Άρθρο 03 – Προϋποθέσεις συμμετοχής – Νομική μορφή υποψηφίων

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία αδειοδότησης που διεξάγεται μέσω δημοπρασίας έχουν:

α) Κεφαλαιουχικές εταιρίες οποιασδήποτε μορφής της ημεδαπής ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ε.Ο.Χ., οι οποίες δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον τομέα των μέσων ενημέρωσης και έχουν ως εταιρικό σκοπό την λειτουργία ιδιωτικού ραδιοφωνικού σταθμού επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης.

β) Οι επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), με ειδικό σκοπό την λειτουργία ιδιωτικού ραδιοφωνικού σταθμού επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης και έδρα εντός της Περιοχής Απονομής, για την οποία προκηρύσσονται οι αντίστοιχες άδειες. Για τη σύσταση, την οργάνωση και τη λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114), όπως ισχύει, τηρουμένων των διατάξεων του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).

γ) Κοινοπραξίες, που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον τομέα των μέσων ενημέρωσης και έχουν ως εταιρικό σκοπό την λειτουργία ιδιωτικού ραδιοφωνικού σταθμού επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης. Το κοινοπρακτικό έγγραφο σύστασης κατατίθεται κατά την υποβολή της υποψηφιότητας. Σε περίπτωση που χορηγηθεί άδεια ιδιωτικού ραδιοφωνικού σταθμού επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης σε κοινοπραξία, τα μέλη της οφείλουν, μετά την ανάδειξή της ως αδειούχου, να συστήσουν εταιρία, να την υποβάλουν στις προβλεπόμενες κατά νόμο διατυπώσεις δημοσιότητας και να καταθέσουν τα σχετικά έγγραφα, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την χορήγηση της άδειας λειτουργίας. Εταίροι της συσταθησόμενης, από τα μέλη της κοινοπραξίας, εταιρίας μπορούν να είναι μόνο όσοι συμμετείχαν στην υποψηφιότητα, κατά την υποβολή της.

2. Οι υποψήφιοι οφείλουν, με την αίτηση συμμετοχής τους, να συνυποβάλουν τα προβλεπόμενα νομιμοποιητικά έγγραφα που αποδεικνύουν τη σύσταση της εταιρίας ή της κοινοπραξίας και των μελών αυτής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που καθορίζεται με την προκήρυξη του Ε.Σ.Ρ.

 • 11 Δεκεμβρίου 2017, 02:12 | Γιάννης Αμπάς

  Πως θα διασφαλιστεί πως επιχειρηματίες που χρεοκόπησαν προηγούμενα μέσα, που άφησαν εργαζόμενους απλήρωτους, που μετακύλησαν τα χρέη τους στις πλάτες του ελληνικού λαού, δεν θα μετέχουν στη διαδικασία αδειοδότησης;
  Με γνώμονα το σεβασμό της αξίας του ανθρώπου και την προστασία του πολίτη,θα πρέπει να αποκλειστούν επιχειρηματίες, που έχουν καταδικαστεί και που έχουν επιβεβαιωμένα αντικοινωνική συμπεριφορά, που χρησιμοποιούν το ραδιόφωνο για τη δική τους προσωπική προβολή, και για την προβολή άλλων επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων

 • Στα πλαίσια του σχολίου της Πρωτοβουλίας για την Ερασιτεχνική Ραδιοφωνία στο άρθρο 1, απαιτείται τροποποίηση και του συγκεκριμένου άρθρου προκειμένου να μπορούν να χορηγηθούν ερασιτεχνικές άδειες σε κοινωνικούς και πολιτιστικούς φορείς καθώς και ερασιτέχνες χωρίς να απαιτείται η ίδρυση εταιρίας.

 • 9 Δεκεμβρίου 2017, 10:15 | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ

  Το ραδιόφωνο είναι πηγή ενημέρωσης και ψυχαγωγίας. Όλες οι μορφές θα μπορούσαν να έχουν ραδιόφωνο.
  Αλλά Θα πρέπει να υπάρχει πλυθησμιακή κάλυψη συγκεκριμένη.
  Πέρνω πάντα σαν παράδειγμα τον τόπο μου.Σήμερα υπάρχει μία αδειοδοτημένη συχνότητα 91.00 στο νησί για 3.000 κατοίκους.
  Σκεφθείτε τι θα γινόταν εάν οι σύλλογοι, ο δήμος κ.λ.π είχαν από έναν σταθμό!!
  Το κράτος πρέπει να δεί πολύ προσεκτικά το θέμα. Τώρα που το ίντερνετ φέρνει σήμα παντού, η παρανομία οργιάζει!!

