Άρθρο 08 Ρυθμίσεις θεμάτων Μετοχικού Ταμείου Στρατού

 

 

 1. Στο τέλος του άρθρου 23 του π.δ. της 10 Μαΐου/20 Ιουλίου 1926 (Α΄ 241), προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Μέτοχοι του Μετοχικού Ταμείου Στρατού οι οποίοι εξήλθαν από το στράτευμα έως την 31η Δεκεμβρίου 2016 και λαμβάνουν σύνταξη βαθμού Αρχιλοχία ή Ταξιάρχου, ή οι χηρεύουσες οικογένειές τους, δικαιούνται μέρισμα που αντιστοιχεί σε οκτώ (8) και είκοσι τεσσεράμισι (24,5) μερίδια, αντίστοιχα, από τα διανεμόμενα έσοδα του Ταμείου. Τα μερίσματα που καταβάλλονται στους ανωτέρω δικαιούχους αναπροσαρμόζονται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο ανεξαρτήτως της ημερομηνίας αρχικού υπολογισμού τους.».

 1. Μετά το άρθρο 23 του π.δ. της 10 Μαΐου/20 Ιουλίου 1926, προστίθεται άρθρο 23Α, ως εξής:

«Άρθρο 23Α

 1. Για τους μετόχους που εξέρχονται από την υπηρεσία μετά την έναρξη ισχύος των άρθρων 124 έως 127 του Κεφαλαίου Β΄ του Μέρους ΣΤ΄ του ν. 4472/2017 (Α΄ 74) το δικαιούμενο μέρισμα προσδιορίζεται από την 1.1.2017 ανά Κατηγορία μισθολογικής κατάταξης και μισθολογικό Κλιμάκιο στα οποία ήταν καταταγμένοι κατά την έξοδό τους από την υπηρεσία, ως εξής:

α)           Α΄ Κατηγορία μισθολογικής κατάταξης: τριάντα έξι (36) μερίδια στο 1ο Κλιμάκιο, τριάντα πέντε (35) μερίδια στο 2ο Κλιμάκιο, τριάντα τέσσερα (34) μερίδια στο 3ο Κλιμάκιο, τριάντα δύο (32) μερίδια από το 4ο έως το 6ο Κλιμάκιο, τριάντα (30) μερίδια από το 7ο έως το 11ο Κλιμάκιο, είκοσι έξι (26) μερίδια από το 12ο έως το 15ο Κλιμάκιο, είκοσι τεσσεράμισι (24,5) μερίδια από το 16ο έως το 21ο Κλιμάκιο, είκοσι τρία (23) μερίδια από το 22ο έως το 24ο Κλιμάκιο, είκοσι ένα (21) μερίδια από το 25ο έως το 27ο Κλιμάκιο, δεκαεννέα (19) μερίδια στο 28ο Κλιμάκιο, δεκαπέντε (15) μερίδια στο 29ο και το 30ό Κλιμάκιο, δωδεκάμισι (12,5) μερίδια από το 31ο έως το 33ο Κλιμάκιο, έντεκα (11) μερίδια στο 34ο και το 35ο Κλιμάκιο.

β)           Β΄ Κατηγορία μισθολογικής κατάταξης: είκοσι έξι (26) μερίδια από το 1ο έως το 4ο Κλιμάκιο, είκοσι τεσσεράμισι (24,5) μερίδια από το 5ο έως το 8ο Κλιμάκιο, είκοσι τρία (23) μερίδια από το 9ο έως το 11ο Κλιμάκιο, είκοσι ένα (21) μερίδια από το 12ο έως 15ο Κλιμάκιο, δεκαεννέα (19) μερίδια στο 16ο και το 17ο Κλιμάκιο, δεκαπέντε (15) μερίδια από το 18ο έως το 20ό Κλιμάκιο, δωδεκάμισι (12,5) μερίδια στο 21ο και το 22ο Κλιμάκιο, έντεκα (11) μερίδια στο 23ο Κλιμάκιο, εννέα (9) μερίδια στο 24ο Κλιμάκιο, οκτώ (8) μερίδια στο 25ο Κλιμάκιο, επτά (7) μερίδια από το 26ο έως το 28ο Κλιμάκιο.

γ)            Γ΄ Κατηγορία μισθολογικής κατάταξης: είκοσι τεσσεράμισι (24,5) μερίδια από το 1ο έως το 3ο Κλιμάκιο, είκοσι τρία (23) μερίδια στο 4ο Κλιμάκιο, είκοσι ένα (21) μερίδια στο 5ο Κλιμάκιο, δεκαεννέα (19) μερίδια στο 6ο και το 7ο Κλιμάκιο, δεκαπέντε (15) μερίδια από το 8ο έως το 11ο Κλιμάκιο, δωδεκάμισι (12,5) μερίδια από το 12ο έως το 14ο Κλιμάκιο, έντεκα (11) μερίδια από το 15ο έως το 17ο Κλιμάκιο, εννέα (9) μερίδια στο 18ο και το 19ο Κλιμάκιο, οκτώ (8) μερίδια στο 20ό Κλιμάκιο, επτά (7) μερίδια στο 21ο Κλιμάκιο, έξι (6) μερίδια στο 22ο Κλιμάκιο.

δ)            Δ΄ Κατηγορία μισθολογικής κατάταξης: είκοσι έξι (26) μερίδια στο 1ο και το 2ο Κλιμάκιο, είκοσι τρία (23) μερίδια στο 3ο Κλιμάκιο, δεκαεννέα (19) μερίδια στο 4ο Κλιμάκιο, δεκαπέντε (15) μερίδια από το 5ο έως το 7ο Κλιμάκιο, δωδεκάμισι (12,5) μερίδια στο 8ο και το 9ο Κλιμάκιο, έντεκα (11) μερίδια στο 10ο Κλιμάκιο, εννέα (9) μερίδια από το 11ο έως το 13ο Κλιμάκιο, οκτώ (8) μερίδια στο 14ο και το 15ο Κλιμάκιο, επτά (7) μερίδια στο 16ο Κλιμάκιο, έξι (6) μερίδια στο 17ο και το 18ο Κλιμάκιο.

