2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2.1. Κτιριακή Υποδομή
Η διαμόρφωση του χώρου φιλοξενίας του υπό σύσταση Κέντρου Επιχειρήσεων με την προμήθεια και εγκατάσταση:
 Δομημένες Καλωδιώσεις Δικτύων και Ρεύματος
 Διαμόρφωση χώρων με ψευδοτοίχους (γυψοσανίδες)
 Επίστρωση πατωμάτων, τοποθέτηση ψευδοροφής
 Εγκατάσταση συστήματος εξαερισμού-κλιματισμού
 Σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης (access control) και εγκατάσταση πόρτας ασφαλείας
 Προμήθεια Επίπλων και 12 Γραφείων
 Λοιπές εργασίες διαμόρφωσης.
και σύμφωνα με την υφιστάμενη Μελέτη της Αρμόδιας Διεύθυνσης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.
2.2. Προμήθεια Υλικοτεχνικού Εξοπλισμού
 Σύστημα συστοιχιών (panels) οθονών προβολής μεγάλου μεγέθους, στο οποίο θα προβάλλονται γεωχωρικά δεδομένα, εισερχόμενα προϊόντα πληροφοριών, διαγράμματα διασυνδέσεων (link charts), ώστε το σύνολο του προσωπικού και ο εκάστοτε Επικεφαλής, να έχει ενιαία και πλήρη εικόνα των διαχειριζόμενων περιστατικών/ερευνών.
 Εξυπηρετητές (server) με τον υποστηρικτικό εξοπλισμό για την ψύξη – τοποθέτηση και εγκατάσταση, καθώς και σύστημα αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (UPS).
 Σύγχρονες κεντρικές μονάδες Η/Υ (για τις 12 θέσεις εργασίας), με υψηλή επεξεργαστική ισχύ, προσωρινή μνήμη, αποθηκευτικό χώρο κλπ, με τον εξοπλισμό λειτουργίας τους.
 Οθόνες υψηλής ευκρίνειας (δύο ανά μονάδα Η/Υ).
 Πολυμηχανήματα έγχρωμης εκτύπωσης, σάρωσης εγγράφων και παραγωγής φωτοαντιγράφων.
2.3. Πλατφόρμα Πληροφοριών
Μέσω του πανελλαδικού δικτύου επικοινωνίας Police on Line, η πλατφόρμα πληροφοριών που σχεδιάζεται να δημιουργηθεί, θα δικτυώσει τη ΔιΔΑΠ, ως κεντρική δομή, με τις περιφερειακές δομές πληροφοριών, οι οποίες υπάγονται απευθείας, ως προς το ειδικό αντικείμενο της επιχειρησιακής τους αποστολής στη ΔιΔΑΠ. Με αυτή τη διασύνδεση, θα είναι δυνατή η απευθείας επικοινωνία, για την ανταλλαγή και επεξεργασία των συλλεγόμενων πληροφοριών, σε ένα κεντρικό σημείο – πληροφοριακό κόμβο (ΔιΔΑΠ) και η συνδυαστική έρευνά τους με ήδη κατεχόμενες πληροφορίες και δεδομένα που βρίσκονται στις κεντρικές βάσεις της Ελληνικής Αστυνομίας και πληροφορίες από ανοιχτές πηγές.
 Λογισμικό αναζητήσεων μεγάλου όγκου δεδομένων από βάσεις ΙΒΜ i2 iBase, πολλαπλές και διαφορετικές βάσεις δεδομένων μέσω συνδέσεων (ODBC), ανοικτές πηγές στο διαδίκτυο και ψηφιακών αρχείων από υφιστάμενα συστήματα διαχείρισης αρχείων.
 Λογισμικό απομακρυσμένων καταχωρήσεων, μέσω web browser, εγκληματολογικού ενδιαφέροντος πληροφοριών στη κεντρική στη βάση i2 iBase της Υπηρεσίας.
 Παραμετροποίηση των λογισμικών και διασύνδεση του συνόλου των βάσεων (μέσω ανάπτυξης διεπαφών) για την επίτευξη της μεταξύ τους διαλειτουργικότητας.
 Υποστηρικτικό-Λειτουργικό λογισμικό για την υποστήριξη λειτουργίας του συστήματος, που περιλαμβάνει σύστημα διαχείρισης περιεχομένου, λογισμικό κεντρικής λήψης αντιγράφων ασφαλείας εξυπηρετητών, σχεσιακές βάσεις δεδομένων (SQL) και λειτουργικά συστήματα.