 • 9 Δεκεμβρίου 2017, 05:32 | Πέτρος Φρέρης

  Οι Ραδιοφωνικοί Σταθμοί που ιδρύθηκαν από και τους λειτουργούν Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης είναι δίκαιο να εξαιρεθούν από την διαδικασία δημοπράτησης των Ραδιοφωνικών συχνοτήτων, καθώς αποτελούν δημόσια ραδιοφωνική υπηρεσία τοπικού χαρακτήρα με σκοπό την ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών για τα ζητήματα της περιοχής, την προώθηση της τοπικής αγοράς και την παροχή ποιοτικών προγραμμάτων που προάγουν τον πολιτισμό, την τέχνη, την παιδεία.
  Μια τέτοια ρύθμιση άλλωστε δεν είναι αντίθετη ούτε προς το εθνικό, αλλά ούτε και το ευρωπαϊκό δίκαιο και θα διασφάλιζε τη συνέχεια στη λειτουργία ενός θεσμού δημοκρατίας και ενημέρωσης.
  Δυστυχώς κανείς άλλος στα 30 χρόνια της ελεύθερης ραδιοτηλεόρασης δεν επένδυσε ποτέ τόσο πολλά όσα η ΕΡΤ και τα Δημοτικά Μέσα σε κάτι τόσο κοστοβόρο όπως το ποιοτικό πρόγραμμα. Η συμμετοχή αυτών των μέσων όμως σε μια διαδικασία τζογαρίσματος συνεπάγεται τον θάνατό τους.

 • 8 Δεκεμβρίου 2017, 18:15 | ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΛΛΆΔΑΣ

  Οι Δημοτικοί Ραδιοφωνικοί Σταθμοί θα πρέπει να εξαιρεθούν από την διαδικασία δημοπράτησης των Ραδιοφωνικών συχνοτήτων, καθώς αποτελούν δημόσια ραδιοφωνική υπηρεσία τοπικού χαρακτήρα με σκοπό την ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών για ζητήματα, που αφορούν τις τοπικές υποθέσεις, την προώθηση της τοπικής αγοράς, την παροχή ποιοτικών (βάσει συγκεκριμένων χαρακτηριστικών) προγραμμάτων, που σχετίζονται με τον πολιτισμό, την τέχνη, την παιδεία.
  Μια τέτοια ρύθμιση εξαίρεσης των Δημοτικών ΜΜΕ δεν αντιβαίνει, το εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο και τις ευρωπαϊκές οδηγίες, όπως προκύπτει από την σχετική νομολογία, τις ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Πρωτόκολλο του Άμστερνταμ.

  Οι Δημοτικοί Ραδιοφωνικοί Σταθμοί έχουν δημόσιο χαρακτήρα, όπως και η ΕΡΤ και για το λόγο αυτό ανήκουν στους φορείς της Γενικής κυβέρνησης και ακολουθούν τόσο στην διοίκησή τους, όσο και στην διαχείριση των οικονομικών τους, tτις αντίστοιχες διαδικασίες.

  Επιπλέον, οι Δημοτικοί Ραδιοφωνικοί Σταθμοί επιχορηγούνται και είναι άμεσα εξαρτώμενοι από τους δήμους, οι οποίοι λόγω της οικονομικής τους κατάστασης, αλλά και της θεσμικής τους θέσης δεν μπορούν να μπουν σε δημόσιο «τζόγο» εξαγοράς των συχνοτήτων, ως κερδοσκοπικές επιχειρήσεις

  Για το λόγο αυτό θα πρέπεινα εξαιρεθούν οι Δημοτικοί Ραδιοφωνικοί Σταθμοί από κάθε διαδικασία δημοπράτησης ή εξαγοράς των αδειών, όπως ακριβώς συνέβη και με τους Δημοτικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς.

  Η Ένωση Δημοτικών Ραδιοτηλεοπτικών ΜΜΕ Ελλάδας(ΕΔΗΡΤΜΜΕΕ)επεξεργάστηκε πρόταση που στηρίζει τη παραπάνω θέση την οποία απέστειλε στην Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Την πρόταση συνυπογράφουν: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ (ΠΟΕΣΥ)
  ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΣΗΕΑ)
  ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ (ΕΣΗΕΜ-Θ)
  ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΈΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ(ΕΣΠΗΤ)
  ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ-ΕΥΒΟΙΑΣ (ΕΣΗΘΣτΕ)
  ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ- ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ (ΕΣΗΕΠΗΝ)
  ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΜΜΕ- ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΔΗΡΤΜΜΕΕ)

 • 8 Δεκεμβρίου 2017, 13:33 | ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

