Άρθρο 4 Αρμόδια Αρχή εποπτείας για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150

1. Η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς εποπτεύει τη συμμόρφωση των παρόχων επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 και διερευνά κάθε σχετική υπόθεση, είτε κατόπιν καταγγελίας είτε αυτεπαγγέλτως σε περίπτωση που κρίνει ότι η ενδεχόμενη παράβαση έχει ευρύτερη σημασία για την προστασία της λειτουργίας της αγοράς, επιβάλλοντας κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 5. Για την εκκίνηση αυτεπάγγελτης έρευνας, η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς δύναται να αξιοποιεί στοιχεία και να συλλέγει πληροφορίες από κάθε διαθέσιμη πηγή, συμπεριλαμβανομένων των καταγγελιών-αναφορών, οι οποίες χρησιμοποιούνται ως πηγή γνώσης για τη διαπίστωση των συνθηκών της αγοράς.
2. Ο Διοικητής της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα στοιχεία των ενώσεων ή δημοσίων φορέων σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150.