Άρθρο 05 Ρυθμίσεις σταδιοδρομικής φύσης

 

 

 1. Στην παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167) προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως εξής:

«Για τους μετατασσόμενους ΕΜΘ και ΕΠ.ΟΠ. δεν ισχύουν τα όρια ηλικίας που καθορίζονται στην περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν.δ. 445/1974 (Α΄ 160).»

 1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 11 του ν. 4609/2019 (Α΄ 67) αντικαθίσταται, ως εξής:

«5. Εξαιρούνται από την υποχρέωση συμπλήρωσης χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας οι μονιμοποιηθέντες εθελοντές μακράς θητείας που κατατάχθηκαν τα έτη 1985 έως και 1990, καθώς και οι αξιωματικοί που προέρχονται από εθελοντές μακράς θητείας.».

 • 4 Δεκεμβρίου 2019, 10:15 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

  ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΤΟΝ Κ.ΥΠΟΥΡΓΟ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΞ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ.ΤΟ ΘΕΜΑ ΚΑΙ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΝΟΜΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΑ ΣΤΟ ΥΠΕΘΑ ΕΔΩ ΚΑΙ 10 ΧΡΟΝΙΑ.

 • 4 Δεκεμβρίου 2019, 08:35 | Γιάννης Κ.

  Το παρόν Σχέδιο Νόμου δεν συμπεριλαμβάνει (για ακόμα μια φορά) καμία προτεινομένη θεραπεία, αναφορικά με την επίλυση προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί με τους νομούς Ν.4407/2016 ΦΕΚ 134Α, Ν.4494/2017 ΦΕΚ 165Α και Ν.4609/2019 ΦΕΚ 67Α εις βάρος των στελεχών ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991.

  Αναλυτικά:

  α) Με τον Ν.4407/2016 υπήρξε κρίση και προαγωγή μονιμοποιηθησών Εθελοντριών του ΝΔ 445/1974 και κατ’ επέκταση του Ν.705/1977 στον βαθμό του Λοχαγού, λογιζομένης από 01/Ιαν/2016 (ΕΔΥΕΘΑ 193/7-12-2016/ΓΕΣ / ΦΕΚ 95Γ 14-2-2017), χωρίς την προγενέστερη κρίση και προαγωγή των ΑΣΣΥ 1991, τους οποίους ακολουθούσαν ως νεότερες ιεραρχικά, τόσο στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού όσο και στο βαθμό του υπολοχαγού (ΕΔΥΕΘΑ 58/2011 και 78/2015 αντίστοιχα), όπως προέβλεπε ο Ν.3883/2010 και οι οποίοι παραμένουν στον βαθμό του Υπολοχαγού (και αντίστοιχων) έως και σήμερα. Επιπρόσθετα για τη προαγωγή των ανωτέρων Εθελοντριών, δεν ίσχυσε το κριτήριο του Χρόνου Διοικήσεως, χρόνος που είναι όμως απαραίτητος και προαπαιτούμενος για όλα τα υπόλοιπα στελέχη των Ε.Δ ανεξαρτήτως βαθμού.

  β) Με τον Ν.4494/2017 υπήρξε αναδρομική προαγωγή των καταταγέντων ΑΣΣΥ 1990 στον βαθμό του Λοχαγού από τον Ιούλ 2016, χωρίς τη πρόβλεψη ανάλογης ρύθμισης για τους ΑΣΣΥ 1991, δημιουργώντας έτσι μεγάλη απόκλιση (πλέον των 4 – 5 ετών) στην μεταξύ τους βαθμολογική εξέλιξη. Επιπρόσθετα με το άρθρο 4 παρ.3 του Ν.4494/2017, απονέμεται ο καταληκτικός βαθμός του Συνταγματάρχη στους αποφοίτους ΑΣΣΥ 1990 που υπάγονται στον παραπάνω νόμο (Ν.2439/1996), ενώ οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ του Ν.3883/2010 άρθρο 23 περίπτωση (4) στον βαθμό του Αντισυνταγματάρχη.

  γ) Με τον Ν.4609/2019 άρθρο 32 υπήρξε εκ νέου ευνοϊκή νομοθετική ρύθμιση υπερ των εθελοντριών της παραγράφου α’ με αποτέλεσμα και την άμεση τους προαγωγή στο βαθμό του Ταγματάρχη. (ανατρέποντας εκτός των άλλων την αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς την Διοίκηση και ασφάλειας δικαίου οι οποίες αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση της διοικητικής δράσης).

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
  Στο άρθρο 27 του Ν.3883/2010(Α΄167), προστίθεται παράγραφος 4Α ως εξής:
  « 4Α. Ειδικότερα για την προαγωγή στο βαθμό του Λοχαγού και αντιστοίχων των άλλων κλάδων των Ε.Δ., των αξιωματικών που προέρχονται από υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ, οι οποίοι συμπλήρωσαν εικοσιπέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας στο χρονικό διάστημα από 1.1.2016 μέχρι 31.12.2016, απαιτείται η συμπλήρωση τριών (3) ετών στο βαθμό του Υπολοχαγού και αντιστοίχων των άλλων κλάδων των Ε.Δ. και κρίνονται εκτάκτως εντός διμήνου από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.»
  Με την παραπάνω ρύθμιση θα υπάρξει μερική θεραπεία και εναρμόνιση με το Σύνταγμα ως προς την αρχή της ισονομίας και της αναλογικότητας.

  • Αφενός μεταξύ αξιωματικών ίδιας προέλευσης (εξ΄ υπαξιωματικών) και ίδιας Σχολής, αλλά υπαγωγής τους σε διαφορετικούς σταδιοδρομικούς νόμους (Ν.2439/1996 & Ν.3883/2010). Ειδικότερα για τους αξιωματικούς που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) καταταγέντες το έτος 1991, σε σχέση με αξιωματικούς ΑΣΣΥ καταταγέντες 1990, αντί των τεσσάρων (4) και πλέον ετών διαφοράς που ισχύει σήμερα στα δυο (2) περίπου έτη.

  • Αφετέρου, με αξιωματικούς (εξ΄ υπαξιωματικών) που προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του Ν.Δ.445/1974 και των μονιμοποιηθησών εθελοντριών του Ν.705/1977.
  Στο άρθρο 23 του Ν.3883/2010, προστίθεται περίπτωση στ΄ και αντικαθίστανται οι περιπτώσεις α΄ εδάφιο (4),β΄ εδάφιο (6) και γ΄ εδάφιο (6) του ιδίου νόμου, ως εξής:

  «….στ. Συνταγματάρχης και αντίστοιχοι των άλλων κλάδων των Ε.Δ. για τους Αξιωματικούς που προέρχονται από υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ και δεν είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ του πανεπιστημιακού τομέα εκπαίδευσης. Οι παραπάνω αξιωματικοί προάγονται όταν κρίνονται ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, με τη συμπλήρωση σαράντα (40) συντάξιμων ετών ή και πλέον αυτών και μέσα σε ένα (1) μήνα αποστρατεύονται».
  Με την παραπάνω ρύθμιση, επαναπροσδιορίζεται ο καταληκτικός βαθμός για τους αξιωματικούς που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) από την τάξη 1993 (καταταγέντες το έτος 1991) και μετέπειτα, ώστε αυτή να συμβαδίζει ορθολογικά με την επέκταση του χρόνου παραμονής στις Ένοπλες Δυνάμεις και να αρθεί η ανισότητα αυτή τόσο με τους αξιωματικούς της ίδιας προέλευσης (καταταγέντες έως το 1990), όσο και με των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του Ν.Δ.445/1974 και των μονιμοποιηθησών εθελοντριών του Ν.705/1977.

