05 – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Για να δείτε τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Συστήματος – Πίνακες Συμμόρφωσης κάνετε απλό κλικ εδώ

 • 26 Μαΐου 2017, 15:48 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΠΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ

  5.1.3 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Τύπου 3 #14: Θα πρέπει να διευκρινιστεί εάν η κάρτα πρέπει να είναι ανεξάρτητη ή ενσωματωμένη, ή εάν δίνεται η επιλογή και για τους δύο τύπους.
  5.1.9 Οθόνες Τύπου 1 #6: Το πλήθος των κατασκευαστών οθονών, δεν αναφέρει συμβατότητα Plug & Play με sRGB και Mac OS X. Για τον παραπάνω λόγο, προτείνεται η προδιαγραφή να μετατραπεί ως εξής: “Συμβατότητα με το Λειτουργικό Σύστημα των προσφερόμενων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ”
  5.8.5 Υποσύστημα Αποθήκευσης Δεδομένων (Storage) #10: Επειδή ορισμένοι κατασκευαστές Αποθηκευτικών Συστημάτων τελευταίας τεχνολογίας δεν έχουν αυτόνομους Hot Swap ανεμιστήρες ψύξης, της συγκεκριμένη δυνατότητα την προσφέρουν μέσω των Redundant/Hot Swap Ελεγκτών των συστημάτων. Προτείνεται η συγκεκριμένη προδιαγραφή να αφαιρεθεί.

 • 5.8.7 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ – APPLICATION SERVER (AS) (σελ. 91)

  Απαίτηση 14: Ζητούμε να απαλειφθεί η απαίτηση για UDDI. Ως τεχνολογία είναι παρωχημένη και επιπλέον δεν προκύπτει καμία σχετική ανάγκη αφού δεν περιλαμβάνονται άλλα στοιχεία SOA αρχιτεκτονικής στο Έργο.

 • 5.8.4 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (σελ. 84)

  Λόγω της φύσης του Έργου, του μεγάλου αριθμού των δεδομένων, και των αναγκών διαχείρισής τους, εκτιμούμε ότι η Υπηρεσία σας προκειμένου να αποκομίσει τη μέγιστη αξία από την προσφερόμενη λύση, θα πρέπει να απαιτήσει επιπλέον τα παρακάτω:
  • Δυνατότητες τμηματοποίησης δεδομένων (partitioning)
  • Ολοκληρωμένες δυνατότητες ελέγχου ποιότητας των δεδομένων (Data Quality)
  • Δυνατότητα δυναμικής απόκρυψης δεδομένων (data masking) ώστε χρήστες να βλέπουν μέρος ή καθόλου από επιλεγμένα εμπιστευτικά δεδομένα, χωρίς την ανάγκη χρήσης προγραμματιστικού κώδικα για λόγους ασφαλείας
  • Ενσωματωμένες δυνατότητες υλοποίησης λειτουργιών εξόρυξης δεδομένων (Data Mining)
  • Υποστήριξη in-memory OLTP (On-Line Transaction Processing) λειτουργιών για βελτιστοποίηση της απόδοσης

  Απαίτηση 12: Προκειμένου πραγματοποιηθεί πραγματικά η επιχειρησιακή ανάγκη της κρυπτογράφησης των δεδομένων χωρίς παρεμβάσεις στον κώδικα της βάσης δεδομένων και της εφαρμογής, που οδηγεί και σε συμμόρφωση με τον ευρωπαϊκό Κανονισμό GDPR, προτείνουμε την τροποποίηση της απαίτησης ως εξής: «Να διαθέτει ενσωματωμένους μηχανισμούς για την κρυπτογράφηση/αποκρυπτογράφηση των δεδομένων που αποθηκεύονται στη Β.Δ με τρόπο διαφανή (transparent) ως προς την εφαρμογή, μέσω της I/O κρυπτογράφησης σε πραγματικό χρόνο των data και log αρχείων, με αλγόριθμους, σύμφωνα με διεθνή αποδεκτά πρότυπα αλγορίθμων κρυπτογράφησης (όπως π.χ. Advanced Encryption Standard).».
  Επίσης προτείνουμε να προσθέσετε την παρακάτω απαίτηση: «Δυνατότητα κρυπτογράφησης αντιγράφων ασφαλείας κατά τη λήψη τους (encrypted backups) για λόγους ασφαλείας.»

  Απαίτηση 13: Προκειμένου να πραγματοποιηθεί πραγματικά η επιχειρησιακή ανάγκη της συμπίεσης των δεδομένων χωρίς παρεμβάσεις στον κώδικα της βάσης δεδομένων και της εφαρμογής, προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής: «Δυνατότητα συμπίεσης των πινάκων (tables) και δεικτών (indexes) της Βάσης Δεδομένων για εξοικονόμηση αποθηκευτικού χώρου δίσκων με τρόπο διάφανο (transparent) ως προς την εφαρμογή.»

  Απαίτηση 24: Προτείνουμε για λόγους κανονιστικής συμμόρφωσης να προστεθεί η απαίτηση «Υποστήριξη auditing κατά C2.»

 • 5.8.2 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ EΙΚΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ (σελ. 80)

  Απαίτηση 34: Παρακαλούμε για την αφαίρεση της προδιαγραφής. Επισημαίνουμε ότι μεταπτώσεις συστημάτων στο υπό προμήθεια σύστημα δεν αποτελούν αντικείμενο της Προκήρυξης.

 • 5.7 NCC.GOV.GR (E-MAIL) και WEBMAIL (σελ. 73)

  Απαίτηση 7: Η απαίτηση υποστήριξης MHS (message handling services) είναι εντελώς παρωχημένη (υποστηριζόταν από τα προϊόντα Microsoft της προηγούμενης δεκαετίας). Παρακαλούμε να απαλείφει, καθότι δεν επιτρέπει τη συμμετοχή μιας σύγχρονης τεχνολογικά λύσης.

