ΜΕΡΟΣ Α΄ Εταιρική διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου και των λοιπών θυγατρικών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, διαχείριση συμμετοχών του Δημοσίου σε ανώνυμες εταιρείες και ρυθμίσεις για την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (άρθρα 1-45)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΚΟΠΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος είναι:
α) ο εκσυγχρονισμός της εταιρικής διακυβέρνησης και του συστήματος κανόνων που διέπουν τη λειτουργία των ανώνυμων εταιρειών, των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει κατά απόλυτη πλειοψηφία στο ελληνικό Δημόσιο,
β) η ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν στη διαχείριση των συμμετοχών του Δημοσίου σε ανώνυμες εταιρείες, γ) η εισαγωγή ενιαίου θεσμικού πλαισίου διαχείρισης και λειτουργίας των λοιπών θυγατρικών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (Ε.Ε.ΣΥ.Π. Α.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 197 του ν. 4389/2016 (Α’ 94), και
δ) η ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν στην Ε.Ε.ΣΥ.Π. Α.Ε..

Άρθρο 2
Αντικείμενο
1. Αντικείμενο του Κεφαλαίου Β΄ είναι η ενιαία ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στη λειτουργία και διαχείριση των ανωνύμων εταιρειών του Δημοσίου, σύμφωνα με τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης, της διαφάνειας και τις κατευθυντήριες οδηγίες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), στην εποπτεία και τον έλεγχο αυτών, στον επιχειρησιακό και στρατηγικό σχεδιασμό τους, στην ενίσχυση του εσωτερικού ελέγχου, καθώς και στη διαχείριση των συμμετοχών του Δημοσίου σε ανώνυμες εταιρείες. Επίσης, τίθεται για πρώτη φορά το πλαίσιο χάραξης της πολιτικής κρατικής ιδιοκτησίας των ανωνύμων εταιρειών και της δήλωσης αποστολής και ειδικών υποχρεώσεών τους.
2. Αντικείμενο του Κεφαλαίου Γ΄ είναι η ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν στη διαχείριση των συμμετοχών του Δημοσίου σε ανώνυμες εταιρείες.
3. Αντικείμενο του Κεφαλαίου Δ΄ είναι η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στη λειτουργία και διαχείριση των λοιπών θυγατρικών εταιρειών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (Ε.Ε.ΣΥ.Π. Α.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 197 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94).
4. Αντικείμενο του Κεφαλαίου Ε΄ είναι η αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν στην Ε.Ε.ΣΥ.Π..

Άρθρο 3
Πεδίο εφαρμογής
1. Στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Β΄ εντάσσεται κάθε ανώνυμη εταιρεία, της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει κατά απόλυτη πλειοψηφία στο ελληνικό Δημόσιο, καθώς και οι θυγατρικές τους. Δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Β’ οι εταιρείες που είναι συνδεδεμένες, κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 (Α΄251), με εταιρείες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, καθώς και η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (Ε.Ε.ΣΥ.Π. Α.Ε.) και οι θυγατρικές της.
2. Στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Γ΄ υπάγονται οι ανώνυμες εταιρείες, στις οποίες το ελληνικό Δημόσιο κατέχει μετοχές, ανεξαρτήτως του ποσοστού συμμετοχής του στο μετοχικό τους κεφάλαιο.
3. Στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Δ΄ υπάγονται οι λοιπές θυγατρικές της Ε.Ε.ΣΥ.Π. Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 197 του ν. 4389/2016 (Α΄94), οι οποίες δεν έχουν μετοχές εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Το Κεφάλαιο Δ΄ δεν εφαρμόζεται στις εταιρείες στις οποίες η Ε.Ε.ΣΥ.Π. Α.Ε. κατέχει μειοψηφικό πακέτο μετοχών, οι οποίες είναι εταιρείες εκτός δημόσιου τομέα και λειτουργούν με βάση τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Άρθρο 4
Πολιτική κρατικής ιδιοκτησίας ανώνυμων εταιρειών
Το Δημόσιο, ως μέτοχος, αναπτύσσει την «Πολιτική Κρατικής Ιδιοκτησίας Ανώνυμων Εταιρειών», στην οποία τίθενται ο απώτερος σκοπός της κρατικής ιδιοκτησίας των επιχειρήσεων, οι λόγοι για τους οποίους το κράτος ιδρύει ή κατέχει μετοχές σε ανώνυμες εταιρείες, ο ρόλος του κράτους στη διακυβέρνηση των εταιρειών, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο το κράτος και οι δημόσιες υπηρεσίες εφαρμόζουν την πολιτική ιδιοκτησίας. Η «Πολιτική Κρατικής Ιδιοκτησίας Ανώνυμων Εταιρειών» εγκρίνεται από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και επανεξετάζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε συνθήκες.

Άρθρο 5
Δήλωση αποστολής και ειδικών υποχρεώσεων των ανώνυμων εταιρειών του Δημοσίου
1. Οι εταιρείες της παρ. 1 του άρθρου 3 καταρτίζουν, μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Οικονομικών και του υπουργού που εποπτεύει την εταιρεία, τη δήλωση αποστολής τους. Η δήλωση αποστολής αντικατοπτρίζει τον σκοπό της εταιρείας, όπως αυτός ορίζεται στον ιδρυτικό της νόμο και στο καταστατικό της και περιγράφει τις δραστηριότητες και την πορεία που η εταιρεία επιδιώκει για το μέλλον και τη δέσμευσή της στην υλοποίηση της δημόσιας πολιτικής. Η δήλωση αναρτάται στον ιστότοπο της εταιρείας και επανεξετάζεται τακτικά ανά πέντε (5) έτη, ώστε να αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε συνθήκες.
2. Μεταξύ της εταιρείας και του Δημοσίου, εκπροσωπούμενου από τον Υπουργό Οικονομικών και τον υπουργό που εποπτεύει την εταιρεία, συνάπτεται δήλωση ειδικών υποχρεώσεων, διάρκειας τριών (3) ετών. Στη δήλωση καθορίζονται οι σχέσεις και οι υποχρεώσεις της εταιρείας απέναντι στο κράτος, καθώς και οι στόχοι που δεσμεύεται η εταιρεία να επιτύχει στο πλαίσιο του εγκεκριμένου στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου και του ετήσιου προϋπολογισμού της. Η δήλωση ειδικών υποχρεώσεων περιλαμβάνει, ιδίως:
α. Τους δείκτες παρακολούθησης των κρίσιμων οικονομικών μεγεθών, ιδίως τους δείκτες κόστους παραγωγής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών, χρηματοοικονομικής απόδοσης, κερδοφορίας, ρευστότητας,
β. τους βασικούς δείκτες απόδοσης της εταιρείας (KPIs), ιδίως παραγωγικότητας, αποδοτικότητας και ποιότητας παραγόμενων προϊόντων ή παρεχόμενων υπηρεσιών,
γ. τους λόγους τροποποίησής της,
δ. τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης της εταιρείας,
ε. τις δράσεις της εταιρείας από τις οποίες προκύπτει η εταιρική κοινωνική ευθύνη,
στ. την πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η εταιρεία, σύμφωνα με κριτήρια περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εταιρικής διακυβέρνησης (Environmental Social Governance – ESG),
ζ. τις δράσεις της εταιρείας για τη στήριξη της ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας.
3. Οι δείκτες απόδοσης και οι στόχοι που περιγράφονται στη δήλωση ειδικών υποχρεώσεων αποτελούν τη βάση για τη διαμόρφωση του ατομικού συμβολαίου επίτευξης στόχων και της ετήσιας ειδικής ανταμοιβής (bonus) των παρ. 3 και 4 του άρθρου 11.
4. Οι εταιρείες που υποχρεούνται να παρέχουν αγαθά ή υπηρεσίες στο Δημόσιο ή να εκπληρώσουν οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις δημόσιου συμφέροντος, συνάπτουν σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας με το ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Οικονομικών και τον υπουργό που εποπτεύει την εταιρεία, στην οποία περιγράφονται το αντικείμενο, οι όροι παροχής της δημόσιας υπηρεσίας και η αποζημίωση, σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία για τις κρατικές ενισχύσεις.