 1. Αν οι μέτοχοι της παρ. 1 δεν έχουν συμπληρώσει δώδεκα (12) μήνες καταβολής κρατήσεων και εισφορών υπέρ του Ταμείου και του οικείου Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης, αντίστοιχα, επί του βασικού μισθού του μισθολογικού κλιμακίου στο οποίο ήταν καταταγμένοι κατά την ημερομηνία εξόδου τους από την υπηρεσία και το κλιμάκιο αυτό αντιστοιχεί σε αυξημένα μερίδια σε σχέση με το προηγούμενο μισθολογικό κλιμάκιο στο οποίο ήταν καταταγμένοι, οι δικαιούχοι μερίσματος υποχρεούνται να καταβάλουν για τους υπολειπόμενους μήνες τις εξής κρατήσεις και εισφορές, όπως αυτές προβλέπονται κατά την ανωτέρω ημερομηνία εξόδου τους:

α)           πάγια μηνιαία κράτηση υπέρ του Ταμείου,

β)           μηνιαία κράτηση για το βοήθημα οικογενειακής ή επαγγελματικής αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ), εφόσον το βοήθημα δεν έχει χορηγηθεί,

γ)            οι δικαιούχοι που προέρχονται από το Στρατό Ξηράς, μηνιαία εισφορά υπέρ του Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Στρατού Ξηράς (ΕΚΟΕΜΣ).

 1. Οι κρατήσεις και οι εισφορές της παρ. 2 παρακρατούνται αυτεπάγγελτα από το μέρισμα και την οικονομική ενίσχυση που καταβάλλονται από το Ταμείο και τον Ειδικό Κλάδο, αντίστοιχα, σε δόσεις, ο αριθμός και το ύψος των οποίων καθορίζονται από τα διοικητικά όργανα των φορέων αυτών.
 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, που εκδίδεται μετά από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, μπορεί να επανακαθορίζεται ο αριθμός των μεριδίων ανά δικαιούμενο μέρισμα που προβλέπεται στην παρ. 1.
 3. Οι διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του Μετοχικού Ταμείου Στρατού και του Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης εξακολουθούν να εφαρμόζονται για τον υπολογισμό των παροχών των δικαιούχων που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος, κατά το μέτρο που δεν αντίκεινται σε αυτές.».
 4. Με εξαίρεση τους μετόχους που λαμβάνουν σύνταξη βαθμού Αρχιλοχία ή Ταξιάρχου, το μέρισμα και η οικονομική ενίσχυση που καταβάλλονται στους μετόχους του Μετοχικού Ταμείου Στρατού και του οικείου Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης που εξήλθαν από την υπηρεσία πριν από την έναρξη ισχύος των άρθρων 124 έως 127 του Κεφαλαίου Β΄ του Μέρους ΣΤ΄ του ν. 4472/2017, καθώς και στις χηρεύουσες οικογένειές τους εξακολουθούν να υπολογίζονται με βάση την αντιστοιχία βαθμού και μεριδίων του άρθρου 23 του π.δ. της 10 Μαϊου/20 Ιουλίου 1926 και σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά την ημερομηνία εξόδου τους από την υπηρεσία.».
 • 4 Δεκεμβρίου 2019, 09:36 | ΓΙΩΡΓΟΣ Ρ.

  Καλημέρα. Θα ήθελα λίγο πριν κλείσει η διαβούλευση να γράψω σχετικά με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 που μειώνει τα μερίσματα. Έγραψα τις απόψεις μου στο σχόλιο της 2-12-19 17:32. Αφορμή παίρνω από τα σχόλια πολλών συναδέρφων Αξκων προερχόμενους από Υπξκους (κυρίως ΑΣΣΥ ,όπως κι εγώ) στους οποίους διακρίνω υπάρχει η αίσθηση αδικίας σε πολλά ζητήματα οικονομικά και μη. Την στιγμή που στα τελευταία νομοσχέδια του ΥΠΕΘΑ βλέπουμε συνεχώς βελτιώσεις για τους ΕΜΘ-ΕΠΟΠ (και πολύ σωστά γίνεται αυτό αλλοίμονο) διαπιστώνουμε το αντιστρόφως ανάλογο για τους Αξκους από ΑΣΣΥ ,γιατί αυτούς αφορά στο 95% της παραγράφου 1,παίρνοντας αφορμή από αυτή. Και ενώ εκκρεμούν θέματα Αξκών της τάξεως 91, χρόνοι διοίκησης να μην αλλάζουν, ευθύνες κατά κόρον να προστίθενται, κ.α. έρχεται αιφνίδια και επειγόντως μια παράγραφος σε άρθρο νομοσχεδίου που αφορά κυρίως τα F-16, να επιφέρει με την επικειμένη ψήφιση της, (πιστεύω ειλικρινά στην απόσυρση της) μειώσεις στα μερίσματα, που για άλλους θα είναι μικρά και για άλλους δυσβάσταχτα, σε μια εποχή από το 2010 και μετά που οι συνταξιούχοι έχουν κυριολεκτικά πετσοκοπεί. Αυτό είναι το πρόβλημα δηλαδή, η στοχοποίηση συγκεκριμένης μερίδας μερισματούχων του ΜΤΣ, σε νόμο που ισχύει από το 1926 ? Είναι φως φανάρι ότι κάποιος ή κάποιοι έχουν βάλει το «χέρι» τους στην εν λόγω παράγραφο.Πως γράφετε στη αιτιολογική έκθεση για λόγους χρηστής διοίκησης, τη στιγμή που δεν λαμβάνετε υπόψη σας το άρθρο 281 του ΑΚ? Και μετά πως θέλετε να πιστέψουμε ότι νοιάζεται το κράτος για τους Υπξκους και μετέπειτα Αξκους όταν βλέπουμε διάφορα «όμορφα» να ετοιμάζονται, βλέπε σώμα Υπξκων χωρίς κανένα υπόβαθρο και συνεχόμενα κτυπήματα από κάθε κυβέρνηση. Ο Υπξκος ήταν, είναι και θα είναι η ραχοκοκαλιά του Στρατού, έχει υποφέρει πολύ, προσφέρει τα μέγιστα.Οφείλει λοιπόν η πολιτεία να νοιάζεται γι αυτόν (φυσικά και για όλους) και όχι σε μία νύκτα να του επιφέρει αυτές τις αλλαγές . Μην λοιπόν τους δίνετε ακόμη ένα χτύπημα. Αρκετά έδωσαν οι ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ (οι οποίοι το απέσυραν το 2018),κ.Κατρούγκαλος, τα μνημόνια, το PSI. Κ. Υπουργέ, αποσύρετε την παράγραφο 1 αλλιώς μάλλον κακό θα κάνετε στο κόμμα και σε μας παρά καλό με την ψήφιση του. Μία ακόμη μείωση, τη στιγμή που ο κ.Πρωθυπουργός υποσχέθηκε το αντίθετο θα είναι άδικο.Σας έχω εμπιστοσύνη γιατί γνωρίζω πόσο συνετός και σοβαρός είστε. Σας ευχαριστώ για την φιλοξενία.

 • 4 Δεκεμβρίου 2019, 08:04 | ΑΝΔΡΕΑΣ

  Άμεση απόσυρση της παραγράφου 1 του άρθρου 8. Πρόκειται για μεγάλη αδικία σε βάρος ομάδας συνταξιούχων εκ Υπξκων.
  Ήδη έχουμε υποστεί μεγάλες μειώσεις και ακόμη μια θα είναι σημαντική στο εισόδημα. Ο κ. Πρωθυπουργός υποσχέθηκε καμία μείωση και θα το τηρήσει στο έπακρο. Το ταμείο μας αν και υπέστη κούρεμα με το PSI πήρε τα πάνω του. Απορώ γιατί έρχεστε μετα από τόσα χρόνια να ψηφίσετε ένα νόμο που ισχύει από το 1926. Και δεν φταίνε οι δικαιούχοι για αυτό. Ο κάθε μερισματουχος είχε εμπιστοσύνη στην Διοίκηση. Και ξαφνικά το ΥΠΕΘΑ την άρει δημιουργώντας μεγάλο πρόβλημα σε αυτούς τους ανθρώπους με μικρό κέρδος στο ταμείο και χωρίς να λάβει υπόψη το άρθρο 281 του ΑΚ περί κατάχρησης δικαιώματος. Αποσύρετε την παραγραφο 1 κ. Υπουργέ,διότι κακό θα κάνει σε όλους πάρα καλό. Σας ευχαριστώ.

 • 4 Δεκεμβρίου 2019, 00:33 | ΝΙΚΟΣ

  Καταρχάς όλα τα σχόλια είναι σεβαστά, συμφωνούμε ή όχι.Αφού διάβασα όλα τα σχόλια με προσοχή, θα πω τις απόψεις μου.
  1. Αναφορικά με το σχόλιο του Κώστα 3/12/2019, 19:35. ‘Όλοι επιθυμούμε ένα Ταμείο βιώσιμο αλλά δεν φτάνουμε στα ποσά που αναφέρεις εκτός κι αν εννοείς Ανωτάτους Αξκους (κι αυτό με επιφύλαξη), γιατί εμείς (εκ των ΑΣΣΥ ή εκ Υπξκων) δεν»κτυπάμε» με τίποτε αυτό το ποσό, είμαστε πολύ πιο κάτω.Το ταμείο δεν νομίζω ότι δεν είναι βιώσιμο λόγω της μη προσθήκης των βαθμών Αλχία-Ταξχου.Το περίφημο PSI μείωσης πάνω από 70%,έκανε μεγάλη ζημιά (που εμείς την πληρώσαμε και πόσα άραγε ακόμη…) αλλά τώρα έχει περίφημη απόδοση πάνω από 500%!!!!
  2. Ο κ.Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε-υποσχέθηκε καμία μείωση στις συντάξεις-μερίσματα-επικουρικά.Την ώρα που ετοιμάζονται αυξήσεις, πως γίνεται μια ομάδα συνταξιούχων στρατιωτικών (ως συνήθως οι των ΑΣΣΥ) να δέχεται μείωση στα μερίσματα της, σε ένα νόμο που ισχύει από το 1926 και ο βαθμός του Ταξχου θεσπίστηκε το 1945.Και έρχεται σήμερα το ΥΠΕΘΑ (προφανώς από εισήγηση του ΜΤΣ ή από κάποιον που επιμένει σθεναρά) μετά από 74 χρόνια να αλλάξει το νόμο,προκαλώντας σημαντική μείωση, στα ήδη πετσοκομμένα μερίσματα μή λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν πληρωθεί εισφορές, έχουν υποστεί μειώσεις στη σύνταξή τους πάνω από 50%, το νόμο Κατρούγκαλου που τους φέσωσε μια προσωπική διαφορά τουλάχιστον 300 ευρώ και βάλε, με επανυπολογισμό συντάξεων και αναπλήρωση για γέλια αλλά ούτε τηρεί το άρθρο 281 του Α.Κ.που αναγράφει ότι, η άσκηση του δικαιώματος απαγορεύεται αν υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονομικός σκοπός του δικαιώματος. Πρίν 1,5 περίπου χρόνο πήγαν να το ψηφίσουν οι ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αλλά έκαναν πίσω μπρος στην κατάφωρη αδικία και στις μεγάλες μειώσεις.Θα το κάνετε εσείς αυτό? Δεν το πιστεύω! Και γιατί οι περισσότεροι εδώ, αναφέρονται αν υπάρχει κάποιο θέμα στο υπουργείο σχετικά με τους προερχόμενους εξ υπαξιωματικών και ειδικά ΑΣΣΥ, για στοχοποίηση τους? Σίγουρα πάντως δεν είναι αυτοί οι ευνοημένοι!!! Αλήθεια η ΕΑΑΣ που βρίσκεται? Θα πει την άποψή της ή σιγή ιχθύος….. Δεν την αφορά το θέμα? Σε μέλη της έχει αντίκτυπο η παράγραφος 1.
  Κύριε Υπουργέ, προτείνεται η απόσυρση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αφού πέρα από την αδικία σε μερίδα συναδέλφων, το θέμα θα τακτοποιηθεί μετά την ψήφιση της παραγράφου 2 του παρόντος.θα πιστωθεί σε σας και μόνο!
  Όσο για το κέρδος του ταμείου είναι τόσο λίγο αλλά η μείωση για τον καθένα ξεχωριστά μπορεί να είναι σημαντική και δυσβάσταχτη, διότι πλέον κόψε-κόψε συνέχεια χωρίς σοβαρό λόγο, στο τέλος δεν θα μείνει τίποτα. Και μη ξεχνάμε (το ξαναθυμίζω) την πρόσφατη δέσμευση του κυρίου Πρωθυπουργού, τον οποίο εμπιστεύομαι.
  Σας ευχαριστώ για την δυνατότητα που μου δώσατε να πω την άποψή μου.

 • 3 Δεκεμβρίου 2019, 22:22 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΣ

  Οι προ του 2010 συνταξιούχοι του Μ.Τ.Σ έχουν μειώσεις στα μερίσματα τους κατά πολύ μεγαλύτερες του 50% και στα πλαίσια της διαγενεακής αλληλεγγύης το μερτικό τους στο θεσμό το έχουνε πληρώσει με τρόπο που ποτέ μάλλον στο μέλλον κανένας ασφαλισμένος δεν θα κληθεί να πληρώσει
  Απουσία προβλήματος βιωσιμότητας του ταμείου και με την εκπονηθείσα στην περίοδο της κρίσης αναλογιστική μελέτη να έχει ορίσει για τον κάθε βαθμό τις προσήκουσες οικονομικές θυσίες, γιατί κάποιοι σήμερα εγείρουν θέματα μελλοντικής βιωσιμότητας του ταμείου, που υποτίθεται ότι τα δημιουργεί η απουσία των βαθμών του Αρχιλοχία και του Ταξιάρχου. Αυτό που επιτυγχάνουν είναι να προσβάλουν τις προηγούμενες 70 κυβερνήσεις που κυβέρνησαν την Ελλάδα από το 1945 και δεν ασχολήθηκαν με την κατσίκα του γείτονα και το προσδόκιμο της.
  Οι ανησυχούντες για τον βαθμό του Ταξιάρχου ας ασχοληθούν με το ότι παρόλο που το 2012 με το κούρεμα των ομολόγων συνέβη μείωση της αξίας αυτών κατά 77%,μολοταύτα το εναπομείναν 23% έχει εντυπωσιακή ομολογιακή απόδοση έως σήμερα κατά 532%.

 • 3 Δεκεμβρίου 2019, 21:03 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ

  Κυριε Υπουργε θιγει χιλιαδες αποστρατους (μειωση εως και 115 ευρω μηνιαιως για εισφορές που εχουν πληρωθει) των οποιων οι συνταξεις μειωθηκας εως και 55% και τωρα με το νομοσχεδιο μπαινει ταφοπλακα στις συνταξεις μας!!Το ειχανε φερει και οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και το απεσυραν οταν διαπιστωσαν το υψος των μειωσεων!!Ο κ.Πρωθυπουργος εξηγγειλε καμια μειωση συνταξεων και τωρα θα το ψηφισει η κυβερνηση! Αποσυρση της παράγραφου 1 αλλιώς θα πρόκειται για μεγάλη αδικία!!
  Επισης παρακαλω να λαβεται υποψη σας το 281 ΑΚ

 • 3 Δεκεμβρίου 2019, 20:11 | Κωνσταντίνος

  Καλησπέρα
  Κάποια σχόλια με αναγκάζουν να ξαναγράψω, αλλά και πάλι σεβόμενος το βήμα που μου δίνεται, θα αποφύγω τον ενδοοικογενειακό (οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας για μένα ήταν και είναι οικογένειά μου, με σεβασμό στην προσφορά του καθένα από εμάς) κανιβαλισμό και θα θέσω 4 θέματα:
  1. Αξιοποίηση στο μέγιστο βαθμό της περιουσίας του ΜΤΣ συμβάλλοντας ο καθένας όπως μπορεί στο έργο της Διοίκησης.
  2. Κύριε Υπουργέ θα σας πιστωθεί στα θετικά η απόσυρση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου μιας και πέραν της αδικίας σε αριθμό συναδέλφων, το θέμα τελειώνει μετά τη θεσμοθέτηση της παραγράφου 2 του παρόντος.
  Όσο για το κέρδος που θα έχει το ταμείο είναι τόσο λίγο, πιστεύω ότι μπορεί να το βεβαιώσει και το ταμείο, αλλά η μείωση για τον καθένα ξεχωριστά μπορεί να είναι και δυσβάσταχτη. Και μη ξεχνάμε την πρόσφατη δέσμευση του κυρίου Πρωθυπουργού <> και εμείς τον πιστεύουμε.
  3. Υπάρχει μια υπόθεση 450.000.000 €.
  4. Περίμενα να το θέσουν οι υπεύθυνες ενώσεις των ε.ε και της ΣΜΥ, αλλά δεν πειράζει, προτείνω λοιπόν για την Β΄ κατηγορία μισθολογικής κατάταξης την αύξηση κατά 3 μερίδια από το 1 έως το 15 κλιμάκιο και αύξηση κατά 2 μερίδια από 16 έως το 28 κλιμάκιο. Είναι τόσο δίκαιη αυτή η πρόταση που αρκεί να δει κανείς τα μερίδια κατά κατηγορία. Δε χρειάζεται να το αιτιολογήσω, βγάζει μάτια .
  Ευχαριστώ για το βήμα

