ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Η παρούσα αφορά εργασίες για την διαμόρφωση χώρου επιφανείας 75τ.μ σε χώρο κέντρου επι-χειρήσεων της Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών/Α.Ε.Α.
Πρόκειται για ενιαίο χώρο διαστάσεων 12,5 μήκος και 6μ πλάτος.
Για την πραγματοποίηση του θα εκτελεστούν οι ακόλουθες οικοδομικές παρεμβάσεις:
– Θα καθαιρεθεί η υφιστάμενη ψευδοροφή και ο σκελετός αυτής
– Θα τοποθετηθεί νέος σκελετός και νέα ψευδοροφή
– Το δάπεδο του χώρου θα επιστρωθεί με ξύλινες λωρίδες (laminate)
– Όλες οι τοιχοποιίες θα χρωματιστούν
– Οι δύο (2) δίφυλλες ξύλινες θύρες θα αντικατασταθούν με δίφυλλες πυράντοχες
– Στην μία θύρα θα τοποθετηθεί σύστημα ελέγχου πρόσβασης
– Μικροεργασίες που θεωρούνται απαραίτητες
– Απομάκρυνση άχρηστων υλικών

Αναλυτικότερα:
1. Καθαιρέσεις – αποξηλώσεις
α) Ψευδοροφή
Θα καθαιρεθεί η υπάρχουσα ψευδοροφή με τον σκελετό της. Τα υφιστάμενα φωτιστικά σώματα που υφίστανται στην ψευδοροφή που θα καθαιρεθεί θα παραδοθούν στην Υπηρεσία.
~ Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου~
Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου, συμπεριλαμβανομένου του σκελετου ανάρτησής τους και του μονωτικού υλικού πλήρωσης, σε οποιαδήποτε θέση, με την μεταφορά των προϊόντων προς φόρτωση ή αποθήκευση.
Με τις τιμές των άρθρων 22.53 αποζημιώνονται οι αντίστοιχες εργασίες καθαιρέσεων όταν γίνο-νται μεμονωμένα και διατηρείται το στοιχείο το οποίο συνήθως επικαλύπτουν (τοίχος, πλάκα, υποστύλωμα, οροφή, δάπεδο κλπ). Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.
β) Δίφυλλες ξύλινες θύρες
Οι δύο (2) ξύλινες δίφυλλες θύρες που υπάρχουν στο χώρο θα καθαιρεθούν.
Τιμή ανά τεμ.
2. Τοποθέτηση σκελετού ψευδοροφής
~ Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής~
Κατασκευή επιπέδου ή βαθμιδωτού ελαφρού μεταλλικού σκελετού ψευδοροφής σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο, αποτελούμενου από απλές διατομές γαλβανισμένου μορφοσίδηρου ή δια-τομές γαλβανισμένης στραντζαριστής λαμαρίνας, ειδικές γαλβανισμένες ράβδους, γάντζους, γω-νίες και κοχλιωτούς συνδέσμους οριζοντίωσης, αναρτημένου με γαλβανισμένα βύσματα μηχανι-κής ή χημικής αγκύρωσης, και γενικά μορφοσίδηρος, στραντζαριστές διατομές, βύσματα, σύν-δεσμοι και μικροϋλικά καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)
Κωδ. Άρθρ. ΝΕΤ-61.30

