1. ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ

Η Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών (ΔιΔΑΠ), από την ίδρυσή της στις αρχές του β΄ εξ αμήνου του 2014, αποτελεί την Κεντρική Αρχή Πληροφοριών της Ελληνικής Αστυνομίας, έχει διοικητική αυτοτέλεια και υπάγεται απευθείας στην ανώτατη διοικητική βαθμίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, στον Αρχηγό του Σώματος. Η πολιτική λειτουργίας της, εδράζεται τόσο στη συλλογή σε ένα κεντρικό – εστιακό σημείο των διαθέσιμων Πληροφοριών, όσο και στην ολιστική προσέγγιση του Σοβαρού και Οργανωμένου Εγκλήματος και της Τρομοκρατίας στη χώρα μας.
Επιδίωξη και αποστολή της ΔιΔΑΠ, αποτελεί η υποστήριξη του συνόλου των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και των λοιπών Εθνικών Αρχών Ασφάλειας και Επιβολής του Νόμου, μέσα από τη συγκέντρωση, αξιολόγηση, ταξινόμηση, ανάλυση και διάθεση επεξεργασμένων ή μη πληροφοριών, την κατάδειξη απειλών και σημείων έντονης εγκληματικότητας – crime hotspots (τακτικό επίπεδο), την ορθή τροχιοδρόμηση των διενεργούμενων ερευνών (επιχειρησιακό – ερευνητικό επίπεδο) και την εδραίωση του Προβλεπτικού Μοντέλου Αστυνόμευσης (Intelligence Led Policing), ως βέλτιστη πρακτική για την καταλληλότερη αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων και την μελέτη εξέλιξης του εγκληματικού φαινομένου στη χώρα (στρατηγικό επίπεδο).
Για την επίτευξη της αποστολής της, η ΔιΔΑΠ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών για το οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία σε ένα κεντρικό – εστιακό σημείο (οριζόντια προσέγγιση στο έγκλημα) με σκοπό το σχηματισμό μιας πλήρους και ακριβούς πληροφοριακής εικόνας (Single Intelligence Picture), πάντοτε με σεβασμό στο τρίπτυχο της πληροφορίας: ταχύτητα, ακρίβεια, ασφάλεια.
Προς την επίτευξη της ανωτέρω αποστολής και την πραγματοποίηση μίας ολιστικής προσέγγισης στην αντιμετώπιση του εγκληματικού φαινομένου, ιδιαίτερα εκείνων των κατηγοριών αδικημάτων που σύμφωνα με την εθνική (Αντεγκληματική Πολιτική 2015-2019) ή ευρωπαϊκή εκτίμηση (Ευρωπαϊκός Κύκλος Πολιτικής, SOCTA 2013, interim SOCTA 2015, MASPs και EMPACT OAPs) συγκαταλέγονται στις σοβαρές απειλές, κρίνεται απαραίτητος ο εκσυγχρονισμός της ΔιΔΑΠ και η περαιτέρω ανάπτυξη των δομών της μέσω της παρούσας δράσης. Επιγραμματικά η δράση αυτή περιλαμβάνει τρία σκέλη:
Α. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Το Κέντρο Επιχειρήσεων θα εγκατασταθεί σε αίθουσα του 8ου ορόφου του ΑΜΑ, διαστάσεων 5,95 μ. x 12,5 μ., θα διαθέτει 12 θέσεις εργασίας (2 θέσεις για τον Επικεφαλής και τον Βοηθό Επικεφαλής αντίστοιχα, 8 θέσεις για τους χειριστές πληροφοριών και 2 θέσεις για τους συνδέσμους άλλων υπηρεσιών) και θα επιτρέπει την διαχείριση πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, διευκολύνοντας την ανταπόκριση σε αιτήματα συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών, την υποστήριξη των διενεργούμενων ερευνών και την έγκαιρη διάγνωση της πραγματικής φύσης των περιστατικών, με βάση το δόγμα της «άμεσης αντίληψης – άμεσης αντίδρασης – παραγωγής ενιαίας γνώσης» στο οποίο εδράζεται η στρατηγική της ΔιΔΑΠ.