  Ἰδιαίτερο ζήτημα τίθεται σὲ σχέση μὲ τὰ ἐκκλησιαστικὰ νομικὰ πρόσωπα. Ἐνδεικτικὰ ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Πειραιῶς διατηρεῖ ἤδη ἀπὸ τὸ ἔτος 1988 ραδιοφωνικὸ σταθμὸ μὲ τὸν διακριτικὸ τίτλο «Πειραϊκὴ Ἐκκλησία», στὶς ὑπερσύγχρονες ἐγκαταστάσεις τοῦ ὁποίου ἐργάζονται σὲ μόνιμη βάση 20 ἐργαζόμενοι. Μὲ βάση τὶς διατάξεις τοῦ νομοσχεδίου ἡ Ἱερὰ Μητρόπολης Πειραιῶς, ἀλλὰ καὶ πλῆθος ἄλλων ἐκκλησιαστικῶν φορέων ποὺ διατηροῦν ἀντίστοιχα ραδιοφωνικοὺς σταθμοὺς (Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἐκκλησίας Κρήτης, Θεσσαλονίκης, κ.λ.π), στὴν οὐσία ὑποχρεώνονται νὰ κλείσουν καὶ μάλιστα ἀνεξαρτήτως χρόνων λειτουργίας αὐτῶν.
  Ὡστόσο κατὰ τὸ ἄρθρο 9 τοῦ Ν. 4301/2014 γιὰ τὴν ὀργάνωση τῆς νομικῆς μορφῆς τῶν θρησκευτικῶν κοινοτήτων καὶ τῶν ἑνώσεών τους στὴν Ἑλλάδα (ΦΕΚ A223/2014) ρητὰ ἀναφέρεται ὅτι τὰ θρησκευτικὰ νομικὰ πρόσωπα δύνανται νὰ ἱδρύουν καὶ νὰ λειτουργοῦν, κατὰ τὶς κείμενες διατάξεις, κατασκηνώσεις, ἰδιωτικὰ σχολεῖα, ἐκπαιδευτήρια, ραδιοφωνικοὺς σταθμούς, φιλανθρωπικὰ ἱδρύματα, Μὴ Κυβερνητικὲς Ὀργανώσεις καὶ ἄλλα νομικὰ πρόσωπα ἰδιωτικοῦ δικαίου μὴ κερδοσκοπικοῦ χαρακτήρα, γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῆς προσφορᾶς τους καὶ τὴν προώθηση σχετικῶν δραστηριοτήτων. Συνεπῶς καὶ συστηματικὰ ἡ διάταξη τοῦ νομοσχεδίου ἀποδεικνύεται ἐσφαλμένη.
  Περαιτέρω τίθεται καὶ ζήτημα συμβατότητας μὲ τὸ ἄρθρο 10 τῆς ΕΣΔΑ περὶ ἐλευθερίας λήψεως ἢ μεταδόσεως πληροφοριῶν ἢ ἰδεῶν, ποὺ μπορεῖ νὰ ὑπάγεται σὲ διατυπώσεις, ὅρους καὶ περιορισμοὺς μόνον ἂν αὐτὲς εἶναι ἀναγκαῖες σὲ μία δημοκρατικὴ κοινωνία γιὰ τὴν ἐθνικὴ ἀσφάλεια, τὴν ἐδαφικὴ ἀκεραιότητα ἢ δημόσια ἀσφάλεια, τὴν προάσπιση τῆς τάξης καὶ πρόληψη τοῦ ἐγκλήματος, τὴν προστασία τῆς ὑπόληψης ἢ τῶν δικαιωμάτων τῶν τρίτων, τὴν παρεμπόδιση τῆς κοινολογήσεως ἐμπιστευτικῶν πληροφοριῶν ἢ τὴ διασφάλιση τοῦ κύρους καὶ ἀμεροληψίας τῆς δικαστικῆς ἐξουσίας. Καμία ἀπὸ τὶς ἐξαιρετικὲς αὐτὲς περιπτώσεις δὲν φαίνεται νὰ ἐξυπηρετεῖται μὲ τὴν ἀπαγόρευση λειτουργίας ραδιοφωνικοῦ σταθμοῦ σὲ μὴ κερδοσκοπικὰ νομικὰ πρόσωπα.
  Εἶναι φανερὸ ὅτι ἡ διαγωνιστικὴ διαδικασία ἔχει σχεδιαστεῖ μὲ γνώμονα ἀποκλειστικά τους ραδιοφωνικοὺς σταθμοὺς ποὺ ἱδρύονται καὶ λειτουργοῦν μὲ σκοπὸ τὸ κέρδος. Φρονοῦμε ὅτι στὸ νομοσχέδιο θὰ πρέπει νὰ ὑπάρξει ἰδιαίτερη ρύθμιση καὶ ἄλλες διαδικασίες γιὰ τὴ συνέχιση λειτουργίας ραδιοφωνικῶν σταθμῶν ποὺ ἤδη ὑφίστανται ἐπὶ ἔτη καὶ λειτουργοῦν νόμιμα, ἐξυπηρετώντας σκοποὺς μὴ κερδοσκοπικούς. Τὸ κέρδος εἶναι θεμιτό, πλὴν ὅμως δὲν μπορεῖ νὰ ἀποτελεῖ τὸ μοναδικὸ κριτήριο σὲ ζητήματα ποὺ ἅπτονται τοῦ λόγου, τῆς ἔκφρασης καὶ ἐν τέλει τοῦ πολιτισμοῦ καὶ τῆς κοινωνίας μας.

 • 5 Δεκεμβρίου 2017, 15:07 | Πέτρος Σαραντόπουλος

  Γιατί να έχουν δικαίωμα συμμετοχής μόνο επαγγελματίες των ΜΜΕ και επιχειρήσεις και όχι
  – σύλλογοι,οργανώσεις,
  – εκκλησίες,
  – συνδικάτα,
  – κόμματα;
  Ραδιόφωνο μπορεί να γίνεται και από ερασιτέχνες, γιατί να μην μπορούν να έχουν άδεια και αυτοί;