  Το άρθρο 32 παρ.1α του Ν.3883/2010 τροποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής:
  «Η αποστρατεία τους δεν οφείλεται σε κρίση τους ως αποστρατευτέων ή σε παραίτησή τους, εκτός αν έχουν συμπληρώσει με την παραίτησή τους 40ετή ή και πλέον αυτής συντάξιμης υπηρεσίας».
  Με την παραπάνω ρύθμιση, επιχειρείται η εναρμόνιση των μεταβατικών διατάξεων του ασφαλιστικού νόμου 3865/2010 καθώς και των νέων διατάξεων του ασφαλιστικού νόμου 4387/2016, με τον νόμο 3883/2010, καθώς και η θεραπεία ορισμένης δυσαρμονίας στις προϋποθέσεις απονομής καταληκτικού βαθμού μεταξύ αξιωματικών του Ν.2439/1996 και αυτών του Ν.3883/2010. Ειδικότερα με το άρθρο 32 παρ.1α του Ν.3883/2010 οι αξιωματικοί που υπέβαλλαν παραίτηση έχοντας πλήρη συνταξιοδοτικά δικαιώματα και τα τυπικά προσόντα προς προαγωγή στον επόμενο βαθμό, αποστρατεύονταν στον βαθμό που κατείχαν και όχι στον επόμενο όπως με τον Ν.2439/1996.

 • 4 Δεκεμβρίου 2019, 08:47 | ΣΙΑΧΑΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

  ΑΡΣΗ ΑΔΙΚΙΑΣ ΤΑΞΕΩΝ ΑΣΣΥ 1993 Κ 1994
  Με τον Ν.4407/2016, άρθρο 47 παρ.11, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4433/2016 άρθρο 2 παρ.4,οι μονιμοποιημένοι εθελοντές του ΝΔ 445/1974 και κατ’ επέκταση και οι μονιμοποιούμενες εθελόντριες του Ν.705/1977, προήχθησαν στο βαθμό του Λοχαγού (ΕΔΥΕΘΑ 193/7-12-2016/ΓΕΣ), χωρίς να προαχθούν μαζί τους οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ 1993 και 1994, παρά μόνο οι απόφοιτοι Τάξεως 1992 σύμφωνα με τον Ν.4494/2017 , τους οποίους κατά νόμο ακολουθούσαν εξαρχής από την προαγωγή τους ως αξιωματικοί (ΕΔΥΕΘΑ 58/2011,9/2012 και 78/2015,142/2015) ως νεότερες και τούτο διότι υπήχθησαν στις διατάξεις του Ν.2439/1996, ενώ οι τάξεις που ακολουθούσαν (1993και 1994) υπάγονται στις διατάξεις του Ν.3883/2010. Με τον τρόπο αυτό όμως, καταστρατηγήθηκε κάθε έννοια ιεραρχίας, αφού έτσι αυτοί κατέστησαν ξαφνικά όχι μόνο αρχαιότεροι αλλά και ανώτεροι των προερχομένων από ΑΣΣΥ μονίμων της σειράς τους ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΑΔΙΚΙΑΣ ΚΑΙ
  νομοθετική ρύθμιση (τροποποίηση του Ν.3883/2010), ώστε να προαχθούν άμεσα οι απόφοιτοι αξιωματικοί ΑΣΣΥ 1993 και 1994 που θίγονται, στο βαθμό του Λοχαγού , αφού προήχθησαν οι νεότεροι τους αντίστοιχοι εθελοντές του ΝΔ 445/1974 και κατ’ επέκταση και οι μονιμοποιούμενες εθελόντριες του Ν. 705/1977.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!

 • 4 Δεκεμβρίου 2019, 07:31 | κωστας

  Επαναφορά όλων των στελεχών που ασχολούνται με το χακί συνδικαλισμό στους φυσικούς χορούς εργασίας όπως προβλέπει η εγκύκλιος πρόσληψης τους, διότι ξεχνάνε το αντικείμενό εργασίας τους εις βάρος των άλλων στελεχών.
  Κατάργηση ΑΜΕΤΆΘΕΤΟΙ.

 • 4 Δεκεμβρίου 2019, 07:30 | Αποστολος Παπαθανάσης

  Για τα στελέχη ΑΣΣΥ τάξης 93 (καταταγέντες το 1991)προτείνονται τα παρακάτω:

  1. Αποκατάσταση της ιεραρχικής θέσης της τάξης ΑΣΣΥ 93.

  2. Αποκατάσταση του αποστρατευτικού βαθμού, σε αυτόν του Συνταγματάρχη και για την τάξη ΑΣΣΥ 93 και για τις επόμενες τάξεις ΑΣΣΥ.

 • 4 Δεκεμβρίου 2019, 07:33 | Χρήστος

  Αγαπητοί συνάδελφοι εκ ΑΣΣΥ σταματήστε επιτέλους να βάλετε κατά των εθελοντών ανακαταταγέντων διότι από ότι γνωρίζετε πολύ καλά ακολουθούσαν τους εκ σχολής πίσω από κοινή επετηρίδα. Επίσης ο θεσμός των εθελοντών σταμάτησε να υπάρχει το 1989 – 1990 επομένως συνάδελφοι κατάταξής 1991 (απόφοιτοι 1993) εσείς τότε ήσασταν πολίτες επομένως καταλαβαίνετε ότι με το να προσπαθείτε να προάγεστε νωρίτερα κατά 2 με 3 χρόνια στο κάθε βαθμό θα διαταράξετε εσείς την αρχαιότητα. Η μόνη λύση είναι η επαναφορά της κοινής επετηρίδας. Επίσης δεν
  είναι δυνατόν οι ΑΣΣΥ να είναι αρχαιότεροι όλον των εθελοντών στον ίδιο βαθμό π.Χ. ένας εκ ΑΣΣΥ γίνεται σήμερα ταγματάρχης – πλωτάρχης – επισμηναγός ενώ υπάρχει αντιστοίχως εθελοντής στον ίδιο βαθμό τουλάχιστον 3 – 4 χρόνια εδώ δεν διαταράσσετε η αρχαιότητα; Επομένως ορθά ο νομοθέτης ορίζει την αρχαιότητα μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος.

 • 4 Δεκεμβρίου 2019, 07:46 | κωστας

  Παρακαλούμε την σεβαστή ηγεσια του ΥΠΕΘΑ να δίνει το δικαίωμα σαν τιμή ένεκεν προσφοράς στα στελέχη που τελειώνουν την σταδιοδρομία τους αν φυσικά το επιθυμούν να παραμένουν τουλάχιστον για ένα (1) χρόνο Ε.Ο.Θ ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις δύσκολες εποχές του καιρού. Ευχαριστώ.