3. Τοποθέτηση ψευδοροφής
Ψευδοροφή ανισόπεδη από γυψοσανίδες~
Ψευδοροφή ανισόπεδη, διακοσμητική, επισκέψιμη, από κοινές, ανθυγρές ή πυράντοχες γυψοσα-νίδες πάχους 12,5 mm, οποποιωνδήποτε δαστάσεων και σχεδίου, σε υπάρχοντα κρυφό ανισόπεδο σκελετό ανάρτησης, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-10-01 «Ψευδοροφές με γυψοσανίδες».
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
α) Η ρύθμιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής.
β) Η προμήθεια και τοποθέτηση των εμφανών ή μή, στοιχείων στήριξης των πλακών και τελειω-μάτων της ψευδοροφής, από ανοδιωμένο αλουμίνιο
γ) Η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακών με ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της επιλογής της Υπηρεσίας.
δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) τοποθετημένης ψευδοροφής
Κωδ. Αρθρ. ΝΕΤ-78.35
4. Επίστρωση δαπέδου με ξύλινες λωρίδες
Στους χώρους το δάπεδο θα επιστρωθεί με ξύλινες λωρίδες (παρκέ) τύπου LAMIMATE ενδει-κτικού τύπου οίκου INTERWOOD προέλευσης Γαλλίας
Διαστάσεις : 1291 mm X 191 mm X 8 mm
Πακέτο : 9 σανίδες ανά πακέτο : 2,219 m² (14 κιλ.)
56 πακέτα ανά παλλέτα : 124,28 m² (810 κιλ)
Κατασκευή:
Τελική επιφάνεια : Απευθείας μελαμίνη. Η μελαμίνη είναι εμποτισμένη με ειδικές ρητίνες με-λαμίνης.
Ενδιάμεσο: Υψηλής πυκνότητας μοριοσανίδα HDF ( έιτς ντι εφ).
Υπόστρωμα: Απευθείας μελαμίνη. Η μελαμίνη είναι εμποτισμένη με ειδικές ρητίνες μελαμίνης.
Τοποθέτηση : Χωρίς κόλλα μηχανικό σύστημα κλειδώματος Lock (λοκ).
Συμπεριλαμβάνονται τα περιθώρια (σουβατεπιά)
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
5. Τοποθέτηση δύο (2) δίφυλλων πυράντοχων θυρών
~ Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, δίφυλλες Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, α-νοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min~
Προμήθεια και τοποθέτηση δίφυλλης ανοιγόμενης μεταλλικής θύρας πυρασφαλείας, συνοδευό-μενης από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από αναγνωρισμένο φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πόρτα θα αποτελείται από κάσσα από στραντζαρισμένη λαμαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0 mm με διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερμοδιογκούμενες ταινίες ενδεικτικού τύπου PALUSOL ή αναλόγου), θυρόφυλλο τύπου sandwich, με εξωτερική επένδυση από λαμα-ρίνα ψυχρής εξελάσεως DKP ελάχιστου πάχους 1,5 mm και εσωτερική πλήρωση από ορυκτο-βάμβακα πυκνότητος τουλάχιστον 140 kg/m3 με συνδετικό υλικό αποτελούμενο από ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες), με μεντεσσέδες βαρέως τύπου με αξονικά ρουλμάν (BD), κλει-δαριά και χειρολαβές πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήματα με ιδιαίτερο πι-στοποιητικό πυρασφαλείας, μηχανισμό επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας, μηχανισμό προτε-ραιότητας κλεισίματος φύλλων, σύρτες χαλύβδινους ακινητοποίησης του ενός θυροφύλλου και μπάρα πανικού. Η κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα
στο εργοστάσιο, σε απόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας.
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια της κάσσας και του θυροφύλλου επί τόπου, η πάκτωση της κάσσας στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου (αριάνι) και η τοποθέτηση και ρύθμιση όλων των εξαρτημάτων της θύρας.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
Κωδ. Άρθρ. 62.61.02
6. Ανακαίνιση χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών
~ Ανακαίνιση Χρωματισμών επί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικά χρώματα Εσωτερικών επιφανειών με χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.~
Ανακαίνηση Χρωματισμών επί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικά χρώματα σε δύο τουλάχι-στον διαστρώσεις και μέχρις επίτευξης άριστου αισθητικά αποτελέσματος, χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα. Προετοιμασία των επιφανειών, και εφαρμογή δύο στρώσεων πλαστικού χρώμα-τος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
Κωδ. Άρθρ. ΝΕΤ-77.80.01.ΣΧ
7. Εγκατάσταση συστήματος ελέγχου πρόσβασης (ACCESS CONTROL SYSTEM)
Η Κεντρική θύρα του χώρου για τον έλεγχο πρόσβασης θα έχει ACCESS CONTROL SYSTEM.
Η εγκατάσταση του συγκεκριμένου συστήματος θα είναι ανεξάρτητη από άλλα σημεία πρόσβα-σης και περιλαμβάνει αναλυτικότερα τα ακόλουθα:
• Καρταναγνώστης «proximity reader», με εμβέλεια ανάγνωσης έως 10 cm, άνευ πληκτρολο-γίου
Καρταναγνώστης «proximity reader», με εμβέλεια ανάγνωσης έως 10 cm, άνευ πληκτρολογίου κομπλέ με εγκατάσταση. Πλήρως τοποθετημένο, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και πλήρως ε-γκατεστημένο μετά των υλικών και μικροϋλικών εγκαταστάσεως (καλώδια, σωλήνες εντοιχι-σμένοι, κανάλια, κυτία διακλαδώσεων, ειδικά τεμάχια, κλπ) και της εργασίας για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
• Ηλεκτρικό Κυπρί για έλεγχο πρόσβασης από καρταναγνώστη και βραχίονας επαναφοράς
Ηλεκτρικό Κυπρί για έλεγχο πρόσβασης από καρταναγνώστη, κομπλέ με εγκατάσταση. Το κυπρί θα ανοίγει με την διακοπή της τροφοδοσίας. Απαιτούμενο ρεύμα τροφοδοσίας τουλάχιστον 200mA. Στην προμήθεια περιλαμβάνεται και ο μηχανισμός επαναφοράς της πόρτας, δηλαδή ο βραχίονας. Πλήρως τοποθετημένο, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και πλήρως εγκατεστημένο μετά των υλικών και μικροϋλικών εγκαταστάσεως (καλώδια, ειδικά τεμάχια, κλπ) και της εργα-σίας για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
• Κομβίο εξόδου ανάγκης
Κομβίο εξόδου ανάγκης, εγκατεστημένο στην ασφαλή πλευρά. Πλήρως τοποθετημένο, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και πλήρως εγκατεστημένο μετά των υλικών και μικροϋλικών εγκατα-στάσεως (καλώδια, ειδικά τεμάχια, κλπ) και της εργασίας για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
• Controller για μια πόρτα και ένα καρταναγνώστης
Controller για μια πόρτα και δύο καρταναγνώστες, κομπλέ με εγκατάσταση. Ο controlller θα δέ-χεται το σήμα από τους καρταναγνώστες και θα επιτρέπει ή θα απαγορεύει το άνοιγμα της αντί-στοιχης πόρτας. Ο controller θα πρέπει να επικοινωνεί με το access control του κτιρίου, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι proximity κάρτες που ήδη διαθέτει το προσωπικό. Το σύστημα ελέγχου πρόσβασης στο κέντρο επιχειρήσεων θα είναι συμβατό με το access control του κτιρίου. Πλήρως τοποθετημένο, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και πλήρως εγκατεστημένο μετά των υλικών και μικροϋλικών εγκαταστάσεως (καλώδια, σωλήνες εντοιχισμένοι, κανάλια, κυτία διακλαδώσεων, ειδικά τεμάχια, κλπ) και της εργασίας για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
• Καρτες
Περιλαμβάνονται οι κάρτες και θα είναι 30 τεμάχια. Καθώς και ότι απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος.
Τιμή ανά τεμ.
8. Μικροεργασίες – μικρομερεμέτια
Θα πραγματοποιηθούν όλες οι απαραίτητες μικροεργασίες – μερεμέτια που θα χρειαστούν όπως την διάνοιξη οπών σε λιθοδομές για την διέλευση καλωδιώσεων, τα επιχρίσματα που θα χρεια-στούν οι τοιχοποιίες τοπικά κ.τ.λ.
Τιμή ανά τεμ.
9. Απομάκρυνση άχρηστων υλικών
Συσσώρευση, φόρτωση και αποκομιδή καθαιρεθέντων και αποξηλωθέντων υλικών, και απόρρι-ψη σε χώρο εκτός Υπηρεσίας που επιτρέπεται από τις αρχές.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η χρήση κάθε μηχανήματος ή εργαλείου ή υλικού, η χρήση κάθε είδους ικριωμάτων καθώς και εργασία σε οποιαδήποτε θέση και στάθμη.
Τιμή ανά τεμ.
Για τη λειτουργική εξυπηρέτηση της προς διαμόρφωση αίθουσας, θα πραγματοποιηθούν οι ακό-λουθες ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, οι οποίες συνοδεύονται με ανάλογη ηλεκτρολογική με-λέτη, καθώς και σχέδια – σκαριφήματα φωτισμού – ισχυρών – ασθενών ρευμάτων.

1. Ηλεκτρολογικές εργασίες

1.1. Αποξήλωση – απομόνωση του συνόλου των καλωδιώσεων ισχυρών ρευμάτων (φώτα, καλώδια, πρίζες, διακόπτες κλπ), καθώς και τυχόν ασθενών ρευμάτων δικτύου δεδομένων (data – voice), προκειμένου να κατασκευαστεί νέα εγκατάσταση ισχυρών και ασθενών ρευμάτων, σύμφωνα με τη συνημμένη ηλεκτρολογική μελέτη και τα αντίστοιχα σκαριφήματα ισχυρών ρευ-μάτων και φωτισμού.
Επισημαίνεται ότι καλωδιώσεις που αφορούν την πυρανίχνευση του χώρου ΔΕΝ ΑΠΟ-ΞΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΤΟΥΝ από τις προτεινόμενες με την παρούσα Τε-χνική Περιγραφή εργασίες.

