Άρθρο 04 Τροποποίηση του άρθρου 25 του ν. 4494/2017 (Α΄ 165)

 

 

Το άρθρο 25 του ν. 4494/2017 (Α΄ 165) αντικαθίσταται, ως εξής:

 

«Άρθρο 25

Εξόφληση δαπανών στρατιωτικών νοσοκομείων και ΝΙΜΤΣ

Οι δαπάνες προμήθειας φαρμάκων, υγειονομικού υλικού, ορθοπεδικού υλικού, χημικών αντιδραστηρίων και παροχής υπηρεσιών των στρατιωτικών νοσοκομείων και του ΝΙΜΤΣ, που πραγματοποιήθηκαν από την 1η Σεπτεμβρίου 2018 έως και τη δημοσίευση του παρόντος, μπορούν να εξοφληθούν κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 66, 68 και 132 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) και του π.δ. 80/2016 (Α΄ 145).».