3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

3.1. Σύνταξη Προσφορών
3.1.1. Οι προσφορές υποχρεωτικά θα είναι γραμμένες στην Ελληνική γλώσσα και θα συνοδεύονται από πίνακα συμμόρφωσης, στον οποίο θα ακολουθείται η ίδια σειρά και αρίθμηση με τις παρούσες προδιαγραφές σε όλες τις ενότητες και θα γίνεται οπωσδήποτε παραπομπή στην αντίστοιχη σελίδα του εγχειριδίου του κατασκευαστή και στο εδάφιο της τεχνικής προσφοράς, για κάθε περίπτωση.
Όλες οι τεχνικές προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές.
Όλες οι παράγραφοι απαιτήσεων του παρόντος τεύχους, που δεν συμπεριλαμβάνονται σε πίνακες συμμόρφωσης αποτελούν επίσης απαιτήσεις υλοποίησης και ο Υποψήφιος ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ οφείλει να δηλώσει στην προσφορά του την συμμόρφωση του με αυτές. Οποιαδήποτε ασάφεια στις απαντήσεις στο φύλλο συμμόρφωσης θα αποτελεί αιτία αποκλεισμού για τους υποβάλλοντες την προσφορά.
3.1.2. Επεξήγηση των στηλών των πινάκων:
Στήλη ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Στα κελιά της στήλης αυτής περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις, για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις και αποτελούν τα ελάχιστα απαιτούμενα ανά είδος του έργου.
Στήλη ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Στα κελιά της στήλης αυτής καθορίζονται:
 Με τη λέξη “ΝΑΙ”, τις υποχρεωτικές προδιαγραφές που θα πρέπει να καλύπτει η προτεινόμενη λύση του Προμηθευτή. Για τις περιπτώσεις όπου υπάρχει «ΝΑΙ» σε τίτλο απαιτήσεων, ο οποίος αναλύεται σε επιμέρους χαρακτηριστικά, θεωρείται ότι η απαίτηση περιλαμβάνει όλα τα επιμέρους χαρακτηριστικά και πρέπει να δοθεί απάντηση για το καθένα χωριστά. Η συγκεκριμένη επισήμανση δεν ισχύει όταν υπάρχει επιμέρους ανάλυση για την απαίτηση του κάθε ειδικού χαρακτηριστικού.
 Ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής ίσο, μεγαλύτερο ή μικρότερο.
Στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Στα κελιά της στήλης αυτής σημειώνεται υποχρεωτικά η απάντηση του προμηθευτή που θα έχει :
 Την ένδειξη “ΝΑΙ” εάν από την προσφορά προκύπτει πλήρη κάλυψη της αντίστοιχης προδιαγραφής ή ανάληψη της αντίστοιχης υποχρέωσης (ανάλογα με την περίπτωση ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ή ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ).
 Ένα αριθμητικό μέγεθος από το οποίο θα προκύπτει εάν ικανοποιείται ή όχι η αντίστοιχη προδιαγραφή, σε απόλυτη τιμή.
Στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Στη στήλη αυτή αναγράφονται υποχρεωτικά οι παραπομπές ανά κελί, σε άλλα σημεία της προσφοράς, τεχνικά φυλλάδια, εγχειρίδια ή φωτοτυπίες τμημάτων τους, δημοσιεύματα κ.λπ. από τα οποία τεκμηριώνονται και αιτιολογούνται πλήρως οι απαντήσεις της προηγούμενης στήλης της προσφοράς.
Όλο το παραπάνω υλικό τεκμηρίωσης θα αποτελέσει ξεχωριστό τόμο της προσφοράς, ο οποίος και θα είναι αριθμημένος ανά σελίδα. Οι παραπομπές θα γίνονται σε συγκεκριμένη σελίδα ή σελίδες του τόμου αυτού. Γενικές αναφορές ή ασαφείς παραπομπές δύναται να αποτελέσουν λόγο απόρριψης της προσφοράς.
Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση και η αντίστοιχη παραπομπή, σε όλα τα σημεία των πινάκων και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.
3.1.3. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και στοιχεία που ζητούνται από τις προδιαγραφές αυτές, να προκύπτουν σαφώς από το επίσημο αναγνωρισμένο τεχνικό εγχειρίδιο ή τεχνικό φυλλάδιο με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ότι πράγματι είναι το ζητούμενο, τα οποία θα συνυποβάλλονται με την τεχνική προσφορά.
3.1.4. Τα ζητούμενα μεγέθη να δίνονται στο ζητούμενο κατά περίπτωση σύστημα μετρήσεων.
3.1.5. Στην τεχνική προσφορά απαραιτήτως να αναγράφεται η μάρκα, το μοντέλο, ο τύπος, το εργοστάσιο κατασκευής, η χώρα προέλευσης και κατασκευής των προσφερομένων συσκευών και των παρελκόμενων τους και του τελικού προϊόντος καθώς και των λογισμικών.
Επιπρόσθετα:
 Το σύνολο του εξοπλισμού να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο.
 Το κάθε επιμέρους τμήμα του εξοπλισμού κάθε είδους θα πρέπει να είναι το τελευταίο μοντέλο της σειράς του και να μην είναι ανακατασκευασμένο.
3.2. Εγγύηση Καλής Λειτουργίας – Συντήρηση Εξοπλισμού
3.2.1. Πιστοποιητικά καλής εγκατάστασης για τις δομικές εργασίες διαμόρφωσης του Κέντρου Επιχειρήσεων.
3.2.2. Το σύνολο του λογισμικού και υλικού των παραγράφων 2.2 και 2.3 θα διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας από τον κατασκευαστή για τουλάχιστον 2 χρόνια, εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά στους κάτωθι πίνακες τεχνικών προδιαγραφών ανά είδος.
3.2.3. Για το λογισμικό της παραγράφου 2.3 απαιτείται η παροχή των αναβαθμίσεων αυτού για τουλάχιστον 2 χρόνια από την οριστική παραλαβή του έργου, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του ΑΓΟΡΑΣΤΗ.
3.2.4. Εγγύηση διάθεσης ανταλλακτικών για το σύνολο του υλικοτεχνικού εξοπλισμού διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, από την οριστική παραλαβή του έργου.
3.2.5. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ είναι υποχρεωμένος να παρέχει τεχνική υποστήριξη για όλο το χρονικό διάστημα της εγγυήσεως και με τη χρήση πιστοποιημένων τεχνικών ανά εργασία.
3.2.6. Η μη έγκαιρη και αποτελεσματική παροχή τεχνικής υποστήριξης, η μη διάθεση των αιτουμένων ανταλλακτικών και αναβαθμίσεων εντός του καθοριζόμενου χρονικού ορίου, καθώς και η καταστρατήγηση των λοιπών όρων της συμβάσεως εκ μέρους του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, θα αποτελούν λόγο επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων από την ισχύουσα Νομοθεσία ή την Σύμβαση Εκτέλεσης Έργου.
3.2.7. Για όλα τα προϊόντα λογισμικού που θα προσφερθούν, να περιέρχονται όλες οι άδειες χρήσης αυτών στην ιδιοκτησία της Ελληνική Αστυνομίας, η οποία και αποκτά τη νομιμότητα της χρήσης τους.
3.2.8. Να κατατεθούν οι παρακάτω υπεύθυνες δηλώσεις από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ:
 Για το σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού και λογισμικών ότι είναι σύγχρονης τεχνολογίας και κατασκευής, καινούργιο και αμεταχείριστο και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης / απόσυρσης του από τον κατασκευαστή.
 Ότι για την περίπτωση των εμφανιζομένων βλαβών ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ κατά την περίοδο της εγγυήσεως υποχρεούται να τις αποκαταστήσει σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο επόμενο κεφάλαιο της συντήρησης.
3.2.9. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται απαραίτητα να παρέχει υπηρεσία, για την αναγγελία βλαβών.
3.2.10. Να αναφερθούν αναλυτικά τα μέρη του προσφερόμενου εξοπλισμού που ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ χαρακτηρίζει ως αναλώσιμα και ως εκ τούτου δεν καλύπτονται από την εγγύηση ή την συντήρηση.
3.2.11. Πριν τη λήξη της περιόδου ΕΓΓΥΗΣΗΣ θα πρέπει να έχει οριστικοποιηθεί και υπογραφεί η σύμβαση συντήρησης, εφόσον το επιθυμεί ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ, χωρίς το κόστος αυτής να συμπεριλαμβάνεται στο παρόν έργο. Ως εκ τούτου ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, οφείλει να υποβάλει πλήρες σχέδιο συντήρησης του έργου προσαρτημένο στη προσφορά κατοχύρωσης του έργου.
3.2.12. Το σχέδιο συντήρησης θα συμπεριλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα κατωτέρω:
 Την καλυπτόμενη χρονική διάρκεια συντήρησης.
 Την αναλυτική κοστολόγηση της προληπτικής συντήρησης και αναβάθμισης του υλικοτεχνικού εξοπλισμού.
 Την κοστολόγηση του συνόλου των ανταλλακτικών που δύναται να απαιτηθούν σε τυχόν αστοχία υλικού ή λογισμικού.
 Την κοστολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών ανά είδος εργασίας.
 Τους χρόνους απόκρισης και αποκατάστασης για την χρονική διάρκεια ισχύος της συντήρησης του εξοπλισμού.
3.2.13. Το κόστος της συντήρησης, του έργου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% της συνολικής του αξίας σε ετήσια βάση και θα παρέχεται με την ολοκλήρωση του έτους ισχύος της σύμβασης.
3.2.14. Η εκτέλεση των εργασιών, από προσωπικό του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Ασφαλείας Πληροφοριακών Συστημάτων του ΑΓΟΡΑΣΤΗ.
3.3. Εγκατάσταση Εξοπλισμού, Κτιριακή Υποδομή και Υλικό Τεκμηρίωσης
3.3.1. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα έχει τη συνολική και αποκλειστική ευθύνη για την εξ’ ολοκλήρου εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία του υλικοτεχνικού εξοπλισμού και των λογισμικών εφαρμογών καθώς και όλων των παρελκόμενων τους, που απαιτούνται στην Υπηρεσία και τη μέριμνα για τη διαλειτουργικότητα τους με τον υφιστάμενο υλικοτεχνικό εξοπλισμό αυτής. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ επίσης θα πρέπει να παρέχει κάθε πρόσθετο εξοπλισμό‐εργασία που θα απαιτηθεί, προκειμένου καταστήσει πλήρως λειτουργικό το υπό προμήθεια υλικό.
3.3.2. Η μεταφορά του συνόλου των υλικών που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου θα πραγματοποιηθεί με αποκλειστική ευθύνη και μέσα του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.
3.3.3. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ πρέπει να συμπεριλάβει στην προσφορά του δηλώσεις αποδοχής εκτέλεσης της προμήθειας από τους κατασκευαστικούς οίκους ή τους αντιπροσώπους αυτών στην Ελλάδα, για τα προϊόντα των οποίων έχουν συμπεριλάβει στην προσφορά τους.
3.3.4. Με την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης του έργου θα υποβληθεί από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εργασιών του έργου, θα καθορισθεί από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ ο χώρος διαμόρφωση του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και θα προσδιορισθεί το σύνολο του προσωπικού του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ που θα απασχοληθεί στην υλοποίηση του έργου.
3.3.5. Το προσωπικό του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ θα διαπιστευθεί από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ για την εκτέλεση των εργασιών εντός του χώρου της Υπηρεσία. Τυχόν προσωπικό που δεν θα φέρει την απαιτούμενη διαπίστευση ΔΕΝ θα εισέρχεται στους χώρους της Υπηρεσίας, χωρίς επίπτωση για τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ.
3.3.6. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να υπογράψει, διά του νομίμου αντιπροσώπου του, Σύμφωνο Εμπιστευτικότητας με την υπογραφή της Σύμβασης για το σύνολο των στοιχείων που αφορούν στην υλοποίηση του έργου.
3.3.7. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ είναι υποχρεωμένος να παραδώσει, χωρίς πρόσθετο κόστος τα συνοδευτικά τεχνικά εγχειρίδια του εξοπλισμού H/W & S/W στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, σε δύο (2) αντίγραφα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Στα εγχειρίδια αυτά να αναγράφονται όλα τα τεχνικά στοιχεία της κάθε συσκευής και λογισμικού καθώς και κάθε είδους τεχνική πληροφορία.
3.3.8. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ είναι υποχρεωμένος να παραδώσει πριν την έναρξη της περιόδου καλής λειτουργίας, χωρίς πρόσθετο κόστος, σε ηλεκτρονική μορφή, πλήρη απογραφή των εγκατεστημένων υλικών και λογισμικών.
3.4. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ-ΔΟΚΙΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
3.4.1. Η παράδοση του συνόλου των δυνατοτήτων του έργου θα γίνει στην έδρα της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών.
3.4.2. Για την παραλαβή του έργου θα συσταθεί αρμόδια επιτροπή από στελέχη της Υπηρεσίας.
3.4.3. Με την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης του έργου θα παραδοθούν από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος.
3.4.4. Εξήντα (60) ημέρες μετά την υπογραφή της σύμβασης ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ οφείλει να παραδώσει τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2.1.
3.4.5. Εβδομήντα (70) ημέρες μετά την υπογραφή της σύμβασης ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ οφείλει να παραδώσει τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2.2
3.4.6. Ενενήντα (90) ημέρες μετά την υπογραφή της σύμβασης ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ οφείλει να παραδώσει τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2.3.
3.4.7. Η επιτροπή παραλαβής επικυρώνει τους ανωτέρω χρόνους παράδοσης σε ειδικό πρακτικό επιμέρους παραλαβής με επισήμανση των τυχόν αποκλίσεων.
