Άρθρο 06 – Αρνητικές προϋποθέσεις – Ασυμβίβαστες ιδιότητες – Πόθεν έσχες υποψηφίων

1. Οι εταίροι ή οι μέτοχοι, οι νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιριών που συμμετέχουν στη διαδικασία αδειοδότησης καθώς και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από ανώνυμη εταιρία, πρέπει να μην έχουν καταδικαστεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, για δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, κατά την έννοια του άρθρου 57 παρ. 1 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, όπως ισχύει και η οποία έχει ενσωματωθεί στο εσωτερικό δίκαιο με το άρθρο 73 του ν. 4412/2016. Επίσης δεν θα πρέπει να έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία και δόλια χρεωκοπία. Το Ε.Σ.Ρ. στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης οφείλει να ζητά και να λαμβάνει αντίγραφα ποινικού μητρώου για τα πρόσωπα που έχουν τις ως άνω ιδιότητες είτε από τους υποψηφίους είτε από τις αρμόδιες αρχές.

2. Απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο συμμετοχή των άνω προσώπων σε επιχειρήσεις ερευνών της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και σε διαφημιστικές επιχειρήσεις, τα πρόσωπα δε αυτά οφείλουν, προκειμένου να αποδείξουν τη συνδρομή της προϋπόθεσης αυτής, να προσκομίσουν αντίστοιχες υπεύθυνες δηλώσεις, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους ή των νομίμων εκπροσώπων τους από αρμόδια αρχή, όπως καθορίζεται ειδικότερα με την προκήρυξη του Ε.Σ.Ρ. Οι υποβληθείσες δηλώσεις θα ελέγχονται μέσω των στοιχείων του Μητρώου Διαφάνειας που τηρεί το Ε.Σ.Ρ.

3. Οι εταιρίες και οι μέτοχοι ή οι εταίροι των εταιριών που συμμετέχουν στη διαδικασία αδειοδότησης, υπόκεινται σε έλεγχο για τη διαφάνεια του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των επιχειρήσεων Μ.Μ.Ε. που λειτουργούν στην ημεδαπή, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 του ν. 3592/2007, τηρουμένων των ενωσιακών κανόνων για την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων και την ελευθερία εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών. Οι εν λόγω εταίροι ή μέτοχοι πρέπει να είναι πραγματικοί δικαιούχοι των οικονομικών μέσων που διέθεσαν για τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο της υποψήφιας εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων και των δανείων που αποκτήθηκαν από αναγνωρισμένους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Τα οικονομικά μέσα που διέθεσαν οι μέτοχοι ή οι εταίροι για τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο της υποψήφιας εταιρίας δεν επιτρέπεται να αποτελούν προϊόν εγκληματικής δραστηριότητας, κατά την έννοια της παραγράφου 1, που διαπιστώνεται με δικαστική απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α΄ 279).

4. Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας συνοδεύεται από στοιχεία, τα οποία αποδεικνύουν τον τρόπο απόκτησης των οικονομικών μέσων που διατέθηκαν ή προγραμματίζεται να διατεθούν για τη λειτουργία του ιδιωτικού ραδιοφωνικού σταθμού από την υποψήφια εταιρία και τους εταίρους ή μετόχους της. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τον ανωτέρω έλεγχο προσδιορίζονται με την προκήρυξη του Ε.Σ.Ρ.

 • 11 Δεκεμβρίου 2017, 01:50 | Δημήτριος Νικολάου

  Οι εταιρίες και οι μέτοχοι ή οι εταίροι των εταιριών που συμμετέχουν στη διαδικασία αδειοδότησης δεν πρέπει:
  – να διατηρούν εταιρίες των ΜΜΕ με μη διευθετημένες οφειλές προς το δημόσιο ή τα ταμεία, ύψους άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ αθροιστικά.
  – να διατηρούν εταιρίες των ΜΜΕ με οφειλές στους εργαζόμενους πέραν των δύο μηνιαίων μισθών
  – να έχουν οδηγήσει σε λύση και εκκαθάριση επιχείρηση ραδιοφωνικού σταθμού, χωρίς την πλήρη ικανοποίηση των οφειλών προς τους εργαζόμενους και το δημόσιο, το τελευταίο χρόνο πριν την προκήρυξη της αδειοδότησης. (αιτιολόγηση: έτσι θα αποφευχθεί η εσκεμμένη χρεωκοπία ζημιογόνων υπάρχουσων επιχειρήσεων, ενόψει της αδειοδότησης με μηδενικά κριτήρια)

  Επίσης πρέπει να περιληφθεί διάταξη που να περιορίζει με τον αριθμό ραδιοφωνικών σταθμών που μπορεί να λειτουργεί ο ίδιος ιδιοκτήτης, καθώς η υπερσυγκέντρωση έχει θεωρηθεί εξοντωτική για τους μικρούς παίκτες αλλά και για την απασχολησιμότητα.

 • 10 Δεκεμβρίου 2017, 23:04 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΕΝΤΗΡΑΣ

  Θα ήταν ορθότερο και κοινωνικά δίκαιο στους όρους των αρνητικών προϋποθέσεων να προβλεφθεί να μην μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία αδειοδότησης και όσα φυσικά πρόσωπα καθώς και εταιρείες οι οποίοι έχουν άσχημο παρελθόν στην ενασχόλησή τους με τα ΜΜΕ.Είναι προκλητικό να εμπιστευθεί το κράτος τις συχνότητές του σε άτομα τα οποία σκοπίμως ή όχι χρεοκόπησαν τους ραδιοφωνικούς τους σταθμούς, πτώχευσαν εταιρείες ΜΜΕ καθώς και σε όεσους δεν εξοφλούσαν τους εργαζόμενους τους ή τα ασφαλιστικά ταμεία στερώντας έσοδα από το Ελληνικό δημόσιο.

 • 9 Δεκεμβρίου 2017, 10:30 | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ

  συμφωνώ!