1.2. Κατασκευή νέας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που περιλαμβάνει νέο ηλεκτρικό πίνακα, αναρτημένο επί του τοίχου, σύμφωνα με τα σκαριφήματα φωτισμού και ισχυρών ρευμάτων, με το σύνολο του διακοπτικού υλικού (ασφάλειες, led, ρελέ διαφυγής κλπ), σύμφωνα με τη συνημ-μένη ηλεκτρολογική μελέτη, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Η ηλεκτρολογική μελέτη περιλαμβάνει νέο τριφασικό πίνακα (Α.Π.) ο οποίος θα τροφο-δοτηθεί με καλωδίωση NYY 4 x 10 mm2 από τον πλησιέστερο πίνακα διαδρόμου, που είναι πλησίον της πόρτας εισόδου της αίθουσας (πλευρά Λεωφόρου Αλεξάνδρας) σε απόσταση περί-που 10 m.
Το παροχικό καλώδιο του πίνακα θα διέρχεται εντός πλαστικού καναλίου (κάτω από την ψευδοροφή του διαδρόμου) ή εσχάρας (πάνω από την ψευδοροφή του διαδρόμου) και στις υπο-χρεώσεις του αναδόχου είναι και η ασφαλής σύνδεση με τον εν λόγω κεντρικό πίνακα του ορό-φου στο διάδρομο.
Ο νέος ηλεκτρικός πίνακας Α.Π. τροφοδοτεί τις καταναλώσεις που απεικονίζονται στα σκαριφήματα φωτισμού και ισχυρών ρευμάτων.
Επισημαίνεται ότι το κόστος για τα απαιτούμενα πλαστικά κανάλια, εσχάρες ή σωλή-νες τύπου κουβίδι, εντός των οποίων διέρχονται οι καλωδιώσεις φωτισμού, ισχυρών και α-σθενών ρευμάτων, όπως περιγράφονται αναλυτικότερα παρακάτω περιλαμβάνονται στα α-νάλογα άρθρα των καλωδιώσεων και ως εκ τούτου δεν πληρώνονται χωριστά και ο ανάδοχος θα τα τοποθετήσει χωρίς πρόσθετο κόστος.

1.3. Οι ηλεκτρικές γραμμές που τροφοδοτεί ο ηλεκτρικός πίνακας Α.Π. είναι οι ακόλουθες :

1.3.1. Κατασκευή ηλεκτρικών γραμμών φωτισμού

• Κατασκευή γραμμής φωτισμού Α.1, με καλωδίωση ΝΥΜ 3 x 1,5 mm2 που ηλεκτροδοτεί τα φωτιστικά δ1, τα οποία ανάβουν – σβήνουν με διακόπτες αλλέ ρετούρ δ1, σύμφωνα με το σκαρίφημα φωτισμού και την ηλεκτρολογική μελέτη.
Η καλωδίωση Α.1, ξεκινάει από τον πίνακα Α.Π., και οδεύει κατακόρυφα προς τα πάνω, εντός πλαστικού καναλιού ή σωλήνα τύπου κουβίδι, μέχρι να συναντήσει την ψευδοροφή.
Στη συνέχεια οδεύει πάνω από την ψευδοροφή και ηλεκτροδοτεί τα έξι (6) φωτιστικά (δ1), εντός σωλήνα τύπου κουβίδι ή μεταλλικής σχάρας η οποία αναρτάται από την οροφή του προς διαμόρφωση χώρου.
• Κατασκευή γραμμής φωτισμού Α.2, με καλωδίωση ΝΥΜ 3 x 1,5 mm2 που ηλεκτροδοτεί τα φωτιστικά δ2, τα οποία ανάβουν – σβήνουν με διακόπτες αλλέ ρετούρ δ2, σύμφωνα με το σκαρίφημα φωτισμού και την ηλεκτρολογική μελέτη.
Η καλωδίωση Α.2, ξεκινάει από τον πίνακα Α.Π., και οδεύει κατακόρυφα προς τα πάνω, εντός πλαστικού καναλιού ή σωλήνα τύπου κουβίδι, μέχρι να συναντήσει την ψευδοροφή.
Στη συνέχεια οδεύει πάνω από την ψευδοροφή και ηλεκτροδοτεί τα έξι (6) φωτιστικά (δ2), εντός σωλήνα τύπου κουβίδι ή μεταλλικής σχάρας η οποία αναρτάται από την οροφή του προς διαμόρφωση χώρου.
Η γραμμή Α.2 ηλεκτροδοτεί και τα δύο (2) φωτιστικά ασφαλείας, εντός πλαστικού κανα-λιού ή σωλήνα τύπου κουβίδι.
• Κατασκευή γραμμής φωτισμού Α.3, με καλωδίωση ΝΥΜ 3 x 1,5 mm2 που ηλεκτροδοτεί τα φωτιστικά δ3, τα οποία ανάβουν – σβήνουν με διακόπτες αλλέ ρετούρ δ3, σύμφωνα με το σκαρίφημα φωτισμού και την ηλεκτρολογική μελέτη.
Η καλωδίωση Α.3, ξεκινάει από τον πίνακα Α.Π., και οδεύει κατακόρυφα προς τα πάνω, εντός πλαστικού καναλιού ή σωλήνα τύπου κουβίδι, μέχρι να συναντήσει την ψευδοροφή.
Στη συνέχεια οδεύει πάνω από την ψευδοροφή και ηλεκτροδοτεί τα έξι (6) φωτιστικά (δ3), εντός σωλήνα τύπου κουβίδι ή μεταλλικής σχάρας η οποία αναρτάται από την οροφή του προς διαμόρφωση χώρου.

1.3.2. Κατασκευή ηλεκτρικών γραμμών ισχυρών ρευμάτων – θέσεων εργασίας

Θέσεις εργασίας 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6
• Κατασκευή γραμμής ισχυρών ρευμάτων Α.4, με καλωδίωση ΝΥΜ 3 x 2,5 mm2 που ηλε-κτροδοτεί τις θέσεις εργασίας 1 και 2, σύμφωνα με το σκαρίφημα ισχυρών ρευμάτων και την ηλεκτρολογική μελέτη.
Η καλωδίωση Α.4, ξεκινάει από τον πίνακα Α.Π., και οδεύει κατακόρυφα προς τα κάτω, εντός πλαστικού καναλιού, μέχρι ύψους περίπου 60 cm – 70 cm από το δάπεδο.
Στη συνέχεια η καλωδίωση Α.4 οδεύει οριζόντια μέχρι να συναντήσει τις θέσεις εργασί-ας (πρίζες) 1 και 2, εντός πλαστικού καναλιού και οι προαναφερόμενες πρίζες είναι επικάναλες.
• Κατασκευή γραμμής ισχυρών ρευμάτων Α.5, με καλωδίωση ΝΥΜ 3 x 2,5 mm2 που ηλε-κτροδοτεί τις θέσεις εργασίας 3 και 4, σύμφωνα με το σκαρίφημα ισχυρών ρευμάτων και την ηλεκτρολογική μελέτη.
Η καλωδίωση Α.5, ξεκινάει από τον πίνακα Α.Π., και οδεύει κατακόρυφα προς τα κάτω, εντός πλαστικού καναλιού, μέχρι ύψους περίπου 60 cm – 70 cm από το δάπεδο.
Στη συνέχεια η καλωδίωση Α.5 οδεύει οριζόντια μέχρι να συναντήσει τις θέσεις εργασί-ας (πρίζες) 3 και 4, εντός πλαστικού καναλιού και οι προαναφερόμενες πρίζες είναι επικάναλες.
• Κατασκευή γραμμής ισχυρών ρευμάτων Α.6, με καλωδίωση ΝΥΜ 3 x 2,5 mm2 που ηλε-κτροδοτεί τις θέσεις εργασίας 5 και 6, σύμφωνα με το σκαρίφημα ισχυρών ρευμάτων και την ηλεκτρολογική μελέτη.
Η καλωδίωση Α.6, ξεκινάει από τον πίνακα Α.Π., και οδεύει κατακόρυφα προς τα κάτω, εντός πλαστικού καναλιού, μέχρι ύψους περίπου 60 cm – 70 cm από το δάπεδο.
Στη συνέχεια η καλωδίωση Α.6 οδεύει οριζόντια μέχρι να συναντήσει τις θέσεις εργασί-ας (πρίζες) 5 και 6, εντός πλαστικού καναλιού και οι προαναφερόμενες πρίζες είναι επικάναλες.

Θέσεις εργασίας 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12
• Κατασκευή γραμμής ισχυρών ρευμάτων Α.7, με καλωδίωση ΝΥΜ 3 x 2,5 mm2 που ηλε-κτροδοτεί τις θέσεις εργασίας 7 και 8, σύμφωνα με το σκαρίφημα ισχυρών ρευμάτων και την ηλεκτρολογική μελέτη.
Η καλωδίωση Α.7, ξεκινάει από τον πίνακα Α.Π., και οδεύει κατακόρυφα προς τα πάνω, εντός πλαστικού καναλιού, μέχρι να φτάσει ακριβώς κάτω από την ψευδοροφή.
Στη συνέχεια, εντός πλαστικού καναλιού, διατρέχει οριζόντια τη μικρή πλευρά της αί-θουσας (κοινώς, πάνω από τη πόρτα εισόδου), μέχρι να φτάσει στην απέναντι μεγάλη πλευρά του τοίχου, που βρίσκονται οι θέσεις εργασίας 7 και 8.
Ακολούθως, οδεύει κατακόρυφα προς τα κάτω, εντός πλαστικού καναλιού, μέχρι ύψους περίπου 60 cm – 70 cm από το δάπεδο.
Στη συνέχεια η καλωδίωση Α.7 οδεύει οριζόντια μέχρι να συναντήσει τις θέσεις εργασί-ας (πρίζες) 7 και 8, εντός πλαστικού καναλιού και οι προαναφερόμενες πρίζες είναι επικάναλες.
• Κατασκευή γραμμής ισχυρών ρευμάτων Α.8, με καλωδίωση ΝΥΜ 3 x 2,5 mm2 που ηλε-κτροδοτεί τις θέσεις εργασίας 9 και 10, σύμφωνα με το σκαρίφημα ισχυρών ρευμάτων και την ηλεκτρολογική μελέτη.
Η καλωδίωση Α.8, ξεκινάει από τον πίνακα Α.Π., και οδεύει κατακόρυφα προς τα πάνω, εντός πλαστικού καναλιού, μέχρι να φτάσει ακριβώς κάτω από την ψευδοροφή.
Στη συνέχεια, εντός πλαστικού καναλιού, διατρέχει οριζόντια τη μικρή πλευρά της αί-θουσας (κοινώς, πάνω από τη πόρτα εισόδου), μέχρι να φτάσει στην απέναντι μεγάλη πλευρά του τοίχου, που βρίσκονται οι θέσεις εργασίας 9 και 10.
Ακολούθως, οδεύει κατακόρυφα προς τα κάτω, εντός πλαστικού καναλιού, μέχρι ύψους περίπου 60 cm – 70 cm από το δάπεδο.
Στη συνέχεια η καλωδίωση Α.8 οδεύει οριζόντια μέχρι να συναντήσει τις θέσεις εργασί-ας (πρίζες) 9 και 10, εντός πλαστικού καναλιού και οι προαναφερόμενες πρίζες είναι επικάναλες.
• Κατασκευή γραμμής ισχυρών ρευμάτων Α.9, με καλωδίωση ΝΥΜ 3 x 2,5 mm2 που ηλε-κτροδοτεί τις θέσεις εργασίας 11 και 12, σύμφωνα με το σκαρίφημα ισχυρών ρευμάτων και την ηλεκτρολογική μελέτη.
Η καλωδίωση Α.9, ξεκινάει από τον πίνακα Α.Π., και οδεύει κατακόρυφα προς τα πάνω, εντός πλαστικού καναλιού, μέχρι να φτάσει ακριβώς κάτω από την ψευδοροφή.
Στη συνέχεια, εντός πλαστικού καναλιού, διατρέχει οριζόντια τη μικρή πλευρά της αί-θουσας (κοινώς, πάνω από τη πόρτα εισόδου), μέχρι να φτάσει στην απέναντι μεγάλη πλευρά του τοίχου, που βρίσκονται οι θέσεις εργασίας 11 και 12.
Ακολούθως, οδεύει κατακόρυφα προς τα κάτω, εντός πλαστικού καναλιού, μέχρι ύψους περίπου 60 cm – 70 cm από το δάπεδο.
Στη συνέχεια η καλωδίωση Α.9 οδεύει οριζόντια μέχρι να συναντήσει τις θέσεις εργασί-ας (πρίζες) 11 και 12, εντός πλαστικού καναλιού και οι προαναφερόμενες πρίζες είναι επικάνα-λες.

1.3.3. Κατασκευή ηλεκτρικών γραμμών ισχυρών ρευμάτων – Λοιπές πρίζες

Πρίζες Π 1 – Π 2
• Κατασκευή γραμμής ισχυρών ρευμάτων Α.10, με καλωδίωση ΝΥΜ 3 x 2,5 mm2 που η-λεκτροδοτεί τις πρίζες Π 1 (3 πρίζες), σύμφωνα με το σκαρίφημα ισχυρών ρευμάτων και την ηλεκτρολογική μελέτη.
Η καλωδίωση Α.10, ξεκινάει από τον πίνακα Α.Π., και οδεύει κατακόρυφα προς τα πάνω, εντός πλαστικού καναλιού, μέχρι να φτάσει ακριβώς κάτω από την ψευδοροφή.
Στη συνέχεια, εντός πλαστικού καναλιού, διατρέχει οριζόντια τη μεγάλη πλευρά της αί-θουσας (κοινώς, πάνω από τις θέσεις εργασίας 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6), μέχρι να φτάσει στις πρίζες Π 1.
Στη συνέχεια, καθώς η γραμμή Α.10 είναι ακριβώς κάτω από την ψευδοροφή, με τρία (3) ανεξάρτητα κατακόρυφα πλαστικά κανάλια ή σωλήνωση τύπου κουβίδι, η γραμμή αυτή τροφο-δοτεί τις πρίζες Π 1, οι οποίες είναι σε ύψος περίπου 40 cm – 50 cm κάτω από την ψευδοροφή και οι πρίζες αυτές θα είναι επικάναλες ή εξωτερικές επί του τοίχου.
• Κατασκευή γραμμής ισχυρών ρευμάτων Α.11, με καλωδίωση ΝΥΜ 3 x 2,5 mm2 που η-λεκτροδοτεί τις πρίζες Π 2 (3 πρίζες), σύμφωνα με το σκαρίφημα ισχυρών ρευμάτων και την ηλεκτρολογική μελέτη.
Η καλωδίωση Α.11, ξεκινάει από τον πίνακα Α.Π., και οδεύει κατακόρυφα προς τα πάνω, εντός πλαστικού καναλιού, μέχρι να φτάσει ακριβώς κάτω από την ψευδοροφή.
Στη συνέχεια, εντός πλαστικού καναλιού, διατρέχει οριζόντια τη μικρή πλευρά της αί-θουσας (κοινώς, πάνω από τη πόρτα εισόδου), μέχρι να φτάσει στην απέναντι μεγάλη πλευρά του τοίχου, που βρίσκονται οι πρίζες Π 2.
Στη συνέχεια, εντός πλαστικού καναλιού, διατρέχει οριζόντια τη μεγάλη πλευρά της αί-θουσας (κοινώς, πάνω από τις θέσεις εργασίας 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 ), μέχρι να φτάσει στις πρίζες Π 2.
Στη συνέχεια, καθώς η γραμμή Α.11 είναι ακριβώς κάτω από την ψευδοροφή, με τρία (3) ανεξάρτητα κατακόρυφα πλαστικά κανάλια ή σωλήνωση τύπου κουβίδι, η γραμμή αυτή τροφο-δοτεί τις πρίζες Π 2, οι οποίες είναι σε ύψος περίπου 40 cm – 50 cm κάτω από την ψευδοροφή και οι πρίζες αυτές θα είναι επικάναλες ή εξωτερικές επί του τοίχου.

Πρίζες Π 3 – Π 4
• Κατασκευή γραμμής ισχυρών ρευμάτων Α.12, με καλωδίωση ΝΥΜ 3 x 2,5 mm2 που η-λεκτροδοτεί την πρίζα Π 3, σύμφωνα με το σκαρίφημα ισχυρών ρευμάτων και την ηλεκτρολογι-κή μελέτη.
Η καλωδίωση Α.12, ξεκινάει από τον πίνακα Α.Π., και οδεύει κατακόρυφα προς τα κάτω, εντός πλαστικού καναλιού, μέχρι ύψους περίπου 60 cm – 70 cm από το δάπεδο.
Στη συνέχεια, εντός πλαστικού καναλιού, διατρέχει οριζόντια τη μικρή πλευρά της αί-θουσας, μέχρι να φτάσει στην πρίζα Π 3 και η προαναφερόμενη πρίζα είναι επικάναλη.
• Κατασκευή γραμμής ισχυρών ρευμάτων Α.13, με καλωδίωση ΝΥΜ 3 x 2,5 mm2 που η-λεκτροδοτεί την πρίζα Π 4, σύμφωνα με το σκαρίφημα ισχυρών ρευμάτων και την ηλεκτρολογι-κή μελέτη.
Η καλωδίωση Α.13, ξεκινάει από τον πίνακα Α.Π., και οδεύει κατακόρυφα προς τα πάνω, εντός πλαστικού καναλιού, μέχρι να φτάσει ακριβώς κάτω από την ψευδοροφή.
Ακολούθως, εντός πλαστικού καναλιού, διατρέχει οριζόντια τη μεγάλη πλευρά της αί-θουσας (κοινώς, πάνω από τις θέσεις εργασίας 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6), μέχρι να φτάσει στην απέ-ναντι μικρή πλευρά της αίθουσας που βρίσκεται η πρίζα Π 4 και συνεχίζει οριζόντια, κάτω από την ψευδοροφή, μέχρι το σημείο που είναι η πρίζα Π 4..
Στη συνέχεια, καθώς η γραμμή Α.13 είναι ακριβώς κάτω από την ψευδοροφή, με κατα-κόρυφο πλαστικό κανάλι ή σωλήνωση τύπου κουβίδι, η γραμμή αυτή τροφοδοτεί την πρίζα Π 4, η οποία θα είναι σε ύψος περίπου 60 cm – 70 cm από το δάπεδο και η προαναφερόμενη πρίζα είναι επικάναλη ή εξωτερική επί του τοίχου.

Πρίζες ΚΛ 1 – ΚΛ 2
• Κατασκευή γραμμής ισχυρών ρευμάτων Α.14, με καλωδίωση ΝΥΜ 3 x 2,5 mm2 που η-λεκτροδοτεί την πρίζα ΚΛ 1 (πρίζα κλιματιστικού), σύμφωνα με το σκαρίφημα ισχυρών ρευ-μάτων και την ηλεκτρολογική μελέτη.
Η καλωδίωση Α.14, ξεκινάει από τον πίνακα Α.Π., και οδεύει κατακόρυφα προς τα πάνω, εντός πλαστικού καναλιού, μέχρι να φτάσει ακριβώς κάτω από την ψευδοροφή.
Ακολούθως, εντός πλαστικού καναλιού, διατρέχει οριζόντια τη μικρή πλευρά της αίθου-σας, μέχρι να φτάσει στη θέση που βρίσκεται η πρίζα ΚΛ 1.
Στη συνέχεια, καθώς η γραμμή Α.14 είναι ακριβώς κάτω από την ψευδοροφή, με κατα-κόρυφο πλαστικό κανάλι ή σωλήνωση τύπου κουβίδι, η γραμμή αυτή τροφοδοτεί την πρίζα κλι-ματιστικού ΚΛ 1, η οποία θα είναι σε ύψος περίπου 30 cm – 40 cm κάτω από την ψευδοροφή και η πρίζα αυτή θα είναι επικάναλη ή εξωτερική επί του τοίχου.
• Κατασκευή γραμμής ισχυρών ρευμάτων Α.15, με καλωδίωση ΝΥΜ 3 x 4 mm2 που ηλε-κτροδοτεί την πρίζα ΚΛ 2 (πρίζα κλιματιστικού), σύμφωνα με το σκαρίφημα ισχυρών ρευμά-των και την ηλεκτρολογική μελέτη.
Η καλωδίωση Α.15, ξεκινάει από τον πίνακα Α.Π., και οδεύει κατακόρυφα προς τα πάνω, εντός πλαστικού καναλιού, μέχρι να φτάσει ακριβώς κάτω από την ψευδοροφή.
Ακολούθως, εντός πλαστικού καναλιού, διατρέχει οριζόντια τη μεγάλη πλευρά της αί-θουσας (κοινώς, πάνω από τις θέσεις εργασίας 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6), μέχρι να φτάσει στην απέ-ναντι μικρή πλευρά της αίθουσας που βρίσκεται η πρίζα ΚΛ 2 και συνεχίζει οριζόντια, κάτω από την ψευδοροφή, μέχρι το σημείο που είναι η πρίζα ΚΛ 2..
Στη συνέχεια, καθώς η γραμμή Α.15 είναι ακριβώς κάτω από την ψευδοροφή, με κατα-κόρυφο πλαστικό κανάλι ή σωλήνωση τύπου κουβίδι, η γραμμή αυτή τροφοδοτεί την πρίζα κλι-ματιστικού ΚΛ 1, η οποία θα είναι σε ύψος περίπου 30 cm – 40 cm κάτω από την ψευδοροφή και και η πρίζα αυτή θα είναι επικάναλη ή εξωτερική επί του τοίχου.

1.4. Οι θέσεις των φωτιστικών, πριζών κλπ είναι οι ακόλουθες, σύμφωνα και με τα σκαριφή-ματα φωτισμού – ισχυρών – ασθενών ρευμάτων :
• Ο νέος ηλεκτρικός πίνακας Α.Π. τοποθετείται πλησίον της γωνίας της αίθουσας, σύμφωνα με το ανάλογο σκαρίφημα, ώστε να είναι πλησιέστερα στον κεντρικό πίνακα ορόφου (απόσταση περίπου 10 m), που βρίσκεται στο διάδρομο του ορόφου που είναι παράλληλος και εγγύτερος με τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.
• Τα φωτιστικά δ1 είναι σε απόσταση 1 m από τη μεγάλη πλευρά της αίθουσας.
Τα ακραία φωτιστικά δ1 είναι σε απόσταση περίπου 1,25 m από τις μικρές πλευρές της αί-θουσας.
Τα φωτιστικά δ1 απέχουν περίπου 2 m μεταξύ τους.
• Τα φωτιστικά δ2 τοποθετούνται συμμετρικά ως προς τις μεγάλες πλευρές της αίθουσας, πε-ρίπου στη μέση της.
Τα ακραία φωτιστικά δ2 είναι σε απόσταση περίπου 1,25 m από τις μικρές πλευρές της αί-θουσας.
Τα φωτιστικά δ2 απέχουν περίπου 2 m μεταξύ τους.
• Τα φωτιστικά δ3 είναι σε απόσταση 1 m από τη μεγάλη πλευρά της αίθουσας.
Τα ακραία φωτιστικά δ3 είναι σε απόσταση περίπου 1,25 m από τις μικρές πλευρές της αί-θουσας.
Τα φωτιστικά δ3 απέχουν περίπου 2 m μεταξύ τους.
• Τα φωτιστικά ασφαλείας τοποθετούνται εσωτερικά της αίθουσας, πάνω από τις δύο πόρτες εισόδου.
• Οι διακόπτες φωτισμού αλλέ ρετούρ δ1 – δ2 – δ3, τοποθετούνται πλησίον των θ=δύο θυρών εισόδου, εσωτερικά της αίθουσας, σε ύψος 1,50 – 1,70 m.

• Οι πρίζες των θέσεων εργασίας 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 τοποθετού-νται σε απόσταση 60 cm – 70 cm από το δάπεδο.
Οι ακραίες πρίζες 1 – 6 – 7 – 12 είναι σε απόσταση περίπου 1,25 m από τις μικρές πλευρές της αίθουσας.
Οι πρίζες 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 απέχουν περίπου 2 m μεταξύ τους.
Οι πρίζες 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 απέχουν περίπου 2 m μεταξύ τους.
• Οι πρίζες Π 1 τοποθετούνται σε απόσταση 40 cm – 50 cm κάτω από την ψευδοροφή.
Οι ακραίες πρίζες Π 1 είναι σε απόσταση περίπου 4,25 m από τις μικρές πλευρές της αίθου-σας.
Η μεσαία πρίζα Π 1 είναι στη μέση της μεγάλης πλευράς της αίθουσας.
Οι πρίζες Π 1 απέχουν περίπου 2 m μεταξύ τους.
• Οι πρίζες Π 2 τοποθετούνται σε απόσταση 40 cm – 50 cm κάτω από την ψευδοροφή.
Οι ακραίες πρίζες Π 2 είναι σε απόσταση περίπου 4,25 m από τις μικρές πλευρές της αίθου-σας.
Η μεσαία πρίζα Π 2 είναι στη μέση της μεγάλης πλευράς της αίθουσας.
Οι πρίζες Π 2 απέχουν περίπου 2 m μεταξύ τους.
• Οι πρίζες Π 3 και Π4 τοποθετούνται σε απόσταση 60 cm – 70 cm από το δάπεδο και είναι σε απόσταση περίπου 1 m από τις ανάλογες θύρες εισόδου, σύμφωνα με το σκαρίφημα ισχυρών ρευμάτων.
• Οι πρίζες ΚΛ 1 και ΚΛ 2 τοποθετούνται σε απόσταση 30 cm – 40 cm κάτω από την ψευδο-ροφή και είναι σε απόσταση περίπου 1 m από τις ανάλογες θύρες εισόδου, σύμφωνα με το σκαρίφημα ισχυρών ρευμάτων.

2. Εργασίες ασθενών ρευμάτων

2.1. Για την εξυπηρέτηση των ασθενών ρευμάτων δεδομένων του χώρου θα τοποθετηθούν διπλές πρίζες Data – Voice για κάλυψη δώδεκα (12) θέσεων εργασίας. Για το λόγο αυτό θα το-ποθετηθούν είκοσι τέσσερα (24) ανεξάρτητα καλώδια UTP cat 6 4 ζευγών, τα οποία με χρήση πλαστικών καναλιών θα οδηγούνται στο υφιστάμενο Rack της Υπηρεσίας που είναι σε ανεξάρ-τητο χώρο, περίπου 10 m από τη θύρα εισόδου της αίθουσας, που βρίσκεται στο διάδρομο του ορόφου που είναι παράλληλος και εγγύτερος με τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.
2.2. Οι καλωδιώσεις των θέσεων εργασίας θα ξεκινούν από το Rack της Υπηρεσίας και εντός πλαστικού καναλιού (εξωτερικά του τοίχου) ή σε αναρτημένη σχάρα πάνω από την ψευδοροφή θα εισέρχονται στην αίθουσα παράπλευρα του νέου ηλεκτρικού πίνακα Α.Π.
Στη συνέχεια θα ακολουθείται η εξής όδευση :
2.2.1. Για τις θέσεις εργασίας 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 (συνολικά 12 καλώδια UTP)
• Παράπλευρα του κεντρικού πίνακα Α.Π., οδεύουν κατακόρυφα προς τα κάτω, εντός πλαστικού καναλιού, μέχρι ύψους περίπου 60 cm – 70 cm από το δάπεδο.
Στη συνέχεια οι καλωδιώσεις UTP οδεύουν οριζόντια μέχρι να συναντήσουν τις θέσεις εργασίας (πρίζες data – voice) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6, εντός πλαστικού καναλιού και οι προανα-φερόμενες πρίζες είναι επικάναλες.

2.2.2. Για τις θέσεις εργασίας 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 (συνολικά 12 καλώδια UTP)
• Παράπλευρα του κεντρικού πίνακα Α.Π., οδεύουν κατακόρυφα προς τα πάνω, εντός πλαστικού καναλιού, μέχρι να φτάσουν ακριβώς κάτω από την ψευδοροφή.
Στη συνέχεια, εντός πλαστικού καναλιού, διατρέχουν οριζόντια τη μικρή πλευρά της αί-θουσας (κοινώς, πάνω από τη πόρτα εισόδου), μέχρι να φτάσουν στην απέναντι μεγάλη πλευρά του τοίχου, που βρίσκονται οι θέσεις εργασίας 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12.
Ακολούθως, οδεύουν κατακόρυφα προς τα κάτω, εντός πλαστικού καναλιού, μέχρι ύψους περίπου 60 cm – 70 cm από το δάπεδο.
Στη συνέχεια οι καλωδιώσεις UTP οδεύουν οριζόντια μέχρι να συναντήσουν τις θέσεις εργασίας (πρίζες data – voice) 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12, εντός πλαστικού καναλιού και οι προα-ναφερόμενες πρίζες είναι επικάναλες.