Άρθρο 6
Διοικητικό Συμβούλιο
Τις εταιρείες της παρ. 1 του άρθρου 3 διοικεί το διοικητικό συμβούλιο, το οποίο διαμορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξής τους, είναι αρμόδιο για τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπησή τους, καθώς και για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση, τη διαχείρισή τους και την επιδίωξη του σκοπού τους.

Άρθρο 7
Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου – Σύνθεση – Θητεία
1. Ο αριθμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου ορίζεται από το καταστατικό. Αν σε αυτό προβλέπεται ελάχιστο και μέγιστο όριο μελών διοικητικού συμβουλίου, τον ακριβή αριθμό μελών προσδιορίζει η Γενική Συνέλευση. Tο διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από πέντε (5) τουλάχιστον μέλη και όχι περισσότερα των έντεκα (11). Στο διοικητικό συμβούλιο συμμετέχει και εκπρόσωπος των εργαζομένων, εφόσον αυτό προβλέπεται στο καταστατικό ή σε νόμο.
2. Ο Προέδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Διευθύνων ή Εντεταλμένος Σύμβουλος των εταιρειών της παρ. 1 του άρθρου 3 επιλέγονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 20, των παρ. 1 έως 5 του άρθρου 21 και των άρθρων 22 και 23 του ν. 4735/2020 (Α΄ 197) περί επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν εισήγησης του εποπτεύοντος υπουργού, ορίζεται ένας εκ των τριών (3) επικρατέστερων υποψηφίων του πίνακα της παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 4735/2020, που καταρτίζει η επιτροπή επιλογής στελεχών του Δημοσίου της παρ. 1 του ιδίου άρθρου.
3. Τα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, πλην του εκπροσώπου των εργαζομένων, ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, κατόπιν εισήγησης του εποπτεύοντος υπουργού. Η θητεία τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη και μπορεί να παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας συνέρχεται η επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.
4. Ο εκπρόσωπος των εργαζομένων αναδεικνύεται κατόπιν αρχαιρεσιών, παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 1264/1982 (Α΄ 79). Η θητεία του ορίζεται στο καταστατικό του οικείου σωματείου και δεν δύναται να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη. Έως τον ορισμό του εκπροσώπου των εργαζομένων, το διοικητικό συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα.
5. Σε περίπτωση πρόωρης λήξης της θητείας των μελών του διοικητικού συμβουλίου, πλην του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου, η αντικατάστασή τους γίνεται με την ίδια διαδικασία διορισμού τους, με θητεία το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Μέχρι την αντικατάσταση των παραιτηθέντων ή θανόντων μελών ή των μελών που για οποιονδήποτε λόγο απώλεσαν την ιδιότητά τους ως μελών, πλην του εκπροσώπου των εργαζομένων, το διοικητικό συμβούλιο εξακολουθεί να λειτουργεί νόμιμα, εφόσον ο αριθμός των μελών του είναι τρεις (3) τουλάχιστον.

Άρθρο 8
Πολιτική καταλληλότητας μελών Διοικητικού Συμβουλίου – Προσόντα – Προϋποθέσεις διορισμού
1. Όποιος είναι Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος ή μέλος του διοικητικού συμβουλίου των εταιρειών της παρ. 1 του άρθρου 3 απαγορεύεται να είναι Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος ή μέλος διοικητικού συμβουλίου άλλης εταιρείας που υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 3.
2. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή μέλος διοικητικού συμβουλίου των εταιρειών, που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 3, δύναται να είναι Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος ή μέλος διοικητικού συμβουλίου στη μητρική ή σε θυγατρική εταιρεία του ομίλου, χωρίς καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση.
3. Τα απαιτούμενα προσόντα διορισμού για τα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, πλην του εκπροσώπου των εργαζομένων, είναι τα κάτωθι:
(α) Πτυχίο ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής,
(β) πενταετής τουλάχιστον εργασιακή εμπειρία στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.
Επιπρόσθετα, ένα (1) τουλάχιστον εκ των λοιπών μελών του διοικητικού συμβουλίου έχει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική ή σε άλλον τομέα των οικονομικών επιστημών.
4. Δεν μπορούν να διοριστούν μέλη διοικητικού συμβουλίου όσοι δεν μπορούν να διορισθούν ως δημόσιοι υπάλληλοι κατ΄ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26).
5. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου, του οποίου ο διορισμός έγινε κατά παράβαση του παρόντος άρθρου, παύεται αμέσως μόλις η παράβαση αυτή γίνει αντιληπτή.
6. Επιπλέον προϋποθέσεις, ανικανότητες ή ασυμβίβαστα, που προβλέπονται από άλλες διατάξεις δεν θίγονται. Στο καταστατικό ή στον εσωτερικό κανονισμό της εταιρείας δύναται να προβλέπονται περαιτέρω προϋποθέσεις και προσόντα διορισμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου, εφόσον οι προϋποθέσεις αυτές δεν αντίκεινται σε άλλες διατάξεις.
7. Για την επιλογή και τον διορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνεται υπόψη η επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Σε περίπτωση κλάσματος, το ποσοστό αυτό στρογγυλοποιείται στο προηγούμενο ακέραιο.

Άρθρο 9
Κανονισμός λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου
1. Οι εταιρείες της παρ. 1 του άρθρου 3 καταρτίζουν κανονισμό λειτουργίας του διοικητικού συμβουλίου, ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Ο κανονισμός λειτουργίας περιλαμβάνει υποχρεωτικά τον προσδιορισμό:
α) Των αρμοδιοτήτων των εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου,
β) των ευθυνών και των αρμοδιοτήτων του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου, του Αντιπροέδρου και του Εντεταλμένου Συμβούλου.
γ) των υποχρεώσεων που απορρέουν σχετικά με τις συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α΄ του ν. 4308/2014 (Α΄251).
2. Το διοικητικό συμβούλιο των εταιρειών της παρ. 1 του άρθρου 3 αποτελείται από εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, όπως αυτά ορίζονται στις παρ. 4, 5 και 6 του ν. 4706/2020 (Α΄136). Η ιδιότητα των μελών ως εκτελεστικών ή μη εκτελεστικών ορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, μετά από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου. Για τη λήψη της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του προτεινόμενου ως ανεξάρτητου μέλους ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και ότι σε αντίθετη περίπτωση ενημερώνει άμεσα τη Γενική Συνέλευση και το διοικητικό συμβούλιο. Αν οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί ότι οι προϋποθέσεις έπαψαν να συντρέχουν στο πρόσωπο του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, το διοικητικό συμβούλιο προβαίνει στις δέουσες ενέργειες αντικατάστασής του. Ο αριθμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών δεν μπορεί να είναι μικρότερος από το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των μελών και οπωσδήποτε δεν είναι μικρότερος από ένα (1) μέλος. Αν προκύψει κλάσμα, στρογγυλοποιείται στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό.
3. Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, μεταξύ των οποίων παρίστανται δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.
4. Στο διοικητικό συμβούλιο προβλέπεται θέση Προέδρου και θέση Διευθύνοντος Συμβούλου. Ο Πρόεδρος δεν μπορεί να έχει εκτελεστικές αρμοδιότητες.
5. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη δύνανται, εφόσον το κρίνουν απαραίτητο, να υποβάλλουν, από κοινού ή το καθένα χωριστά, αναφορές και εκθέσεις προς την τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας, ανεξάρτητα από τις εκθέσεις που υποβάλλει το διοικητικό συμβούλιο συλλογικά.
6. Τα μη εκτελεστικά μέλη συνέρχονται μία (1) τουλάχιστον φορά ετησίως, ή και εκτάκτως, όταν κρίνεται σκόπιμο, χωρίς την παρουσία εκτελεστικών μελών, προκειμένου να συζητήσουν την επίδοση των τελευταίων, ιδίως ως προς την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου, την επίτευξη των στόχων που προβλέπονται στη δήλωση ειδικών υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 5 και τη συνολική διαχείριση. Στις συνεδριάσεις αυτές τα μη εκτελεστικά μέλη δεν ενεργούν ως de facto όργανο ή επιτροπή του διοικητικού συμβουλίου. Το πόρισμα της αξιολόγησης υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά αξιολογεί ετησίως την αποτελεσματικότητά του, την εκπλήρωση των καθηκόντων του, καθώς και των επιτροπών του. Το πόρισμα της αξιολόγησης υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 10
Επιτροπή ελέγχου
1. Στις εταιρείες της παρ. 1 του άρθρου 3 συνιστάται επιτροπή ελέγχου, η οποία αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ένα από τα οποία πρέπει να είναι ανεξάρτητο, εφαρμοζόμενου αναλόγως για το μέλος αυτό του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 (Α΄136), και να έχει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική ή σε άλλον τομέα των οικονομικών επιστημών. Τα μέλη της επιτροπής ελέγχου ορίζονται και παύονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.
2. Η επιτροπή ελέγχου έχει, ιδίως, τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) την παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και την υποβολή συστάσεων ή προτάσεων για την εξασφάλιση της ακεραιότητάς της,
β) την παρακολούθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και του συστήματος διαχείρισης κινδύνων, καθώς και την παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του άρθρου 15, όσον αφορά στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, χωρίς να παραβιάζει την ανεξαρτησία αυτής,
γ) την παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
3. Η επιτροπή ελέγχου συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα, τέσσερις (4) φορές τουλάχιστον ετησίως, και εκτάκτως όταν απαιτείται. Σε κάθε συνεδρίαση, τηρούνται πρακτικά.

Άρθρο 11
Αμοιβές και αποζημιώσεις μελών διοικητικού συμβουλίου και επιτροπής ελέγχου
1. Κατόπιν εισήγησης του διοικητικού συμβουλίου, οι αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του διοικητικού συμβουλίου εγκρίνονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία κοινοποιείται στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ασκούν τα καθήκοντά τους με ανεξαρτησία και έχουν διακριτική ευχέρεια κατά τη διαμόρφωση της εισήγησής τους στη Γενική Συνέλευση για την έγκριση των αποδοχών και αποζημιώσεων, λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση της επιτροπής αποδοχών του άρθρου 12 και το μέγεθος της εταιρείας. Το ύψος των αμοιβών και αποζημιώσεων δεν δύναται να υπερβαίνει τις αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, κατά την παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (Α΄176).
2. Δύναται να προβλέπεται στο καταστατικό η κάλυψη ασφαλιστηρίου συμβολαίου για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έναντι τρίτων, το οποίο αφορά στην κάλυψη των νομικών εξόδων που απαιτούνται στο πλαίσιο δικαστικών υποθέσεων των εταιρειών της παρ. 1 του άρθρου 3, στις οποίες έχουν εμπλακεί προσωπικά τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου λόγω της ιδιότητάς τους αυτής. Η κάλυψη αφορά αποκλειστικά σε δραστηριότητα υπό την ιδιότητά τους ως μελών και εφόσον δεν προκύπτει δόλος ή βαριά αμέλεια.
3. Πρόσθετη ετήσια ειδική ανταμοιβή (bonus), υπό τη μορφή κινήτρου επίτευξης στόχων, εκτός του ορίου της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015, δύναται να παρέχεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή στον Εντεταλμένο Σύμβουλο, εφόσον, κατόπιν αξιολόγησής του από τη Γενική Συνέλευση, αποδειχθεί ότι έχουν επιτευχθεί συγκεκριμένοι ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι με βάση δείκτες απόδοσης, οι οποίοι είναι μετρήσιμοι, εφικτοί, ρεαλιστικοί, χρονικά προσδιορισμένοι και συμβατοί με τη δήλωση ειδικών υποχρεώσεων του άρθρου 5. Επιπλέον, απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση της πρόσθετης ειδικής ανταμοιβής είναι η ολοκλήρωση ενός (1) τουλάχιστον έτους στην εν λόγω θέση ευθύνης και, κατά το τελευταίο οικονομικό έτος, η διαπίστωση σημαντικής βελτίωσης του ετήσιου οικονομικού αποτελέσματος της εταιρείας με βάση την κατάσταση αποτελεσμάτων των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Ειδικότερα, οι στόχοι και το ύψος της ειδικής ανταμοιβής προβλέπονται σε πρόταση σχεδίου επίτευξης στόχων, η οποία υποβάλλεται από τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο στη Γενική Συνέλευση και εγκρίνεται από αυτήν. Σε επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση αξιολογείται απολογιστικά η απόδοση του Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου και εγκρίνεται η παροχή ή μη της πρόσθετης ειδικής ανταμοιβής για το διάστημα που κατείχε τη θέση, λαμβάνοντας υπόψη και τη σχετική έκθεση αξιολόγησης της απόδοσής τους που υποβάλλεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 9. Σε κάθε περίπτωση το σύνολο των ετήσιων τακτικών αποδοχών και της ειδικής ανταμοιβής της παρούσας, αναγόμενο σε δωδεκάμηνη βάση, δεν μπορεί μηνιαίως να υπερβαίνει το ενενήντα τοις εκατό (90%) των αποδοχών και των επιδομάτων του Προέδρου του Αρείου Πάγου κατά την περ. (α) της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015.
4. Η παρ. 3 εφαρμόζεται και στις ανώνυμες μη κερδοσκοπικές εταιρείες ή σε αυτές που λειτουργούν ως διαχειριστές, εξαιρουμένης της προϋπόθεσης του δεύτερου εδαφίου της ίδιας παραγράφου.
5. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δύναται να παρέχεται αποζημίωση στα μέλη της επιτροπής ελέγχου, επιπλέον αυτής που λαμβάνουν εκ της ιδιότητάς τους ως μελών του διοικητικού συμβουλίου, λόγω των επιπρόσθετων καθηκόντων με τα οποία έχουν επιφορτιστεί και για τη συμμετοχή τους στις επιπλέον συνεδριάσεις που πραγματοποιούν, εντός του ορίου της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015.

Άρθρο 12
Επιτροπή αποδοχών
Οι εταιρείες της παρ. 1 του άρθρου 3 διαθέτουν επιτροπή αποδοχών, η οποία αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εκ των οποίων δύο (2) τουλάχιστον μέλη είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Η θητεία των μελών της επιτροπής αποδοχών συμπίπτει με τη θητεία του διοικητικού συμβουλίου. Η επιτροπή αποδοχών έχει την αρμοδιότητα να προτείνει το ύψος αποδοχών και αποζημιώσεων για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τα ανώτατα στελέχη και να υποβάλει σχετική εισήγηση προς το διοικητικό συμβούλιο.

Άρθρο 13
Γενική Συνέλευση
1. Η Γενική Συνέλευση του μετόχου είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με τον παρόντα. Οι αποφάσεις δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
2. Το ελληνικό Δημόσιο παρίσταται ως μέτοχος στη Γενική Συνέλευση των εταιρειών της παρ. 1 του άρθρου 3, εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Οικονομικών. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίσταται σε αυτήν ο Υπουργός Οικονομικών ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του. Στη Γενική Συνέλευση δύναται να παρίσταται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, και ο εποπτεύων υπουργός.
3. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για θέματα που υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητά της, σύμφωνα με τον ν. 4548/2018 (Α΄ 104) και το καταστατικό. Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια για:
(α) Τροποποιήσεις του καταστατικού, με την επιφύλαξη της της περ. (β) της παρ. 4,
(β) τακτικές αυξήσεις ή έκτακτες αυξήσεις για τις οποίες δεν εφαρμόζεται το άρθρο 24 του ν. 4548/2018 και μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου,
(γ) εκλογή ελεγκτών,
(δ) έγκριση ή μη της συνολικής διαχείρισης, κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018, και απαλλαγή των ελεγκτών,
(ε) έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,
(στ) διάθεση των ετήσιων κερδών,
(ζ) έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ν. 4548/2018,
(η) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας,
(θ) διορισμό εκκαθαριστών,
(ι) ορισμό των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών και της επιτροπής ελέγχου και των αμοιβών τους,
(ια) ορισμό εσωτερικού ελεγκτή,
(ιβ) έγκριση ασφαλιστηρίου συμβολαίου της παρ. 3 του άρθρου 10 για νομική κάλυψη των μελών του διοικητικού συμβουλίου,
(ιγ) έγκριση της πρότασης σχεδίου επίτευξης στόχων του Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου και έγκριση της παροχής ή μη της πρόσθετης ειδικής ανταμοιβής των παρ. 3 και 4 του άρθρου 10,
(ιδ) έγκριση των στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων.
4. Θέματα που δεν υπάγονται στις αποκλειστικές αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης είναι:
(α) Έκτακτες αυξήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4548/2018,ή πράξεις αναπροσαρμογής του μετοχικού κεφαλαίου, που ανατίθενται ρητά από τον ν. 4548/2018 περί ανώνυμων εταιρειών ή το καταστατικό της εταιρείας στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από άλλους νόμους,
(β) η τροποποίηση ή η προσαρμογή του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο, στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος περί ανώνυμων εταιρειών,
(γ) ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου,
(δ) η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων,
(ε) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, που υπόκειται σε δημοσίευση.
5. Για τα ειδικότερα θέματα που αφορούν στον τόπο, τον χρόνο, τις αρμοδιότητες, την αντιπροσώπευση και τη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης εφαρμόζονται τα άρθρα 118 έως 141 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 14
Κανονισμός λειτουργίας
1. Οι εταιρείες της παρ. 1 του άρθρου 3 καταρτίζουν κανονισμό λειτουργίας. Ο κανονισμός λειτουργίας εγκρίνεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, μετά από γνώμη του εποπτεύοντος Υπουργείου. Ο κανονισμός δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στο τεύχος καταχώρισης πράξεων και στοιχείων λοιπών φορέων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.) και αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας.
2. Ο κανονισμός λειτουργίας καθορίζει την οργάνωση, τους κανόνες και τις διαδικασίες εσωτερικής λειτουργίας, ελέγχου, άσκησης της δραστηριότητας και των συναλλαγών της εταιρείας και, ιδίως:
α) Τη διάρθρωση των υπηρεσιών, τα αντικείμενά τους, καθώς και τη σχέση των υπηρεσιών μεταξύ τους και με τη διοίκηση,
β) τις θέσεις προσωπικού του φορέα, κατανεμημένες σε εκπαιδευτικές βαθμίδες και ειδικότητες,
γ) τα κύρια χαρακτηριστικά του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, δηλαδή, κατ’ ελάχιστον τη λειτουργία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης, καθώς και την πολιτική και τη διαδικασία για τη διενέργεια περιοδικής αξιολόγησης του συστήματος εσωτερικού ελέγχου,
δ) τις διαδικασίες αξιολόγησης της απόδοσης των διευθυντικών στελεχών,
ε) τον Κανονισμό Προσωπικού, ο οποίος, πέραν των θεμάτων που ορίζονται από την εργατική νομοθεσία, ορίζει ζητήματα σχετικά με τη διαδικασία και τα προσόντα για την πρόσληψη του προσωπικού, τις άδειες, το ωράριο, τη δυνατότητα μετακινήσεων προσωπικού εντός του φορέα, το σύστημα αξιολόγησης του προσωπικού, τη διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής προϊσταμένων, καθώς και τις πειθαρχικές διαδικασίες και ποινές που διέπουν το προσωπικό του φορέα. Στον ίδιο κανονισμό μπορεί να προβλέπεται και σύστημα προαγωγών του προσωπικού,
στ) την πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η εταιρεία, σύμφωνα με κριτήρια περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εταιρικής διακυβέρνησης (Environmental Social Governance – ESG),
ζ) τις πολιτικές και τους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας, για τη λειτουργία των οργάνων διοίκησης και του προσωπικού,
η) τις πολιτικές και διαδικασίες πρόληψης και αντιμετώπισης καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων, φαινομένων διαφθοράς και κινδύνων ακεραιότητας, καθώς και γνωστοποίησης δυνητικών ή πραγματικών τέτοιων καταστάσεων,
θ) την πολιτική ηλεκτρονικής παρακολούθησης και ηλεκτρονικού ελέγχου των πληρωμών, χρεώσεων ή συναλλαγών, με σκοπό την πρόληψη των καταχρηστικών πληρωμών, χρεώσεων ή συναλλαγών.

Άρθρο 15
Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών
Στη Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Οικονομικών τηρείται Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών, στο οποίο εντάσσονται εσωτερικοί ελεγκτές για τον ορισμό τους ως επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου των εταιρειών της παρ. 1 του άρθρου 3. Το Μητρώο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών.

Άρθρο 16
Σύστημα εσωτερικού ελέγχου – Οργάνωση και λειτουργία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου
1. Οι εταιρείες της παρ. 1 του άρθρου 3 αναπτύσσουν και υιοθετούν Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου και συστήνουν Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, που συνιστά ανεξάρτητη οργανωτική μονάδα εντός της εταιρείας, με την επιφύλαξη της παρ. 3 του παρόντος. Βασική αποστολή της Μονάδας είναι να παρέχει στο διοικητικό συμβούλιο και στη Γενική Συνέλευση εύλογη διαβεβαίωση και συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα του συστήματος και των διαδικασιών διακυβέρνησης, διαχείρισης των κινδύνων και των επιμέρους στοιχείων και δικλίδων ελέγχου του συστήματος εσωτερικού ελέγχου.
2. Στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου απασχολείται ένας (1) τουλάχιστον εσωτερικός ελεγκτής, ο οποίος ορίζεται ως επικεφαλής. Στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου δύναται να υπηρετούν υπάλληλοι της εταιρείας, οι οποίοι επικουρούν διοικητικά τον εσωτερικό ελεγκτή. Οι εν λόγω υπάλληλοι είναι κάτοχοι πτυχίου ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου της αλλοδαπής και διαθέτουν ελεγκτική επαγγελματική εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών. Ο αριθμός των απασχολουμένων στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου πρέπει να είναι ανάλογος με το μέγεθος της εταιρείας, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4308/2014 (Α΄251).
3. Αν δεν είναι εφικτή η σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, λόγω του μικρού μεγέθους της εταιρείας και του αριθμού των υπαλλήλων που απασχολεί, το έργο της Μονάδας ασκείται αποκλειστικά από τον εσωτερικό ελεγκτή της παρ. 2, που είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο του άρθρου 15.
4. Ο επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, εφεξής εσωτερικός ελεγκτής, ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Ο εσωτερικός ελεγκτής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, προσωπικά ανεξάρτητος, υπάγεται οργανωτικά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και αναφέρεται στον πρόεδρο της επιτροπής ελέγχου. Δεν μπορεί να είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας και να έχει συγγενική σχέση ή οικονομικές συναλλαγές με οποιονδήποτε κατέχει μία από τις παραπάνω ιδιότητες στην εταιρεία ή σε εταιρεία του ομίλου. Παρέχει υπηρεσίες με σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών και δεν αποκτά ιδιότητα υπαλλήλου ούτε τελεί σε σχέση εξαρτημένης εργασίας. Η αμοιβή του εσωτερικού ελεγκτή ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβαίνει, σε ετήσια βάση, το όριο του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 (Α΄147), προσαυξημένο κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%). Οι συμβάσεις είναι διάρκειας δύο (2) ετών με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους άπαξ. Μετά την παρέλευση της διάρκειας της σύμβασης, ο εσωτερικός ελεγκτής δύναται να συνάψει νέα, διάρκειας έως τρία (3) έτη, μετά τη λήξη της οποίας δεν μπορεί να συνάψει άλλη σύμβαση με την ίδια αναθέτουσα εταιρεία της παρ. 1 του άρθρου 3, για διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) τουλάχιστον μηνών.
5. Για την άσκηση του έργου της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, ο επικεφαλής της έχει πλήρη και απρόσκοπτη πρόσβαση σε οποιαδήποτε οργανωτική μονάδα της εταιρείας και λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε στοιχείου απαιτείται για την άσκηση των καθηκόντων του.
6. Οι εσωτερικοί ελεγκτές έχουν καθήκον εχεμύθειας και ευθύνη απόλυτης διαφύλαξης του απορρήτου των στοιχείων που περιέρχονται στη γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
7. Αρμόδιοι φορείς για τον συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της λειτουργίας των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου των εταιρειών της παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, το Υπουργείο Οικονομικών και το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4795/2021 (Α΄62).

Άρθρο 17
Αρμοδιότητες του εσωτερικού ελεγκτή και της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου
1. Έργο του εσωτερικού ελεγκτή είναι:
α) Η κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος ελέγχων, στη βάση της αξιολόγησης των κινδύνων που αντιμετωπίζει η εταιρεία, λαμβανομένων υπόψη των διαθέσιμων πόρων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και των στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων της εταιρείας. Το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων καταρτίζεται έως το τέλος Ιανουαρίου κάθε έτους, υποβάλλεται στην επιτροπή ελέγχου, εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας το αργότερο εντός μηνός από την υποβολή του και κοινοποιείται στη Γενική Συνέλευση,
β) η υποβολή στην επιτροπή ελέγχου των απαιτήσεων σε απαραίτητους πόρους, καθώς και των επιπτώσεων περιορισμού των πόρων ή του ελεγκτικού έργου της Μονάδας,
γ) η αναφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο και στην επιτροπή ελέγχου κάθε θέματος που έχει σχέση με την πορεία και τα αποτελέσματα του ελέγχου, η σύνταξη και παράδοση ιδιαίτερης έκθεσης με τις αδυναμίες του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, ιδίως με τις αδυναμίες των διαδικασιών που αφορούν στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση και τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων,
δ) η παρακολούθηση και εισήγηση τροποποίησης του ετήσιου προγράμματος ελέγχων, όταν κρίνει ότι αυτό απαιτείται λόγω εξωγενών ή ενδογενών παραγόντων.
Το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων τροποποιείται με την ίδια διαδικασία έγκρισής του.
2. Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου ή ο εσωτερικός ελεγκτής έχει επιπλέον τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Αξιολογεί τη συμμόρφωση με τον κανονισμό λειτουργίας, το καταστατικό και το σύνολο των κανόνων δικαίου που διέπουν την ίδρυση, την οργάνωση και τη λειτουργία της εταιρείας,
β) διενεργεί προγραμματισμένους και έκτακτους ελέγχους επί του συνόλου των υπηρεσιών και των λειτουργιών της εταιρείας και ενημερώνει ανά τρίμηνο εγγράφως το διοικητικό συμβούλιο, την επιτροπή ελέγχου, τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) και τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του εποπτεύοντος Υπουργείου, καθώς και τη Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Οικονομικών, για τους ελέγχους που διενεργεί,
γ) παρακολουθεί, αξιολογεί και επιβεβαιώνει τις διορθωτικές ή βελτιωτικές ενέργειες που πραγματοποιούνται από τις υπηρεσίες σε συμμόρφωση με τις προτάσεις του εσωτερικού ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4795/2021 (Α΄62). Υποβάλλει αναφορά ανά τρίμηνο στο διοικητικό συμβούλιο, την επιτροπή ελέγχου, τη Γ.Δ.Ο.Υ και τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του εποπτεύοντος Υπουργείου, καθώς και τη Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Οικονομικών, σχετικά με την υλοποίηση των ενεργειών που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο των ελέγχων, στην οποία, εκτός των άλλων, περιλαμβάνεται η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν από τις υπηρεσίες, με σκοπό την ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας, καθώς και της ύπαρξης υπολειμματικών, μη ανεκτών για τον φορέα κινδύνων,
δ) ελέγχει και παρέχει εύλογη διαβεβαίωση για την επάρκεια του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο λαμβάνει υπόψη του τα γενικώς αποδεκτά Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου, το Πλαίσιο Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Επιτροπής C.O.S.O. (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), καθώς και τις διεθνείς καλές πρακτικές και τις πρακτικές του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (Ι.Ι.Α.),
ε) ελέγχει την ορθή εφαρμογή των διαδικασιών εκτέλεσης του προϋπολογισμού, σύνταξης και αποστολής στο Υπουργείο Οικονομικών των δημοσιονομικών και λοιπών αναφορών, καθώς και της διενέργειας των δαπανών και διαχείρισης της περιουσίας της εταιρείας, για τον εντοπισμό ενδείξεων φαινομένων κακοδιοίκησης, κακοδιαχείρισης, κινδύνου ακεραιότητας, κατάχρησης, σπατάλης ή απάτης, καθώς και εάν ο φορέας αναπτύσσει κατάλληλες δικλίδες για την αποτροπή τους στο μέλλον,
στ) γνωστοποιεί αμελλητί ενδείξεις φαινομένων κακοδιοίκησης, κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης, απάτης, έλλειψης ακεραιότητας και σύγκρουσης συμφερόντων στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και στη Γενική Συνέλευση των μετόχων ή στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, στη Γ.Δ.Ο.Υ. και στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του εποπτεύοντος υπουργείου, στη Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας,
ζ) συντάσσει, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για την επαγγελματική εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου, την Ετήσια Έκθεση με Γνώμη, που αφορά στο προηγούμενο έτος, την οποία και υποβάλλει, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4795/2021, στο διοικητικό συμβούλιο του φορέα, στην επιτροπή ελέγχου και στη Γενική Συνέλευση. Η ετήσια έκθεση κοινοποιείται αμελλητί στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών. Ο επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου παρέχει Γνώμη στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, για τη συνολική επάρκεια των δομών και συστημάτων διακυβέρνησης, τη λειτουργία της εταιρείας βάσει των αρχών της χρηστής διοίκησης και δημοσιονομικής διαχείρισης, τη διαχείριση κινδύνων και των δικλίδων ελέγχου σε συνολικό επίπεδο ή για μεμονωμένες διαδικασίες, λειτουργίες και οργανικές μονάδες του φορέα. Η Γνώμη που συνοδεύει την ετήσια έκθεση βασίζεται στα αποτελέσματα του έργου και των δραστηριοτήτων της μονάδας εσωτερικού ελέγχου και λαμβάνει τη μορφή της διαβεβαίωσης, θετικής, αρνητικής ή με επιφύλαξη,
η) διασφαλίζει την παροχή από την εταιρεία οποιασδήποτε πληροφορίας ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και του εποπτεύοντος υπουργείου και διευκολύνει με κάθε πρόσφορο μέσο το έργο παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας που αυτές ασκούν.

Άρθρο 18
Στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο
1. Οι εταιρείες καταρτίζουν και υποβάλλουν, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση, τα στρατηγικά και επιχειρησιακά τους σχέδια, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του εποπτεύοντος υπουργείου, σύμφωνα με την περ. η΄ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄143). Κάθε στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο προσδιορίζει συγκεκριμένες κατευθύνσεις βελτίωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων με άμεσα εφαρμόσιμα κριτήρια και περιλαμβάνει δείκτες αποδοτικότητας και ποιότητας με σκοπό την εξυπηρέτηση του πολίτη. Σε κάθε στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο περιέχεται ειδική αναφορά και τεκμηριώνονται η ανάγκη πρόσληψης προσωπικού, το προϋπολογιζόμενο κόστος αυτής και ο τρόπος κάλυψής του. Τα εγκεκριμένα στρατηγικά και επιχειρησιακά σχέδια κοινοποιούνται στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του εποπτεύοντος υπουργείου.
2. Το στρατηγικό σχέδιο είναι τετραετές, καταρτίζεται σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς στόχους του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.) και τις κατευθυντήριες οδηγίες του εποπτεύοντος υπουργείου, εγκρίνεται μετά από την ψήφιση του Μ.Π.Δ.Σ., καθορίζει τους μακροπρόθεσμους βασικούς στόχους για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας, τις μεθόδους πραγματοποίησής τους, τον προσδιορισμό του συνολικού κόστους και του τρόπου χρηματοδότησης των επιμέρους δράσεων, καθώς και τη διασύνδεσή του με το αντίστοιχο τομεακό σχέδιο του εποπτεύοντος υπουργείου.
3. Το στρατηγικό σχέδιο εξειδικεύεται σε επιμέρους ετήσια επιχειρησιακά σχέδια για την υλοποίησή του κατά την κυλιόμενη περίοδο των τεσσάρων (4) ετών της περ. ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4270/2014, στα οποία εξειδικεύονται οι ετήσιοι δημοσιονομικοί στόχοι, όπως αυτοί αποτυπώνονται στον εγκεκριμένο ετήσιο προϋπολογισμό της εταιρείας και τις κατευθυντήριες οδηγίες του εποπτεύοντος υπουργείου και περιγράφονται οι δράσεις κάθε υπηρεσιακής ή επιχειρησιακής μονάδας, διεύθυνσης ή τομέα, για κάθε διαχειριστική περίοδο και συνολικά για όλη τη διάρκειά του. Ειδικότερα, το επιχειρησιακό σχέδιο για κάθε ένα από τα έτη διάρκειας του στρατηγικού σχεδίου περιλαμβάνει:
α) τους στόχους που επιδιώκονται από την εταιρεία και το διοικητικό συμβούλιο, εκφρασμένους σε ποσά και ποσοστά,
β) τις ενέργειες και την επιλογή των μέσων για την επίτευξη των στόχων,
γ) τις προϋποθέσεις και τις παραδοχές επίτευξης των στόχων,
δ) τις εσωτερικές διαδικασίες παρακολούθησης, αξιολόγησης και ελέγχου της πραγματοποίησης των στόχων αυτών,
ε) τον καθορισμό των αναγκών σε κεφάλαια και των πηγών χρηματοδότησής τους,
στ) τις ανάγκες για επενδύσεις και το επενδυτικό πλάνο,
ζ) τις προϋποθέσεις και ενέργειες για την εσωτερική αναδιάρθρωση των δομών της εταιρείας και την αλλαγή της εταιρικής κουλτούρας,
η) τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό,
θ) τους ετήσιους χρηματοοικονομικούς, ποιοτικούς και επιχειρησιακούς δείκτες,
ι) τις υποχρεώσεις προς τους καταναλωτές και την πρόβλεψη αποζημιώσεων,
ια) προτάσεις για την αξιοποίηση των ακινήτων της εταιρείας,
ιβ) προτάσεις για τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους της εταιρείας και την αύξηση των κερδών,
ιγ) τη διασύνδεση του επιχειρησιακού σχεδίου με το αντίστοιχο στρατηγικό σχέδιο ή άλλα επιμέρους επιχειρησιακά σχέδια της εταιρείας.

Άρθρο 19
Υποχρεώσεις των ανώνυμων εταιρειών του Δημοσίου
1. Οι εταιρείες της παρ. 1 του άρθρου 3 υποβάλλουν:
α) Στη Γενική Συνέλευση ετήσια αναφορά προς ενημέρωση, στην οποία μνημονεύονται αναλυτικά ο βαθμός υλοποίησης των στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων, ο βαθμός επίτευξης της δήλωσης ειδικών υποχρεώσεων του άρθρου 5 και η ετήσια επίδοσή τους,
β) στη Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Οικονομικών τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση πεπραγμένων του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και την έκθεση ή το πιστοποιητικό του ορκωτού ελεγκτή λογιστή το αργότερο έως την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του πέμπτου μήνα μετά από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.
γ) στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του εποπτεύοντος υπουργείου:
γα. το σχέδιο του ετήσιου οικονομικού προϋπολογισμού τους, καθώς και εισηγητική έκθεση τεκμηρίωσης των οικονομικών μεγεθών. Οι φορείς που περιλαμβάνονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης ακολουθούν τις διαδικασίες που περιγράφονται στο Μέρος Γ΄ του ν. 4270/2014 (Α’ 143),
γβ. τριμηνιαία απολογιστικά στοιχεία απασχόλησης και τις δράσεις που έχουν αναληφθεί για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της επιχείρησης και τη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της,
γγ. κάθε πρόταση που αφορά σε αλλαγή κανονισμού λειτουργίας, συλλογικών συμβάσεων εργασίας, καθώς και κάθε άλλου μέτρου της διοίκησης που επηρεάζει τα οικονομικά αποτελέσματα πριν να τεθεί σε ισχύ.

Άρθρο 20
Εποπτεία και έλεγχος των ανώνυμων εταιρειών του Δημοσίου
1. Οι εταιρείες της παρ. 1 του άρθρου 3 εποπτεύονται, για θέματα λειτουργίας και αρμοδιοτήτων τους, από τον καθ’ ύλην αρμόδιο υπουργό.
2. Η οικονομική εποπτεία των εταιρειών της παρ. 1 του άρθρου 3 ασκείται από τον Υπουργό Οικονομικών, μέσω των κατά λόγο αρμοδιότητας υπηρεσιών του υπουργείου που προβλέπονται στον οργανισμό του.

Άρθρο 21
Μέτρα και κυρώσεις σε βάρος των ανώνυμων εταιρειών του Δημοσίου
και των μελών των διοικητικών τους συμβουλίων
1. Σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων των μελών του διοικητικού συμβουλίου των εταιρειών της παρ. 1 του άρθρου 3, δύναται:
α) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, να παύονται αζημίως από τα καθήκοντά τους ή να μην ανανεώνεται η θητεία του Πρόεδρου, του Αντιπρόεδρου, του Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου,
β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, να παύονται αζημίως από τα καθήκοντά τους τα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου,
γ) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, να μειώνονται οι αμοιβές ή να μην παρέχονται οι μη μισθολογικές παροχές του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Διευθύνοντος και Εντεταλμένου Συμβούλου,
δ) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, να μην εγκρίνεται η συνολική διαχείριση του άρθρου 108 του ν. 4548/2018 (Α΄104),
ε) να δεσμεύονται έσοδα των εταιρειών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό ή το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων σε ποσοστό μέχρι πενήντα τοις εκατό (50%) του ετήσιου προβλεπόμενου ποσού,
στ) να εφαρμοστούν οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 173 του ν. 4270/2014 (Α΄143).
2. Οι κυρώσεις της παρ. 1 δεν αναιρούν ούτε αναστέλλουν διαδικασίες επιβολής ποινικών, αστικών ή διοικητικών μέτρων που επιβάλλονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 22
Πλήρωση θέσεων προσωπικού και αμοιβές
1. Η πλήρωση των θέσεων τακτικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου για την κάλυψη εποχικών και περιοδικών ή άλλων πρόσκαιρων ή παροδικών αναγκών, των εταιρειών της παρ. 1 του άρθρου 3 προβλέπεται στον ετήσιο προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης του άρθρου 51 του ν. 4622/2019 (Α΄133), υπάγεται στην αρμοδιότητα του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού και πραγματοποιείται σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 30 και 37 έως 42 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6).
2. Το μισθολογικό καθεστώς του πάσης φύσεως προσωπικού των εταιρειών της παρ. 1 του άρθρου 3 ρυθμίζεται από τα άρθρα 7 έως 35 του ν. 4354/2015 (Α΄176).
3. Οι μη μισθολογικές παροχές διέπονται από το άρθρο 43 του ν. 4484/2017 (Α΄110).