  Επίσης θεωρούμε άκρως αναγκαίο να προστεθούν σύγχρονα χαρακτηριστικά όχι μόνο ευχρηστίας αλλά και ασφάλειας και κανονιστικής συμμόρφωσης, όπως για παράδειγμα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό GDPR (General Data Protection Regulation), για τον διακομιστή Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, όπως είναι τα κάτωθι:
  1. Υποστήριξη εργαλείων συνεργασίας (collaboration tools), όπως ημερολόγιο, επαφές, εργασίες και κοινά προσβάσιμοι φάκελοι. Να αναφερθούν τα υποστηριζόμενα εργαλεία και λειτουργίες.
  2. Υποστήριξη δημιουργίας και διαχείρισης στατικών και δυναμικών λιστών διανομής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (distribution lists) με βάση κριτήρια που ορίζονται από τον διαχειριστή. Τα μέλη των δυναμικών λιστών διανομής θα πρέπει να υπολογίζονται εκ νέου κάθε φορά την χρονική στιγμή που αποστέλλεται μήνυμα προς αυτές, με βάση τα κριτήρια που έχουν τεθεί.
  3. Θα πρέπει να υποστηρίζεται η δημιουργία για κάθε χρήστη εξειδικευμένου χώρου με μηνύματα τα οποία απαιτείται να διατηρούνται αρχειοθετημένα. Οι κανόνες για τα ποια μηνύματα θα αρχειοθετηθούν θα πρέπει να μπορούν να τίθενται αυτοματοποιημένα, αλλά θα επιτρέπεται και η χειροκίνητη αρχειοθέτηση μηνυμάτων από τον χρήστη. Θα πρέπει να υποστηρίζεται επίσης και ο ορισμός του μέγιστου χρονικού διαστήματος που πρέπει να είναι αρχειοθετημένα τα μηνύματα. Μετά την παρέλευση του διαστήματος αυτού τα μηνύματα θα μπορεί να διαγράφονται αυτοματοποιημένα.
  4. Το διαδικτυακό περιβάλλον εργασίας (Web User Interface) πρέπει να είναι πλήρως εξελληνισμένο. Όλες οι λειτουργίες, ρυθμίσεις και παράμετροι πρέπει να διατίθενται στην Ελληνική γλώσσα.
  5. Θα πρέπει να διατίθεται on-line βοήθεια στην Ελληνική Γλώσσα, η οποία να καλύπτει το σύνολο της λειτουργικότητας που παρέχεται από το από το διαδικτυακό περιβάλλον εργασίας (Web User Interface). Η βοήθεια αυτή θα πρέπει να είναι άμεσα και συνεχώς διαθέσιμη από την εκάστοτε τρέχουσα οθόνη εργασίας του χρήστη.
  6. Το περιβάλλον της εφαρμογής web email να υποστηρίζει εγγενώς mobile συσκευές (touch mode interface).
  7. Αυτόματη μετατροπή αρχείων Word, Excel, PowerPoint και PDF σε μορφή HTML ώστε ο χρήστης να μπορεί να δει το περιεχόμενο των αρχείων αυτών των τύπων απλά και μόνο με την χρήση WEB Browser χωρίς να απαιτείται να είναι εγκατεστημένες οι απαιτούμενες εφαρμογές (π.χ. MS Office, Adobe Reader) στον σταθμό εργασίας από τον οποίο επιχειρείται η πρόσβαση.
  8. Παροχή δυνατότητας σε κάθε επιμέρους χρήστη να μπορεί να επαναφέρει μόνος του (recover) με εύχρηστο και γραφικό τόπο μηνύματα που διέγραψε κατά λάθος οριστικά, χωρίς την μεσολάβηση του διαχειριστή του συστήματος και την χρήση μηχανισμών backup.
  9. Υποστήριξη ορισμού από τον διαχειριστή πολιτικών ασφαλείας ανά ομάδα χρηστών ή ανά χρήστη, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν από τον mail server στις κινητές συσκευές που συνδέονται σε αυτόν. Οι πολιτικές ασφαλείας μπορούν να περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά όπως: υποχρεωτική εισαγωγή PIN για την χρήση της συσκευής, αυτόματο σβήσιμο όλων των δεδομένων της συσκευής μετά από ένα συγκεκριμένο αριθμό αποτυχημένων εισαγωγών PIN, απαίτηση για τοπική κρυπτογράφηση των δεδομένων στην συσκευή, απαγόρευση downloading των attachments που υπάρχουν στα μηνύματα, μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος των attachments, ελάχιστος αριθμός χαρακτήρων κωδικού πρόσβασης, χρόνος λήξης της ισχύος των κωδικών πρόσβασης κλπ.
  10. Δυνατότητα αυτόματης ρύθμισης των συσκευών των χρηστών με όλες τις απαραίτητες παραμέτρους για τον ορθό συγχρονισμό τους με τον mail server. Η συσκευή ρυθμίζεται αυτόματα όταν ο χρήστης εισάγει απλά το Username του, τον κωδικό πρόσβασης (password) και ειδική διεύθυνση του εξυπηρετητή ρυθμίσεων, χωρίς να απαιτείται καμία άλλα ρύθμιση από μέρους του.
  11. Παροχή δυνατότητας σε κάθε επιμέρους χρήστη να μπορεί μόνος του να διαγράψει με την χρήση του WEB interface τα περιεχόμενα κινητής συσκευής (που έχει πρόσβαση στον ίδιο λογαριασμό του mail server), σε περίπτωση που αυτή κλαπεί ή χαθεί, για λόγους ασφαλείας.
  12. Mail Moderation: Δυνατότητα για έγκριση μηνυμάτων που αφορούν συγκριμένους παραλήπτες από κάποιον moderator πριν την αποστολή τους. Δυνατότητα να υπάρχει moderator που θα αποδέχεται ή θα απορρίπτει τα μηνύματα που αφορούν συγκεκριμένους παραλήπτες όπως distribution lists ή σημαντικά στελέχη ενός οργανισμού
  13. Ευέλικτος μηχανισμός δημιουργίας και επιβολής κανόνων στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (εισερχόμενα και εξερχόμενα) που διακινούνται από το προσφερόμενο σύστημα μέσω των οποίων μπορούν να υλοποιηθούν με αυτοματοποιημένο τρόπο συγκεκριμένες πολιτικές συμμόρφωσης διακίνησης ηλεκτρονικών μηνυμάτων του εκάστοτε οργανισμού.
  Οι κανόνες θα πρέπει να παίρνουν υπόψη τους διάφορα χαρακτηριστικά του διακινούμενου μηνύματος και με βάση συγκεκριμένες συνθήκες που έχουν τεθεί για τις τιμές των χαρακτηριστικών αυτών να εκτελούν συγκεκριμένες ενέργειες για την αλλαγή του περιεχομένου του μηνύματος και και την δρομολόγησή του.
  Στα χαρακτηριστικά που μπορούν να συμμετάσχουν στις συνθήκες που αξιολογούνται κατά την εξέταση ενός μηνύματος αν ικανοποιούνται ή όχι πρέπει να είναι:
  o Ποιος είναι ο παραλήπτης του μηνύματος.
  o Ποιος είναι ο αποστολέας.
  o Σε ποιο πεδίο είναι παραλήπτης (Το, cc, Bcc κ.α.).
  o Αν ο παραλήπτης ή αποστολέας ανήκουν σε συγκεκριμένη λίστα διανομής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  o Συγκεκριμένες λέξεις ή patterns σε πεδία του header του μηνύματος (τουλάχιστον στα Subject, Το, From).
  o Συγκεκριμένες λέξεις ή patterns στο περιεχόμενο του μηνύματος.
  o Συγκεκριμένες λέξεις ή patterns στα επισυναπτόμενα αρχεία.
  o Πληροφορίες από την κεντρική υπηρεσία καταλόγου σε σχέση με τον αποστολέα ή/και το τον παραλήπτη (θέση, τμήμα, αν ο αποστολέας είναι προϊστάμενος του παραλήπτη κ.α.).
  o Το μέγεθος και το όνομα των επισυναπτόμενων αρχείων.
  o Τον τύπο του μηνύματος (λ.χ. κανονικό μήνυμα, αυτόματη απάντηση κλπ).
  o Την προτεραιότητα του μηνύματος.
  o Τα μεταδεδομένα του μηνύματος (βλ. προηγούμενη προδιαγραφή).
  o Αν ο χρήστης είναι εσωτερικός του εκάστοτε οργανισμούς ή εξωτερικός.
  Με βάση την αξιολόγηση των συνθηκών ενός κανόνα με τις τιμές των παραπάνω χαρακτηριστικών, θα πρέπει να μπορούν να εκτελεστούν οι παρακάτω ενέργειες στο διακινούμενο μήνυμα:
  o Το μήνυμα να απορρίπτεται με ειδοποίηση ή όχι του παραλήπτη. Για παράδειγμα έτσι μπορεί να υλοποιηθεί μια πολιτική που να μην επιτρέπει αποστολή email που περιέχει συγκεκριμένες λέξεις εκτός του Οργανισμού ενώ γενικότερα μπορούν να υλοποιηθούν πολιτικές για ποια μηνύματα μπορούν να αποστέλλονται ή να λαμβάνονται στον Οργανισμό και ποια να απορρίπτονται.
  o Το μήνυμα να προωθείται σε άλλον χρήστη, έναν ή περισσότερους, συμπεριλαμβανομένων λιστών διανομής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  o Το μήνυμα να αποστέλλεται πρώτα στον προϊστάμενο του χρήστη (ή άλλον moderator) για έγκριση και στη συνέχεια αν εγκριθεί να καταλήγει στον παραλήπτη (moderation).
  o Να προστίθενται επιπλέον παραλήπτες (στο Το, CC, Bcc).
  o Να προστίθεται κείμενο στο Subject.
  o Να αφαιρείται το header το μηνύματος ή να αλλάζει το περιεχόμενό του.
  o Να προστίθεται κάποιο disclaimer ή να δημιουργείται δυναμικά υπογραφή με βάση τα στοιχεία του αποστολέα (λ.χ. Όνομα, Τίτλος, Τμήμα) από την κεντρική υπηρεσία καταλόγου και συγκεκριμένο HTML template.
  14. Να υποστηρίζονται από την προσφερόμενη έκδοση του λογισμικού χαρακτηριστικά Compliance, Archiving, Retention και Journaling, για την υλοποίηση πολιτικών αρχειοθέτησης των μηνυμάτων και πολιτικών σύνταξης των μηνυμάτων σύμφωνα με τους εκάστοτε κανόνες/οδηγίες του οργανισμού, στα πλαίσια συμμόρφωσης αυτού με το εκάστοτε νομικό πλαίσιο.
  15. Θα πρέπει να παρέχεται εξειδικευμένη κεντρική υποδομή τήρησης εκδόσεων των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με την οποία θα εξασφαλίζεται ότι υπάρχει πάντα διαθέσιμη η αρχική γνήσια (πρωτότυπη) μορφή ενός μηνύματος ακόμη και αν ο χρήστης το διαγράψει ή προβεί σε αλλαγές και το επαναποθηκεύσει. Η υποδομή αυτή θα πρέπει να μπορεί να ενεργοποιείται κατ’ επιλογήν είτε συνολικά για ολόκληρο οργανισμό είτε για συγκεκριμένους χρήστες, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα να ενημερώνονται σχετικά οι χρήστες για τους οποίους έχει ενεργοποιηθεί η πολιτική αυτή. Επίσης η υποδομή αυτή θα πρέπει να μπορεί να ενεργοποιείται είτε επ’ αόριστον είτε για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
  16. Θα πρέπει να παρέχεται εξειδικευμένος εγγενής μηχανισμός για την καταγραφή και αποθήκευση σε ειδικά mailboxes αρχειοθέτησης των εισερχομένων και εξερχομένων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διακινούνται μέσω του προσφερόμενου λογισμικού Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου με βάση συγκεκριμένους κανόνες. Ο μηχανισμός αυτός θα πρέπει να είναι παραμετροποιήσιμος και να επιτρέπει ανάλογα με τους κανόνες που θα χρησιμοποιηθούν:
  o Την καταγραφή εισερχομένων μηνυμάτων.
  o Την καταγραφή εξερχομένων μηνυμάτων.
  o Την καταγραφή μηνυμάτων που αφορούν ολόκληρο οργανισμό.
  o Την καταγραφή μηνυμάτων που αφορούν μέλη συγκεκριμένης λίστας διανομής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  o Την καταγραφή μηνυμάτων που αφορούν συγκεκριμένο μεμονωμένο χρήστη.
  17. Θα πρέπει να υπάρχει εξειδικευμένο διαχειριστικό εργαλείο που θα δίνει την δυνατότητα στον υπεύθυνο συμμόρφωσης του εκάστοτε Οργανισμού να αναζητήσει και να εντοπίσει εύκολα στις υποδομές συμμόρφωσης που περιεγράφηκαν ανωτέρω τυχόν πληροφορία που θα ζητηθεί από αρμόδια Διαχειριστική Αρχή.

