Άρθρο 10 – Λοιποί όροι συμμετοχής

1. Οι υποψήφιοι προς αδειοδότηση και οι εταίροι ή μέτοχοι των υποψηφίων δεν πρέπει να τελούν υπό πτώχευση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή να έχουν υπαχθεί στην προπτωχευτική διαδικασία του άρθρου 99 του Πτωχευτικού Κώδικα ή ανάλογη διαδικασία προβλεπόμενη από το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους , ούτε να τελούν υπό εκκαθάριση και υπό αναγκαστική διαχείριση.

2 . Οι υποψήφιοι προς αδειοδότηση, οι εταίροι ή μέτοχοι των υποψηφίων και οι νόμιμοι εκπρόσωποι των υποψηφίων, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους, πρέπει να είναι ασφαλιστικά, φορολογικά και τραπεζικά ενήμεροι.

3. Οι υποψήφιοι προς αδειοδότηση δεν πρέπει να εμπίπτουν στην απαγόρευση συγκέντρωσης ελέγχου που προβλέπεται στα άρθρα 3 και 5 του ν. 3592/2007.

4. Με την προκήρυξη του Ε.Σ.Ρ. καθορίζονται όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα που πρέπει να προσκομίσουν οι υποψήφιοι προς αδειοδότηση, προκειμένου να αποδείξουν τη συνδρομή των ανωτέρω οριζομένων στις παραγράφους 1 έως 3, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των άρθρων αυτών.

5. Οι υποψήφιοι προς αδειοδότηση οφείλουν να καταβάλουν για την εξέταση της υποψηφιότητάς τους παράβολο του Ελληνικού Δημοσίου, το ποσό του οποίου καθορίζεται με την προκήρυξη. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί το σχετικό παράβολο η αίτηση συμμετοχής του υποψηφίου δεν γίνεται δεκτή.

6. Οι υποψήφιοι προς αδειοδότηση, με την υποβολή αίτησης συμμετοχής τους στη διαδικασία, αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της προκήρυξης και δηλώνουν ότι αποδέχονται όλους τους όρους της δημοπρασίας και της άδειας που θα τους χορηγηθεί.

  • 10 Δεκεμβρίου 2017, 23:07 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΕΝΤΗΡΑΣ

    Στην παράγραφο 3 πρέπει να ξεκαθαριστεί αν επιτρέπεται η υπερσυγκέντρωση περισσοτέρων του ενός ηλεκτρονικών μέσων της αυτής μορφής. Ακόμα και στις Η.Π.Α. απαγορεύεται να κατέχει κάποιος «παναμερικανικής» εμβέλειας ραδιόφωνο,εφημερίδα,τηλεοπτικό δίκτυο και πρέπει να περιοριστεί σε ένα μόνο ΜΜΕ με ομοσπονδιακή κάλυψη. Ο νόμος 3592/2007 αφήνει αρκετά παράθυρα ως προς την υπερσυγκέντρωση, τα αποτελέσματα των οποίων δημιουργούν συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού καθώς και μέσω των ενδοομιλικών συναλλαγών καθεστώς αδιαφάνειας, γεγονός απαράδεκτο για σύγχρονη Ευρωπαϊκή χώρα.

  • 9 Δεκεμβρίου 2017, 11:35 | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ

    ΤΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ PATMOS RADIO 91 ΚΑΙ ΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ SKY;