 • 4 Δεκεμβρίου 2019, 07:06 | N.k.

  Να μεταφερθούν οι εμθ στο μισθολογικό κλιμάκιο β

 • 4 Δεκεμβρίου 2019, 00:14 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

  Αγαπητοί συνάδελφοι εκ ΑΣΣΥ σταματήστε επιτέλους να βάλετε κατά των εθελοντών ανακαταταγέντων διότι από ότι γνωρίζετε πολύ καλά ακολουθούσαν τους εκ σχολής πίσω από κοινή επετηρίδα. Επίσης ο θεσμός των εθελοντών σταμάτησε να υπάρχει το 1989 – 1990 επομένως συνάδελφοι κατάταξής 1991 (απόφοιτοι 1993) εσείς τότε ήσασταν πολίτες επομένως καταλαβαίνετε ότι με το να προσπαθείτε να προάγεστε νωρίτερα κατά 2 με 3 χρόνια στο κάθε βαθμό θα διαταράξετε εσείς την αρχαιότητα. Η μόνη λύση είναι η επαναφορά της κοινής επετηρίδας. Επίσης δεν
  είναι δυνατόν οι ΑΣΣΥ να είναι αρχαιότεροι όλον των εθελοντών στον ίδιο βαθμό π.Χ. ένας εκ ΑΣΣΥ γίνεται σήμερα ταγματάρχης – πλωτάρχης – επισμηναγός ενώ υπάρχει αντιστοίχως εθελοντής στον ίδιο βαθμό τουλάχιστον 3 – 4 χρόνια εδώ δεν διαταράσσετε η αρχαιότητα; Επομένως ορθά ο νομοθέτης ορίζει την αρχαιότητα μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος.

 • 4 Δεκεμβρίου 2019, 00:40 | GEORGE

  ΆΡΣΗ ΑΔΙΚΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΕΜΘ ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΑΕΙ

  Σύμφωνα με τον νόμο 3883/10 οι ΕΜΘ που είναι κάτοχοι πτυχίων ΑΕΙ και κάποιοι εξ αυτών και Μεταπτυχιακών στην περίπτωση που πληρούν τις προϋποθέσεις για μετάταξη τιμωρούνται για τα χρόνια που αφιέρωσαν να σπουδάσουν παράλληλα με την εργασία τους και στερώντας πολύτιμο χρόνο απ τις οικογένειές τους.
  Διαπιστώνουμε ότι ενώ κατάφεραν και απέκτησαν τίτλους από τα Ελληνικά Πανεπιστήμια ο Ελληνικός Στρατός τους τιμωρεί στην ουσία με στέρηση βαθμού διότι εάν για παράδειγμα ο ΕΜΘ που θέλει να κάνει μετάταξη φέρει τον βαθμό του Αλχία και του απομένει ένα έτος για να προαχθεί στον βαθμό του Ανθυπασπιστή εάν κάνει μετάταξη θα παραμείνει στον βαθμό του Αλχία για ακόμη 5 έτη διότι σύμφωνα με τον υπάρχων νόμο 3883 ακολουθεί τον νεότερο Αλχία του σώματος υπαξιωματικών και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ακόμη και οι ΕΜΘ που δεν έχουν πτυχίο ΑΕΙ να φέρουν μεγαλύτερο βαθμό απ τους ΕΜΘ που είναι κάτοχοι πτυχίου ή και πτυχίων ΑΕΙ διότι πολλοί εξ αυτών κατέχουν και Μεταπτυχικακό Δίπλωμα Ειδίκευσης.

  Από το παραπάνω παράδειγμα που αναφέρθηκε διαπιστώνουμε ξεκάθαρα ότι ο υπάρχων νόμος είναι κατάφωρα άδικος και τιμωρεί στην ουσία τους EMΘ που αφιέρωσαν αμέτρητες ώρες στα θρανία για την απόκτηση πτυχίων με στέρηση βαθμού που έπεται ως επακόλουθο και η μείωση μισθού.
  Επίσης θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι οι υπαξιωματικοί τάξεων ΑΣΣΥ έως το 1989 δεν μπήκαν στις Στρατιωτικές σχολές με Πανελλήνιες εξετάσεις και πολλοί εξ αυτών είναι απόφοιτοι Λυκείου.Τέλος διαπιστώνουμε τα εξής:
  Κάτοχοι ΕΜΘ με πτυχίο ΑΕΙ και κάποιοι εξ αυτών με Mεταπτυχιακό τίτλο σε περίπτωση που κάνουν μετάταξη θα είναι κατώτεροι από :

  1.EΜΘ άνδρες χωρίς πτυχίο ,του ιδίου έτους ένταξης στον Ελληνικό Στρατό αλλά και νεότερων.

  2.ΕΜΘ γυναίκες χωρίς πτυχίο ,(όλες είναι Αξιωματικοί με γραμματικές γνώσεις Λυκείου)

  3.ΑΣΣΥ οι οποίοι μπήκαν πριν το 89 και είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου.

  Κύριε Υπουργέ θα σας παρακαλούσα να εξετάσετε την αδικία αυτή και να μας επιβραβεύσετε όπως μας αρμόζει δηλαδή με την ακριβώς ίδια επιβράβευση που έχουν και οι υπαξιωματικοί σχολών ΑΣΣΥ που είναι κάτοχοι πτυχίων ΑΕΙ.
  Ευχαριστώ.

 • 4 Δεκεμβρίου 2019, 00:00 | Γιώργος

  ΆΡΣΗ ΑΔΙΚΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΕΜΘ ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΑΕΙ

  Σύμφωνα με τον νόμο 3883/10 οι ΕΜΘ που είναι κάτοχοι πτυχίων ΑΕΙ και κάποιοι εξ αυτών και Μεταπτυχιακών στην περίπτωση που πληρούν τις προϋποθέσεις για μετάταξη τιμωρούνται για τα χρόνια που αφιέρωσαν να σπουδάσουν παράλληλα με την εργασία τους και στερώντας πολύτιμο χρόνο απ τις οικογένειές τους.
  Διαπιστώνουμε ότι ενώ κατάφεραν και απέκτησαν τίτλους από τα Ελληνικά Πανεπιστήμια ο Ελληνικός Στρατός τους τιμωρεί στην ουσία με στέρηση βαθμού διότι εάν για παράδειγμα ο ΕΜΘ που θέλει να κάνει μετάταξη φέρει τον βαθμό του Αλχία και του απομένει ένα έτος για να προαχθεί στον βαθμό του Ανθυπασπιστή εάν κάνει μετάταξη θα παραμείνει στον βαθμό του Αλχία για ακόμη 5 έτη διότι σύμφωνα με τον υπάρχων νόμο 3883 ακολουθεί τον νεότερο Αλχία του σώματος υπαξιωματικών και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ακόμη και οι ΕΜΘ που δεν έχουν πτυχίο ΑΕΙ να φέρουν μεγαλύτερο βαθμό απ τους ΕΜΘ που είναι κάτοχοι πτυχίου ή και πτυχίων ΑΕΙ διότι πολλοί εξ αυτών κατέχουν και Μεταπτυχικακό Δίπλωμα Ειδίκευσης.

  Από το παραπάνω παράδειγμα που αναφέρθηκε διαπιστώνουμε ξεκάθαρα ότι ο υπάρχων νόμος είναι κατάφωρα άδικος και τιμωρεί στην ουσία τους EMΘ που αφιέρωσαν αμέτρητες ώρες στα θρανία για την απόκτηση πτυχίων με στέρηση βαθμού που έπεται ως επακόλουθο και η μείωση μισθού.
  Επίσης θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι οι υπαξιωματικοί τάξεων ΑΣΣΥ έως το 1989 δεν μπήκαν στις Στρατιωτικές σχολές με Πανελλήνιες εξετάσεις και πολλοί εξ αυτών είναι απόφοιτοι Λυκείου.Τέλος διαπιστώνουμε τα εξής:
  Κάτοχοι ΕΜΘ με πτυχίο ΑΕΙ και κάποιοι εξ αυτών με Mεταπτυχιακό τίτλο σε περίπτωση που κάνουν μετάταξη θα είναι κατώτεροι από :

  1.EΜΘ άνδρες χωρίς πτυχίο ,του ιδίου έτους ένταξης στον Ελληνικό Στρατό αλλά και νεότερων.

  2.ΕΜΘ γυναίκες χωρίς πτυχίο ,(όλες είναι Αξιωματικοί με γραμματικές γνώσεις Λυκείου)

  3.ΑΣΣΥ οι οποίοι μπήκαν πριν το 89 και είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου.

  Κύριε Υπουργέ θα σας παρακαλούσα να εξετάσετε την αδικία αυτή και να μας επιβραβεύσετε όπως μας αρμόζει δηλαδή με την ακριβώς ίδια επιβράβευση που έχουν και οι υπαξιωματικοί σχολών ΑΣΣΥ που είναι κάτοχοι πτυχίων ΑΕΙ.
  Ευχαριστώ.

 • 4 Δεκεμβρίου 2019, 00:23 | Γιώργος

  ΆΡΣΗ ΑΔΙΚΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΕΜΘ ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΑΕΙ

  Σύμφωνα με τον νόμο 3883/10 οι ΕΜΘ που είναι κάτοχοι πτυχίων ΑΕΙ και κάποιοι εξ αυτών και Μεταπτυχιακών στην περίπτωση που πληρούν τις προϋποθέσεις για μετάταξη τιμωρούνται για τα χρόνια που αφιέρωσαν να σπουδάσουν παράλληλα με την εργασία τους και στερώντας πολύτιμο χρόνο απ τις οικογένειές τους.
  Διαπιστώνουμε ότι ενώ κατάφεραν και απέκτησαν τίτλους από τα Ελληνικά Πανεπιστήμια ο Ελληνικός Στρατός τους τιμωρεί στην ουσία με στέρηση βαθμού διότι εάν για παράδειγμα ο ΕΜΘ που θέλει να κάνει μετάταξη φέρει τον βαθμό του Αλχία και του απομένει ένα έτος για να προαχθεί στον βαθμό του Ανθυπασπιστή εάν κάνει μετάταξη θα παραμείνει στον βαθμό του Αλχία για ακόμη 5 έτη διότι σύμφωνα με τον υπάρχων νόμο 3883 ακολουθεί τον νεότερο Αλχία του σώματος υπαξιωματικών και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ακόμη και οι ΕΜΘ που δεν έχουν πτυχίο ΑΕΙ να φέρουν μεγαλύτερο βαθμό απ τους ΕΜΘ που είναι κάτοχοι πτυχίου ή και πτυχίων ΑΕΙ διότι πολλοί εξ αυτών κατέχουν και Μεταπτυχικακό Δίπλωμα Ειδίκευσης.

  Από το παραπάνω παράδειγμα που αναφέρθηκε διαπιστώνουμε ξεκάθαρα ότι ο υπάρχων νόμος είναι κατάφωρα άδικος και τιμωρεί στην ουσία τους EMΘ που αφιέρωσαν αμέτρητες ώρες στα θρανία για την απόκτηση πτυχίων με στέρηση βαθμού που έπεται ως επακόλουθο και η μείωση μισθού.
  Επίσης θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι οι υπαξιωματικοί τάξεων ΑΣΣΥ έως το 1989 δεν μπήκαν στις Στρατιωτικές σχολές με Πανελλήνιες εξετάσεις και πολλοί εξ αυτών είναι απόφοιτοι Λυκείου.Τέλος διαπιστώνουμε τα εξής:
  Κάτοχοι ΕΜΘ με πτυχίο ΑΕΙ και κάποιοι εξ αυτών με Mεταπτυχιακό τίτλο σε περίπτωση που κάνουν μετάταξη θα είναι κατώτεροι από :

  1.EΜΘ άνδρες χωρίς πτυχίο ,του ιδίου έτους ένταξης στον Ελληνικό Στρατό αλλά και νεότερων.

  2.ΕΜΘ γυναίκες χωρίς πτυχίο ,(όλες είναι Αξιωματικοί με γραμματικές γνώσεις Λυκείου)

  3.ΑΣΣΥ οι οποίοι μπήκαν πριν το 89 και είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου.

  Κύριε Υπουργέ θα σας παρακαλούσα να εξετάσετε την αδικία αυτή και να μας επιβραβεύσετε όπως μας αρμόζει δηλαδή με την ακριβώς ίδια επιβράβευση που έχουν και οι υπαξιωματικοί σχολών ΑΣΣΥ που είναι κάτοχοι πτυχίων ΑΕΙ.
  Ευχαριστώ.

 • 4 Δεκεμβρίου 2019, 00:22 | ΜΑΚ

  Αγαπητοί συνάδελφοι εκ ΑΣΣΥ σταματήστε επιτέλους να βάλετε κατά των εθελοντών ανακαταταγέντων διότι από ότι γνωρίζετε πολύ καλά ακολουθούσαν τους εκ σχολής πίσω από κοινή επετηρίδα. Επίσης ο θεσμός των εθελοντών σταμάτησε να υπάρχει το 1989 – 1990 επομένως συνάδελφοι κατάταξής 1991 (απόφοιτοι 1993) εσείς τότε ήσασταν πολίτες επομένως καταλαβαίνετε ότι με το να προσπαθείτε να προάγεστε νωρίτερα κατά 2 με 3 χρόνια στο κάθε βαθμό θα διαταράξετε εσείς την αρχαιότητα. Η μόνη λύση είναι η επαναφορά της κοινής επετηρίδας. Επίσης δεν
  είναι δυνατόν οι ΑΣΣΥ να είναι αρχαιότεροι όλων των εθελοντών στον ίδιο βαθμό π.Χ. ένας εκ ΑΣΣΥ γίνεται σήμερα ταγματάρχης – πλωτάρχης – επισμηναγός ενώ υπάρχει αντιστοίχως εθελοντής στον ίδιο βαθμό τουλάχιστον 3 – 4 χρόνια εδώ δεν διαταράσσετε η αρχαιότητα; Επομένως ορθά ο νομοθέτης ορίζει την αρχαιότητα μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος.

 • 4 Δεκεμβρίου 2019, 00:07 | Γιώργος

  ΆΡΣΗ ΑΔΙΚΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΕΜΘ ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΑΕΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

  Σύμφωνα με τον νόμο 3883/10 οι ΕΜΘ που είναι κάτοχοι πτυχίων ΑΕΙ και κάποιοι εξ αυτών και Μεταπτυχιακών στην περίπτωση που πληρούν τις προϋποθέσεις για μετάταξη τιμωρούνται για τα χρόνια που αφιέρωσαν να σπουδάσουν παράλληλα με την εργασία τους και στερώντας πολύτιμο χρόνο απ τις οικογένειές τους.
  Διαπιστώνουμε ότι ενώ κατάφεραν και απέκτησαν τίτλους από τα Ελληνικά Πανεπιστήμια ο Ελληνικός Στρατός τους τιμωρεί στην ουσία με στέρηση βαθμού διότι εάν για παράδειγμα ο ΕΜΘ που θέλει να κάνει μετάταξη φέρει τον βαθμό του Αλχία και του απομένει ένα έτος για να προαχθεί στον βαθμό του Ανθυπασπιστή εάν κάνει μετάταξη θα παραμείνει στον βαθμό του Αλχία για ακόμη 5 έτη διότι σύμφωνα με τον υπάρχων νόμο 3883 ακολουθεί τον νεότερο Αλχία του σώματος υπαξιωματικών και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ακόμη και οι ΕΜΘ που δεν έχουν πτυχίο ΑΕΙ να φέρουν μεγαλύτερο βαθμό απ τους ΕΜΘ που είναι κάτοχοι πτυχίου ή και πτυχίων ΑΕΙ διότι πολλοί εξ αυτών κατέχουν και Μεταπτυχικακό Δίπλωμα Ειδίκευσης.

  Από το παραπάνω παράδειγμα που αναφέρθηκε διαπιστώνουμε ξεκάθαρα ότι ο υπάρχων νόμος είναι κατάφωρα άδικος και τιμωρεί στην ουσία τους EMΘ που αφιέρωσαν αμέτρητες ώρες στα θρανία για την απόκτηση πτυχίων με στέρηση βαθμού που έπεται ως επακόλουθο και η μείωση μισθού.
  Επίσης θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι οι υπαξιωματικοί τάξεων ΑΣΣΥ έως το 1989 δεν μπήκαν στις Στρατιωτικές σχολές με Πανελλήνιες εξετάσεις και πολλοί εξ αυτών είναι απόφοιτοι Λυκείου.Τέλος διαπιστώνουμε τα εξής:
  Κάτοχοι ΕΜΘ με πτυχίο ΑΕΙ και κάποιοι εξ αυτών με Mεταπτυχιακό τίτλο σε περίπτωση που κάνουν μετάταξη θα είναι κατώτεροι από :

  1.EΜΘ άνδρες χωρίς πτυχίο ,του ιδίου έτους ένταξης στον Ελληνικό Στρατό αλλά και νεότερων.

  2.ΕΜΘ γυναίκες χωρίς πτυχίο ,(όλες είναι Αξιωματικοί με γραμματικές γνώσεις Λυκείου)

  3.ΑΣΣΥ οι οποίοι μπήκαν πριν το 89 και είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου.

  Κύριε Υπουργέ θα σας παρακαλούσα να εξετάσετε την αδικία αυτή και να μας επιβραβεύσετε όπως μας αρμόζει δηλαδή με την ακριβώς ίδια επιβράβευση που έχουν και οι υπαξιωματικοί σχολών ΑΣΣΥ που είναι κάτοχοι πτυχίων ΑΕΙ.
  Ευχαριστώ.

 • 3 Δεκεμβρίου 2019, 23:29 | Γεώργιος

  Αγαπητοί συνάδελφοι εκ ΑΣΣΥ σταματήστε επιτέλους να βάλετε κατά των εθελοντών ανακαταταγέντων διότι από ότι γνωρίζετε πολύ καλά ακολουθούσαν τους εκ σχολής πίσω από κοινή επετηρίδα. Επίσης ο θεσμός των εθελοντών σταμάτησε να υπάρχει το 1989 – 1990 επομένως συνάδελφοι κατάταξής 1991 (απόφοιτοι 1993) εσείς τότε ήσασταν πολίτες επομένως καταλαβαίνετε ότι με το να προσπαθείτε να προάγεστε νωρίτερα κατά 2 με 3 χρόνια στο κάθε βαθμό θα διαταράξετε εσείς την αρχαιότητα. Η μόνη λύση είναι η επαναφορά της κοινής επετηρίδας. Επίσης δεν
  είναι δυνατόν οι ΑΣΣΥ να είναι αρχαιότεροι όλον των εθελοντών στον ίδιο βαθμό π.χ ένας εκ ΑΣΣΥ γίνεται σήμερα ταγματάρχης – πλωτάρχης -επισμηναγός ενώ υπάρχει αντιστοίχως εθελοντής στον ίδιο βαθμό τουλάχιστον 3 – 4 χρόνια εδώ δεν διαταράσσετε η αρχαιότητα; Επομένως ορθά ο νομοθέτης ορίζει την αρχαιότητα μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος.
  Κύριε Υπουργέ παρακαλώ όπως λάβετε αντικειμενικά όλες τις πλευρές του θέματος χωρίς να υπάρξει αδικία στα στελέχη των Ε.Δ. και ειδικά των ανακαταταγέντων που εκτός από χρόνο στην προαγωγή μας χάσαμε και αποδοχές σχεδόν ενάμιση χρόνου.
  Σας ευχαριστώ.

 • 3 Δεκεμβρίου 2019, 23:16 | Γιώργος

  ΆΡΣΗ ΑΔΙΚΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΕΜΘ ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΑΕΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

  Σύμφωνα με τον νόμο 3883/10 οι ΕΜΘ που είναι κάτοχοι πτυχίων ΑΕΙ και κάποιοι εξ αυτών και Μεταπτυχιακών στην περίπτωση που πληρούν τις προϋποθέσεις για μετάταξη τιμωρούνται για τα χρόνια που αφιέρωσαν να σπουδάσουν παράλληλα με την εργασία τους και στερώντας πολύτιμο χρόνο απ τις οικογένειές τους.
  Διαπιστώνουμε ότι ενώ κατάφεραν και απέκτησαν τίτλους από τα Ελληνικά Πανεπιστήμια ο Ελληνικός Στρατός τους τιμωρεί στην ουσία με στέρηση βαθμού διότι εάν για παράδειγμα ο ΕΜΘ που θέλει να κάνει μετάταξη φέρει τον βαθμό του Αλχία και του απομένει ένα έτος για να προαχθεί στον βαθμό του Ανθυπασπιστή εάν κάνει μετάταξη θα παραμείνει στον βαθμό του Αλχία για ακόμη 5 έτη διότι σύμφωνα με τον υπάρχων νόμο 3883 ακολουθεί τον νεότερο Αλχία του σώματος υπαξιωματικών και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ακόμη και οι ΕΜΘ που δεν έχουν πτυχίο ΑΕΙ να φέρουν μεγαλύτερο βαθμό απ τους ΕΜΘ που είναι κάτοχοι πτυχίου ή και πτυχίων ΑΕΙ διότι πολλοί εξ αυτών κατέχουν και Μεταπτυχικακό Δίπλωμα Ειδίκευσης.

  Από το παραπάνω παράδειγμα που αναφέρθηκε διαπιστώνουμε ξεκάθαρα ότι ο υπάρχων νόμος είναι κατάφωρα άδικος και τιμωρεί στην ουσία τους EMΘ που αφιέρωσαν αμέτρητες ώρες στα θρανία για την απόκτηση πτυχίων με στέρηση βαθμού που έπεται ως επακόλουθο και η μείωση μισθού.
  Επίσης θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι οι υπαξιωματικοί τάξεων ΑΣΣΥ έως το 1989 δεν μπήκαν στις Στρατιωτικές σχολές με Πανελλήνιες εξετάσεις και πολλοί εξ αυτών είναι απόφοιτοι Λυκείου.Τέλος διαπιστώνουμε τα εξής:
  Κάτοχοι ΕΜΘ με πτυχίο ΑΕΙ και κάποιοι εξ αυτών με Mεταπτυχιακό τίτλο σε περίπτωση που κάνουν μετάταξη θα είναι κατώτεροι από :

  1.EΜΘ άνδρες χωρίς πτυχίο ,του ιδίου έτους ένταξης στον Ελληνικό Στρατό αλλά και νεότερων.

  2.ΕΜΘ γυναίκες χωρίς πτυχίο ,(όλες είναι Αξιωματικοί με γραμματικές γνώσεις Λυκείου)

  3.ΑΣΣΥ οι οποίοι μπήκαν πριν το 89 και είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου.

  Κύριε υπουργέ θα σας παρακαλούσα να εξετάσετε την αδικία αυτή και να μας επιβραβεύσετε όπως μας αρμόζει.
  Ευχαριστώ.

 • 3 Δεκεμβρίου 2019, 23:07 | ΤΣΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΕΞΕΤΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΠ.ΟΠ!ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 • 3 Δεκεμβρίου 2019, 22:44 | Χαράλαμπος Κ.

  Προσθήκη στο Άρθρο 5 «Ρυθμίσεις σταδιοδρομικής φύσης» του σχεδίου νόμου με τίτλο: «Ρυθμίσεις θεμάτων του ΥΠΕΘΑ».

  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΣΣΥ ΤΑΞΕΩΝ ’93 & ’94

  Α. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

  1. Στο άρθρο 27 του Ν.3883/10(Α΄167),
  προστίθεται παράγραφος 4Α ως εξής:
  «4Α. Ειδικότερα για την προαγωγή στο βαθμό του Λοχαγού και αντιστοίχων των άλλων κλάδων των Ε.Δ, των αξιωματικών που προέρχονται από υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ, οι οποίοι συμπλήρωσαν 25 έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας στο χρονικό διάστημα από 1.1.16 μέχρι 31.12.17, απαιτείται η συμπλήρωση 3 ετών στο βαθμό του Υπολοχαγού και αντιστοίχων των άλλων κλάδων των Ε.Δ. και κρίνονται εκτάκτως εντός διμήνου από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.»

  2. Στο άρθρο 23 του Ν.3883/10,προστίθεται περίπτωση στ΄ και αντικαθίστανται οι περιπτώσεις α΄ εδάφιο (4), β΄ εδάφιο(6) και γ΄εδάφιο(6) του ιδίου νόμου, ως εξής:
  «….στ. Συνταγματάρχης και αντίστοιχοι των άλλων κλάδων των Ε.Δ. για τους Αξιωματικούς που προέρχονται από υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ και δεν είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ του πανεπιστημιακού τομέα εκπαίδευσης. Οι παραπάνω αξιωματικοί προάγονται όταν κρίνονται ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, με τη συμπλήρωση 40 συντάξιμων ετών ή και πλέον αυτών και μέσα σε 1 μήνα αποστρατεύονται».

  3. Το άρθρο 32, παρ.1α του Ν.3883/10 τροποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής:
  «Η αποστρατεία τους δεν οφείλεται σε κρίση τους ως αποστρατευτέων ή σε παραίτησή τους, εκτός αν έχουν συμπληρώσει με την παραίτησή τους 40ετή ή και πλέον αυτής συντάξιμης υπηρεσίας».
  4. Η παρ. 18β στο άρθρο 18 του N. 4407/16, καταργείται και η παράγραφος 18α αναδιατυπώνεται ως εξής:
  13. Ανεξάρτητα από την ημερομηνία κτήσης του βαθμού:
  γ. Οι Αξιωματικοί της περίπτωσης(5) της παρ. β΄, άρθρου 2 του παρόντος νόμου είναι νεότεροι των λοιπών ομοιοβάθμων τους.

  Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  Με την παρ.1, αποκαθίσταται η ισορροπία, αφενός μεταξύ αξιωματικών ίδιας προέλευσης (εξ υπαξιωματικών) και ίδιας Σχολής, αλλά υπαγωγής τους σε διαφορετικούς σταδιοδρομικούς νόμους (Ν. 2439/96 & Ν.3883/10). Ειδικότερα για τους αξιωματικούς που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) της τάξης 1993 και 1994, σε σχέση με αξιωματικούς τάξης 1992 (ΑΣΣΥ 1990),αντί για 1 έτος διαφορά στο βαθμό έχουν 4, μετά την προαγωγή των τελευταίων με τις συνδυαστικές διατάξεις του Ν.2439/96 και του N.4494/17. Αφετέρου, αποκαθίσταται πλήρως η ιεραρχία (αρχαιότητα) με αξιωματικούς (εξ υπαξιωματικών) που προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του Ν.Δ.445/74 και των μονιμοποιθεισών εθελοντριών του Ν.705/77.
  Με την παρ.2, επαναπροσδιορίζεται ο καταληκτικός βαθμός για τους αξιωματικούς που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) από την τάξη 1993 και τάξη 1994 και μετέπειτα, ώστε αυτή να συμβαδίζει ορθολογικά με την επέκταση του χρόνου παραμονής στις Ένοπλες Δυνάμεις και να αρθεί η ανισότητα αυτή τόσο με τους αξιωματικούς της ίδιας προέλευσης (καταταγέντες έως 1990), όσο και με τις μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του Ν.705/77.
  Με την παρ.3 επιχειρείται η εναρμόνιση των μεταβατικών διατάξεων του ασφαλιστικού νόμου 3865/10 καθώς και των νέων διατάξεων του ασφαλιστικού νόμου 4387/16, με τον σταδιοδρομικό νόμο 3883/10, καθώς και η θεραπεία ορισμένης δυσαρμονίας στις προϋποθέσεις απονομής καταληκτικού βαθμού μεταξύ αξιωματικών του Ν.2439/96 και αυτών του Ν.3883/10. Ειδικότερα με το άρθρο 32 παρ.1α του Ν.3883/10 οι αξιωματικοί που υπέβαλλαν παραίτηση έχοντας πλήρη συνταξιοδοτικά δικαιώματα και τα τυπικά προσόντα προς προαγωγή στον επόμενο βαθμό, αποστρατεύονταν στον βαθμό που κατείχαν και όχι στον επόμενο όπως με τον Ν. 2439/96. Αυτό οδηγεί σε άνισα αποτελέσματα, δεδομένου ότι οι καταταγέντες από το 1991 και μετά υποχρεωτικά ήταν απόφοιτοι γενικού λυκείου ή ισοδύναμης εκπαιδευτικής βαθμίδας, περεταίρω οι σπουδαστές που φοιτούν σήμερα στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) διάρκειας 3 ετών (Ν.4361/16, άρθρο 24) είναι κάτοχοι πτυχίων ισοδύναμων με αυτά των ανώτερων σχολών. Αναδιατυπώνοντας λοιπόν την διάταξη, δίνουμε το δικαίωμα σε αξιωματικούς τόσο προερχόμενους από ΑΣΣΥ όσο και αξιωματικούς προερχόμενους από ΑΣΕΙ, με περισσότερα προσόντα και 40ετή συντάξιμη υπηρεσία και άνω, να έχουν όμοια προϋπόθεση απονομής καταληκτικού βαθμού, όπως και Αξιωματικοί του Ν.2439/96.
  Με την παρ. 4 προτείνεται η αναδιατύπωση της παρ. 18β, άρθρου 18 του Ν.4407/16 ώστε να αποκατασταθεί η ιεραρχική σχέση (αρχαιότητα) αποφοίτων Α.Σ.Σ.Υ. και των Αξιωματικών της περίπτωσης 5, παρ. β΄, άρθρου 2 του Ν.3883/10 [Οι προερχόμενοι από μονιμοποιηθέντες εθελοντές του ν.δ. 445/74 (ΦΕΚ 160Α/ 10.6.74) και του ν.705/77 (ΦΕΚ 279Α/ 26.9.77)] που τους ακολουθούσαν στην επετηρίδα μετά την μονιμοποίηση τους, εις βάρος των πρώτων.

