Άρθρο 14 – Όροι χορηγούμενων αδειών

1. Οι αποφάσεις με τις οποίες χορηγούνται άδειες, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, καταχωρούνται κατά χρονολογική σειρά έκδοσης σε ειδικό βιβλίο που τηρείται στο Ε.Σ.Ρ., στο οποίο τηρούνται τα πρωτότυπα στελέχη αυτών. Αντίγραφα των αδειών αποστέλλονται στην Ε.Ε.Τ.Τ. και στην αρμόδια Περιφέρεια κάθε αδειούχου εταιρίας.

2. Στις άδειες πρέπει να αναγράφονται τουλάχιστον τα κάτωθι:
– ο φορέας της άδειας,
– ο καθορισμός της υπηρεσίας,
– ο διακριτικός τίτλος του σταθμού και το λογότυπό του,
– η χρονική διάρκεια της άδειας,
– η κατηγορία της άδειας και η εμβέλειά της,
– η ελάχιστη διάρκεια του εκπεμπόμενου προγράμματος.

3. Η άδεια τελεί υπό τους ακόλουθους όρους:

α) Απαγορεύεται η αλλαγή της χρήσης της άδειας, καθώς και η μεταβίβαση της . Η μεταβίβαση της επιχείρησης που κατέχει άδεια ραδιοφωνικού σταθμού ή των μετοχών ή εταιρικών μεριδίων αυτής γνωστοποιείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες στο Ε.Σ.Ρ. με κατάθεση αντιγράφου της σχετικής σύμβασης και πρέπει να περιβάλλεται το συμβολαιογραφικό τύπο.

β) Ο αδειούχος ραδιοφωνικός σταθμός υποχρεούται να συμβληθεί εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας με πάροχο δικτύου, ο οποίος αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύπτει πληθυσμιακά την Περιοχή Απονομής για την οποία χορηγείται η άδεια σε ποσοστό που καθορίζεται με τον εκάστοτε ισχύοντα Χάρτη Συχνοτήτων.

γ) Ο αδειούχος ραδιοφωνικός σταθμός υποχρεούται να παραδίδει τεχνικά άρτια το ψηφιακό σήμα του στις εγκαταστάσεις του παρόχου δικτύου και σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται στον ισχύοντα Χάρτη Συχνοτήτων.

δ) Οι αδειούχοι ραδιοφωνικοί σταθμοί πρέπει να διασφαλίζουν την αδιάλειπτη μετάδοση και μεταφορά του προγράμματός τους προς τον πάροχο δικτύου. Κάθε διακοπή του προγράμματός τους που γίνεται με ευθύνη του αδειούχου ραδιοφωνικού σταθμού πέραν της μίας ώρας εντός ενός εικοσιτετραώρου πρέπει να αιτιολογείται επαρκώς με την υποβολή σχετικής έκθεσης στο Ε.Σ.Ρ. εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών.

4. Οι αδειούχοι ραδιοφωνικοί σταθμοί δεν μπορούν να αναθέτουν τη διαχείριση ή την εκμετάλλευση του ραδιοφωνικού σταθμού ή της επιχείρησης σε τρίτους, μπορούν όμως να αναθέτουν την παραγωγή του προγράμματός τους σε εταιρίες του ίδιου ομίλου, κατά την έννοια της παραγράφου 11 του άρθρου 5 του ν. 3592/2007. Επιτρέπεται επίσης η ανάθεση παραγωγής συγκεκριμένων προγραμμάτων σε επιχειρήσεις παραγωγής προγράμματος καθώς και η ανάθεση παραγωγής εκπομπών σε ανεξάρτητους παραγωγούς.

5. Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί υποχρεούνται:

α. να τηρούν τις γενικές αρχές ραδιοφωνικών μεταδόσεων και να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου, του άρθρου 8 του ν. 2328/1995, του π.δ. 109/2010 και τους ισχύοντες κώδικες δημοσιογραφικής δεοντολογίας, δεοντολογίας προγραμμάτων και διαφημίσεων, καθώς και κάθε άλλης διάταξης της κείμενης ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας,

β. να συνάπτουν είτε οι ίδιοι απευθείας είτε ο συλλογικός φορέας στον οποίο συμμετέχουν, συλλογικές συμβάσεις εργασίας με το κάθε είδους απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, άλλως, εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις εργασίας για τη συγκεκριμένη κατηγορία προσωπικού του ιδιωτικού τομέα,

γ. να τηρούν τις υφιστάμενες υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την ευρωπαϊκή και ημεδαπή νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώματα, ιδίως ως προς τη σύναψη συμβάσεων με τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και προστασίας των δικαιωμάτων αυτών,

δ. να καταθέτουν, κατά την έναρξη της ραδιοφωνικής περιόδου στο Ε.Σ.Ρ. περίληψη των κατηγοριών των προγραμμάτων που θα μεταδίδουν την εκάστοτε τρέχουσα περίοδο.

6. Επιτρέπεται η δικτύωση παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας με όχι περισσότερους από τρεις παρόχους περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας, μετά από ειδική άδεια του Ε.Σ.Ρ., στο οποίο υποβάλλεται αντίγραφο της συμφωνίας δικτύωσης. Δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο συμφωνίας δικτύωσης πρόγραμμα, το οποίο ο πάροχος περιεχομένου αναμεταδίδει μέσω δικτύωσης από έτερο πάροχο περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας. Οι πάροχοι περιεχομένου που δικτυώνονται μπορούν να μεταδίδουν το πρόγραμμα του παρόχου ή των παρόχων με τους οποίους τελούν σε δικτύωση, για πέντε (5) ώρες ημερησίως κατ’ ανώτατο όριο και υπό την προϋπόθεση ότι κατά το χρόνο της δικτύωσης θα αναφέρεται ανά μισή ώρα εκπομπής ο διακριτικός τίτλος του παρόχου περιεχομένου με τον οποίο υπάρχει δικτύωση και εφόσον δεν αναιρείται ο χαρακτήρας του προγράμματος.
7. Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί υποχρεούνται καθ` όλη τη διάρκεια της άδειας τους να διατηρούν εγκατάσταση στην ελληνική επικράτεια. Υποχρεούνται, επίσης, να δηλώνουν αντίκλητο εγκατεστημένο στην ελληνική επικράτεια για την εκπροσώπησή τους ενώπιον των αρμόδιων Ελληνικών Αρχών.

8. Τροποποίηση των όρων της άδειας απαγορεύεται.

9. Η παράβαση των όρων της άδειας ελέγχεται από το Ε.Σ.Ρ. σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. α΄ του ν. 2863/2000 (ΦΕΚ Α΄ 262).

 • 11 Δεκεμβρίου 2017, 08:15 | ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΙΙΡΑ)

  Παρατηρήσεις στο άρθρο 14 παρ. 6 (περιορισμοί στη δικτύωση μεταξύ ραδιοφωνικών σταθμών):
  Να διαγραφεί η σχετική παράγραφος και να παραμένει, ως ισχύει σήμερα, η διάταξη του άρθρου 11 παρ. 11 εδαφ. β του ν. 3592/2007 «Επιτρέπεται η δικτύωση ραδιοφωνικών σταθμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 15 του άρθρου 6 του ν. 2328/1995, όπως ισχύει, υπό την προϋπόθεση ότι κατά το χρόνο της δικτύωσης θα αναφέρεται, κάθε μισή ώρα εκπομπής, ο διακριτικός τίτλος του σταθμού, με τον οποίο τελεί σε δικτύωση και εφόσον δεν αναιρείται ο χαρακτήρας του προγράμματος».

 • 5β. Στις περισσότερες δημόσιες δηλώσεις της, καθ’ όλη τη διάρκεια της λεγόμενης «τακτοποίησης του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου» η κυβέρνηση δεν παρέλειπε να επισημαίνει ότι κύριο μέλημά της αποτελεί η διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στα ΜΜΕ. Καθώς πλέον νομοθετείται η χορήγηση αδειών στο ψηφιακό ραδιόφωνο, αξίζει να δούμε πόσο το συγκεκριμένο νομοσχέδιο -που βρίσκεται σε διαβούλευση μέχρι αύριο Δευτέρα πρωί- καλύπτει τα ζητήματα που έχουν θέσει κατά καιρούς οι εργαζόμενοι.