Β. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Μέσω του πανελλαδικού δικτύου επικοινωνίας Police on Line, η πλατφόρμα πληροφοριών που σχεδιάζεται να δημιουργηθεί, θα δικτυώσει τη ΔιΔΑΠ, ως κεντρική δομή, με τις περιφερειακές δομές πληροφοριών, οι οποίες υπάγονται απευθείας, ως προς το ειδικό αντικείμενο της επιχειρησιακής τους αποστολής στη ΔιΔΑΠ. Με αυτή τη διασύνδεση, θα είναι δυνατή η απευθείας επικοινωνία, για την ανταλλαγή και επεξεργασία των συλλεγόμενων πληροφοριών, σε ένα κεντρικό σημείο – πληροφοριακό κόμβο (ΔιΔΑΠ) και η συνδυαστική έρευνά τους με ήδη κατεχόμενες πληροφορίες και δεδομένα που βρίσκονται στις κεντρικές βάσεις της Ελληνικής Αστυνομίας και πληροφορίες από ανοιχτές πηγές.
Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Για την εξασφάλιση της επιτυχημένης λειτουργίας του Κέντρου Επιχειρήσεων και την μέγιστη αξιοποίηση των λογισμικών εφαρμογών, κρίνεται απαραίτητη η εκπαίδευση προσωπικού ως «Διαχειριστές Συστήματος» και ειδικότερα με τη λογική train-the-trainers, ώστε να εξασφαλιστεί και η διαχρονική μεταλαμπάδευση γνώσης σε νέο προσωπικό που θα εργάζεται στις θέσεις εργασίας του Κέντρου Επιχειρήσεων.
Μέσω της προαναφερθείσας δράσης, η Υπηρεσία μας επιδιώκει:
 Την αποτελεσματικότερη εδραίωση του προβλεπτικού μοντέλου αστυνόμευσης (intelligence-led-policing) ως επαγγελματική πρακτική, μέσω της συμβολής της ΔιΔΑΠ στη λήψη αποφάσεων σε ανώτατο επίπεδο, με σκοπό τη βέλτιστη αξιοποίηση του αστυνομικού προσωπικού και των διαθέσιμων πόρων.
 Την διεύρυνση των δυνατοτήτων της ΔιΔΑΠ για άμεση, πλήρη και ακριβή πληροφοριακή υποστήριξη των διενεργούμενων ερευνών, μέσω της ολοκληρωμένης πληροφοριακής εικόνας (Single intelligence Picture) που θα διαθέτει το Κέντρο Επιχειρήσεων.
 Την αναβάθμιση της ποιότητας των ερευνητικών δράσεων, με την αξιοποίηση των σύγχρονων μέσων τεχνολογίας (hardware και software), τα οποία προσφέρουν δυνατότητες συλλογής και αναζήτησης μεγάλου όγκου δεδομένων σε πολλαπλές και διαφορετικές βάσεις, καθώς και δυνατότητες διαλειτουργικότητας με βάσεις συνεργαζόμενων Δημόσιων Υπηρεσιών και Υπουργείων.
 Την εξασφάλιση των τηρούμενων δεδομένων και της ασφάλειας των διακινούμενων πληροφοριών ανάμεσα στη ΔιΔΑΠ και τις περιφερειακές της δομές (γραφεία/τμήματα συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών), μέσω της ενιαίας πλατφόρμας πληροφοριών και αντίστοιχου λογισμικού.
 Την πλήρη ανάπτυξη της ΔιΔΑΠ ως κεντρικός πληροφοριακός κόμβος (intelligence hub) που χρησιμοποιώντας ένα δίκτυο βάσεων, ως κεντρική πληροφοριακή «δεξαμενή», θα είναι σε θέση να παρέχει πληροφοριακή συνδρομή σε έρευνες Υπηρεσιών σε όλη την ελληνική επικράτεια, και ειδικότερα σε αυτές που αφορούν το οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία.