Άρθρο 06 Ρυθμίσεις πολιτικού προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

 

 

  1. Η περίπτ. β΄ της παρ. 6Α του άρθρου 86 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) αντικαθίσταται, ως εξής:

«β) έναν (1) προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών, που επιλέγεται από τον οικείο υπουργό.»

  1. Στο άρθρο 9 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224) προστίθεται παράγραφος 3, ως εξής:

«3. Ειδικά για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με την επιφύλαξη των παρ. 1 και 2, σε περιπτώσεις κατάργησης, συγχώνευσης ή μεταφοράς σε άλλο νομό της μονάδας ή υπηρεσίας στην οποία υπηρετούν και εφόσον στον ίδιο νομό δεν υπάρχει θέση του κλάδου τους στο Γενικό Επιτελείο που ανήκουν, μπορούν να μετατάσσονται, με αίτησή τους και ύστερα από σύμφωνη γνώμη των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων, σε άλλο Γενικό Επιτελείο σε κενή οργανική θέση του κλάδου τους και εφόσον αυτή δεν υπάρχει με μεταφορά της οργανικής τους θέσης σε αυτό.»