  Το μεγαλύτερο σημείο διαφωνίας φαίνεται να είναι στο αν ο νόμος θα προβλέπει ελάχιστο αριθμό εργαζομένων, ανάλογα με την κατηγορία του ραδιοφωνικού σταθμού. Εδώ, η κυβέρνηση φαίνεται να ικανοποιεί παλαιότερο αίτημα των ιδιοκτητών των ραδιοφωνικών σταθμών, να μην υπάρχει κανένας περιορισμός στον αριθμό των εργαζομένων. Υπέρ ενός τέτοιου περιορισμού ωστόσο μετράει το γεγονός ότι αντίστοιχος περιορισμός εργαζομένων έχει θεσμοθετηθεί ως προϋπόθεση για τις τηλεοπτικές άδειες. Το πρόβλημα που καλείται να λύσει ένας τέτοιος περιορισμός είναι υπαρκτό, καθώς μέσω του αυτοματισμού και των playlist, αλλά και επισφαλών μορφών εργασίας, έχουμε φτάσει σήμερα στις μεγάλες πόλεις, από τα 70 ραδιόφωνα λιγότερα από 20 να διαθέτουν πραγματικά υπαλλήλους, οι περισσότεροι μετρημένους στα δάχτυλα, και τα υπόλοιπα ραδιόφωνα να παίζουν στον «αυτόματο πιλότο». Σημασία έχει και η σχέση εργασίας των εργαζόμενων με την επιχείρηση, καθώς η σταθερή απασχόληση των εργαζομένων σε βάθος χρόνου διασφαλίζεται με εξαρτημένη σχέση πλήρους απασχόλησης και όχι μπλοκάκι.

  Μια άλλη διάσταση που επιβαρύνει σημαντικά τόσο τον ανταγωνισμό, τόσο την πολυφωνία, όσο και τις μικρές ραδιοφωνικές επιχειρήσεις αποτελεί η δραστηριότητα των μεγάλων ομίλων ΜΜΕ, που συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό ραδιοφωνικών σταθμών κάτω από την ίδια ιδιοκτησία. Ταυτόχρονα οι όμιλοι τείνουν να ελαχιστοποιούν το απασχολούμενο προσωπικό, μοιράζοντας τους υπαλλήλους μεταξύ διαφορετικών ραδιοφωνικών σταθμών. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που οι τεχνικοί ενός μεγάλου ραδιοσταθμού καλούνται να χειριστούν το PC ενός ή δύο θυγατρικών ραδιοφωνικών σταθμών που παίζουν με το πρόγραμμα αυτοματισμού ολόκληρο το 24ωρο. Πέραν του γεγονότος ότι η δημοπράτηση πανελλαδικών και περιφερειακών αδειών σαφέστατα ανεβάζει το πήχη στο μέγεθος της επένδυσης και κατά συνέπεια ουσιαστικά προορίζει τις άδειες αυτές μόνο σε μεγάλους ομίλους, ταυτόχρονα δεν τίθεται κάποιος περιορισμός στη συγκέντρωση των ραδιοφωνικών σταθμών, παρότι έχει επισημανθεί πολλές φορές στην κυβέρνηση ως πρόβλημα.

  Η μόνη σαφής αναφορά στους εργαζόμενους στα πλαίσια του νομοσχεδίου, είναι η πρόβλεψη να υπάρχει υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας μεταξύ του ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού σταθμού και των ενώσεων των εργαζομένων. Ωστόσο δεν γίνεται σαφές ποιες θα είναι οι επιπτώσεις αν ο εργοδότης αρνηθεί να υπογράψει μια συλλογική σύμβαση, όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν οπότε και υπήρξαν προσφυγές στον ΟΜΕΔ. Στο κατατεθειμένο νομοσχέδιο δεν προβλέπονται κάποιες κυρώσεις, καθώς δεν εμπίπτει στους λόγους ανάκλησης της άδειας ενός ραδιοσταθμού, ούτε προβλέπονται για παράδειγμα κάποια πρόστιμα.