 • 5.1.11 ΦΟΡΗΤΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (σελ. 30)
  Βάσει της Απαίτησης 28 ζητείται η προσφορά «Λογισμικό Αυτοματισμού Γραφείου». Επειδή η προσφερόμενη σουίτα γραφείου δύναται να επηρεάσει σημαντικά την παραγωγικότητα των χειριστών του συστήματος, για την πλήρη υποστήριξη του Νόμου 4440/2016 που επιβάλει τη ηλεκτρονική διακίνηση ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων, και την αποφυγή της μελλοντικής απαξίωσης της πραγματοποιούμενης επένδυσης, κρίνουμε ιδιαίτερα σημαντική την προσθήκη απαιτήσεων συμβατότητας, ασφαλείας και παραγωγικότητας ως κάτωθι:
  • «Ενιαία Ολοκληρωμένη Σουίτα Γραφείου πλήρως εξελληνισμένη, η οποία να περιλαμβάνει τουλάχιστον επεξεργαστή κειμένου, επεξεργαστή λογιστικών φύλλων εργασίας, λογισμικό δημιουργίας και διαχείρισης παρουσιάσεων, λογισμικό δημιουργίας και διαχείρισης βάσεων δεδομένων και λογισμικό διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επαφών, ημερολογίου και εργασιών που να συνεργάζεται πλήρως με λογισμικό Server διαχείρισης Εταιρικής Αλληλογραφίας, Επαφών και Ημερολογίου. Να προσφερθεί μία συνολική άδεια για όλες τις θέσεις εργασίας.
  • Η Ολοκληρωμένη Σουίτα Γραφείου να προσφερθεί σε μορφή επίσημης συνολικής κυβερνητικής άδειας στο όνομα του Φορέα, η οποία να παρέχει το δικαίωμα μεταφοράς και χρήσης του σε οποιοδήποτε υπολογιστικό σύστημα του Φορέα και το δικαίωμα εγκατάστασης και χρήσης προηγουμένων εκδόσεών του.
  • Πλήρης υποστήριξη χρήσης της Ελληνικής γλώσσας κατά την συγγραφή κειμένου. Θα πρέπει να παρέχονται ενιαίες συνιστώσες ορθογραφικού ελέγχου, ελέγχου συλλαβισμού και θησαυρού συνωνύμων όρων για την Ελληνική γλώσσα οι οποίες να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλες τις επιμέρους εφαρμογές της Ολοκληρωμένης Σουίτας Γραφείου.
  • Η Ολοκληρωμένη Σουίτα Γραφείου θα πρέπει να διαθέτει πλήρως εξελληνισμένο γραφικό περιβάλλον εργασίας σε όλες τις επί μέρους εφαρμογές του. Θα πρέπει να διαθέτει επίσης εκτενή κείμενα ενσωματωμένης βοήθειας χρήσης του στην Ελληνική γλώσσα, τα οποία να καλύπτουν τον τρόπο χρήσης όλης της παρεχόμενης λειτουργικότητας από το λογισμικό.
  • Η προσφερόμενη Ολοκληρωμένη Σουίτα Γραφείου θα πρέπει να παρουσιάζει πλήρη (100%) συμβατότητα με τα υπάρχοντα έγγραφα Microsoft Office. Το λογισμικό θα πρέπει να μπορεί να ανοίξει τα έγγραφα, να τα επεξεργαστεί και να τα αποθηκεύσει χωρίς να αλλοιώνει σε καμιά περίπτωση τα χαρακτηριστικά μορφοποίησης τους.
  • Η προσφερόμενη Ολοκληρωμένη Σουίτα Γραφείου θα πρέπει να υποστηρίζει δημιουργία εγγράφων που μπορούν να υπογράφονται ψηφιακά με τη χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών. Θα πρέπει να υποστηρίζονται οι εξής δυνατότητες:
  o Στο ίδιο έγγραφο να υποστηρίζονται ταυτόχρονα ψηφιακές υπογραφές από πολλαπλούς χρήστες
  o Κάθε υπογραφή να μπορεί να συνοδεύεται από οπτική αναπαράσταση της έγγραφης υπογραφής του χρήστη
  • Οι παραπάνω ψηφιακές υπογραφές στα έγγραφα που παράγονται από την προσφερόμενη Ολοκληρωμένη Σουίτα Γραφείου θα πρέπει να μπορούν να υποστηρίξουν Timestamps από οποιονδήποτε Timestamp Server συμβατό με το RFC 3161.
  • Οι παραπάνω ψηφιακές υπογραφές στα έγγραφα που παράγονται από την προσφερόμενη Ολοκληρωμένη Σουίτα Γραφείου θα πρέπει να είναι συμβατές με τα πρότυπα XAdES και XAdES-T για την υποστήριξη εφαρμογών προηγμένων ψηφιακών υπογραφών σύμφωνα με την Οδηγία 1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 1999, σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές.»

