Άρθρο 7 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται ειδικότερα θέματα που αφορούν στη λειτουργία του μητρώου ενώσεων και δημόσιων φορέων του άρθρου 3, όπως η μορφή, το περιεχόμενο, η διαδικασία τήρησής του, ο τρόπος εγγραφής και διαγραφής των μελών του, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής τους, ο χρόνος έναρξης και παύσης λειτουργίας του, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.
2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται ζητήματα που αφορούν στη διαδικασία επιβολής των κυρώσεων της παρ. 2 του άρθρου 5.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Δικαιοσύνης μπορεί να συσταθεί μητρώο παράνομων πράξεων για τις οποίες έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150.