  Ανοιχτό παραμένει το ζήτημα πόσο δίκαιο είναι να επιτραπεί η περαιτέρω δραστηριοποίηση στο ραδιόφωνο σε επιχειρηματίες που πριν από λίγο καιρό δήλωσαν χρεοκοπία για τους υπερχρεωμένους ραδιοφωνικούς τους σταθμούς, γνωρίζοντας ότι θα έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν νέες καθαρές από χρέη άδειες με τη νέα αδειοδότηση. Το συγκεκριμένο είχε τεθεί έντονα από τους εργαζόμενους στο Βήμα FM, που είδαν τον όμιλο Μαρινάκη -ο οποίος πιθανότατα θα διεκδικήσει άδεια ραδιοφωνικού σταθμού- να οδηγεί σε εκκαθάριση το Βήμα FM, αφήνοντας απλήρωτα τα χρέη στους εργαζόμενους.

  Και φυσικά με τη σειρά του αυτό οδηγεί στο ερώτημα πώς διασφαλίζονται οι εργαζόμενοι μιας ραδιοφωνικής επιχείρησης όταν υπάρξει μια χρεωκοπία. Η συγκυβέρνηση ΝΔ είχε περάσει το 2012 νόμο με τον οποίο προέβλεπε ότι η συχνότητα ενός χρεοκοπημένου ραδιοφωνικού σταθμού, με χρέη προς τους εργαζόμενους, περνούσε σε αυτούς, υπό την προϋπόθεση να λειτουργήσουν ένα συνεταιριστικό σχήμα. Παρά το προοδευτικό στοιχείο της διάταξης αυτής, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ απενεργοποίησε ουσιαστικά πριν από μερικές μήνες αυτή τη διάταξη. Επίσης, αντίστοιχη διάταξη για την περίπτωση χρεωκοπίας δεν προβλέπεται στο νομοσχέδιο, αλλά ούτε και κάποια πριμοδότηση των υπαρχόντων συνεταιριστικών σχημάτων, όπως είχε εξαγγελθεί, τα οποία θα μπορέσουν να πάρουν άδεια μόνο αν καταφέρουν να τη “χτυπήσουν” στη σχετική δημοπρασία.

 • 3β) Πώς θα οριστεί ο ψηφιακός πάροχος; Θα δοθεί η αποκλειστικότητα σε έναν και μόνο πάροχο όπως έγινε στην τηλεόραση ή θα επιτραπεί η δημιουργία κατά τόπους συνεταιρισμών; Θα αφεθεί να χρησιμοποιήσει το προβάδισμα που έχει η Digea καθώς έχει ήδη εξοπλισμό και προσωπικό σε όλα τα κέντρα εκπομπής της Ελλάδας; Πώς θα οριστεί το ποσό που θα χρεώνονται οι ραδιοφωνικοί σταθμοί για τη χρήση του ψηφιακού παρόχου; Πώς θα προστατευτούν οι μικροί σταθμοί από το υψηλό κόστος του παρόχου, που στην περιπτωση της τηλεόρασης οδήγησε στο κλείσιμο δεκάδων σταθμών της περιφέρειας;

  5α) Πρέπει να γίνει σαφής αναφορά στην τήρηση του αντιρατσιστικού νόμου, με επίβλεψη από το ΕΣΡ και απειλή ανάκλησης της άδειας μετά από επανειλημμένη μετάδοση ρατσιστικών, σεξιστικών ή λοιπών μηνυμάτων μίσους.

  5δ) Πώς ορίζεται η περίληψη των κατηγοριών των προγραμμάτων που θα κατατίθεται στο ΕΣΡ; Υπάρχει ένα ελάχιστος μέγεθος κειμένου; Λίστα από κατηγορίες προγραμμάτων; εδώ ο νόμος πρέπει να γίνει πιο σαφής αλλιώς υπάρχει κίνδυνος εκφυλισμού της συγκεκριμένης υποχρέωσης

 • 9 Δεκεμβρίου 2017, 11:32 | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ

  ΜΑΣ ΣΤΕΛΝΕΤΕ ΠΡΟΣ … ΑΦΑΝΙΣΜΟ!