 • 3 Δεκεμβρίου 2019, 19:27 | Μάρκος

  Να μην εφαρμοστεί ως προς τους παλαιότερους συνταξιούχους οι οποίοι έχουν υποστεί μειώσεις έως 55% στο ΜΤΣ από την αρχή της κρίσης, ενώ έχουν πληρώσει δυσανάλογα ποσά σε σχέση με τα ποσά που εισπράττουν σήμερα. Θέλω να ξέρω εάν υπάρχει κάποιο θέμα στο υπουργείο σχετικά με τους προερχόμενους εξ υπαξιωματικών τους οποίους κυρίως θίγουν τα προτεινόμενα στο νομοσχέδιο.
  Το απέσυρε ο ΣΥΡΙΖΑ θα το ψηφίσετε εσείς!!!!!

 • 3 Δεκεμβρίου 2019, 19:35 | ΚΩΣΤΑΣ

  Ως νεότερο μέτοχο με βρίσκει απολύτως σύμφωνο η νομοθέτηση των μερισματοδοτικών βαθμών Αλχία και Ταξχου. Ας αναλογιστούμε όλοι μας, εάν επιθυμούμε ένα Ταμείο βιώσιμο ή το ενδιαφέρον περιορίζεται αποκλειστικά στο τι θα εισπράξει ο καθένας σήμερα.
  Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα θα παραθέσω για πληρέστερη κατανόηση: Απόστρατος Αξκός με διοικητικό βαθμό έστω Σχη ο οποίος αποστρατεύτηκε το 2010 σε ηλικία 50 ετών θα εισπράξει από εφάπαξ – μέρισμα και οικονομική ενίσχυση ΕΚΟΕΜΣ – βάσει προσδόκιμου ζωής 80 ετών πάνω από 200.000 €.
  Αντίστοιχος ο οποίος θα αποστρατευτεί με τον ίδιο βαθμό σε 15-20 χρόνια από σήμερα με περισσότερα έτη συνεισφοράς υπέρ των Ταμείων και έστω με το ίδιο προσδόκιμο ζωής είναι αμφίβολο αν θα εισπράξει το 1/3 του παραπάνω ποσού.
  Ας δούμε λοιπόν όλοι μας και το αύριο των Ταμείων μας.Ευχαριστώ

 • 3 Δεκεμβρίου 2019, 10:59 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΣ

  Συμφωνώ με τα σχόλια των Κωνσταντίνου,Νικολάου και Αλέκου
  Αν και υπήρχε η δυνατότητα από το 1945, που καθιερώθηκε ο βαθμός του Ταξιάρχου να αποτυπωθεί αυτός με μερίδια στο π.δ. του 1926, εν τούτοις κάτι τέτοιο δεν κρίθηκε αναγκαίο επί 74 χρόνια, άρα δικαιολογημένα δημιουργήθηκε η πεποίθηση στην κρίση και στον σχεδιασμό του μέσου συνετού ασφαλισμένου, όχι περί της ύπαρξης κενού, αλλά περί της ηθελημένης αδράνειας του ΥΠΕΘΑ να νομοθετήσει ώστε το δικαίωμά του να φθαρεί και η απουσία του βαθμού του Ταξιάρχου από την μερισματική πολιτική του Μ.Τ.Σ. να καθιστά δυνατή την απευθείας μετάβαση του Συνταγματάρχη στα μερίδια του Υποστρατήγου και του Ταξιάρχου σε εκείνα του Αντιστρατήγου.

 • 3 Δεκεμβρίου 2019, 10:42 | Περικλης

  Κυριε Υπουργε η παραγραφος 1 του αρθρου 8 θιγει χιλιαδες αποστρατους (μειωση εως και 115 ευρω μηνιαιως) των οποιων οι συνταξεις μειωθηκας εως και 55% και τωρα με το νομοσχεδιο μπαινει ταφοπλακα στις συνταξεις τους!!Το ειχανε φερει και οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και το απεσυραν οταν διαπιστωσαν το υψος των μειωσεων!!Ο κ.Πρωθυπουργος εξηγγειλε καμια μειωση στνταξεων και τωρα θα το ψηφισει η ΝΔ? ΗΜΑΡΤΟΝ!!Προταση αμεση αποσυρση του αρθρου 8 για να μην εχετε το κριμα επανω σας χιλιαδω στρατιωτικων εν ενεργεια και ενα αποστρατεια, η τουλαχιστον δειχνοντας κατανοηση να εξαιρεθουν οι ηδη συνταξιουχοι που εχουν πληρωσει χιλιαδες ευρω για αναγνωριση ετων υπηρεσιας για να παρουν ενα αξιοπρεπες μερισμα που και αυτο εχει πετσοκοφτει κατα 50%!!ΥΓ..Και κατι ακομα μου μυριζει στοχοποιημενο κατα αξκων προερχομενων εξ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ για κοιταξτετο!! Ευχαριστω!!

