Άρθρο 2 Συλλογική αγωγή

1. Eνώσεις προσώπων σύμφωνα με το άρθρο 61 ΑΚ, οι οποίες έχουν έννομο συμφέρον να εκπροσωπούν επιχειρηματικούς χρήστες ή χρήστες εταιρικών ιστοτόπων σύμφωνα με τους ορισμούς των περ. 1 και 7 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150, καθώς και δημόσιοι φορείς, στους οποίους έχει ανατεθεί η υπεράσπιση των συλλογικών συμφερόντων επιχειρηματικών χρηστών ή χρηστών εταιρικών ιστoτόπων ή η διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του παραπάνω κανονισμού έχουν το δικαίωμα να ασκούν συλλογική αγωγή. Με τη συλλογική αγωγή, μπορούν να ζητήσουν:
α) την παράλειψη παράνομης συμπεριφοράς των παρόχων επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή των παρόχων επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης, όταν αυτή συνίσταται σε παράβαση των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150,
β) τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων εξασφάλισης των απαιτήσεων των επιχειρηματικών χρηστών ή χρηστών εταιρικών ιστοτόπων για την παράλειψη της παράνομης συμπεριφοράς.
2. Η αγωγή ασκείται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών από τότε που η ένωση ή ο δημόσιος φορέας έλαβε γνώση της παράνομης συμπεριφοράς και, σε κάθε περίπτωση, εντός τριών (3) ετών από την τελευταία εκδήλωση της παράνομης συμπεριφοράς και δικάζεται κατά την τακτική διαδικασία. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την προσωρινή εκτέλεση της απόφασης.
3. Αποκλειστικώς αρμόδιο για την εκδίκαση της αγωγής είναι το Πολυμελές Πρωτοδικείο της κατοικίας ή της έδρας του εναγομένου.