3.4.8. Τυχόν αποκλίσεις του έργου στις παραγράφους 3.4.4-3.4.6, εφόσον δεν αποτελούν ουσιώδη απόκλιση υλοποίησης του έργου, δύναται να εξετασθούν συνολικά κατά την οριστική παραλαβή αυτού.
3.4.9. Για την οριστική παραλαβή του έργου θα πραγματοποιηθεί γενική δοκιμή με τη συμμετοχή στελεχών της Υπηρεσίας, κατά την οποία θα εξετασθούν το σύνολο των δυνατοτήτων αυτού.
3.4.10. Η επιτροπή παραλαβής θα έχει τη δυνατότητα να ζητήσει επιπλέον δοκιμές αποδοχής κατά την παραλαβή του έργου αν κατά την κρίση της αυτό επιβάλλεται.
3.4.11. ΔΕΝ δύναται να πραγματοποιηθεί οριστική παραλαβή πριν την επιτυχημένη ολοκλήρωση των προβλεπόμενων εκπαιδεύσεων.
3.5. Εκπαίδευση
3.5.1. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται προ της οριστικής παραλαβής και προ της διεξαγωγής των εκπαιδεύσεων να υποβάλλει πλήρες σχέδιο για κάθε μία από τις εκπαιδευτικές σειρές, που διατυπώνονται συγκεκριμένα στα αντίστοιχα παραρτήματα, όπου θα αναγράφει αναλυτικά όλα τα σχετιζόμενα με την παρεχόμενη εκπαίδευση (διάρκεια, μέγιστος αριθμός εκπαιδευμένων, παρεχόμενη θεματολογία κλπ).
3.5.2. Οι προαναφερόμενες εκπαιδεύσεις, να πραγματοποιηθούν κατά την εγκατάσταση του συστήματος, πριν ή και κατά την διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου, σε εγκαταστάσεις του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.
3.5.3. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δύναται να προτείνει στην προσφορά του την πραγματοποίηση επιπρόσθετων εκπαιδεύσεων σε περίπτωση που απαιτηθεί για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος.
3.5.4. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να παράσχει σε κάθε εκπαιδευόμενο τα εγχειρίδια χειρισμού & διαχείρισης για την εκπαίδευση των χειριστών και διαχειριστών του εκάστοτε λογισμικό στο οποίο απαιτήθηκε εκπαίδευση.
3.5.5. Τα εκπαιδευτικά εγχειρίδια θα πρέπει να υποβληθούν στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, να είναι αναλυτικά και να περιγράφουν με σαφή και κατανοητό τρόπο τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στους χειριστές και διαχειριστές του εκάστοτε λογισμικού.
3.5.6. Τα εγχειρίδια να παραδοθούν και σε ηλεκτρονική μορφή.
3.6. Ειδικοί Όροι – Ασφάλεια
3.6.1. Επί των συσκευών του υλικοτεχνικού εξοπλισμού να αναγράφονται ευδιάκριτα και ανεξίτηλα το όνομα του κατασκευαστή, ο τύπος της συσκευής, ο αριθμός παρτίδας και / ή ο αριθμός σειράς παραγωγής, η σήμανση «CE» σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που προβλέπει τη σήμανση αυτή.
3.6.2. Όλος ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός και οι λογισμικές εφαρμογές που περιγράφονται στον παρόν τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, θα χρησιμοποιούνται από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, κατά την κρίση του, οπουδήποτε, οποτεδήποτε και επί οποιονδήποτε χρόνο και απαίτηση λειτουργίας 24/7/365. Η χρήση αυτή δε διαφοροποιεί σε κανένα σημείο ή όρο το πλαίσιο υποχρεώσεων του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.
3.6.3. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, πριν ή μετά την εγκατάσταση και λειτουργία του υλικοτεχνικού εξοπλισμού και των λογισμικών εφαρμογών, για κανένα λόγο, δεν θα προβαίνει σε ενέργειες οι οποίες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα τη γνωστοποίηση διαβαθμισμένων υλικών ή πληροφοριών σε τρίτα μέρη.
3.6.4. Κατ’ απαίτηση του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, να δίδονται από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, πληροφορίες στοιχείων ταυτότητας ατόμων που έχουν εμπλακεί από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ στην εκτέλεση των υποχρεώσεών του, για την υλοποίηση του έργου.
3.6.5. Όλο το προσωπικό του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ που έχει πρόσβαση στην εγκατάσταση, επισκευή και συντήρηση του εξοπλισμού και των λογισμικών εφαρμογών, υπόκειται σε έλεγχο ασφαλείας προκειμένου να του χορηγηθεί υπηρεσιακή διαπίστευση.