 • 3 Δεκεμβρίου 2019, 22:20 | Θανάσης

  ΑΡΣΗ ΑΔΙΚΙΑΣ ΤΑΞΕΩΝ ΑΣΣΥ 1993 Κ 1994

  Με τον Ν.4407/2016, άρθρο 47 παρ.11, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4433/2016 άρθρο 2 παρ.4,οι μονιμοποιημένοι εθελοντές του ΝΔ 445/1974 και κατ’ επέκταση και οι μονιμοποιούμενες εθελόντριες του Ν.705/1977, προήχθησαν στο βαθμό του Λοχαγού (ΕΔΥΕΘΑ 193/7-12-2016/ΓΕΣ), χωρίς να προαχθούν μαζί τους οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ 1993 και 1994, παρά μόνο οι απόφοιτοι Τάξεως 1992 σύμφωνα με τον Ν.4494/2017 , τους οποίους κατά νόμο ακολουθούσαν εξαρχής από την προαγωγή τους ως αξιωματικοί (ΕΔΥΕΘΑ 58/2011,9/2012 και 78/2015,142/2015) ως νεότερες και τούτο διότι υπήχθησαν στις διατάξεις του Ν.2439/1996, ενώ οι τάξεις που ακολουθούσαν (1993και 1994) υπάγονται στις διατάξεις του Ν.3883/2010. Με τον τρόπο αυτό όμως, καταστρατηγήθηκε κάθε έννοια ιεραρχίας, αφού έτσι αυτοί κατέστησαν ξαφνικά όχι μόνο αρχαιότεροι αλλά και ανώτεροι των προερχομένων από ΑΣΣΥ μονίμων της σειράς τους

  ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΑΔΙΚΙΑΣ ΚΑΙ

  νομοθετική ρύθμιση (τροποποίηση του Ν.3883/2010), ώστε να προαχθούν άμεσα οι απόφοιτοι αξιωματικοί ΑΣΣΥ 1993 και 1994 που θίγονται, στο βαθμό του Λοχαγού , αφού προήχθησαν οι νεότεροι τους αντίστοιχοι εθελοντές του ΝΔ 445/1974 και κατ’ επέκταση και οι μονιμοποιούμενες εθελόντριες του Ν. 705/1977.

 • 3 Δεκεμβρίου 2019, 22:25 | Γιαννης Γ.

  Προτείνετε η μεταφορα των εμθ αξκών στη μισθολογική κλίμακα β

 • 3 Δεκεμβρίου 2019, 22:05 | Κώστας

  Αγαπητοί συνάδελφοι εκ ΑΣΣΥ σταματήστε επιτέλους να βάλετε κατά των εθελοντών ανακαταταγεντων διότι από ότι γνωρίζετε πολύ καλά ακολουθούσαν τους εκ σχολής πίσω από κοινή επετηριδα. Επίσης ο θεσμός των εθελοντών σταμάτησε να υπάρχει το 1989 – 1990 επομένως συνάδελφοι κατάταξής 1991 (απόφοιτοι 1993) εσείς τότε ήσασταν πολίτες επομένως καταλαβαίνετε ότι με το να προσπαθείτε να προάγεστε νωρίτερα κατά 2 με 3 χρόνια στο κάθε βαθμό θα διαταράξετε εσείς την αρχαιότητα. Η μόνη λύση είναι η επαναφορά της κοινής επετηρίδας. Επίσης δεν
  είναι δυνατόν οι ΑΣΣΥ να είναι αρχαιότεροι όλον των εθελοντών στον ίδιο βαθμό π.χ ένας εκ ΑΣΣΥ γίνεται σήμερα Ταγματάρχης – Πλωτάρχης -Επισμηναγός ενώ υπάρχει αντιστοίχως εθελοντής στον ίδιο βαθμό τουλάχιστον 3 – 4 χρόνια εδώ δεν διαταράσσετε η αρχαιότητα; Επομένως ορθά ο νομοθέτης ορίζει την αρχαιότητα μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος

 • 3 Δεκεμβρίου 2019, 22:23 | Βασίλης

  Στην ουσία αυτή νομοθετική ρύθμιση είναι αποδοχή και νομιμοποίηση της υποβάθμισης των μετατασσόμενων έναντι των λοιπόν ΕΜΘ που δεν έχουν πτυχίο ΑΕΙ, αφού ανοιχτά και με τον πιο απροκάλυπτο τρόπο αποδέχεται ότι στα 50 τους θα είναι ακόμη Αρχιλοχίες ή στην καλύτερη Ανθυπασπιστές στα 54 τους έτη, σε αντίθεση με τους συναδέλφους τους ΕΜΘ που δεν έχουν πτυχίο οι οποίοι θα είναι Ανθυπολοχαγοί!!! γι’αυτό τους κάνουμε την τιμή και ψηφίζουμε αυτό το νόμο ώστε τουλάχιστον να μην αποστρατευτούν.
  -Πώς γίνεται πράξη «η αναγνώριση της προσπάθειας των μετατασσομένων για διαρκή επιμόρφωση και επαγγελματική ανέλιξη»; (…)την οποία ευαγγελίζεται η αιτιολογική έκθεση του νόμου… γινόμαστε ΑΣΣΥ… αλλά από την άλλη σε δυσμενέστερη θέση έναντι των λοιπόν ΕΜΘ…
  Η ρύθμιση αντί να δίνει λύση σε ένα πρόβλημα, έρχεται να χρυσώσει το χάπι και να βάλει ταφόπλακα σε ένα νόμο που ούτως η άλλως από τα επιτελεία εφαρμόζεται με καθυστέρηση, ασθενικά, διεκπαιρεωτικά και καταχρηστικά.
  Με ένα βαθμό επιπλέον ως επιβράβευση (πτυχιούχων ΑΕΙ ίσως και με μεταπτυχιακό) δε θα συζητάγαμε τώρα για επιλεκτική κατάργηση ηλικιακών κριτηρίων.
  Τελικά η μετάταξη αξίζει; Μόνο αν θες να αλλάξεις ειδικότητα και να ξεκινήσεις απο το μηδέν.
  Ευχαριστώ