 • 3 Δεκεμβρίου 2019, 09:59 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  Συμφωνώ με τις παρατηρήσεις του Κωνσταντίνου

 • 3 Δεκεμβρίου 2019, 09:32 | Αλέκος Κ

  Η προσθήκη της παρ. 1, χωρίς να υπάρχει κατεπείγων οικονομικός λόγος και εντελώς αιφνίδια , επιφέρει δυσμενέστερο οικονομικό αποτέλεσμα χωρίς την υπαιτιότητα χιλιάδων συναδέλφων οι οποίοι ξαφνικά θα δουν τα εισοδήματα τους να μειώνονται για ΠΟΛΛΟΣΤΗ φορά.Καταρρίπτεται η Αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του πολίτη προς τη διοίκηση διότι στα καλά καθούμενα παύει να διασφαλίζεται η προστασία του διοικούμενου από επιζήμιο για τα δικαιώματα του αιφνιδιασμού.Η ενέργεια του ΥΠΕΘΑ υπερβαίνει τα όρια που θέτουν τα χρηστά ήθη και η καλή πίστη και προσκρούει στο άρθρο 281 του Α.Κ. που μιλάει για κατάχρηση δικαιώματος.
  Μετά την υποτιθέμενη έξοδο από το μνημόνια κάποιοι ξαφνικά σκέφτηκαν να αποτελειώσουν μια μεγάλη μερίδα συναδέλφων τους, λες και 74 χρόνια αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στο ΜΤΣ.
  Πλέον των παραπάνω πάρα πολλοί από τους απόστρατους που θίγονται από αυτή την παράγραφο έχουν αγοράσει 5 και 10 επιπλέον χρόνια σχέση με το ΜΤΣ μετά την αποστρατεία τους , δίνοντας δεκάδες χιλιάδες ευρώ στο ταμείο με την προϋπόθεση ότι θα παίρνουν ένα αξιοπρεπές μέρισμα, ΑΝ επιμείνει η διοίκηση σε αυτή την ΆΔΙΚΗ ρύθμιση η οποία γίνεται εν κρυπτό από τους θιγόμενους , τουλάχιστον ας εξαιρεθούν αυτοί που έδωσαν τα χρήματα τους.

 • 3 Δεκεμβρίου 2019, 08:58 | Γιώργος Ζάρρας

  Συμφωνώ με τη απόσυρση της παραγράφου 1 σύμφωνα με το σχόλιο του Κωνασταντίνου.

 • 3 Δεκεμβρίου 2019, 06:46 | Θεόδωρος

  Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου «Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΕΣ.» που ανήκει στην Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ προτείνει:

  α) Na καταργηθεί η ΚΟΙΝΗ Υπουργική Απόφαση Φ.951.1/120/875101/Σ.5291/2010 – ΦΕΚ Β-1357/01.09.2010 όπου τροποποιεί το 1 και 2 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ.2412/Φ.951/360/431347/1984 (ΦΕΚ Β΄ 74/15−2−1984) και στο Αρθρο 2 καθορίζει τις προϋποθέσεις καταβολής του ΒΟΕΑ και συγκεκριμένα την παρ. (β)που θέτει ως προϋπόθεση τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας του παιδιού απο 18 που ήταν με την προηγούμενη ΚΥΑ.
  Η Παρούσα τροποποίηση η οποία ήταν προϊών των μνημονίων έφερε σε δεινή οικονομική κατάσταση τους στρατιωτικούς καθώς αρκετοί είναι αυτοί που χρησιμοποιούσαν το ΒΟΕΑ για τις σπουδές των παιδιών τους ή για να αντεπεξέλθουν στα έξοδα της θητείας (για τους άρρενες). Η επαναφορά της καταβολής στα 18 έτη από τα 25 που είναι σήμερα κρίνεται αναγκαία και επιτακτική καθώς το βοήθημα πρέπει να δίδεται όταν υπάρχει πραγματικά η ανάγκη και τα έξοδα για την οικογένεια αυξάνονται λόγω σπουδών των τέκνων σε ΑΕΙ-ΤΕΙ ή θητείας

  β) Επιτέλους να καταργηθεί η άδικη καταβολή ενός βασικού μισθού υπέρ των Μετοχικών Ταμείων για όσους έχουν τελέσει γάμο πριν την 22 Ιουλίου 2002 για την αναγνώριση του.. Δέν συμβαίνει πουθενά στο Δημόσιο να πληρώνει κάποιος ένα Βασικό Μισθό γιατί τέλεσε γάμο.
  Με το ν.3036/2002 (ΦΕΚ 171/Α )καταργήθηκε η καταβολή ενός Βασικού μισθού για στελέχη που έχουν τελέσει γάμο μετά τις 22 Ιουλ 2002 χωρίς όμως αναδρομική ισχύ, με αποτέλεσμα την συνέχιση της υποχρέωσης καταβολής ενός βασικού μισθού από τα στελέχη που τέλεσαν γάμο πριν τις 22 Ιουλ 2002.

  Σας ευχαριστώ που μας δίνεται την ευκαιρία να καταθέσουμε τις απόψεις μας

 • 2 Δεκεμβρίου 2019, 23:56 | ΓΙΑΝΝΗΣ

  Κύριε Υπουργέ,
  Από το κείμενο του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου διαφαίνεται η βούληση της κυβέρνησης να κινηθεί στη σωστή κατεύθυνση.
  Ωστόσο, υπάρχει ένας λόγος που καθιστούν – θεωρώ εύλογα – επιφυλακτικούς τους μετόχους και συγκεκριμένα:
  θεωρώ απολύτως αναγκαίο και προτείνω στο προς συζήτηση σχεδίου νόμου, να υπάρξει μία ιδιαίτερη προσοχή στην τιμή μεριδίου, ώστε να είναι ως κατώτερο όριο στο ποσό εκείνης του έτους 2011, ήτοι 7,6190 €.
  Η παραπάνω θεσμοθέτηση του κατώτατου ορίου μεριδίου θα διορθώσει την έλλειψη σαφήνειας που υπάρχει αναφορικά με το ύψος του μεριδίου και θα αποτελέσει τη βάση υπολογισμού.

 • 2 Δεκεμβρίου 2019, 22:04 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  Παρακαλώ να διορθωθεί η κλίμακα της Γ’ κατηγορίας μισθολογικής κατάταξης (από το 1ο έως το 3ο Κλιμάκιο) και από 24,5 να γίνει 26 μερίδια, όσα δηλαδή της Β και Δ.
  Επίσης να γίνει δεκτή η πρόταση της Π.Σ.Α.Ε.Μ.Θ.

 • 2 Δεκεμβρίου 2019, 22:55 | ΓΙΩΡΓΟΣ Σ.

  Συμφωνώ με το σχόλιο του Κωνσταντίνου που αφορά την απόσυρση της παραγράφου 1.

 • 2 Δεκεμβρίου 2019, 21:05 | ΝΙΚΟΣ

  Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
  Μετά το τέλος της δημόσιας διαβούλευσης, αν στο νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη ΒτΕ επιλέξετε να ικανοποιήσετε οποιαδήποτε κατηγορία στελεχών (ΣΣΕ,ΑΣΣΥ,ΕΜΘ,ΕΠΟΠ κλπ) θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν και κάποιοι παράμετροι που απορρέουν από αυτή τη πρόταση.
  Πιο συγκεκριμένα, οι σχεδιαστές του νομοσχέδιου καλό θα ήταν να προβλέψουν και τυχών αλλαγές που απορρέουν από τα αιτήματα αυτά, όπως αλλαγές οικονομικών κλιμακίων, πρόβλεψη κλιμάκιων στο βαθμό ανθυπολοχαγού, υπολοχαγού των ΕΜΘ, τον αριθμό μεριδίων κλπ.
  Για παράδειγμα, από το 2018 (μετά την έναρξη ισχύος των άρθρων 124 έως 127 του Κεφαλαίου Β΄ του Μέρους ΣΤ΄ του ν. 4472/2017 (Α΄ 74)) φτάσαμε σήμερα για να βγάλουμε ρύθμιση κλιμάκιων στα μετοχικά ταμεία. Επιπλέον, το διάστημα αυτό στα τέκνα μας χορηγούνταν προκαταβολές του ΒΟΕΑ και όχι ολόκληρο το ποσό. Τότε δεν υπήρχαν οι αντίστοιχες ρυθμίσεις στην νομοθεσία και χρειάστηκαν περίπου 2 χρόνια μέχρι να θεσμοθετηθούν και αυτές.
  Για τον λόγο αυτό σας επισημάνω την πρόταση μου να ληφθούν και οι επιπλέον ρυθμίσεις υπόψιν, μαζί με την ψήφιση του νέου νομοσχεδίου,
  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων και είμαι σίγουρος ότι υπουργίας σας θα κάνετε το καλύτερο δυνατό, ώστε το νομοσχέδιο που θα κατατεθεί να είναι ολοκληρωμένο και προβλέψιμο από όλες της πλευρές του για να αποφύγουμε τον κυκεώνα μελλοντικών ρυθμίσεων.

 • 2 Δεκεμβρίου 2019, 19:27 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

  Παρακαλώ να διορθωθεί η κλίμακα Δ η οποία με μικρότερο μισθό προσφέρει περισσότερα μερίδια.Δεν γίνεται κατηγορία Γ 24,5 μερίδια και κατηγορία Δ 26 μερίδια. Επίσης να γίνει δεκτή η πρόταση της Π.Σ.Α.Ε.Μ.Θ.

 • 2 Δεκεμβρίου 2019, 18:09 | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

  Εύγε στη Διοίκηση του ΜΤΣ και στο ΥΠΕΘΑ που παρά τις προσπάθειες πολλών επιμένει στη δίκαιη θεσμοθέτηση των μερισματοδοτικών βαθμών Αλχία και κυρίως του Ταξχου. Είναι ώρα να κοιτάξουμε το μέλλον του Ταμείου το έχουμε υποχρέωση απένταντι στους νεότερους συναδέλφους. Και για να γίνει περισσότερο κατανοητό το δίκαιο της ρυθμίσεως αρκεί να μελετήσουμε, με ουδέτερη κρίση, το ακόλουθο παράδειγμα: με το προ ισχύον συνταξιοδοτικό καθεστώς Αξκός προερχόμενος από ΑΣΕΙ παραιτούμενος στην 25ετία με διοικητικό βαθμό ΑΝΧΗ και μισθολογικό ΣΧΗ+2/3 ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΤΑΞΧΟΥ λάμβανε – εν απουσία του μερισματοδοτικού βαθμού ΤΑΞΧΟΥ – μέρισμα βαθμού ΑΝΤΓΟΥ. Το παραπάνω αποτελεί μόνο ένα παράδειγμα, από τα πολλά που θα μπορούσα να παραθέσω, της επιβάρυνσης του Ταμείου λόγω των αβλεψιών του παρελθόντος. Είναι ώρα το ΜΤΣ να πορευτεί στο μέλλον απαλλαγμένο από τις αβλεψίες οι οποίες ωφέλησαν υπέρμετρα ορισμένους σε βάρος των νεότερων μετόχων οι οποίοι δικαιούνται να προσδοκούν στη λήψη μερίσματος από το ΜΤΣ και οικονομικής ενίσχυσης από τον ΕΚΟΕΜΣ.

 • 2 Δεκεμβρίου 2019, 17:32 | ΓΙΩΡΓΟΣ Ρ.