 • 5.1.2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΥΠΟΥ 2 (σελ. 21)
  Βάσει της Απαίτησης 39 ζητείται η προσφορά «Λογισμικό Αυτοματισμού Γραφείου». Επειδή η προσφερόμενη σουίτα γραφείου δύναται να επηρεάσει σημαντικά την παραγωγικότητα των χειριστών του συστήματος, για την πλήρη υποστήριξη του Νόμου 4440/2016 που επιβάλει τη ηλεκτρονική διακίνηση ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων, και την αποφυγή της μελλοντικής απαξίωσης της πραγματοποιούμενης επένδυσης, κρίνουμε ιδιαίτερα σημαντική την προσθήκη απαιτήσεων συμβατότητας, ασφαλείας και παραγωγικότητας ως κάτωθι:
  • «Ενιαία Ολοκληρωμένη Σουίτα Γραφείου πλήρως εξελληνισμένη, η οποία να περιλαμβάνει τουλάχιστον επεξεργαστή κειμένου, επεξεργαστή λογιστικών φύλλων εργασίας, λογισμικό δημιουργίας και διαχείρισης παρουσιάσεων, λογισμικό δημιουργίας και διαχείρισης βάσεων δεδομένων και λογισμικό διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επαφών, ημερολογίου και εργασιών που να συνεργάζεται πλήρως με λογισμικό Server διαχείρισης Εταιρικής Αλληλογραφίας, Επαφών και Ημερολογίου. Να προσφερθεί μία συνολική άδεια για όλες τις θέσεις εργασίας.
  • Η Ολοκληρωμένη Σουίτα Γραφείου να προσφερθεί σε μορφή επίσημης συνολικής κυβερνητικής άδειας στο όνομα του Φορέα, η οποία να παρέχει το δικαίωμα μεταφοράς και χρήσης του σε οποιοδήποτε υπολογιστικό σύστημα του Φορέα και το δικαίωμα εγκατάστασης και χρήσης προηγουμένων εκδόσεών του.
  • Πλήρης υποστήριξη χρήσης της Ελληνικής γλώσσας κατά την συγγραφή κειμένου. Θα πρέπει να παρέχονται ενιαίες συνιστώσες ορθογραφικού ελέγχου, ελέγχου συλλαβισμού και θησαυρού συνωνύμων όρων για την Ελληνική γλώσσα οι οποίες να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλες τις επιμέρους εφαρμογές της Ολοκληρωμένης Σουίτας Γραφείου.
  • Η Ολοκληρωμένη Σουίτα Γραφείου θα πρέπει να διαθέτει πλήρως εξελληνισμένο γραφικό περιβάλλον εργασίας σε όλες τις επί μέρους εφαρμογές του. Θα πρέπει να διαθέτει επίσης εκτενή κείμενα ενσωματωμένης βοήθειας χρήσης του στην Ελληνική γλώσσα, τα οποία να καλύπτουν τον τρόπο χρήσης όλης της παρεχόμενης λειτουργικότητας από το λογισμικό.
  • Η προσφερόμενη Ολοκληρωμένη Σουίτα Γραφείου θα πρέπει να παρουσιάζει πλήρη (100%) συμβατότητα με τα υπάρχοντα έγγραφα Microsoft Office. Το λογισμικό θα πρέπει να μπορεί να ανοίξει τα έγγραφα, να τα επεξεργαστεί και να τα αποθηκεύσει χωρίς να αλλοιώνει σε καμιά περίπτωση τα χαρακτηριστικά μορφοποίησης τους.
  • Η προσφερόμενη Ολοκληρωμένη Σουίτα Γραφείου θα πρέπει να υποστηρίζει δημιουργία εγγράφων που μπορούν να υπογράφονται ψηφιακά με τη χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών. Θα πρέπει να υποστηρίζονται οι εξής δυνατότητες:
  o Στο ίδιο έγγραφο να υποστηρίζονται ταυτόχρονα ψηφιακές υπογραφές από πολλαπλούς χρήστες
  o Κάθε υπογραφή να μπορεί να συνοδεύεται από οπτική αναπαράσταση της έγγραφης υπογραφής του χρήστη
  • Οι παραπάνω ψηφιακές υπογραφές στα έγγραφα που παράγονται από την προσφερόμενη Ολοκληρωμένη Σουίτα Γραφείου θα πρέπει να μπορούν να υποστηρίξουν Timestamps από οποιονδήποτε Timestamp Server συμβατό με το RFC 3161.
  • Οι παραπάνω ψηφιακές υπογραφές στα έγγραφα που παράγονται από την προσφερόμενη Ολοκληρωμένη Σουίτα Γραφείου θα πρέπει να είναι συμβατές με τα πρότυπα XAdES και XAdES-T για την υποστήριξη εφαρμογών προηγμένων ψηφιακών υπογραφών σύμφωνα με την Οδηγία 1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 1999, σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές.»