 • 3 Δεκεμβρίου 2019, 22:35 | Χρηστος

  ΑΡΣΗ ΑΔΙΚΙΑΣ ΤΑΞΕΩΝ ΑΣΣΥ 1993 Κ 1994

  Με τον Ν.4407/2016, άρθρο 47 παρ.11, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4433/2016 άρθρο 2 παρ.4,οι μονιμοποιημένοι εθελοντές του ΝΔ 445/1974 και κατ’ επέκταση και οι μονιμοποιούμενες εθελόντριες του Ν.705/1977, προήχθησαν στο βαθμό του Λοχαγού (ΕΔΥΕΘΑ 193/7-12-2016/ΓΕΣ), χωρίς να προαχθούν μαζί τους οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ 1993 και 1994, παρά μόνο οι απόφοιτοι Τάξεως 1992 σύμφωνα με τον Ν.4494/2017 , τους οποίους κατά νόμο ακολουθούσαν εξαρχής από την προαγωγή τους ως αξιωματικοί (ΕΔΥΕΘΑ 58/2011,9/2012 και 78/2015,142/2015) ως νεότερες και τούτο διότι υπήχθησαν στις διατάξεις του Ν.2439/1996, ενώ οι τάξεις που ακολουθούσαν (1993και 1994) υπάγονται στις διατάξεις του Ν.3883/2010. Με τον τρόπο αυτό όμως, καταστρατηγήθηκε κάθε έννοια ιεραρχίας, αφού έτσι αυτοί κατέστησαν ξαφνικά όχι μόνο αρχαιότεροι αλλά και ανώτεροι των προερχομένων από ΑΣΣΥ μονίμων της σειράς τους

  ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΑΔΙΚΙΑΣ ΚΑΙ
  νομοθετική ρύθμιση (τροποποίηση του Ν.3883/2010), ώστε να προαχθούν άμεσα οι απόφοιτοι αξιωματικοί ΑΣΣΥ 1993 και 1994 που θίγονται, στο βαθμό του Λοχαγού , αφού προήχθησαν οι νεότεροι τους αντίστοιχοι εθελοντές του ΝΔ 445/1974 και κατ’ επέκταση και οι μονιμοποιούμενες εθελόντριες του Ν. 705/1977.

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 • 3 Δεκεμβρίου 2019, 22:41 | Γιαννης

  Αγαπητοί συνάδελφοι εκ ΑΣΣΥ σταματήστε επιτέλους να βάλετε κατά των εθελοντών ανακαταταγέντων διότι από ότι γνωρίζετε πολύ καλά ακολουθούσαν τους εκ σχολής πίσω από κοινή επετηρίδα. Επίσης ο θεσμός των εθελοντών σταμάτησε να υπάρχει το 1989 – 1990 επομένως συνάδελφοι κατάταξής 1991 (απόφοιτοι 1993) εσείς τότε ήσασταν πολίτες επομένως καταλαβαίνετε ότι με το να προσπαθείτε να προάγεστε νωρίτερα κατά 2 με 3 χρόνια στο κάθε βαθμό θα διαταράξετε εσείς την αρχαιότητα. Η μόνη λύση είναι η επαναφορά της κοινής επετηρίδας. Επίσης δεν
  είναι δυνατόν οι ΑΣΣΥ να είναι αρχαιότεροι όλον των εθελοντών στον ίδιο βαθμό π.Χ. ένας εκ ΑΣΣΥ γίνεται σήμερα ταγματάρχης – πλωτάρχης – επισμηναγός ενώ υπάρχει αντιστοίχως εθελοντής στον ίδιο βαθμό τουλάχιστον 3 – 4 χρόνια εδώ δεν διαταράσσετε η αρχαιότητα; Επομένως ορθά ο νομοθέτης ορίζει την αρχαιότητα μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος.

 • 3 Δεκεμβρίου 2019, 22:38 | Δημήτρης Χλαπανας

  ΑΡΣΗ ΑΔΙΚΙΑΣ ΤΑΞΕΩΝ ΑΣΣΥ 1993 Κ 1994

  Με τον Ν.4407/2016, άρθρο 47 παρ.11, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4433/2016 άρθρο 2 παρ.4,οι μονιμοποιημένοι εθελοντές του ΝΔ 445/1974 και κατ’ επέκταση και οι μονιμοποιούμενες εθελόντριες του Ν.705/1977, προήχθησαν στο βαθμό του Λοχαγού (ΕΔΥΕΘΑ 193/7-12-2016/ΓΕΣ), χωρίς να προαχθούν μαζί τους οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ 1993 και 1994, παρά μόνο οι απόφοιτοι Τάξεως 1992 σύμφωνα με τον Ν.4494/2017 , τους οποίους κατά νόμο ακολουθούσαν εξαρχής από την προαγωγή τους ως αξιωματικοί (ΕΔΥΕΘΑ 58/2011,9/2012 και 78/2015,142/2015) ως νεότερες και τούτο διότι υπήχθησαν στις διατάξεις του Ν.2439/1996, ενώ οι τάξεις που ακολουθούσαν (1993και 1994) υπάγονται στις διατάξεις του Ν.3883/2010. Με τον τρόπο αυτό όμως, καταστρατηγήθηκε κάθε έννοια ιεραρχίας, αφού έτσι αυτοί κατέστησαν ξαφνικά όχι μόνο αρχαιότεροι αλλά και ανώτεροι των προερχομένων από ΑΣΣΥ μονίμων της σειράς τους

  ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΑΔΙΚΙΑΣ ΚΑΙ
  νομοθετική ρύθμιση (τροποποίηση του Ν.3883/2010), ώστε να προαχθούν άμεσα οι απόφοιτοι αξιωματικοί ΑΣΣΥ 1993 και 1994 που θίγονται, στο βαθμό του Λοχαγού , αφού προήχθησαν οι νεότεροι τους αντίστοιχοι εθελοντές του ΝΔ 445/1974 και κατ’ επέκταση και οι μονιμοποιούμενες εθελόντριες του Ν. 705/1977.

 • 3 Δεκεμβρίου 2019, 22:28 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

  Το παρόν Σχέδιο Νόμου δεν συμπεριλαμβάνει (για ακόμα μια φορά) καμία προτεινομένη θεραπεία, αναφορικά με την επίλυση προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί με τους νομούς Ν.4407/2016 ΦΕΚ 134Α, Ν.4494/2017 ΦΕΚ 165Α και Ν.46089/2019 ΦΕΚ 67Α εις βάρος των στελεχών ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991