείς.