ΜΕΡΟΣ Γ’ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ (άρθρα 109-120)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 109
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος είναι η σύσταση και λειτουργία Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων, με στόχο την ενίσχυση της χρηματοδότησης από το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα της πραγματικής οικονομίας και τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, μέσω της βελτίωσης της παρεχόμενης πληροφόρησης, της ορθολογικότερης αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των δυνητικών δανειοληπτών και της εν γένει συνδρομής στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων χρηματοδότησης.
Άρθρο 110
Αντικείμενο
1. Συστήνεται Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων (το «Μητρώο»), ως εθνικό σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υπό την έννοια της περ. 6 του άρθρου 4 του Κανονισμoύ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)» (L 119) (εφεξής «Γ.Κ.Π.Δ.»). Το Μητρώο είναι πληροφοριακό σύστημα που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος (η «Τράπεζα») και καταγράφει σε αναλυτική βάση το ιστορικό πληρωμών, τα είδη των παρεχομένων εξασφαλίσεων και κάθε άλλη πληροφορία που σχετίζεται με κάθε μορφής πίστωση προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα από πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα που έχουν την καταστατική τους έδρα στην Ελλάδα, καθώς και από τα υποκαταστήματα αλλοδαπών πιστωτικών ή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα.
2. Βάσει των πληροφοριών της παρ. 1, που τηρούνται στο Μητρώο, καταρτίζεται επίσης πιστωτική έκθεση για όλα τα πιστοδοτούμενα πρόσωπα (η «Πιστωτική Έκθεση»). Το περιεχόμενο της Πιστωτικής Έκθεσης καθορίζεται με την Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος που προβλέπεται στην περ. ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 120 και διαφοροποιείται ανάλογα με τον αποδέκτη της, σε κάθε όμως περίπτωση δεν περιέχει αξιολόγηση και βαθμολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του δανειολήπτη.
3. Το Μητρώο είναι συμπληρωματικό και σε πλήρη εναρμόνιση και σχέση διαλειτουργικότητας με το Παρατηρητήριο Ρευστότητας του άρθρου 78 του ν. 4758/2020 (Α’ 242), την Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης του Β’ Μέρους του παρόντος και το υφιστάμενο σύστημα επεξεργασίας δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.. Για τις ανάγκες διασταύρωσης και επιβεβαίωσης της ακρίβειας των πληροφοριών ταυτοποίησης και των γενικών πληροφοριών, όπως αυτές ορίζονται στις περ. κδ’ και λ’ του άρθρου 111, το Μητρώο μπορεί να προσφεύγει στα πληροφοριακά συστήματα φορέων του δημοσίου τομέα, ιδίως της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕ.ΜΗ.) και στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.
4. Το Μητρώο επίσης ευρίσκεται σε σχέση διαλειτουργικότητας με τη βάση αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων GR-AnaCredit που τηρείται στην Τράπεζα, το πλαίσιο λειτουργίας της οποίας καθορίζεται από τον Κανονισμό 2016/867 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 18ης Μαΐου 2016 σχετικά με τη συλλογή αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων και δεδομένων πιστωτικού κινδύνου (EKT/2016/13) και την Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος 2677/19.5.2017 (Β’ 2124), η οποία συλλέγει πληροφορίες για πιστώσεις που χορηγούν πιστωτικά ιδρύματα προς νομικά πρόσωπα.
5. Προς τον σκοπό επίτευξης των σκοπών του, το Μητρώο μπορεί να αναπτύσσει συνεργασίες με αντίστοιχα Κεντρικά Μητρώα Πιστώσεων της αλλοδαπής.

Άρθρο 111
Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους οι χρησιμοποιούμενοι όροι έχουν την ακόλουθη έννοια:
α) Ως «Τράπεζα» νοείται η Τράπεζα της Ελλάδος.
β) Ως «Αρχή» νοείται η Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης.
γ) Ως «δημόσιος τομέας» νοείται το σύνολο των φορέων της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, καθώς και οι επιχειρήσεις των τελευταίων. Για τους σκοπούς του παρόντος, στον δημόσιο τομέα περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες κοινής ωφέλειας, εφόσον στη μετοχική τους σύνθεση συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, το Ελληνικό Δημόσιο.
δ) Ως «πρόσωπο» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, καθώς και κάθε είδους νομική οντότητα.
ε) Ως «νομικά πρόσωπα» νοούνται τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες ιδιωτικού δικαίου κατά την έννοια των περ. γ΄ και δ΄ του άρθρου 3 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170). Στα νομικά πρόσωπα περιλαμβάνονται και οντότητες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ως τμήματα αλλοδαπού νομικού προσώπου, δηλαδή ως υποκαταστήματα.
στ) Ως «πιστωτές» νοούνται νομικά πρόσωπα που δεν εμπίπτουν στην έννοια του δημόσιου τομέα, προς τους οποίους υφίσταται οφειλή υποκειμένου δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς από οποιαδήποτε αιτία, η οποία οφειλή εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, βάσει των πιστωτικών ορίων που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και εξειδικεύονται στην Πράξη του Διοικητή της παρ. 1 του άρθρου 120.
Ενδεικτικά, στην έννοια του «πιστωτή» εμπίπτουν:
στα) πιστωτικά ιδρύματα, κατά την έννοια της περ. 1 της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 (Α’ 107) και της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 648/2012, με έδρα στην Ελλάδα,
στβ) υποκαταστήματα στην Ελλάδα πιστωτικών ιδρυμάτων με έδρα στην αλλοδαπή,
στγ) πιστωτικά ιδρύματα με έδρα σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου που ασκεί δραστηριότητα στην Ελλάδα δυνάμει του άρθρου 38 του ν. 4261/2014,
στδ) εταιρείες παροχής πιστώσεων, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 153 του ν. 4261/2014,
στε) εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1905/1990 (Α’ 147),
στστ) εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, κατά την έννοια της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 1665/1986 (Α’ 194),
στζ) υποκαταστήματα στην Ελλάδα χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, κατά την έννοια της περ. 22 της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014, με έδρα στην αλλοδαπή,
στη) εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, κατά την έννοια της υποπερ. αα) της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) και υποκαταστήματα της υποπερ. ββ) της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015,
στθ) πιστωτικοί φορείς, κατά την έννοια της περ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4438/2016 (Α’ 220),
στι) ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων, κατά την έννοια της περ. β’ του άρθρου 2 του ν. 4701/2020 (Α’ 128),
στια) ιδρύματα πληρωμών, κατά την έννοια της περ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018 (Α΄ 84), εφόσον παρέχουν πίστη,
στιβ) ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4021/2011 (Α’ 218), εφόσον παρέχουν πίστη,
στιγ) εταιρείες έκδοσης και διαχείρισης καρτών, και
στιδ) λοιπά χρηματοδοτικά ιδρύματα, κατά την έννοια της περ. 26 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013.
ζ) Ως «πίστωση» νοείται το δάνειο και κάθε εν γένει οφειλή που απορρέει από οικονομική διευκόλυνση οποιασδήποτε μορφής από πιστωτή. Για την εφαρμογή του παρόντος, ως πίστωση νοείται αυτή που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του, βάσει των πιστωτικών ορίων που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και εξειδικεύονται στην Πράξη του Διοικητή της παρ. 1 του άρθρου 120.
η) Ως «σύμβαση πίστωσης» νοείται η σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του υποκειμένου των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και του πιστωτή για την παροχή πίστωσης στο πρώτο.
θ) Ως «αίτηση πίστωσης» νοείται η αίτηση για παροχή πίστωσης που υποβάλλεται σε πιστωτή.
ι) Ως «δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς» νοούνται πληροφορίες για τις οφειλές φυσικών και νομικών προσώπων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι μη ληξιπρόθεσμες, καθώς και οι εξοφλημένες οφειλές. Στα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς περιλαμβάνονται ιδίως:
ια) στοιχεία εξατομίκευσης της οφειλής, όπως ο αριθμός της σύμβασης,
ιβ) η φύση της οφειλής,
ιγ) οι βασικοί όροι της οφειλής, όπως το αρχικό και το τρέχον ύψος της, κατά κεφάλαιο, προσαυξήσεις και πρόστιμα, η διάρκεια αποπληρωμής, το επιτόκιο και οι τυχόν μεταβολές τους,
ιδ) οι εμπράγματες και ενοχικές εξασφαλίσεις της οφειλής,
ιε) οι καταβολές που πραγματοποιήθηκαν, ο χρόνος των καταβολών και το τρέχον υπόλοιπο της οφειλής,
ιστ) ρυθμίσεις της οφειλής,
ιζ) μεταβολές των προσώπων της οφειλής λόγω καθολικής ή ειδικής διαδοχής,
ιη) πληροφορίες για την πορεία δικαστικών διενέξεων μεταξύ οφειλέτη και πιστωτών, μέτρα διοικητικής ή αναγκαστικής εκτέλεσης που λήφθηκαν, καθώς και η πορεία της δικαστικής προσβολής τους, η άσκηση ποινικής δίωξης ή η ποινική καταδίκη λόγω μη καταβολής των οφειλών, αν η μη καταβολή τους συνιστά αξιόποινη πράξη.
Στα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς συμπεριλαμβάνονται επίσης η ιδιότητα του υποκειμένου των δεδομένων ως ανέργου, η πτώχευσή του, η κήρυξή του ως συγγνωστού και η απαλλαγή του.
κ) Ως «υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς» νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς που συλλέγει και επεξεργάζεται η Τράπεζα στο Μητρώο και το οποίο κα) έχει υποβάλει αίτηση πίστωσης, κβ) έχει συνάψει σύμβαση πίστωσης για την παροχή πίστωσης στο πρόσωπό του, ή κγ) είναι εγγυητής.
κα) Ως «πιστωτικός κίνδυνος» νοείται ο κίνδυνος μη διενέργειας από τον οφειλέτη πληρωμών για τις οποίες υπέχει συμβατική υποχρέωση.
κβ) Ως «Kεντρικό Μητρώο Πιστώσεων» (Μητρώο) νοείται το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που διαχειρίζεται η Τράπεζα και το οποίο λαμβάνει δεδομένα που προέρχονται από τους πιστωτές, παρέχοντάς τους υποστήριξη, πιστωτικές πληροφορίες και πληροφορίες σχετικές με τον πιστωτικό κίνδυνο.
κγ) Ως «Πιστωτική Έκθεση» νοείται η έκθεση που εκδίδει το Μητρώο βάσει των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται σε αυτό, χωρίς αξιολόγηση και βαθμολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του οφειλέτη, το περιεχόμενο της οποίας καθορίζεται με Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.
κδ) Ως «πληροφορίες ταυτοποίησης» των οφειλετών νοούνται ιδίως:
κδα) για τα φυσικά πρόσωπα: το όνομα, το επώνυμο, το όνομα και το επώνυμο του πατέρα, ο αριθμός Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και ο αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), καθώς και κάθε άλλο προσδιοριστικό της ταυτότητάς τους στοιχείο,
κδβ) για τα νομικά πρόσωπα: η επωνυμία, η νομική τους μορφή, ο αριθμός καταχώρισής τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), καθώς και κάθε άλλο προσδιοριστικό της ταυτότητάς τους στοιχείο.
λ) Ως «γενικές πληροφορίες» για τους οφειλέτες νοούνται ιδίως:
λα) για τα φυσικά πρόσωπα: η ημερομηνία γέννησης, η διεύθυνση της κύριας κατοικίας και του τόπου εργασίας, τηλέφωνα επικοινωνίας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.),
λβ) για τα νομικά πρόσωπα: οι πληροφορίες ταυτοποίησης των εκπροσώπων τους, η διεύθυνση και ο τηλεφωνικός αριθμός της έδρας τους.

Άρθρο 112
Εφαρμογή νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
1. Η νομοθεσία για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ιδίως ο Γ.Κ.Π.Δ. και ο ν. 4624/2019 (Α΄ 137), εφαρμόζονται σε κάθε επεξεργασία δεδομένων φυσικού προσώπου, ιδίως δε δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, είτε η επεξεργασία πραγματοποιείται από την Τράπεζα, είτε από τρίτους, στους οποίους τυχόν διαβιβάζεται η Πιστωτική Έκθεση.
2. Η νομοθεσία για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εφαρμόζεται αναλόγως και για τα δεδομένα νομικών προσώπων που αποτελούν υποκείμενα δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, κατά την έννοια του παρόντος.
3. Η Τράπεζα ορίζεται ως υπεύθυνος επεξεργασίας κατά την έννοια του Γ.Κ.Π.Δ. και του ν. 4624/2019. Η Τράπεζα εγκαθιδρύει, διατηρεί και λειτουργεί το Μητρώο που συστήνεται δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 110 του παρόντος. Η Τράπεζα αναλαμβάνει τον τεχνικό σχεδιασμό, την υλοποίηση του συστήματος αρχειοθέτησης του Μητρώου, τη συλλογή και οργάνωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και λοιπών δεδομένων από κάθε πηγή, την τήρησή τους υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων και κάθε άλλο συναφές θέμα που αφορά στην ομαλή λειτουργία του Μητρώου, τηρώντας τις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και, ιδίως, τις θεμελιώδεις αρχές που θέτει για τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα το άρθρο 5 του Γ.Κ.Π.Δ.
4. Η Τράπεζα δύναται επίσης να διατηρεί στο Μητρώο:
α) προσωπικά στοιχεία σε σχέση με το υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, ήτοι τις πληροφορίες ταυτοποίησης και τις γενικές πληροφορίες,
β) δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς που σχετίζονται με οποιαδήποτε αίτηση πίστωσης ή σύμβαση πίστωσης στην οποία συμβάλλεται το υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς ή οποιαδήποτε σύμβαση πίστωσης σε σχέση με την οποία το υποκείμενο των πιστωτικών πληροφοριών είναι εγγυητής,
γ) στοιχεία που συνδέουν οποιοδήποτε υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που έχει ήδη συνάψει σύμβαση πίστωσης με οποιοδήποτε άλλο υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που έχει παράσχει εγγύηση σε σχέση με την ίδια σύμβαση πίστωσης ή υπέχει επίσης υποχρεώσεις βάσει της ίδιας σύμβασης πίστωσης, και
δ) τυχόν πιστωτικές παρατηρήσεις και άλλες αναλύσεις που παράγονται από την Τράπεζα σε σχέση με ένα υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς.
5. Οι πιστωτικές πληροφορίες που μπορεί η Τράπεζα να διατηρεί στο Μητρώο, περιλαμβάνουν γενικές αναφορές, αναλύσεις και στατιστικά στοιχεία που παράγονται από την Τράπεζα και διατηρούνται σε μορφή που δεν επιτρέπει τον προσδιορισμό της ταυτότητας των υποκειμένων δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς κατά το άρθρο 120.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
Άρθρο 113
Παροχή δεδομένων στο Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων
1. Η παροχή δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς στο Μητρώο πραγματοποιείται από τους πιστωτές, εφόσον η οφειλή εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, βάσει των πιστωτικών ορίων που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και εξειδικεύονται στην Πράξη του Διοικητή της παρ. 1 του άρθρου 120.
2. Οι πιστωτές υποχρεούνται να διασφαλίζουν την πρόσβαση, να διαβιβάζουν προς καταχώριση στο Μητρώο έγκαιρα και με ακρίβεια, σε ηλεκτρονική μορφή, και να επικαιροποιούν ανά μήνα, κατά τα αναφερόμενα στην περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 120, τα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς, περιλαμβανομένων των πληροφοριών ταυτοποίησης και των γενικών πληροφοριών, που τηρούνται στα αρχεία τους για τους οφειλέτες τους για το χρονικό διάστημα των τελευταίων δώδεκα (12) μηνών τουλάχιστον. Η παροχή των δεδομένων, όπως και η επικαιροποίηση των ήδη τηρουμένων δεδομένων λαμβάνουν χώρα σε μηνιαία βάση, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην Πράξη του Διοικητή της παρ. 1 του άρθρου 120.
3. Οι πιστωτές υποχρεούνται, εντός δώδεκα (12) μηνών από την έκδοση της Πράξης του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 120, να συνδεθούν ηλεκτρονικά με το Μητρώο, ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση από την Τράπεζα στα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούν στα αρχεία τους. Μετά από αίτημα της Τράπεζας υποχρεούνται επίσης να παρέχουν πρόσθετα δεδομένα, με σκοπό την επεξεργασία τους για την εκπόνηση οικονομικών αναλύσεων και στατιστικών μελετών.
4. Κατά τον χρόνο υποβολής αίτησης στο Μητρώο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 115 και 116, η Τράπεζα υποχρεούται να ενημερώνει τα υποκείμενα δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς κατά τα προβλεπόμενα στις παρ. 1 έως 3 του άρθρου 14 του Γ.Κ.Π.Δ..

Άρθρο 114
Διάρκεια τήρησης των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς
1. Η Τράπεζα διατηρεί τα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος της περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 120, με έναρξη τον χρόνο άντλησης κάθε δεδομένου από τα συστήματα του αντίστοιχου πιστωτή για τις ανάγκες καταχώρισής του στο Μητρώο.
2. Μετά την πάροδο της προθεσμίας της παρ. 1, τα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς διατηρούνται σε μορφή που δεν επιτρέπει τον προσδιορισμό της ταυτότητας των υποκειμένων και μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για την εκπόνηση οικονομικών αναλύσεων και στατιστικών μελετών σύμφωνα με το άρθρο 119.
Άρθρο 115
Πρόσβαση στα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς
1. Πρόσβαση στα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς έχουν μόνο:
α) το υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, αποκλειστικά και μόνο για τα δεδομένα που αφορούν στο ίδιο,
β) οποιοσδήποτε πιστωτής έναντι του οποίου το υποκείμενο των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς έχει οφειλή, ενήμερη ή σε καθυστέρηση, και ο οποίος έχει συνδεθεί με το Μητρώο κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 113, προκειμένου να παρέχει, καθώς και να αντλεί, δεδομένα για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με τα οποία συναλλάσσεται με πίστωση και αναλαμβάνει συνακόλουθα πιστωτικό κίνδυνο,
γ) οποιοσδήποτε πιστωτής έχει συνδεθεί με το Μητρώο κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 113, στον οποίο το υποκείμενο των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς έχει υποβάλει αίτηση για πίστωση,
δ) η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) στο πλαίσιο άσκησης ελέγχου για την τήρηση της νομοθεσίας για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κατά τον Γ.Κ.Π.Δ.,
ε) οι δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, καθώς και οι υπηρεσίες που ενεργούν υπό την άμεση εποπτεία τους, στο πλαίσιο απονομής της δικαιοσύνης και ιδίως της πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
2. Η πρόσβαση στα δεδομένα σύμφωνα με την παρ. 1, καθώς και με το άρθρο 116, γίνεται μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Μητρώο, χωρίς άλλες προϋποθέσεις, κατ΄ εφαρμογή της περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Γ.Κ.Π.Δ, και στην οποία προσδιορίζεται ο σκοπός επεξεργασίας σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 116 του παρόντος. Ειδικώς στις περιπτώσεις των περ. β’ και γ’ της παρ. 1, η αίτηση υποβάλλεται από πιστωτή που έχει συνδεθεί με το Μητρώο κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 113.
3. Η κατά το παρόν άρθρο πρόσβαση στα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς παρέχεται ατελώς.

Άρθρο 116
Χορήγηση της Πιστωτικής Έκθεσης
1. Η Τράπεζα χορηγεί στον αιτούντα την Πιστωτική Έκθεση του υποκειμένου δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, βάσει των δεδομένων που διαθέτει, ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στο Μητρώο από τα πρόσωπα που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 115. Σε κάθε περίπτωση, η Πιστωτική Έκθεση χορηγείται υπό τις ειδικότερες διακρίσεις της Πράξης του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος που εκδίδεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 120. Η αίτηση στο Μητρώο υποβάλλεται ηλεκτρονικά και το υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς απολαμβάνει όλων των δικαιωμάτων του κατά τον Γ.Κ.Π.Δ..
2. Στην αίτηση αναφέρεται και ο σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, καθώς και της χορήγησης και διαβίβασης της Πιστωτικής Έκθεσης, κατά τις ακόλουθες διακρίσεις:
α) για την επαλήθευση πληροφοριών που παρασχέθηκαν από το υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς σχετικά με αίτησή του προς πιστωτή για χορήγηση πίστωσης,
β) για την αξιολόγηση των κινδύνων που πηγάζουν από τη χορήγηση πίστωσης από τον πιστωτή προς το υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς ή από την αποδοχή από τον πιστωτή της παροχής εγγύησης για πιστωτική σύμβαση από το υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς,
γ) για την αξιολόγηση των κινδύνων που πηγάζουν από χορηγηθείσα πίστωση σε υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς ή τη μετατροπή της φύσης ή της διάρκειας της οικείας πιστωτικής σύμβασης ή εγγύησης,
δ) για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της μη τήρησης οποιουδήποτε όρου πιστωτικής σύμβασης σε σχέση με πίστωση που χορηγήθηκε από τον πιστωτή σε υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς ή εγγύησης που παρασχέθηκε από αυτό,
ε) για την αξιολόγηση αίτησης υποκειμένου δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς προς πιστωτή για υπαγωγή του σε διακανονισμό οφειλών,
στ) για την ανάλυση των χαρτοφυλακίων πιστωτικών συμβάσεων που τηρούν τα χρηματοδοτικά ιδρύματα.

Άρθρο 117
Λειτουργία του Μητρώου
1. Το Μητρώο επιτρέπει την αυτοματοποιημένη συλλογή και περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς από τους επιμέρους πιστωτές και την εξαγωγή της Πιστωτικής Έκθεσης για φυσικά και νομικά πρόσωπα. Λειτουργεί ως βάση δεδομένων των πιστωτικών και εν γένει χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και ως κόμβος για τη διόδευση των δεδομένων αυτών.
2. Το Μητρώο υποστηρίζει ενδεικτικώς:
α. Τη συλλογή και άντληση θετικών ή αρνητικών δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς φυσικών και νομικών προσώπων από τους πιστωτές που τηρούν και διαχειρίζονται αντίστοιχα δεδομένα,
β. την παραγωγή και χορήγηση της Πιστωτικής Έκθεσης για τα υποκείμενα δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς,
γ. την αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, λαμβάνοντας υπόψη το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων και ασφάλειας πληροφοριών,
δ. την παροχή ενιαίου σημείου επαφής, προκειμένου υποκείμενα δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς να λαμβάνουν την Πιστωτική Έκθεση,
ε. την παροχή ενιαίου σημείου επαφής, προκειμένου υποκείμενα δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς να μπορούν να υποβάλουν αίτηση επικαιροποίησης ή διόρθωσης των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που έχουν συλλεγεί από τρίτους φορείς ή για την άσκηση των δικαιωμάτων τους κατά τον Γ.Κ.Π.Δ..
3. Η επικοινωνία του Μητρώου με τους πιστωτές που παρέχουν τα δεδομένα διασφαλίζει τόσο την παροχή των αναλυτικών δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς εκ μέρους των πιστωτών σύμφωνα με το άρθρο 109, όσο και τη δική τους πρόσβαση στα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται στο Μητρώο. Τα δεδομένα που παρέχονται στην Τράπεζα από τους πιστωτές τεκμαίρονται ακριβή και ελέγχονται μόνο εφόσον προκύψει εύλογη αμφιβολία ή αμφισβήτηση της ακρίβειάς τους. Τα δεδομένα τροποποιούνται αποκλειστικά στην πηγή από τους πιστωτές και παρόχους των δεδομένων και στη συνέχεια επικαιροποιούνται από τους τελευταίους στη βάση δεδομένων του Μητρώου, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 113.
4. Με τις προϋποθέσεις των παρ. 1 έως 3, το Μητρώο συνδυάζει τις πληροφορίες ταυτοποίησης, τις γενικές πληροφορίες και τα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς και παράγει με αυτοματοποιημένο τρόπο την Πιστωτική Έκθεση για κάθε πιστοδοτούμενο κατά την ημερομηνία που αναγράφεται στη σχετική ενημέρωση. Το ειδικότερο περιεχόμενο της πιστωτικής έκθεσης καθορίζεται με την Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος που εκδίδεται σύμφωνα με την περ. ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 120 και διαφοροποιείται ανάλογα με τον αποδέκτη της.
5. Οι πιστωτές επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τα δεδομένα, στα οποία παρέχεται πρόσβαση από το Μητρώο, αποκλειστικά για τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου και τη βελτίωση της ποιότητας των πιστωτικών πληροφοριών που έχουν στη διάθεσή τους για τα υποκείμενα των δεδομένων. Εφόσον οι πιστωτές προβαίνουν σε περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων που λαμβάνονται από το Μητρώο, λειτουργούν ως υπεύθυνοι επεξεργασίας κατά την έννοια του Γ.Κ.Π.Δ., σε σχέση δε με τη διαβίβαση στο Μητρώο των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 113 θεωρούνται εκτελούντες την επεξεργασία. Προς τούτο, συνάπτεται σχετική σύμβαση με την Τράπεζα σύμφωνα με το άρθρο 28 του Γ.Κ.Π.Δ. Αντίστοιχη σύμβαση συνάπτεται και μεταξύ της Τράπεζας και της Τειρεσίας Α.Ε.

Άρθρο 118
Δικαιώματα του υποκειμένου
1. Το υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς διατηρεί όλα τα δικαιώματα που προβλέπει ο Γ.Κ.Π.Δ., εφόσον έχει την ιδιότητα του φυσικού προσώπου, ο δε τρόπος άσκησής τους προσδιορίζεται στη σχετική ενημέρωση του υποκειμένου. Ανάλογα δικαιώματα αναγνωρίζονται και στα νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 112.
2. Το υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς δύναται να αμφισβητήσει τα δεδομένα που υποβάλλονται από τους πιστωτές στο Μητρώο, καθώς και την Πιστωτική Έκθεση που εκδίδεται βάσει αυτών. Δύναται επίσης να απαιτήσει από την Τράπεζα την άμεση διόρθωση ανακριβών δεδομένων που το αφορούν, προσάγοντας τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν το αίτημά του αυτό. Η αίτηση εκ μέρους του υποκειμένου για διόρθωση των δεδομένων του που τηρούνται στο Μητρώο μπορεί να υποβληθεί και ηλεκτρονικά. Η Τράπεζα οφείλει να απαντά εγγράφως στο αίτημα του υποκειμένου των δεδομένων το αργότερο εντός μηνός από τη λήψη του και, εφόσον δεν προτίθεται να συμμορφωθεί, οφείλει να αιτιολογεί στην απάντηση την απόφασή της αυτή. Το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται περαιτέρω να αξιώσει τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και μέσω συμπληρωματικής δήλωσης.

Άρθρο 119
Ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο εκπόνησης οικονομικών αναλύσεων και στατιστικών μελετών
Το Μητρώο διαλειτουργεί και ανταλλάσσει πληροφορίες, που δεν επιτρέπουν τον προσδιορισμό της ταυτότητας των υποκειμένων δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, με βάσεις δεδομένων του δημόσιου τομέα ή φορέων του ιδιωτικού τομέα ή φορέων πιστοληπτικής αξιολόγησης, καθώς και με κάθε άλλο ηλεκτρονικό σύστημα δημόσιου ή άλλου φορέα ή με αρμόδιες υπηρεσίες για την παροχή πληροφοριών στο πλαίσιο εκπόνησης οικονομικών αναλύσεων ή στατιστικών μελετών με βάση τα δεδομένα που τηρεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 120
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος καθορίζονται:
α. Οι πιστωτές που εκάστοτε συνδέονται με το Μητρώο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 113.
β. Ο χρόνος και η συχνότητα της περιοδικής πρόσβασης του Μητρώου στα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται από τους πιστωτές και της άντλησης των δεδομένων τους.
γ. Οι τεχνικές λεπτομέρειες και οι λειτουργικές προδιαγραφές του Μητρώου, καθώς και ο τρόπος διασύνδεσής του με τους φορείς της παρ. 4 του άρθρου 110.
δ. Το περιεχόμενο των αιτήσεων χορήγησης πιστωτικών εκθέσεων, οι όροι και οι προϋποθέσεις υποβολής τους στο Μητρώο και η άσκηση από τα υποκείμενα των δεδομένων των δικαιωμάτων τους.
ε. Η μέθοδος επεξεργασίας των δεδομένων από το Μητρώο.
στ. Ο χρόνος τήρησης στο Μητρώο των δεδομένων, ήτοι των προσωπικών πληροφοριών και των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, ανάλογα με την κατηγορία αυτών και την εξόφληση ή μη της οφειλής, τηρουμένης της κείμενης νομοθεσίας.
ζ. Το περιεχόμενο της Πιστωτικής Έκθεσης ανάλογα με τον αποδέκτη της.
η. Κάθε άλλη πρόσφορη και αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία του Μητρώου.
2. Με πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος μπορεί να εκδίδεται Κανονισμός Λειτουργίας του Μητρώου, στον οποίο εξειδικεύονται η διαδικασία διασύνδεσης και επικοινωνίας των πιστωτών και του υποκειμένου των δεδομένων με το Μητρώο, ο τρόπος καταγραφής των πληροφοριών και στοιχείων που επιτρέπει την προσήκουσα αποτύπωση και διαβίβασή τους, οι μορφότυποι παροχής των πληροφοριών και στοιχείων και κάθε άλλο θέμα που σχετίζεται με τη διαχείριση της λειτουργίας του Μητρώου.

 • ΜΕΡΟΣ Γ’ Ίδρυση και Λειτουργία Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων (Άρθρα 109-120)
  http://www.opengov.gr/minfin/?p=11443
  – Στο Άρθρο 111-Ορισμοί, να προστεθεί ο ορισμός του Φορέα Πιστοληπτικής Αξιολό-γησης στον οποίο θα πρέπει να αναφέρεται ρητά πως συμπεριλαμβάνονται οι ανα-γνωρισμένοι Οργανισμοί Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας (Credit Rating Agen-cies) οι οποίοι λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 (όπως τροποποιηθείς ισχύει).

  Με την αποδοχή της προαναφερόμενης προσθήκης στο Άρθρο 111, θα πρέπει:
  – στο Άρθρο 115 να προστεθούν οι Φορείς Πιστοληπτικής Αξιολόγησης στη λίστα αυτών των οντοτήτων που θα έχουν πρόσβαση στα δεδομένα οικονομικής συμπερι-φοράς του Κεντρικού Μητρώου.

  Το σκεπτικό για τις προτεινόμενες αυτές τροποποιήσεις είναι πως οι Οργανισμοί Α-ξιο-λόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας (Credit Rating Agencies) εποπτεύονται από την Ευ-ρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (European Securities and Markets Authority-ESMA) και υπόκεινται σε αυστηρές απαιτήσεις και κανόνες ώστε οι δρα-στηριότητές α-ξιολόγησης που διεξάγουν είναι σύμφωνες με τις αρχές της ακεραιό-τητας, της διαφά-νειας, της υπευθυνότητας, της λογοδοσίας και της χρηστής διακυ-βέρνησης.

  Η πρόσβασή τους στα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς που θα είναι καταχωρι-σμένα στο Κεντρικό Μητρώο, με τηv τήρηση ασφαλώς αυστηρών συμβατικών υπο-χρεώσεων, κανόνων εμπιστευτικότητας και συμμόρφωσης με τον Γ.Κ.Π.Δ. και το Ν. 4624/2019, θα ενισχύσει την ακρίβεια και αξιοπιστία των αξιολογήσεων πιστοληπτι-κής ικανότητας (credit ratings) αυτών των Οργανισμών καθώς θα ενσωματώνουν πε-ρισσότερο ακριβή εικόνα στις αξιολογήσεις τους, των δυνατοτήτων που έχει η αξιο-λογούμενη οντότητα να εξυπηρετεί τις υποχρεώσεις της.

 • 20 Αυγούστου 2022, 00:41 | ICAP CRIF

  – Στο Άρθρο 111-Ορισμοί, να προστεθεί ο ορισμός του Φορέα Πιστοληπτικής Αξιολόγη-σης στον οποίο θα πρέπει να αναφέρεται ρητά πως συμπεριλαμβάνονται οι αναγνωρι-σμένοι Οργανισμοί Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας (Credit Rating Agencies) οι οποίοι λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 (όπως τρο-ποποιηθείς ισχύει).

  Με την αποδοχή της προαναφερόμενης προσθήκης στο Άρθρο 111, θα πρέπει:
  – στο Άρθρο 115 να προστεθούν οι Φορείς Πιστοληπτικής Αξιολόγησης στη λίστα αυτών των οντοτήτων που θα έχουν πρόσβαση στα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς του Κεντρικού Μητρώου.

  Το σκεπτικό για τις προτεινόμενες αυτές τροποποιήσεις είναι πως οι Οργανισμοί Αξιο-λόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας (Credit Rating Agencies) εποπτεύονται από την Ευ-ρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (European Securities and Markets Authority-ESMA) και υπόκεινται σε αυστηρές απαιτήσεις και κανόνες ώστε οι δραστηριότητές α-ξιολόγησης που διεξάγουν είναι σύμφωνες με τις αρχές της ακεραιότητας, της διαφά-νειας, της υπευθυνότητας, της λογοδοσίας και της χρηστής διακυβέρνησης.

  Η πρόσβασή τους στα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς που θα είναι καταχωρισμένα στο Κεντρικό Μητρώο, με τηv τήρηση ασφαλώς αυστηρών συμβατικών υποχρεώσεων, κανόνων εμπιστευτικότητας και συμμόρφωσης με τον Γ.Κ.Π.Δ. και το Ν. 4624/2019, θα ενισχύσει την ακρίβεια και αξιοπιστία των αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας (credit ratings) αυτών των Οργανισμών καθώς θα ενσωματώνουν περισσότερο ακριβή εικόνα στις αξιολογήσεις τους, των δυνατοτήτων που έχει η αξιολογούμενη οντότητα να εξυπηρετεί τις υποχρεώσεις της.

 • 19 Αυγούστου 2022, 17:59 | Ελληνική Ένωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Ιδιωτικότητας (HADPP)

  Προτείνονται οι εξής τροποποιήσεις:

  Άρθρο 111

  στ) Ως «πιστωτές» νοούνται νομικά πρόσωπα που δεν εμπίπτουν στην έννοια του δημόσιου τομέα, προς τους οποίους υφίσταται οφειλή

  στ) Ως «πιστωτές» νοούνται νομικά πρόσωπα που δεν εμπίπτουν στην έννοια του δημόσιου τομέα, προς τα οποία υφίσταται οφειλή
  -[Αιτιολογία: Διόρθωση από το εσφαλμένο «νομικά πρόσωπα …, προς τους οποίους» στο ορθό «νομικά πρόσωπα …, προς τα οποία».]

  Άρθρο 111

  ι) Ως «δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς» νοούνται πληροφορίες για τις οφειλές φυσικών και νομικών προσώπων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι μη ληξιπρόθεσμες, καθώς και οι εξοφλημένες οφειλές. Στα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς περιλαμβάνονται ιδίως:

  ι) … Στα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς περιλαμβάνονται:
  -[Αιτιολογία: Απαλοιφή της λέξης «ιδίως», ώστε να είναι συγκεκριμένη η έννοια «δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς», όπως απαιτεί η αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων (άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο γ του Γ.Κ.Π.Δ.) και η αρχή της προστασίας των δεδομένων εξ ορισμού (privacy by default – άρθρο 25 παρ. 2 του ΓΚΠΔ).]

  Άρθρο 111

  κ) Ως «υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς» νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς που συλλέγει και επεξεργάζεται η Τράπεζα στο Μητρώο και το οποίο κα) έχει υποβάλει αίτηση πίστωσης, κβ) έχει συνάψει σύμβαση πίστωσης για την παροχή πίστωσης στο πρόσωπό του, ή κγ) είναι εγγυητής.

  κ) Ως «υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς» νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς που συλλέγει και επεξεργάζεται η Τράπεζα στο Μητρώο και το οποίο 1) έχει υποβάλει αίτηση πίστωσης, 2) έχει συνάψει σύμβαση πίστωσης για την παροχή πίστωσης στο πρόσωπό του, ή 3) είναι εγγυητής σε σύμβαση πίστωσης.
  -[Αιτιολογία: Χρήση αριθμών για τις περιπτώσεις εντός του στοιχείου κ του άρθρου 111, ώστε να μην συγκρούονται με τα στοιχεία κα, κβ και κγ.
  Όπως έχει η διάταξη, κάθε ένα από τα στοιχεία κα, κβ και κγ παραπέμπει σε πολλαπλές έννοιες.
  Συγκεκριμένα, με το «κα» αριθμείται τόσο το «υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που έχει υποβάλει αίτηση πίστωσης», όσο και ο «πιστωτικός κίνδυνος».
  Με το «κβ» αριθμείται τόσο το «υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που έχει συνάψει σύμβαση πίστωσης για την παροχή πίστωσης στο πρόσωπό του», όσο και το «Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων».
  Με το «κγ» αριθμείται τόσο το «υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που είναι εγγυητής», όσο και η «Πιστωτική Έκθεση».
  Προσθήκη διευκρίνησης ότι ο εγγυητής πρέπει να έχει συμβληθεί σε σύμβαση πίστωσης.]

  Άρθρο 111

  κβ) Ως «Kεντρικό Μητρώο Πιστώσεων» (Μητρώο) νοείται το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που διαχειρίζεται η Τράπεζα και το οποίο λαμβάνει δεδομένα που προέρχονται από τους πιστωτές, παρέχοντάς τους υποστήριξη, πιστωτικές πληροφορίες και πληροφορίες σχετικές με τον πιστωτικό κίνδυνο.

  κβ) … παρέχοντάς τους υποστήριξη, δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς και πληροφορίες σχετικές με τον πιστωτικό κίνδυνο.
  -[Αιτιολογία: Απαλοιφή του όρου «πιστωτικές πληροφορίες», ο οποίος δεν έχει οριστεί, και αντικατάστασή του με τον όρο «δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς».]

  Άρθρο 112

  3. Η Τράπεζα ορίζεται ως υπεύθυνος επεξεργασίας κατά την έννοια του Γ.Κ.Π.Δ. και του ν. 4624/2019.

  3. Η Τράπεζα ορίζεται ως υπεύθυνος επεξεργασίας κατά την έννοια του Γ.Κ.Π.Δ. και του ν. 4624/2019 και δεν αποτελεί, για τους σκοπούς του παρόντος, δημόσιο φορέα.
  -[Αιτιολογία: Ενόψει της νομολογίας του Αρείου Πάγου για το αν η Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. περιλαμβάνεται στον δημόσιο τομέα (Ολ. ΑΠ 1/2006: δεν είναι αυτή ούτε νομικό πρόσωπο καθαρά ιδιωτικού δικαίου, αλλά έχει ιδιότυπο διφυή χαρακτήρα, νομικού μεν προσώπου ιδιωτικού δικαίου, ως προς την άσκηση εκ μέρους της των Τραπεζικών εργασιών και τις σχέσεις της με το προσωπικό της και τους πελάτες της, δημοσίου δε δικαίου, ως προς την διαχείριση του εξωτερικού συναλλάγματος ή την άσκηση του εκδοτικού προνομίου της, ως προς τις οποίες ασκεί δημόσια εξουσία), θα πρέπει να προσδιοριστεί ρητά αν η Τράπεζα προβαίνει στις σχετικές πράξεις επεξεργασίας ως δημόσιος φορέας ή όχι, σύμφωνα με τους ορισμούς του ΓΚΠΔ. Από το καίριο αυτό σημείο εξαρτάται η δυνατότητα ή όχι χρήσης της συγκατάθεσης ως νομικής βάσης επεξεργασίας και η αντίστοιχη άσκηση δικαιωμάτων από τα υποκείμενα των δεδομένων.]

  Άρθρο 112

  4. Η Τράπεζα δύναται επίσης να διατηρεί στο Μητρώο:
  α) προσωπικά στοιχεία σε σχέση με το υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, ήτοι τις πληροφορίες ταυτοποίησης και τις γενικές πληροφορίες,

  4. Η Τράπεζα δύναται επίσης να διατηρεί στο Μητρώο:
  α) τις πληροφορίες ταυτοποίησης οφειλέτη και τις γενικές πληροφορίες οφειλέτη για το υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς,
  -[Αιτιολογία: Απαλοιφή του όρου «προσωπικά στοιχεία», ο οποίος συναντάται μόνο στη συγκεκριμένη φράση, και αντικατάστασή του με τα συστατικά του μέρη (πληροφορίες ταυτοποίησης οφειλέτη και γενικές πληροφορίες οφειλέτη).]

  Άρθρο 112

  4. Η Τράπεζα δύναται επίσης να διατηρεί στο Μητρώο:
  β) δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς που σχετίζονται με οποιαδήποτε αίτηση πίστωσης ή σύμβαση πίστωσης στην οποία συμβάλλεται το υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς ή οποιαδήποτε σύμβαση πίστωσης σε σχέση με την οποία το υποκείμενο των πιστωτικών πληροφοριών είναι εγγυητής,

  4. Η Τράπεζα δύναται επίσης να διατηρεί στο Μητρώο:
  β) … σε σχέση με την οποία το υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς είναι εγγυητής,
  -[Αιτιολογία: Απαλοιφή του όρου «υποκείμενο των πιστωτικών πληροφοριών», ο οποίος δεν έχει οριστεί, και αντικατάστασή του με τον όρο «υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς».]

  Άρθρο 112

  5. Οι πιστωτικές πληροφορίες που μπορεί η Τράπεζα να διατηρεί στο Μητρώο, περιλαμβάνουν γενικές αναφορές, αναλύσεις και στατιστικά στοιχεία που παράγονται από την Τράπεζα και διατηρούνται σε μορφή που δεν επιτρέπει τον προσδιορισμό της ταυτότητας των υποκειμένων δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς κατά το άρθρο 120.

  5. Η Τράπεζα δύναται να διατηρεί στο Μητρώο γενικές αναφορές, αναλύσεις και στατιστικά στοιχεία που παράγονται από την Τράπεζα και διατηρούνται σε μορφή που δεν επιτρέπει τον προσδιορισμό της ταυτότητας των υποκειμένων δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς κατά το άρθρο 120.
  -[Αιτιολογία: Απαλοιφή του όρου «πιστωτικές πληροφορίες», ο οποίος δεν έχει οριστεί.]

  Άρθρο 113

  4. Κατά τον χρόνο υποβολής αίτησης στο Μητρώο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 115 και 116, η Τράπεζα υποχρεούται να ενημερώνει τα υποκείμενα δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς κατά τα προβλεπόμενα στις παρ. 1 έως 3 του άρθρου 14 του Γ.Κ.Π.Δ..

  4. … στις παρ. 1 έως 3 του άρθρου 14 του Γ.Κ.Π.Δ. και στο άρθρο 32 τον ν. 4624/2019.
  -[Αιτιολογία: Προσθήκη του ελληνικού νόμου, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4624/2019 προβλέπονται περιορισμοί του δικαιώματος ενημέρωσης, το οποίο ρυθμίζεται από το άρθρο 14 του ΓΚΠΔ. Εξαιρετικά σημαντικό για το ενδεχόμενο μη ενημέρωσης του υποκειμένου των δεδομένων όταν η πρόσβαση γίνεται από αρχές επιβολής του νόμου (άρθρο 32 παρ. 1 περ. β υποπερ. ββ του ν. 4624/2019).]

  Άρθρο 115

  1. Πρόσβαση στα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς έχουν μόνο: …
  β) οι δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, καθώς και οι υπηρεσίες που ενεργούν υπό την άμεση εποπτεία τους, στο πλαίσιο απονομής της δικαιοσύνης και ιδίως της πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας,

  ε) οι δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, καθώς και οι υπηρεσίες που ενεργούν υπό την άμεση εποπτεία τους, όταν λειτουργούν ως αρχές επιβολής του νόμου και για σκοπούς επιβολής του νόμου, σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 4624/2019, ιδίως της πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας,
  στ) η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της κατά τον ν. 4577/2018 (Α’ 139).
  -[Αιτιολογία: Αν παραμείνει η διατύπωση ως έχει, ο Ειρηνοδίκης που δικάζει υπόθεση υπερχρεωμένων νοικοκυριών θα έχει πρόσβαση στα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς. Τέτοια πρόσβαση δεν κρίνεται αναλογική για όλες τις δικαστικές αρχές, αλλά μόνο για τις αρχές επιβολής του νόμου (ποινικά δικαστήρια και εισαγγελίες, κλπ.).
  Προστίθεται περίπτωση στ, καθώς η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (άρ. 47 παρ. 1 στοιχ. α και β του ν. 4577/2018, βλ. http://www.hellenic-fiu.gr) αποτελεί διοικητικά και λειτουργικά ανεξάρτητη αρχή και κρίνεται σκόπιμο να περιληφθεί σε αυτούς που έχουν πρόσβαση.]

  Άρθρο 115

  2. Η πρόσβαση στα δεδομένα σύμφωνα με την παρ. 1, καθώς και με το άρθρο 116, γίνεται μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Μητρώο, χωρίς άλλες προϋποθέσεις, κατ ́ εφαρμογή της περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Γ.Κ.Π.Δ, και στην οποία προσδιορίζεται ο σκοπός επεξεργασίας σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 116 του παρόντος. Ειδικώς στις περιπτώσεις των περ. β’ και γ’ της παρ. 1, η αίτηση υποβάλλεται από πιστωτή που έχει συνδεθεί με το Μητρώο κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 113.

  2. Η πρόσβαση στα δεδομένα σύμφωνα με τις περιπτώσεις β’ και γ’ της παρ. 1, καθώς και με το άρθρο 116, γίνεται μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Μητρώο, χωρίς άλλες προϋποθέσεις, κατ ́ εφαρμογή της περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Γ.Κ.Π.Δ, και στην οποία προσδιορίζεται ο σκοπός επεξεργασίας σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 116 του παρόντος. Ειδικώς στις περιπτώσεις β’ και γ’ της παρ. 1, η αίτηση υποβάλλεται από πιστωτή που έχει συνδεθεί με το Μητρώο κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 113.
  -[Αιτιολογία: Το υποκείμενο των δεδομένων, η ΑΠΔΠΧ και οι εισαγγελικές αρχές δεν στηρίζονται στο έννομο συμφέρον (περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ΓΚΠΔ) για να αποκτήσουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα και, κατά συνέπεια, πρέπει να εξαιρεθούν από την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου.
  Συγκεκριμένα, το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΓΚΠΔ.
  Η ΑΠΔΠΧ αποκτά πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα προς εκπλήρωση καθήκοντός της σύμφωνα με το άρθρο 57 παρ. 1 στοιχείο α, δ, στ, η, ιβ και κβ του ΓΚΠΔ και το άρθρο 13 παρ. 1 στοιχείο α, ζ και η του ν. 4624/2019, αλλά και προς άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί σε αυτήν σύμφωνα με το άρθρο 58 παρ. 1 στοιχείο α, β, δ, ε και στ του ΓΚΠΔ και το άρθρο 15 του ν. 4624/2019.
  Οι αρχές επιβολής του νόμου αποκτούν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα προς εκπλήρωση καθήκοντός τους σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 4624/2019.
  Επιπλέον, όταν το υποκείμενο των δεδομένων υποβάλλει αίτημα πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα κατά άρθρο 15 του ΓΚΠΔ, δεν είναι συμβατό με τον ΓΚΠΔ και τον ν. 4624/2019 να απαιτείται να «προσδιορίζεται ο σκοπός επεξεργασίας σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 116 του παρόντος».
  Επίσης, η ΑΠΔΠΧ και οι εισαγγελικές αρχές δεν υποχρεούνται να προσδιορίζουν τον σκοπό επεξεργασίας σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 116, σε αντίθεση με τα όσα προβλέπει η παρ. 2 του άρθρου 115, καθώς λειτουργούν στην περίπτωση αυτή προς εκπλήρωση καθήκοντός τους ή προς άσκηση δημόσιας εξουσίας.
  Αποφυγή περιττής επανάληψης στη φράση «περιπτώσεις των περ. β’ και γ’».]

  Άρθρο 116

  1. Η Τράπεζα χορηγεί στον αιτούντα την Πιστωτική Έκθεση του υποκειμένου δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, βάσει των δεδομένων που διαθέτει, ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στο Μητρώο από τα πρόσωπα που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 115. Σε κάθε περίπτωση, η Πιστωτική Έκθεση χορηγείται υπό τις ειδικότερες διακρίσεις της Πράξης του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος που εκδίδεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 120. Η αίτηση στο Μητρώο υποβάλλεται ηλεκτρονικά και το υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς απολαμβάνει όλων των δικαιωμάτων του κατά τον Γ.Κ.Π.Δ..

  1. … κατά τον Γ.Κ.Π.Δ. και τον ν. 4624/2019.
  -[Αιτιολογία: Προσθήκη του ελληνικού νόμου, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4624/2019 προβλέπονται περιορισμοί του δικαιώματος ενημέρωσης, το οποίο ρυθμίζεται από το άρθρο 14 του ΓΚΠΔ. Εξαιρετικά σημαντικό για το ενδεχόμενο μη ενημέρωσης του υποκειμένου των δεδομένων όταν η πρόσβαση γίνεται από αρχές επιβολής του νόμου (άρθρο 32 παρ. 1 περ. β υποπερ. ββ του ν. 4624/2019).]

  Άρθρο 116

  2. Στην αίτηση αναφέρεται και ο σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, καθώς και της χορήγησης και διαβίβασης της Πιστωτικής Έκθεσης, κατά τις ακόλουθες διακρίσεις:

  2. Στην αίτηση, όταν υποβάλλεται κατά τις περιπτώσεις β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 115, αναφέρεται και ο σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, καθώς και της χορήγησης και διαβίβασης της Πιστωτικής Έκθεσης, κατά τις ακόλουθες διακρίσεις:
  -[Αιτιολογία: Ένα από τα πρόσωπα που δύνανται να αιτηθούν την Πιστωτική Έκθεση είναι και το ίδιο το υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 115 παρ. 1 στοιχείο α του ΣχΝ, και δεν είναι συμβατό με τον ΓΚΠΔ και τον ν. 4624/2019 να απαιτείται το υποκείμενο των δεδομένων να αναφέρει σκοπό επεξεργασίας, χορήγησης και διαβίβασης της Πιστωτικής του Έκθεσης προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στα δεδομένα του.
  Επίσης, η ΑΠΔΠΧ και οι εισαγγελικές αρχές δεν υποχρεούνται να προσδιορίζουν τον σκοπό επεξεργασίας, χορήγησης και διαβίβασης της Πιστωτικής Έκθεσης, καθώς λειτουργούν στην περίπτωση αυτή προς εκπλήρωση καθήκοντός τους ή προς άσκηση δημόσιας εξουσίας.]

  Άρθρο 117

  5. Οι πιστωτές επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τα δεδομένα, στα οποία παρέχεται πρόσβαση από το Μητρώο, αποκλειστικά για τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου και τη βελτίωση της ποιότητας των πιστωτικών πληροφοριών που έχουν στη διάθεσή τους για τα υποκείμενα των δεδομένων. Εφόσον οι πιστωτές προβαίνουν σε περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων που λαμβάνονται από το Μητρώο, λειτουργούν ως υπεύθυνοι επεξεργασίας κατά την έννοια του Γ.Κ.Π.Δ., σε σχέση δε με τη διαβίβαση στο Μητρώο των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 113 θεωρούνται εκτελούντες την επεξεργασία. Προς τούτο, συνάπτεται σχετική σύμβαση με την Τράπεζα σύμφωνα με το άρθρο 28 του Γ.Κ.Π.Δ. Αντίστοιχη σύμβαση συνάπτεται και μεταξύ της Τράπεζας και της Τειρεσίας Α.Ε.

  5. … μεταξύ της Τράπεζας και της Τειρεσίας Α.Ε.. Οι συμβάσεις αυτές δημοσιεύονται στον ιστότοπο της Τράπεζας.
  -[Αιτιολογία: Κατά τη διαβίβαση στο Μητρώο των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 113, οι πιστωτές δεν προβαίνουν σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος, ως υπεύθυνου επεξεργασίας, και κατά συνέπεια οι πιστωτές δεν αποτελούν εκτελούντες την επεξεργασία (άρθρο 4 στοιχείο 8 του ΓΚΠΔ). Οι πιστωτές έχουν ήδη την ιδιότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας καθώς καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας (άρθρο 4 στοιχείο 7 του ΓΚΠΔ). Εξάλλου, το ότι με τον ΓΚΠΔ η ευθύνη του υπεύθυνου επεξεργασίας και του εκτελούντα την επεξεργασία πλέον δεν διαφέρουν, δεν σημαίνει ότι σε ελληνικό νομοθετικό κείμενο αρμόζει να αποδίδονται πλημμελώς νομικοί χαρακτηρισμοί των μερών.
  Προσθήκη υποχρέωσης δημόσιας αναρτησης των συμβάσεων, καθώς η δημόσια ενημέρωση αποτελεί εφαρμογή της αρχής της διαφάνειας του ΓΚΠΔ.]

  Άρθρο 120

  1. Με πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος καθορίζονται: …
  δ. Το περιεχόμενο των αιτήσεων χορήγησης πιστωτικών εκθέσεων, οι όροι και οι προϋποθέσεις υποβολής τους στο Μητρώο και η άσκηση από τα υποκείμενα των δεδομένων των δικαιωμάτων τους.

  δ. Το περιεχόμενο των αιτήσεων χορήγησης πιστωτικών εκθέσεων, οι όροι και οι προϋποθέσεις υποβολής τους στο Μητρώο, καθώς και το περιεχόμενο των αιτήσεων άσκησης από τα υποκείμενα των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς των δικαιωμάτων τους.
  -[Αιτιολογία: Διαγραφή του άστοχου όρου «υποκείμενα των δεδομένων», καθώς η διάταξη αναφέρεται σε «υποκείμενα των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς», όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 111 στοιχείο κ..
  Επαναδιατύπωση ώστε να γίνεται σαφές τι καθορίζεται από τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. σχετικά με τις αιτήσεις για την άσκηση δικαιωμάτων.]

  Άρθρο 120

  1. Με πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος καθορίζονται: …
  στ. Ο χρόνος τήρησης στο Μητρώο των δεδομένων, ήτοι των προσωπικών πληροφοριών και των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, ανάλογα με την κατηγορία αυτών και την εξόφληση ή μη της οφειλής, τηρουμένης της κείμενης νομοθεσίας.

  στ. Ο χρόνος τήρησης στο Μητρώο των πληροφοριών ταυτοποίησης οφειλέτη, των γενικών πληροφοριών οφειλέτη και των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, ανάλογα …
  -[Αιτιολογία: Απαλοιφή του όρου «προσωπικών πληροφοριών», ο οποίος δεν έχει οριστεί και αντικατάστασή του με τον όρο «πληροφοριών ταυτοποίησης οφειλέτη».
  Προσθήκη του χρόνου τήρησης των «γενικών πληροφοριών οφειλέτη».]

 • 19 Αυγούστου 2022, 17:31 | Δημήτριος Τζέλλης

  Σχετικά με το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων της Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.:
  Επισημαίνεται ότι η προτεινόμενη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ενδέχεται να επιφέρει υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων και, κατά συνέπεια, κρίνεται υποχρεωτική η διενέργεια Εκτίμησης Αντικτύπου στην προστασία προσωπικών δεδομένων. Συγκεκριμένα, με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται:
  i) η συστηματική αξιολόγηση, βαθμολόγηση, πρόβλεψη, πρόγνωση και κατάρτιση προφίλ, ιδίως πτυχών που αφορούν την οικονομική κατάσταση, την αξιοπιστία, τη συμπεριφορά του υποκειμένου των δεδομένων και τον κίνδυνο μη διενέργειας, από το υποκείμενο των δεδομένων, πληρωμών για τις οποίες υπέχει συμβατική υποχρέωση (άρθρο 111 στοιχείο κα´ και κβ´ του ΣχΝ),
  ii) μεγάλης κλίμακας επεξεργασία των δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 10 του ΓΚΠΔ (άρθρο 111 στοιχείο ιη´ του ΣχΝ),
  iii) συστηματική και σε μεγάλη κλίμακα επεξεργασία δεδομένων ιδιαίτερης σημασίας ή εξαιρετικού χαρακτήρα, και συγκεκριμένα δεδομένα κοινωνικής πρόνοιας, δηλαδή δεδομένα σχετικά με τη φτώχεια και την ανεργία (άρθρο 111 στοιχείο ιη´ του ΣχΝ).
  Κάθε μια από τις παραπάνω πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, από μόνη της, καθιστά υποχρεωτική τη διενέργεια Εκτίμησης Αντικτύπου στην προστασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 35 του ΓΚΠΔ και την υπ’ αριθ. 65/2018 απόφαση της Α.Π.Δ.Π.Χ..

 • 19 Αυγούστου 2022, 10:22 | ΕΛΕΝΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Το Μέρος Β’ του σχεδίου Νόμου τιτλοφορείται «Αξιολόγηση της έναντι του Δημοσίου φερεγγυότητας και πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων – Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης (άρθρα 46-108)».
  Στο άρθρο 47 αναφέρεται ότι «Αντικείμενο του παρόντος είναι η εισαγωγή των κανόνων που διέπουν την παραγωγή και χορήγηση πιστοληπτικής βαθμολόγησης των φυσικών και νομικών προσώπων μέσω ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος και η σύσταση ανεξάρτητης αρχής χωρίς νομική προσωπικότητα με την επωνυμία «Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης», μέσω του καθορισμού των αρμοδιοτήτων, της διάρθρωσης και της στελέχωσής της».
  Στο άρθρο 48, μεταξύ άλλων ορίζονται:
  «γ) «Δημόσιος τομέας»: το σύνολο των φορέων που προβλέπονται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) και στην παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού και οι επιχειρήσεις τους, καθώς και οι επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες κοινής ωφέλειας στη μετοχική σύνθεση των οποίων συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, το Δημόσιο.»
  «ε) «Πιστοληπτική ικανότητα»: η ικανότητα υποκειμένου δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς για την ανάληψη και τήρηση οικονομικής υποχρέωσης έναντι των φορέων του δημοσίου τομέα»».
  Στο άρθρο 50, μεταξύ άλλων ορίζονται:
  «1. Οι φορείς του δημόσιου τομέα παρέχουν στην Αρχή με ακρίβεια, σε ηλεκτρονική μορφή, και επικαιροποιούν ανά μήνα, τα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται στα αρχεία τους για τους οφειλέτες τους, για το χρονικό διάστημα των τελευταίων είκοσι τεσσάρων (24) μηνών.»
  «2. Οι φορείς του δημόσιου τομέα παρέχουν, μετά από αίτημα της Αρχής, πρόσθετα δεδομένα, με σκοπό την επεξεργασία τους για την εκπόνηση οικονομικών αναλύσεων και στατιστικών μελετών.».
  Στο άρθρο 51, παρατίθενται τα «δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς που συλλέγονται από το Σύστημα περιλαμβάνονται» πληροφορίες ταυτοποίησης του υποκειμένου των δεδομένων, γενικές πληροφορίες για τα υποκείμενα των δεδομένων, πληροφορίες σχετικά με την οφειλή.
  Ωστόσο, στο άρθρο 52, αναφέρεται ότι πρόσβαση στα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς έχουν μόνο: α) το υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, β) οι δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, … γ) η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.). Δεν διαφαίνεται η πρόσβαση άλλων φορέων.
  Στο άρθρο 54 «Παραγωγή πιστοληπτικής βαθμολόγησης από το Σύστημα» ορίζεται ότι «1. Η πιστοληπτική βαθμολόγηση για φυσικά και νομικά πρόσωπα παράγεται από το Σύστημα μέσω της επεξεργασίας, με αυτοματοποιημένη διαδικασία, των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που αντλούνται από τους φορείς του δημόσιου τομέα κατά το άρθρο 51, με τη χρήση αλγορίθμων.».
  Στα άρθρα 55, 56 δεν αναφέρεται η χορήγηση πιστοληπτικής βαθμολόγησης σε φορείς του Δημοσίου Τομέα παρά μόνο στο υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και σε φορείς του ιδιωτικού τομέα. Οπότε θα πρέπει να υπάρξει ρητή πρόβλεψη και για τους φορείς του Δημοσίου Τομέα, του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, τον ΟΚΩ και ασφαλώς και της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., η οποία πέραν της υποχρέωσης να δίδει στοιχεία, έχει οφειλέτες και για τη διεκδίκηση των οφειλομένων εφαρμόζει τις διαδικασίες του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, όπως ορίζει ο Ν. 1068/80.
  Μάλιστα στο άρθρο 56 όπου αναφέρεται ο σκοπός, για τον οποίο ζητείται η χορήγηση ενημέρωσης πιστοληπτικής βαθμολόγησης, συνίσταται σε πλήθος αντικειμένων που καλύπτουν και τη δραστηριότητα της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., π.χ. «α) την επαλήθευση των πληροφοριών που παρασχέθηκαν από το υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς … β) την αξιολόγηση των κινδύνων που πηγάζουν από τη χορήγηση πίστωσης … γ) την αξιολόγηση των κινδύνων που πηγάζουν από χορηγηθείσα πίστωση … ε) την αξιολόγηση αίτησης υπαγωγής του υποκειμένου δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς σε διακανονισμό οφειλών προς φορέα του ιδιωτικού τομέα … στ) την ανάλυση των χαρτοφυλακίων πιστωτικών συμβάσεων που τηρούν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα».
  Επισημαίνεται ότι, «5. Η χορήγηση ενημέρωσης πιστοληπτικής βαθμολόγησης σύμφωνα με το παρόν άρθρο γίνεται με χρέωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση της Αρχής, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 63» (άρθρο 56).
  Για φορείς του Δημοσίου Τομέα, όπως ορίζονται στο άρθρο 48 παρ. γ), στο οποίο περιλαμβάνεται και η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. θα πρέπει να είναι ατελώς.
  Στο άρθρο 58 ορίζεται ότι « … 2. Η Αρχή δύναται να συνάπτει συμβάσεις με φορείς πιστοληπτικής αξιολόγησης, οι οποίοι παράγουν πιστοληπτική βαθμολόγηση με βάση τουλάχιστον τα δεδομένα των περ. α’, γ΄, ε΄ και θ΄ του άρθρου 51, βάσει της οποίας δύναται να παραχθεί ενοποιημένη βαθμολόγηση. 3. Η χορήγηση ενημέρωσης πιστοληπτικής βαθμολόγησης σύμφωνα με το παρόν άρθρο γίνεται με χρέωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 63.».
  Ωστόσο, υπάρχει ο περιορισμός του άρθρου 59 «Το Σύστημα διαλειτουργεί και ανταλλάσσει πληροφορίες που δεν επιτρέπουν τον προσδιορισμό της ταυτότητας των υποκειμένων δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς με βάσεις δεδομένων του δημόσιου τομέα, ή φορέων του ιδιωτικού τομέα ή φορέων πιστοληπτικής αξιολόγησης, καθώς και με κάθε άλλο ηλεκτρονικό σύστημα δημόσιου ή άλλου φορέα ή με υπηρεσίες από το οποίο ή τις οποίες απαιτείται η παροχή πληροφοριών στο πλαίσιο της εκπόνησης οικονομικών αναλύσεων ή στατιστικών μελετών με βάση τα δεδομένα που τηρεί», οπότε τίθεται το ερώτημα πώς εφαρμόζεται το άρθρο 55 και το άρθρο 56. Σε κάθε περίπτωση εκτιμούμε ότι στο πλαίσιο που θα θεσμοθετηθεί με αυτές τις διατάξεις θα πρέπει να εξασφαλιστεί και η λειτουργικότητα των αντίστοιχων διαδικασιών (γνώση ταυτότητας των οφειλετών, πιστοληπτική ικανότητα των οφειλετών, διευκόλυνση κατάρτισης προγραμμάτων αποπληρωμής οφειλών, διευκόλυνση είσπραξης απαιτήσεων) για την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
  Στο άρθρο 63 «Εξουσιοδοτικές διατάξεις» ορίζεται ότι «1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται: α) Οι φορείς του δημόσιου τομέα που συνδέονται με το Σύστημα, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 50», οπότε έγκαιρα θα πρέπει η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. να μεριμνήσει ώστε να συμπεριληφθεί σε αυτές.
  Στο άρθρο 115 (ΜΕΡΟΣ Γ’) αναφέρεται ότι «1. Πρόσβαση στα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς έχουν μόνο: α) … β) οποιοσδήποτε πιστωτής έναντι του οποίου το υποκείμενο των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς έχει οφειλή, ενήμερη ή σε καθυστέρηση, και ο οποίος έχει συνδεθεί με το Μητρώο κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 113, προκειμένου να παρέχει, καθώς και να αντλεί, δεδομένα για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με τα οποία συναλλάσσεται με πίστωση και αναλαμβάνει συνακόλουθα πιστωτικό κίνδυνο, γ) οποιοσδήποτε πιστωτής έχει συνδεθεί με το Μητρώο κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 113, στον οποίο το υποκείμενο των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς έχει υποβάλει αίτηση για πίστωση …» και στο άρθρο 111 ορίζονται «γ) Ως «δημόσιος τομέας» νοείται το σύνολο των φορέων της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, καθώς και οι επιχειρήσεις των τελευταίων. Για τους σκοπούς του παρόντος, στον δημόσιο τομέα περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες κοινής ωφέλειας, εφόσον στη μετοχική τους σύνθεση συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, το Ελληνικό Δημόσιο. … στ) Ως «πιστωτές» νοούνται νομικά πρόσωπα που δεν εμπίπτουν στην έννοια του δημόσιου τομέα, προς τους οποίους υφίσταται οφειλή υποκειμένου δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς από οποιαδήποτε αιτία». Εκτιμούμε ότι, στο σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι πιστωτής είναι πλέον του Δημόσιου Τομέα «νοούνται και τα νομικά πρόσωπα …», καθώς επίσης να συμπεριληφθεί στην έννοια του πιστωτή και ο δημόσιος τομέας (συνεπώς και η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. σύμφωνα με τον ορισμό που δίδεται στο παρόν σχέδιο νόμου).
  Κατόπιν των ανωτέρω, εκτιμούμε ότι το σχετικό σχέδιο νόμου, δύναται να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για την απόκτηση γνώσης των οφειλετών της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., το οποίο θα λειτουργήσει ευεργετικά συμβάλλοντας τα μέγιστα στην διεκδίκηση των οφειλών (θα παρέχεται και ατελώς) και για το σκοπό αυτό κρίνεται απαραίτητη η ρητή πρόβλεψη στις διατάξεις του (κειμένου του σχεδίου ως τώρα) νόμου ότι αποδέκτης της αξιολόγησης των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, πρέπει να είναι και η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
  Η ανάλυση που παρατέθηκε ανωτέρω, αποτελεί την κατά τη γνώμη μας εκτίμηση των σημείων του (σχεδίου) νόμου που θα πρέπει να συμπεριληφθεί η σχετική πρόβλεψη για την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και οπωσδήποτε στους Φορείς του Δημοσίου Τομέα, οι οποίοι θα οριστούν με Κοινή Υπουργική Απόφαση ως συνδεόμενοι με το Σύστημα, σύμφωνα με το άρθρο 63.

 • 10 Αυγούστου 2022, 08:16 | Π.Δ

  Χωρίς αξιολόγηση με πραγματικά στοιχεία και δικλείδες ασφαλείας χορηγήθηκαν δάνεια από τα πιστωτικά ιδρύματα σε πάρα πολλούς δανειολήπτες.
  Μετά τα μνημόνια φυσικό και επόμενο ήταν να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν στις δανειακές τους υποχρεώσεις και υπήρχαν ρυθμίσεις κλπ .
  Οι δανειολήπτες αυτοί χωρίς ουσιαστικά λοιπόν υπαιτιότητα τους εγκλωβίστηκαν για πολλά πλέον χρόνια με τον Τειρεσία !!!
  Αν υπήρχαν αυτά τα νομοθετήματα που προτείνονται τώρα ίσως να μην είχε γίνει όλο αυτό το κακό.

  Τουλάχιστον θα πρέπει να προβλεφθεί για όλους αυτούς που είναι ήδη στον Τειρεσία , να μπορούν να διακανονίσουν (μέσω των Τραπεζών) με δόσεις για την αγορά ειδών βασικών αναγκών όπως είναι οικιακοί εξοπλισμοί (ψυγείο, πλυντήριο, κουζίνα, θερμοσίφωνας κλπ κλπ) .