2.3. Όλες οι γραμμές θα πιστοποιηθούν και θα παραδοθούν από τον ανάδοχο τα ανάλογα πι-στοποιητικά.
2.4. Οι θέσεις των πριζών Data – Voice είναι οι ακόλουθες :
Οι πρίζες Data – Voice των θέσεων εργασίας 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 τοποθετούνται σε απόσταση 60 cm – 70 cm από το δάπεδο.
Οι ακραίες πρίζες Data – Voice 1 – 6 – 7 – 12 είναι σε απόσταση περίπου 1,25 m από τις μικρές πλευρές της αίθουσας.
Οι πρίζες Data – Voice 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 απέχουν περίπου 2 m μεταξύ τους.
Οι πρίζες Data – Voice 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 απέχουν περίπου 2 m μεταξύ τους.

3. Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών μονάδων ισχύος 24.000 Btu, διαιρούμενου τύ-που Split Unit

Προμήθεια και τοποθέτηση δύο (2) κλιματιστικών μονάδων ισχύος εκάστης 24.000 Btu τύπου Split – Unit, που θα τοποθετηθούν εσωτερικά της προς διαμόρφωση αίθουσας, πάνω από τις θύρες εισόδου.
Οι εξωτερικές μονάδες θα τοποθετηθούν εξωτερικά του κτιρίου, ακολουθώντας την πλη-σιέστερη διαδρομή και θα αναρτηθούν – τοποθετηθούν σε περβάζι παραθύρων, με ανάλογο τρό-πο, όπως αναρτώνατι λοιπά κλιματιστικά του κτιρίου και η σωλήνωση εσωτερικής – εξωτερικής μονάδας θα είναι πάνω από την ψευδοροφή του οικήματος.

Στην παρούσα συμπεριλαμβάνονται και όλες οι απαραίτητες εργασίες και μικροεργασίες, υλικά και μικροϋλικά, που απαιτούνται για την παράδοση της εγκατάστασης σε πλήρη, ασφαλή και κανονική λειτουργία, σύμφωνα και με τους κανόνες της Τέχνης και της Επιστήμης, έστω και αν δεν περιγράφονται ρητά.

Αναλυτικότερα :

1. Αποξηλώσεις – αποµονώσεις – τακτοποιήσεις ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων – διακοπτικό υλικό αίθουσας ΔΙ.Δ.Α.Π.
Στο παρόν άρθρο περιλαµβάνεται η αποξήλωση του συνόλου των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων της αίθουσας (ισχυρών και ασθενών ρευμάτων), εξαιρουμένης της εγκατάστασης πυρανίχνευσης, ήτοι αποξήλωση ηλεκτρικών πινάκων, πριζοδιακοπτών, αποξήλωση ορατών καλωδιώσεων µετά των τυχόν σωληνώσεων – καναλιών τους, φωτιστικών εσωτερικών – εξωτερικών, αποµόνωση µη ορατών καλωδιώσεων και γενικά καθαίρεση όλων των ηλεκτρολογικών εξαρτηµάτων της αίθουσας, προκειµένου να κατασκευαστεί εκ νέου πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση.
– Προµήθεια και τοποθέτηση όλου του αναγκαίου διακοπτικού υλικού, σύµφωνα µε τη συνηµµένη ηλεκτρολογική µελέτη στο νέο πίνακα Α.Π. ήτοι περίπου πενήντα (50) ασφάλειες – µικροαυτόµατοι – led – ρελέ διαφυγής κλπ υλικά και µικροϋλικα, για την παράδοση της εγκατάστασης σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία.
– Η σύνδεση του νέου πίνακα Α.Π. με τον πίνακα του διαδρόμου του ορόφου (η κα-λωδίωση ΝΥΥ πληρώνεται χωριστά).
– Λοιπά υλικά και µικροϋλικα, εργασίες και µικροεργασίες για την παράδοση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, σε πλήρη ασφαλή και κανονική λειτουργία, έστω και αν δεν περιγράφονται.
(1 τεµ)

2. Ηλεκτρικός πίνακας µε πόρτα προστασίας Ρ30 εντοιχισµένος διαστάσεων 50 Χ 35 cm από χαλυβδοέλασµα ‘ντεκαπέ’ και µορφοσίδηρο,
χωρίς τα όργανά του (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ) αλλά µε τα α-παραίτητα στηρίγµατα, οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραµµών, ακροδέκτες, κα-λωδιώσεις εσωτερικής συνδεσµολογίας κλπ µικροϋλικά καθώς και τον χρωµατισµό των µεταλλικών µερών αυτού µε βασικό χρώµα, στόκο πιστολίου και δύο στρώµατα εψηµένου βερνικοχρώµατος, δηλαδή προµήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσµολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερµαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου µε πακτούµενα σιδηρά ελάσµατα, συνδέσεως των εισερχοµένων και απερχοµένων γραµµών καθώς και κάθε εργασία για τη δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία.
(1 τεμ)

3. Καλώδιο τύπου NYY τριπολικό, διατοµής 3 Χ 10 mm2,
ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών και µικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, µονωτικά, ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαµόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήµατα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία.
(1 m)

4. Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό διατοµής 3 Χ 1.5 mm2 χάλκινων αγωγών.
Ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών και µικροϋλικών (κολ-λάρα, κοχλίας, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, µονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαµορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήµατα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.
(1 τεμ)

5. Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό διατοµής 3 Χ 2.5 mm2 χάλκινων αγωγών.
Ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών και µικροϋλικών (κολ-λάρα, κοχλίας, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, µονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαµορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήµατα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.
(1 m)

6. Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό διατοµής 3 Χ 4 mm2 χάλκινων αγωγών.
Ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών και µικροϋλικών (κολ-λάρα, κοχλίας, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, µονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαµορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήµατα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.
(1 m)

7. Διακόπτης αλλέ ρετούρ
µε πλήκτρο, εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V µε το κυτίο δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση.
(1 τεµ)

8. Φωτιστικό σώµα παραβολικό φθορισμού ψευδοροφής (4X18W T8)
µε στεγανότητα ΙΡ 20, µε µεταλλική βάση βαµµένη ηλεκτροστατικά σε λευκό χρώµα, µε ανακλαστήρα και πλεγµα κατοπτρικών ανακλαστήρων, για τοποθέτηση σε επιφάνειες οροφής γραφείων κλπ, µε ηλεκτρονικό µπάλαστ, κοµπλέ µε λυχνίες 4Χ18W Τ8.
(1 τεµ)

9. Φωτιστικό σώµα εξόδου ή ασφαλείας µε την ανάλογη σήµανση,
απλής όψης επίτοιχα ή διπλής όψης κρεµαστά ή βιδωτά στην οροφή, µε λαµπτήρα φθορισµού 1Χ8W τουλάχιστον, µε αυτονοµία τουλάχιστον 60 min.
(1 τεµ)

10. Ρευµατοδότης χωνευτός SCHUKO, εντάσεως 16 Α
µε το κυτίο δηλαδή προµήθεια προσκόµιση, µικροϋλικά εγκατάσταση και σύνδεση, πα-ραδοτέος σε λειτουργία
(1 τεµ)