 • 5.1.1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΥΠΟΥ 1 (σελ. 19)
  Βάσει της Απαίτησης 37 ζητείται η προσφορά «Λογισμικό Αυτοματισμού Γραφείου». Επειδή η προσφερόμενη σουίτα γραφείου δύναται να επηρεάσει σημαντικά την παραγωγικότητα των χειριστών του συστήματος, για την πλήρη υποστήριξη του Νόμου 4440/2016 που επιβάλει τη ηλεκτρονική διακίνηση ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων, και την αποφυγή της μελλοντικής απαξίωσης της πραγματοποιούμενης επένδυσης, κρίνουμε ιδιαίτερα σημαντική την προσθήκη απαιτήσεων συμβατότητας, ασφαλείας και παραγωγικότητας ως κάτωθι:
  • «Ενιαία Ολοκληρωμένη Σουίτα Γραφείου πλήρως εξελληνισμένη, η οποία να περιλαμβάνει τουλάχιστον επεξεργαστή κειμένου, επεξεργαστή λογιστικών φύλλων εργασίας, λογισμικό δημιουργίας και διαχείρισης παρουσιάσεων, λογισμικό δημιουργίας και διαχείρισης βάσεων δεδομένων και λογισμικό διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επαφών, ημερολογίου και εργασιών που να συνεργάζεται πλήρως με λογισμικό Server διαχείρισης Εταιρικής Αλληλογραφίας, Επαφών και Ημερολογίου. Να προσφερθεί μία συνολική άδεια για όλες τις θέσεις εργασίας.
  • Η Ολοκληρωμένη Σουίτα Γραφείου να προσφερθεί σε μορφή επίσημης συνολικής κυβερνητικής άδειας στο όνομα του Φορέα, η οποία να παρέχει το δικαίωμα μεταφοράς και χρήσης του σε οποιοδήποτε υπολογιστικό σύστημα του Φορέα και το δικαίωμα εγκατάστασης και χρήσης προηγουμένων εκδόσεών του.
  • Πλήρης υποστήριξη χρήσης της Ελληνικής γλώσσας κατά την συγγραφή κειμένου. Θα πρέπει να παρέχονται ενιαίες συνιστώσες ορθογραφικού ελέγχου, ελέγχου συλλαβισμού και θησαυρού συνωνύμων όρων για την Ελληνική γλώσσα οι οποίες να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλες τις επιμέρους εφαρμογές της Ολοκληρωμένης Σουίτας Γραφείου.
  • Η Ολοκληρωμένη Σουίτα Γραφείου θα πρέπει να διαθέτει πλήρως εξελληνισμένο γραφικό περιβάλλον εργασίας σε όλες τις επί μέρους εφαρμογές του. Θα πρέπει να διαθέτει επίσης εκτενή κείμενα ενσωματωμένης βοήθειας χρήσης του στην Ελληνική γλώσσα, τα οποία να καλύπτουν τον τρόπο χρήσης όλης της παρεχόμενης λειτουργικότητας από το λογισμικό.
  • Η προσφερόμενη Ολοκληρωμένη Σουίτα Γραφείου θα πρέπει να παρουσιάζει πλήρη (100%) συμβατότητα με τα υπάρχοντα έγγραφα Microsoft Office. Το λογισμικό θα πρέπει να μπορεί να ανοίξει τα έγγραφα, να τα επεξεργαστεί και να τα αποθηκεύσει χωρίς να αλλοιώνει σε καμιά περίπτωση τα χαρακτηριστικά μορφοποίησης τους.
  • Η προσφερόμενη Ολοκληρωμένη Σουίτα Γραφείου θα πρέπει να υποστηρίζει δημιουργία εγγράφων που μπορούν να υπογράφονται ψηφιακά με τη χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών. Θα πρέπει να υποστηρίζονται οι εξής δυνατότητες:
  o Στο ίδιο έγγραφο να υποστηρίζονται ταυτόχρονα ψηφιακές υπογραφές από πολλαπλούς χρήστες
  o Κάθε υπογραφή να μπορεί να συνοδεύεται από οπτική αναπαράσταση της έγγραφης υπογραφής του χρήστη
  • Οι παραπάνω ψηφιακές υπογραφές στα έγγραφα που παράγονται από την προσφερόμενη Ολοκληρωμένη Σουίτα Γραφείου θα πρέπει να μπορούν να υποστηρίξουν Timestamps από οποιονδήποτε Timestamp Server συμβατό με το RFC 3161.
  • Οι παραπάνω ψηφιακές υπογραφές στα έγγραφα που παράγονται από την προσφερόμενη Ολοκληρωμένη Σουίτα Γραφείου θα πρέπει να είναι συμβατές με τα πρότυπα XAdES και XAdES-T για την υποστήριξη εφαρμογών προηγμένων ψηφιακών υπογραφών σύμφωνα με την Οδηγία 1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 1999, σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές.»

 • 26 Μαΐου 2017, 14:58 | Γιώργος Σπιλιοτόπουλος

  Γενική παρατήρηση:

  Παρακαλούμε να προσδιοριστεί ο αιρθμός των χρηστών ανά ζητούμενο υποσύστημα.

 • 26 Μαΐου 2017, 14:09 | Γιώργος Σπιλιοτόπουλος

  Πίνακας συμμόρφωσης 5.8.4 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  Για την καλύτερη διαχείριση των πληροφοριών ανάλυσης εισηγολυμαστε την προσθήκη των κάτωθι προδιαγραφών είτε αυτοτελώς από τη βάση δεδομένων, είτε συνδυαστικά με άλλο εργαλείο σχεδιασμού Βάσης Δεδομένων:

  26. Να υποστηρίζει την αποθήκευση αυτών με σκοπό την απεικόνιση καθώς και το συνδυασμό αυτών με πληροφορίες που προέρχονται από άλλες πηγές ή/και βάσεις δεδομένων.

  27. Να είναι ειδικά σχεδιασμένη ώστε να επεξεργάζονται μεγάλο όγκο πληροφοριών και πολύπλοκων σεναρίων.

  28. Να παρέχει την δυνατότητα αυτόματης εξαγωγής των δεδομένων απευθείας στο προσφερόμενο λογισμικό ανάλυσης, οπτικοποίησης και συσχέτισης των πληροφοριών.

  29. Να παρέχει γραφικό περιβάλλον και εργαλεία για τον σχεδιασμό τύπου οντοτήτων και σχέσεων.

  30. Να παρέχει έτοιμα εικονίδια για χρήση κατά την δημιουργία τύπων οντοτήτων π.χ άτομα, οχήματα , όπλα , εκρηκτικά, σκάφη, κτίρια, ζώα κ.α

  31. Να παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας πεδίων τα οποία θα προστίθενται αυτομάτως σε όλες τις οντότητες και σχέσεις.

  32. Να παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας κλειστών και ανοιχτών λιστών.

  33. Να υποστηρίζει πρόσβαση στους χρήστες είτε από λίστα εντός της εφαρμογής, είτε από λίστες χρηστών του Active Directory.

  34. Να παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας πεδίων τα οποία θα προστίθενται αυτομάτως σε όλες τις οντότητες και σχέσεις.

  35. Να μην απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις σχεδιασμού βάσεων δεδομένων και γλωσσών προγραμματισμού.

 • 26 Μαΐου 2017, 14:54 | Γιώργος Σπιλιοτόπουλος

  Πίνακας συμμόρφωσης 5.6.2 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

  Προκειμένου το εν λόγω υποσύστημα να παρέχει τη δυνατότητα πιο στοχευμενης ανάλυσης και επεξεργασίας των πληροφοριών, προτείνουμε την εισαγωγή των κάτωθι προδιαγραφών, οι οποίες θα βοηθήσουν το έργο της υπηρεσίας σας καθώς θα τη δυνατότητα αξιοποίησης τόσο των πληροφοριών που θα περιέχονται στην βάση δεδομένων όσο και πληροφοριών από ανοικτές πηγές αλλά και από άλλες βάσεις δεδομένων από συνεργαζόμενους Εθνικούς ή Διεθνείς φορείς.

  67. Δυνατότητα προβολής των οντοτήτων και των μεταξύ τους σχέσεων σε γραφικό περιβάλλον με χρήση εικονιδίων.

  68. Δυνατότητα αυτόματης εξαγωγής εγγραφών σε στατιστική εφαρμογή

  69. Να επιτρέπει τον σχηματισμό ερωτημάτων στα εργαλεία ανάλυσης και να δέχεται ερωτήματα απευθείας από αυτά.

  70. Να παρέχει τη δυνατότητα ανάλυσης περιεχομένου στα αποτελέσματα και να εμφανίζει σχέσεις μεταξύ των εγγράφων βάση του περιεχομένου αυτών σε γραφήματα.

  71. Να παρέχει τα αποτελέσματα των αναζητήσεων σε λίστα και δυνατότητα ταξινόμησης με βάση το σκορ το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με την συνάφεια της πληροφορίας με την αναζήτηση.

  72. Δυνατότητα ορισμού του μέγιστου αριθμού αποτελεσμάτων-εγγράφων.

  73. Δυνατότητα σύνταξης αναζητήσεων με σύνθετες συνθήκες αναζήτησης και οπτικλη παρουσίαση αυτών.

  74. Δυνατότητα παρουσίασης των αποτελεσμάτων των αναζητήσεων με βαθμολογία η οποία θα βασίζεται αποκλειστικά στους κανόνες και στις συνθήκες αναζήτησης.

  75. Δυνατότητα αξιολόγησης των αποτελεσμάτων βάση των εξαχθέντων οντοτήτων ή συγκεκριμένων μεταδεδομένων και παρουσίαση αυτών σε μορφή πινάκων ή γραφημάτων με σκοπό την ανάλυση ώστε να ανακαλυφθούν τάσεις,περιοδικότητες και εκτροπές.