  Γιατί επαναφέρετε πάλι τα μερίσματα Αλχία-Ταξχου και μάλιστα σε ανθρώπους που έχουν φύγει ως το 2016, έχουν πληρώσει και φυσικά θιγμένοι είναι οι Αξκοί εξ Υπξκών. Το κόστος των μειώσεων (για άλλη μια φορά) δεν είναι καθόλου ασήμαντο.Δεν μπόρεσαν να το κάνουν οι ΣΥΡΙΖΟΑΝΕΛ θα το κάνετε εσείς 74 χρόνια μετά από το 1945 που ψηφίστηκε ο ισχύον νόμος? Αποσύρετε την παράγραφο 1 κ.Υπουργέ αλλιώς θα πρόκειται για μεγάλη αδικία!! Υπάρχει και ένας άλλος νόμος ο 1545/1985 άρθρο 20 παρ. 2 , περί διοικητικών αποκαταστάσεων που έχει άμεση σχέση με τα μερίσματα, παντελώς άδικος, ειδικά την σημερινή μας εποχή που εκατοντάδες στελέχη προάγονται ή όχι χωρίς να ευθύνονται. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να πω την άποψή μου.

 • 2 Δεκεμβρίου 2019, 14:42 | Κωνσταντίνος

  Καλησπέρα
  Δεν μπορώ να καταλάβω ποιος και γιατί επιμένει μετά από 18 μήνες (από το Μάϊο 2018)και επαναφέρει την παράγραφο 1 για τη θεσμοθέτηση μερισμάτων Αλχία και Ταξιάρχου και μάλιστα για όσους έχουν αποστρατευθεί μέχρι 31 Δεκ 2016 και λαμβάνουν σύνταξη του αντίστοιχου βαθμού, την ώρα που από 1 Ιαν 2017 και την εφαρμογή του νέου μισθολογίου με την παράγραφο 2 του παρόντος καθορίζονται τα νέα μερίσματα κατά μισθολογική κατηγορία και κλιμάκιο.Με την εφαρμογή της παραγράφου 1 θίγονται ιδιαίτερα οι Αξκοι εξ υπξκών που έχουν αποστρατευθεί με 27-35 έτη που αναλογικά στην κατηγορία τους έχουν καταβάλει τις μεγαλύτερες εισφορές και θα έχουν ετήσιες απώλειες μέχρι 700 €, χρήματα άδικα θα χαθούν και σε καμία περίπτωση δεν καλύπτονται από την εφαρμογή άλλης οικονομικής κυβερνητικής πολιτικής.Την εν λόγω παράγραφο αν και πολύ θα ήθελε να ψηφίσει και προσπάθησε γι αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ τελικά την απέσυρε. Θα την ψηφίσετε εσείς!!!!!!!!!!!!!! Παρακαλούμε να αποσύρεται την παράγραφο 1 του παρόντος διότι σε διαφορετική περίπτωση θα διαπράξετε πραγματικά μια μεγάλη αδικία. Σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνεται για αυτή την επικοινωνία και την υποβολή της πρότασης

 • 2 Δεκεμβρίου 2019, 10:48 | Γιάννης

  Καλημέρα. Συμφωνώ με την πρόταση του ΠΣΑΕΜΘ. Δεν πρόκειται για συντεχνιακή διεκδικηση αλλά για την ηθική και οικονομική δικαίωση της κατηγορίας των ΕΜΘ. Οι συγκεκριμένοι υπολογίζοντας την επιπλέον εισφορά του 2% και το ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ που δοθηκε στα μετοχικά ταμεία (εν αναμονή ρύθμισης ώστε να επιστραφουν στους δικαιουχους), έχουν συμβάλει στα μετοχικά ταμεία επιπλέον από τα υπόλοιπα στελέχη με ένα καθαρό ποσό που κυμαίνεται μεταξύ 4000-4200 ευρώ!!! Εαν δεν μπορεί να εφαρμοστεί η πρόταση του ΠΣΑΕΜΘ προτείνω να αλλάξουν πρός τα πάνω τα δικαιούμενα μερίδια από τα ταμεία ή να υπολογιστεί το ανωτέρω ποσό στο εφάπαξ ανάλογα με την περίοδο κράτησης των παραπάνω ποσών.
  Ευχαριστώ.

 • 1 Δεκεμβρίου 2019, 12:15 | Π.Σ.Α.Ε.Μ.Θ

  Παρακαλουμε για την προσθήκη των παρακάτω:
  1. « Αντίκαθίσταται η παρ. 2 άρθρου 15 του Ν. 2936/2001, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7παρ 1 του Ν. 3257/2004 απο τότε πού ισχυσε, ως εξής:
  «Ο χρόνος ασφάλισης τους στο Ι.Κ.Α. και στο Ι.Κ.Α. /Τ.Ε.Α.Μ. συνυπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης. Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξη τους μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού αναγνωρίζεται ως χρόνος μετοχικής σχέσης στα Ταμεία Αλληλοβοήθειας χωρίς την καταβολή καμίας πρόσθετης κράτησης, για το χρονικό διάστημα της πενταετίας που υπηρετούσαν ως εθελοντές πενταετούς υπηρεσίας.»
  2.«Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 3865/2010, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:«Αν τα ανωτέρω πρόσωπα κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στις Ένοπλες Δυνάμεις κατά την οποία ήταν ασφαλισμένα στο ΙΚΑ, είχαν καταβάλει τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και στα οικεία Μετοχικά Ταμεία, τα καταβληθέντα ποσά για επικουρική σύνταξη στο ΕΤΑΜ ή στο ΕΤΕΑΜ αποδίδονται στους ίδιους. Εάν τα ανωτέρω ποσά έχουν αποδοθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις που αντικαθίστανται, από το ΕΤΑΜ ή ΕΤΕΑΜ στα οικεία Μετοχικά Ταμεία, αποδίδονται στους ίδιους από τα Ταμεία αυτά.»