11. Καλώδιο χαλκού τύπου UTP 4 ζευγών cat 6
τοποθετηµένο µέσα σε κανάλι ή σωλήνα ή σχάρα, δηλαδή αγωγός και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεων, γιά πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 m)

12. Patch Cords 1m
Patch Cords 1m πλήρες µε φις στα άκρα RJ45, δηλαδή προµήθεια και εργασία εσωτερι-κής συνδεσµολογίας, συνδέσεως των εισερχοµένων και απερχοµένων καλωδίων, καθώς και κά-θε εργασία για τη δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία.
(1 τεµ)

13. Πιστοποίηση γραµµών – δικτύου data-voice και έκδοση πιστοποιητικού
Πιστοποίηση γραµµών – δικτύου data-voice, από οπτική ίνα ή καλώδιο UTP – FTP, δηλ.έλεγχος και µέτρηση γραµµής µε χρήση Η/Υ, καταγραφή των σχετικών αποτελεσµάτων και έκδοση του ανάλογου πιστοποιητικού, για κανονική και οµαλή λειτουργία.
Οι διαδικασίες πιστοποίησης και ελέγχου αποδοχής της καλωδιακής υποδοµής (Acceptance Tests) θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε αυτά που ορίζονται στο πρότυπο ΕΙΑ/ΤΙΑ 568 Α, τη προσθήκη του Addendum No 1 στο ΤΙΑ568/Β-2.1, το διεθνές πρότυπο IEC/ISO 11801 & ANSI/TIA/EIA TSB-95 όσον αφορά στο καλωδιακό δίκτυο χαλκού cat6.
Η πιστοποίηση θα πρέπει να περιλαµβάνει τους εξής ελέγχους:
– Έλεγχος φυσικής συνέχειας του δικτύου (wire map)
– Μέτρηση αντίστασης βρόγχου συνεχούς (DC resistance)
– Μέτρηση µήκους καλωδίου (length)
– Μέτρηση χωρητικότητας καλωδίου (capacitance)
– Μέτρηση επιπέδου δυσδιοµιλίας (crosstalk NEXT)
– Μέτρηση λόγου σήµατος προς θόρυβο (ACR)
– Propagation delay
– Propagation skew
– Return loss
– ELFEXT
– PowerSum ELFEXT
– PowerSum NEXT
– PowerSum ACR.
Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται και η εργασία για πιστοποίηση του δικτύου συνολικά και είναι ενσωµατωµένη στην τιµή της πιστοποίησης της γραµµής.
(1 τεµ. γραµµής)

14. Ρευµατοδότης διπλός data-voice cat6
Ρευµατοδότης διπλός data-voice, cat6 τοποθετηµένος σε πλαστικό κανάλι, πλήρης δηλα-δή προµήθεια, προσκόµιση, ρευµατοδότου και µικροϋλικών εγκατάσταση και σύνδεση.
(1 τεµ)

15. Τοπική κλιµατιστική µονάδα διαιρούµενου τύπου (split-unit) παροχής 24.000 ΒΤU/h. Inverter/Ενεργειακής κλάσης Α
Αποτελείται από δύο τµήµατα από τα οποία το ένα, που θα φέρει το ψυκτικό στοιχείο και τον ανεµιστήρα θα ευρίσκεται µέσα στον κλιµατιζόµενο χώρο, και το άλλο, που θα φέρει τον συµπιεστή και τον αερόψυκτο συµπυκνωτή θα είναι στο ύπαιθρο. Τα δύο τµήµατα θα συνδέονται µεταξύ τους µόνο µε τις σωληνώσεις του ψυκτικού µέσου και τις ηλεκτρικές γραµµές.Οι ηλεκτροκινητήρες των µονάδων θα είναι στεγανού τύπου.
Οι σωληνώσεις µεταξύ των δύο τµηµάτων θα είναι χάλκινες, διαστάσεων σύµφωνων µε τον κατασκευαστή της µονάδας και µονωµένες σε όλο το µήκος τους.
Η στάθµη θορύβου των εξωτερικών µονάδων, µετρούµενη µε µικρόφωνο σε απόσταση 1 µέτρου, στα 250 Hz δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 46 dB σε ψύξη και 49 dB σε θέρµανση.
Στην εγκατάσταση περιλαµβάνονται :
Η εγκατάσταση της εσωτερικής µονάδας επίτοιχα, υπό την οροφή µε όλα τα απαραίτητα στηρίγµατα, ράβδους ανάρτησης κλπ.
Η εγκατάσταση της εξωτερικής µονάδας αναρτηµένη µε σιδηροκατασκευή.
Η εγκατάσταση των καλωδιώσεων και σωληνωµάτων των ψυκτικών κυκλωµάτων µεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής µονάδας.
Η ηλεκτρική σύνδεση της εσωτερικής και εξωτερικής µονάδας. Η εγκατάσταση των controllers και η ηλεκτρική τους σύνδεση.
Η πλήρωση του συγκροτήµατος µε ψυκτικό υγρό και ειδικό λιπαντικό έλαιο. Οι δοκιµές και ρυθµίσεις για παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
(1 τεµ)

 • 17 Αυγούστου 2016, 10:31 | COSMOS BUSINESS SYSTEMS

  1) Να αναφερθεί αν απαιτείται σύνδεση του νέου δωματίου εξοπλισμού με Οπτική Ίνα και αν ναι να δοθούν αποστάσεις και τεχνικά χαρακτηριστικά οπτικών καλωδίων και κατανεμητών.

  2) Να διευκρινιστεί αν απαιτείται πυράντοχη κατασκευή και αν ναι με τι χαρακτηριστικά (π.χ. διπλή – μονή γυψοσανίδα, χρόνο επιθυμητής πυραντοχής )

  3) Να διευκρινιστεί αν απαιτείται η ύπαρξη υπερυψωμένου ψευδοπατώματος, και αν ναι τι ύψους (προτείνουμε τουλάχιστον 25cm) πρέπει να είναι αυτό. Η εμπειρία μας καταδεικνύει ως απαραίτητη τη χρήση υπερυψωμένου ψευδοπατώματος και όχι απλής επίστρωσης σε υπάρχον δάπεδο για λόγους Αντιστατικότητας, Μελλοντικών επεκτάσεων, Οργάνωσης καλωδιώσεων, Τελικής εικόνας του χώρου και λειτουργικότητας αυτού

  4) Θα πρέπει το Access Control να συνεργάζεται με κάποιο ήδη υπάρχον εγκατεστημένο σύστημα .Αν ναι ποιο είναι αυτό?

  5) Θα πρέπει οι κάρτες εισόδου στο ΚΕΠΙΧ να μπορούν να ανοίγουν και άλλες πόρτες εντός του Κτιρίου?

  6) Θα πρέπει οι κινήσεις εντός του ΚΕΠΙΧ (συμβάντα εισόδου – εξόδου ) να καταγράφονται σε κάποιο server και αν ναι σε κάποιον ήδη υπάρχοντα?

  7) Θα πρέπει το Access control system να πληροί κάποιους συγκεκριμένους κανονισμούς και προδιαγραφές ασφαλείας καθώς το περιβάλλον είναι διαβαθμισμένο?