 • 26 Μαΐου 2017, 14:22 | Γιώργος Σπιλιοτόπουλος

  Πίνακας συμμόρφωσης 5.6.1 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (GIS)

  Προκειμένου να υπάρξει όσο το δυνατό καλύτερη αξιοποίηση του εν λόγω υποσυστήματος, βάσει διεθνών και συγχρόνων τεχνολογιών ανάλυσης και οπτικοποίησης πληροφοριών, προτείνουμε η υπό προμήθεια εφαρμογή GIS να υποστηρίζει διασύνδεση με σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης διωκτικών αρχών.

  Για το λόγο αυτό, κρίνουμε σκόπιμο την προσθήκη των κάτωθι προδιαγραφών:

  25. Να υπάρχει συμβατότητα με εργαλεία ανάλυσης και οπτικοποίησης πληροφοριών, αντίστοιχα αυτών που χρησιμοποιούνται από Ελληνικές και Διεθνείς διωκτικές υπηρεσίες.

  26. Να παρέχει δυνατότητα αποστολής και οπτικοποίησης δεδομένων από και προς την εφαρμογή ανάλυσης και οπτικοποίησης

  27. Να υπάρχει αμφίδρομη διασύνδεση του συστήματος GIS με λογισμικό ανάλυσης και έρευνας πληροφοριών.

 • 26 Μαΐου 2017, 13:50 | Γιώργος Σπιλιοτόπουλος

  Πίνακας συμμόρφωσης 5.6.3 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

  Βάσει των απαιτήσεων του εν λόγω πίνακα δυνατότητα απεικόνισης όλων των αντικειμένων σε ψηφιακό γεωγραφικό υπόβαθρο, θεωρούμε ως προστιθέμενη αξία την ύπαρξη λογισμικού διαχείρισης και οπτικοποίησης πληροφοριών, το οποίο θα διασυνδέεται με το ζητούμενο σύστημα GIS αμφίδρομα, με σκοπό την οπτικοποίηση τόσο γεωγραφικών πληροφοριών όσο και πληροφοριών που αφορούν υποθέσεις (οντότητες και τις μεταξύ τους σχέσεις) σε ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας που θα παρέχει την συνολική εικόνα των υπό έρευνα στοιχείων μιας υπόθεσης.

  Με βάση τα ανωτέρω, εισηγούμαστε την προσθήκη των ακόλουθων προδιαγραφών στον εν λόγω πίνακα:

  22. Να παρέχει την δυνατότητα απεικόνισης του χάρτη ενδιαφέροντος εντός της εφραμογής Οπτικοποίησης και Ανάλυσης.

  23. Να παρέχει στον αναλυτή την δυνατότητα να δημιουργεί διαγράμματα και να πραγματοποιεί αναζητήσεις σε αυτά καθώς και να προσθέτει κείμενο, σχόλια, περίληψη και δύναται να τα τροποποιεί, εκτυπώνει και να τα αποθηκεύει.

  24. Να παρέχει στους αναλυτές της υπηρεσίας κατά την οπτικοποίηση των πληροφοριών τη δυνατότητα εφαρμογής αναλυτικών λειτουργιών π.χ Filtering, Histogram, Conditional Formatting, Social Network Analysis, Mapping κ.α.

  25. Να παρέχει τη δυνατότητα μορφοποίησης και κατηγοριοποίησης των πληροφοριών σύμφωνα με την σπουδαιότητα των συσχετίσεων, με τις λειτουργίες List Items, Chart Layout, Hide Selected, Filters.

  26. Να οπτικοποιεί και να συνδυάζει, στο ίδιο διάγραμμα, πληροφορίες που προέρχονται από άλλες πηγές-αρχεία (.txt, .csv, .xls, .xml).

  27. Να παρέχει εικονίδια οντότητες, ταξινομημένα σε κατηγορίες, για εύκολη επιλογή ανάλογα με τη φύση της έρευνας.

 • 26 Μαΐου 2017, 13:12 | SPACE HELLAS

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3.7 – ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΔΟΚΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΕΛΕΓΧΟΙ
  Στο εδάφιο 3.7.1 αναφέρεται ότι ο χρόνος εγκατάστασης του συστήματος σε πλήρη αποτελεσματική εκμετάλλευση και λειτουργία είναι μέχρι τρεις (3) μήνες μετά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Προτείνουμε το ανωτέρω διάστημα να επεκταθεί στους πέντε (5) μήνες [πλέον του διαστήματος του ενός (1) μήνα για τη δοκιμαστική περίοδο] καθώς στο διάστημα αυτό θα πρέπει να υλοποιηθεί και η τελική μελέτη εφαρμογής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Επιπρόσθετα στο χρόνος εγκατάστασης θα πρέπει να συνυπολογιστεί η διασύνδεση του υπό ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών (ΕΣΚΕΣΜΑ) με τα υφιστάμενα συστήματα που θα μεταφερθούν στις υπό διαμόρφωση εγκαταστάσεις του ΕΣΚΕΣΜΑ.

 • 26 Μαΐου 2017, 13:36 | Κανδύλη Μαρία

  Παρατηρήσεις – σχόλια

  α. Αναφορικά με το 5.6.3 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

  Λαμβάνοντας υπόψιν τις προδιαγραφές 9 και 10 του «συστήματος προβολής και επεξεργασίας πληροφοριών» καθώς και την απαίτηση δημιουργίας Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) κρίνεται σκόπιμη η ύπαρξη λογισμικού Διαχείρισης και Οπτικοποίησης πληροφοριών το οποίο να παρέχει δυνατότητα διασύνδεσης με το σύστημα GIS με σκοπό την αμφίδρομη σύνδεση αυτών και την οπτικοποίηση τόσο γεωγραφικών πληροφοριών όσο και πληροφοριών που αφορούν υποθέσεις (οντότητες και τις μεταξύ τους σχέσεις) σε ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας που θα παρέχει την συνολική εικόνα των υπό έρευνα στοιχείων μιας υπόθεσης.

  Με βάση τα ανωτέρω, εισηγούμαστε την προσθήκη των ακόλουθων προδιαγραφών:
  1. Να παρέχει δυνατότητα διασύνδεσης με το σύστημα GIS (Πίνακας 5.6.1).
  2. Να παρέχει τη δυνατότητα αμφίδρομης λειτουργικότητας από και προς το σύστημα GIS.
  3. Να παρέχει την δυνατότητα απεικόνισης του χάρτη ενδιαφέροντος εντός της εφραμογής Οπτικοποίησης και Ανάλυσης.
  4. Να υποστηρίζει την αποστολή – απεικόνιση στοιχείων από την εφαρμογή Οτπικοποίησης και Ανάλυσης προς το σύστημα GIS.
  5. Να παρέχει στον αναλυτή την δυνατότητα να δημιουργεί διαγράμματα και να πραγματοποιεί αναζητήσεις σε αυτά καθώς και να προσθέτει κείμενο, σχόλια, περίληψη και δύναται να τα τροποποιεί, εκτυπώνει και να τα αποθηκεύει.
  6. Να παρέχει στους αναλυτές της υπηρεσίας κατά την οπτικοποίηση των πληροφοριών τη δυνατότητα εφαρμογής αναλυτικών λειτουργιών π.χ Filtering, Histogram, Conditional Formatting, Social Network Analysis, Mapping κ.α.
  7. Να παρέχει τη δυνατότητα μορφοποίησης και κατηγοριοποίησης των πληροφοριών σύμφωνα με την σπουδαιότητα των συσχετίσεων, με τις λειτουργίες List Items, Chart Layout, Hide Selected, Filters.
  8. Να οπτικοποιεί και να συνδυάζει, στο ίδιο διάγραμμα, πληροφορίες που προέρχονται από άλλες πηγές-αρχεία (.txt, .csv, .xls, .xml).
  9. Να διαθέτει στατιστικές λειτουργίες που μπορούν να εφαρμοστούν στα δεδομένα και τις λίστες αναφοράς τιμών για δημιουργία στατιστικών αναφορών.
  10. Να μπορεί να πραγματοποιήσει αναζητήσεις full-text.
  11. Να παρέχει εικονίδια οντότητες, ταξινομημένα σε κατηγορίες, για εύκολη επιλογή ανάλογα με τη φύση της έρευνας.

  β. Αναφορικά με το 5.6.2 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

  Αναφορικά με το «υποσύστημα αποτύπωσης της εικόνας της κατάστασης», (5.6.2) και με σκοπό την πιο στοχευμένη ανάλυση αλλά και επεξεργασία των πληροφοριών, εισηγούμαστε να συμπεριληφθούν οι ακόλουθες προδιαγραφές που θα διευκολύνουν το έργο της υπηρεσίας σας καθώς θα της παρέχουν την δυνατότητα αξιοποίησης τόσο των πληροφοριών που θα περιέχονται στην βάση δεδομένων όσο και πληροφοριών από ανοικτές πηγές αλλά και από άλλες βάσεις δεδομένων από συνεργαζόμενους Εθνικούς ή Διεθνείς φορείς και οι οποίες θα ενσωματώνονται στις υπάρχουσες:
  1. Να δύναται να συλλέγει και να πραγματοποιεί αναζητήσεις σε πληροφορίες οι οποίες προέρχονται από μεγάλου όγκου αδόμητα και δομημένα δεδομένα, από διαφορετικές βάσεις δεδομένων (ODBC), από ανοικτές πηγές (open sources) στο διαδίκτυο και από συστήματα αρχείου (File systems).
  2. Nα προβάλει στις οντότητες και την μεταξύ στις σχέση γραφικά με χρήση εικονιδίων.
  3. Να πραγματοποιεί αυτόματη εξαγωγή εγγράφων σε στατιστική εφαρμογή, να παρέχει αυτόματη ανίχνευση του περιεχόμενού στις ώστε ο χρήστης να ενημερώνεται για το περιεχόμενό στις, βασιζόμενος σε στατιστικούς υπολογισμούς.
  4. Να επιτρέπει τον σχηματισμό ερωτημάτων στο στα εργαλεία ανάλυσης και να δέχεται ερωτήματα απευθείας από αυτά.
  5. Να παρέχει τη δυνατότητα ανάλυσης περιεχομένου στα αποτελέσματα και να εμφανίζει σχέσεις μεταξύ των εγγράφων βάση του περιεχομένου αυτών σε γραφήματα.
  6. Να παρέχει τα αποτελέσματα των αναζητήσεων σε λίστα και δυνατότητα ταξινόμησης με βάση το σκορ το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με την συνάφεια της πληροφορίας με την αναζήτηση.
  7. Να παρέχει δυνατότητα ορισμού του μέγιστου αριθμού αποτελεσμάτων-εγγράφων.
  8. Να παρέχει την δυνατότητα αναζητήσεων (Searching) σε Β.Δ και Πήγες με την δημιουργία απλών αλλά και σύνθετων ερωτημάτων. Να δημιουργεί λίστα αποτελεσμάτων μετά από κάθε αναζήτηση με βαθμολόγηση του αποτελέσματος σε σχέση με τα ερωτήματα. Τα δε έγγραφα να ταξινομούνται ανάλογα με τα κριτήρια και την βαθμολογία τους.
  9. Να διαθέτει γλώσσα ερωτημάτων που να επιτρέπει την δημιουργία ερωτημάτων σε δομή δένδρου χρησιμοποιώντας όρους, η έννοιες, σχεσιακή εγγύτητα.
  10. Να παρέχει δυνατότητα σύνταξης αναζητήσεων με σύνθετες συνθήκες αναζήτησης και να δύναται η παρουσίαση αυτών οπτικά.
  11. Να παρέχεται η δυνατότητα παρουσίασης των αποτελεσμάτων των αναζητήσεων με βαθμολογία η οποία θα βασίζεται αποκλειστικά στους κανόνες και στις συνθήκες αναζήτησης.
  12. Να παρέχει τη δυνατότητα αξιολόγησης των αποτελεσμάτων βάση των εξαχθέντων οντοτήτων ή συγκεκριμένων μετα-δεδομένων και να παρουσιάζει αυτά σε μορφή πινάκων ή γραφημάτων με σκοπό την ανάλυση ώστε να ανακαλυφθούν τάσεις,περιοδικότητες και εκτροπές.
  13. Να πραγματοποιεί αυτόματη εξαγωγή εγγράφων σε στατιστική εφαρμογή, να παρέχει αυτόματη ανίχνευση του περιεχόμενού τους ώστε ο χρήστης να ενημερώνεται για το περιεχόμενό τους, βασιζόμενος σε στατιστικούς υπολογισμούς της εφαρμογής.
  14. Να επιτρέπει τον σχηματισμό ερωτημάτων σε εργαλεία οπτικοποίησης και ανάλυσης και να δέχεται ερωτήματα απευθείας από αυτά.
  15. Να πραγματοποιεί εκτεταμένη αναζήτηση, κατηγοριοποίηση, διαχείριση και επεξεργασία δομημένων και αδόμητων δεδομένων σε ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας.
  16. Να πραγματοποιεί ευρετηρίαση (Indexing) σε:
  •Συστήματα διαχείρισης περιεχομένου
  •Ιστοσελίδες Web sites
  •Βάσεις Δεδομένων (ODBC)
  •Συστήματα αρχείου (File Systems)
  •Διαγράμματα του λογισμικού οπτικοποίησης και ανάλυσης πληροφοριών
  17. Να συνεργάζεται με τα υφιστάμενα εργαλεία ανάλυσης και οπτικοποίησης πληροφοριών που χρησιμοποιούνται από τις Ελληνικές Διωκτικές Αρχές, να εξαγάγει δεδομένα σε αυτά, με την χρήση ανάλογου εξαρτήματος π.χ Fulltext Plug-in και να επιτρέπει την δημιουργία συσχετίσεων μεταξύ των οντοτήτων που περιέχονται στους πίνακες.

  γ. Αναφορικά με το 5.6.1 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (GIS)

  Αναφορικά με το «Υποσύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS)» και με σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση των συγχρόνων τεχνολογιών ανάλυσης και οπτικοποίησης πληροφοριών, προτείνουμε η υπό προμήθεια εφαρμογή GIS να υποστηρίζει διασύνδεση με σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης, αντίστοιχα αυτών που χρησιμοποιούνται τόσο από τις Ελληνικές όσο και από Διεθνείς διωκτικές αρχές. Για το λόγο αυτό, εισηγούμαστε την προσθήκη των ακόλουθων προδιαγραφών:
  1. Να είναι συμβατό με υφιστάμενα εργαλεία ανάλυσης και οπτικοποίησης πληροφοριών, αντίστοιχα αυτών που χρησιμοποιούνται από τις Ελληνικές και Διεθνείς διωκτικές υπηρεσίες.
  2. Να δύναται να διασυνδεθεί αμφίδρομα με λογισμικό ανάλυσης και έρευνας πληροφοριών.
  3. Να παρέχει δυνατότητα αποστολής και οπτικοποίησης δεδομένων από και προς την εφαρμογή ανάλυσης και οπτικοποίησης.

  δ. Αναφορικά με το 5.8.4 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  Για την καλύτερη διαχείριση των εισερχόμενων ή καταχωρημένων πληροφοριών και ειδικότερα όταν αυτές δεν προέρχονται από κάποια υφιστάμενη βάση δεδομένων, εισηγούμαστε η ΒΔ, είτε αυτοτελώς είτε συνδυαστικά με άλλο εργαλείο σχεδιασμού Βάσης Δεδομένων:
  1. Να υποστηρίζει την αποθήκευση αυτών με σκοπό την απεικόνιση καθώς και το συνδυασμό αυτών με πληροφορίες που προέρχονται από άλλες πηγές ή/και βάσεις δεδομένων.
  2. Να είναι ειδικά σχεδιασμένη ώστε να επεξεργάζονται μεγάλο όγκο πληροφοριών και πολύπλοκων σεναρίων.
  3. Να παρέχει την δυνατότητα αυτόματης εξαγωγής των δεδομένων απευθείας στο προαναφερόμενο λογισμικό ανάλυσης, οπτικοποίησης και συσχέτισης των πληροφοριών.
  4. Να παρέχει γραφικό περιβάλλον και εργαλεία για τον σχεδιασμό τύπου οντοτήτων και σχέσεων.
  5. Να χρησιμοποιεί, το ήδη υπάρχον λειτουργικό στην Υπηρεσία, Microsoft SQL για το σχεδιασμό του σχήματος της βάσης (και να υποστηρίζει την δυνατότητα σχεδιασμού σε Microsoft Access, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο)
  6. Να παρέχει έτοιμα εικονίδια για χρήση κατά την δημιουργία τύπων οντοτήτων π.χ άτομα, οχήματα , όπλα , εκρηκτικά, σκάφη, κτίρια, ζώα κ.α
  7. Να παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας πεδίων τα οποία θα προστίθενται αυτομάτως σε όλες τις οντότητες και σχέσεις.
  8. Να παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας κλειστών και ανοιχτών λιστών. Οι ανοιχτές θα μπορούν να εμπλουτισθούν και από τους καταχωρητές της υπηρεσίας κατά την διαδικασία καταχώρησης δεδομένων, ενώ οι κλειστές, θα μπορούν να τροποποιηθούν μόνο από τον διαχειριστή τη Β.Δ.
  9. Να υποστηρίζει πρόσβαση στους χρήστες είτε από λίστα εντός της εφαρμογής, είτε από λίστες χρηστών του Active Directory.
  10. Να χρησιμοποιεί τον MS SQL Server για το σχεδιασμό του σχήματος της βάσης.
  11. Να παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας πεδίων τα οποία θα προστίθενται αυτομάτως σε όλες τις οντότητες και σχέσεις.
  12. Να μην απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις σχεδιασμού βάσεων δεδομένων και γλωσσών προγραμματισμού, από χρήστες με τις βασικές γνώσεις χειρισμού υπολογιστών.
  13. Να είναι συμβατή με τις υπάρχουσες εγκληματολογικές βάσεις δεδομένων i2 που λειτουργούν στην Υπηρεσία καθώς και με το προαναφερόμενο λογισμικό ανάλυσης.

 • 26 Μαΐου 2017, 13:04 | SPACE HELLAS

  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5.4 – ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ
  Όσον αφορά το αυτόνομο σύστημα τηλεδιάσκεψης που ζητείται να παρασχεθεί, προτείνουμε να προστεθούν πληροφορίες σχετικά με τον χώρο στον οποίο θα εγκατασταθεί (διαστάσεις, υπάρχουσες υποδομές, καλωδίωση κλπ.), τον αριθμό συμμετεχόντων χρηστών και την χρήση που θα εξυπηρετεί, καθώς δεν υπάρχουν στοιχεία διαστασιολόγησης στο παρόν τεύχος τεχνικών προδιαγαφών.

  Επίσης προτείνουμε να συμπεριληφθούν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υφιστάμενη υποδομή δικτύου που διαθέτει η Ελληνική Αστυνομία, με σκοπό να παρασχεθεί ένα συμβατό σύστημα τηλεδιάσκεψης όπως απαιτείται στην προδιαγραφή 1. του Πίνακα συμμόρφωσης 5.4 – Σύστημα Τηλεδιάσκεψης.

 • 26 Μαΐου 2017, 13:45 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΠΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ

  Στην παράγραφο 5.6, Α/Α 9 αναφέρεται ότι «Όποια εφαρμογή προσφερθεί ή αναπτυχθεί για το σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης πληροφοριών του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί με επίσημο εργαλείο ανάπτυξης (development kit) ή να αποτελεί επίσημο προϊόν της κατασκευάστριας εταιρείας. Να αναφερθούν οι σχετικές άδειες και πιστοποιήσεις». Το ερώτημα που προκύπτει είναι κατά πόσον οι απαιτούμενες άδειες χρήσης εντάσσονται στο αντικείμενο του έργου, συνεπώς πρέπει να τις προμηθεύσει ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, ή όχι. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να γίνει αναλυτική αναφορά στις κεντρικές συστημικές υποδομές οι οποίες θα διατεθούν από τον Φορέα και δεν εντάσσονται στο αντικείμενο του παρόντος. Στην περίπτωση που οι υποδομές αυτές είναι shared, είναι σαφές ότι ο ανάδοχος δεν θα δύναται να διασφαλίσει συγκεκριμένα κριτήρια απόκρισης.

  Στην παράγραφο 5.7, Α/Α 3 αναφέρεται ότι «ο Προμηθευτής οφείλει να κατοχυρώσει το όνομα ‘ncc.gov.gr’ για το διάστημα της εγγύησης και της συντήρησης του έργου». Δεδομένου ότι η δυνατότητα κατοχύρωσης ονόματος domain σε μελλοντικό χρόνο δεν μπορεί να είναι εγγυημένη (κάποιος άλλος μπορεί να το έχει ήδη κατοχυρώσει τότε), ποιο είναι ακριβώς το ζητούμενο από τον Προμηθευτή; Να καταβάλλει τα αναλογούντα κόστη ή να διεκπεραιώσει και τις σχετικές διαδικασίες; Τι θα πρέπει να κάνει ο Προμηθευτής σε περίπτωση που το ζητούμενο όνομα domain είναι ήδη κατοχυρωμένο από άλλον;

 • Διαβάζοντας τις παρεχόμενες πληροφορίες εν γένει, σε πρώτη φάση εύχομαι για την απρόσκοπτη λειτουργία του έργου και την ομαλή μετάπτωση των δεδομένων.
  Ειδικότερα, θα παρατηρούσα ότι το ΣΥΖΕΥΞΙΣ (που προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί), το οποίο λειτουργεί εδώ και πάρα πολλά έτη στο Ελληνικό δημόσιο, θα μετέβαινε σε ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ για παροχή περισσότερο ολοκληρωμένων υπηρεσιών. Συμπεραίνω λοιπόν ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν οι παρούσες ελλείψεις, σίγουρα προσλαμβάνοντας και ειδικούς δικτύων, ανάμεσα στους 50 ανθρώπους που σχεδιάζεται να απασχολήσει το έργο.
  Ένα άλλο σημείο όπου πρέπει να δοθεί έμφαση είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε τα λογισμικά που θα χρησιμοποιηθούν να έχουν ΆΔΕΙΑ Χρήσης, όπως προβλέπεται, και μάλιστα για 3 έτη.
  Τελειώνοντας τις παρατηρήσεις, ΔΕΝ θα εμπιστευόμουν ΑΝΟΙΧΤΟ λογισμικό για το έργο, όσο κι αν κοστίζει λιγότερο, γιατί δεν «αντέχει» στον χρόνο.

  Ευχαριστώ