Άρθρο 23
Πλήρωση θέσεων γενικών διευθυντών και αποδοχές
1. H πλήρωση θέσεων γενικών διευθυντών πραγματοποιείται κατόπιν δημόσιας προκήρυξης. Οι γενικοί διευθυντές προσλαμβάνονται με σύμβαση ορισμένου χρόνου μέχρι τριετούς διάρκειας, η οποία μπορεί να ανανεωθεί άπαξ για ίσο χρονικό διάστημα, κατόπιν αξιολόγησής τους από το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας και διαχείρισης. Στη διαδικασία δύναται να συμμετέχουν προσωπικό της εταιρείας και υποψήφιοι εκτός εταιρείας. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου καθορίζονται οι όροι της προκήρυξης και της σύμβασης.
2. Στην πρόσκληση, που αναρτάται στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ορίζονται ιδίως:
α) Η θέση που προκηρύσσεται και τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα,
β) τα κριτήρια επιλογής και η μοριοδότησή τους,
γ) η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων, ο τρόπος υποβολής τους και η υπηρεσία υποδοχής τους,
δ) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής τους,
ε) η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων, η πρόβλεψη διενέργειας συνέντευξης, η διαδικασία σύνταξης των πινάκων κατάταξης, τα αρμόδια όργανα, η διαδικασία ελέγχου νομιμότητας των πινάκων κατάταξης και η ολοκλήρωση της διαδικασίας,
στ) το δικαίωμα άσκησης ένστασης, ο τρόπος και χρόνος άσκησής της και το όργανο εξέτασής της,
ζ) οι όροι της σύμβασης και η διάρκειά της.
3. Πριν τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας, με αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου συγκροτούνται η επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφίων και η επιτροπή ενστάσεων.
4. Η επιτροπή αξιολόγησης είναι τριμελής και είναι αρμόδια για την αξιολόγηση των αιτήσεων και την σύνταξη των προσωρινών πινάκων κατάταξης, τους οποίους αναρτά στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Κατά των πινάκων αυτών ασκείται ένσταση μόνο για λόγους νομιμότητας εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα της εταιρείας.
5. Η επιτροπή ενστάσεων, η οποία είναι τριμελής, εξετάζει τις ενστάσεις και εν συνεχεία καταρτίζει τους οριστικούς πίνακες των προσληπτέων και απορριπτέων, οι οποίοι αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας.
6. Οι αποδοχές των γενικών διευθυντών, που επιλέγονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο, καθορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου, κατόπιν αιτιολογημένης πρότασης της επιτροπής αποδοχών του άρθρου 12. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ασκούν τα καθήκοντά τους με ανεξαρτησία και έχουν διακριτική ευχέρεια κατά τη διαμόρφωση της εισήγησής τους στη Γενική Συνέλευση για την έγκριση των αποδοχών. Το ύψος των αμοιβών δεν δύναται να υπερβαίνει τις αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου κατά την παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (Α΄176). Σε περίπτωση πλήρωσης της θέσης από το προσωπικό της εταιρείας, οι αποδοχές της θέσης του γενικού διευθυντή δεν διατηρούνται μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του στελέχους από τη θέση αυτή.

Άρθρο 24
Κινητικότητα υπαλλήλων
1. Το προσωπικό των εταιρειών της παρ. 1 του άρθρου 3 δύναται να αποσπάται ή να μετατάσσεται με την ίδια σχέση εργασίας σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄143), καθώς και σε εταιρείες της παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος, σύμφωνα με τον ν. 4440/2016 (Α΄224).
2. Επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 στις εταιρείες της παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος, σύμφωνα με τον ν. 4440/2016, για την αντιμετώπιση σοβαρών και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, για διάρκεια έως δύο (2) ετών με δυνατότητα παράτασης για ίσο χρόνο, κατόπιν αίτησης του υπαλλήλου. Η μισθοδοσία του υπαλλήλου κατά τη διάρκεια της απόσπασης βαραίνει τον φορέα υποδοχής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Άρθρο 25
Αξιοποίηση συμμετοχών του Δημοσίου σε ανώνυμες εταιρείες
1. Ο Υπουργός Οικονομικών μπορεί, με απόφασή του, να αξιοποιεί, τις πάσης φύσεως κινητές αξίες που έχουν περιέλθει στο ελληνικό Δημόσιο από οποιαδήποτε αιτία. Ειδικότερα, δύναται να:
α) εκποιεί ελευθέρως, είτε κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους λοιπούς μετόχους ή οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, είτε κατόπιν προτάσεώς του, μετοχές που κατέχει σε ανώνυμες εταιρείες μη εισηγμένες σε χρηματιστήριο αξιών,
β) εκποιεί μετοχές που κατέχει σε εταιρείες που είναι υπό εκκαθάριση, ανεξαρτήτως ποσοστού συμμετοχής.
2. Το τίμημα που προκύπτει από την αξιοποίηση των κινητών αξιών κατατίθεται στον λογαριασμό του ελληνικού Δημοσίου που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με αριθμό 2427037 και αιτιολογία «Έσοδα Δημοσίου εξ Εισπράξεων Μερισματαποδείξεων» και θεωρείται δημόσιο έσοδο.
3. Για την αξιοποίηση των κινητών αξιών της παρ. 1, ο Υπουργός Οικονομικών, ως εκπρόσωπος του ελληνικού Δημοσίου, δύναται να συνάπτει με εκτιμητές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών που προβλέπεται στο άρθρο 29 του ν. 4778/2021 (Α΄26), ή με πιστωτικά ιδρύματα ή εταιρείες Ορκωτών Ελεγκτών ή εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, συμβάσεις με αντικείμενο τη σύνταξη μελέτης στην οποία προσδιορίζονται, μεταξύ άλλων, η κατ΄ ελάχιστο όριο αξία των κινητών αξιών και οι προτεινόμενοι τρόποι αξιοποίησής τους. Κατόπιν εισήγησης της Μονάδας Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Οικονομικών, η Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών του ιδίου Υπουργείου μεριμνά για τις αναγκαίες ενέργειες που αφορούν στην ανάθεση των υπηρεσιών σε εξειδικευμένο σύμβουλο.

Άρθρο 26
Απόκτηση συμμετοχών του Δημοσίου σε ανώνυμες εταιρείες
Στις ανώνυμες εταιρείες στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών, ο Υπουργός Οικονομικών δύναται, μετά από αιτιολογημένη πρόταση του διοικητικού συμβουλίου ή των μετόχων μειοψηφίας, να αποκτά για λογαριασμό του Δημοσίου μετοχές που ανήκουν στους μετόχους μειοψηφίας. Για την απόκτηση των μετοχών απαιτείται η προηγούμενη αποτίμηση της εσωτερικής και αγοραίας αξίας τους, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 25.

Άρθρο 27
Άσκηση δικαιωμάτων του Δημοσίου σε ανώνυμες εταιρείες με συμμετοχή κατώτερη του 50%
Το Δημόσιο, ως μέτοχος, παρίσταται στη Γενική Συνέλευση ανώνυμων εταιρειών, στις οποίες κατέχει ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο μικρότερο του πενήντα τοις εκατό (50%), εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Οικονομικών ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του.

Άρθρο 28
Επιτροπή Διαχείρισης Κινητών Αξιών
Στο Υπουργείο Οικονομικών συστήνεται Επιτροπή Διαχείρισης Κινητών Αξιών, η οποία αξιολογεί τις μελέτες που συντάσσονται, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 25 και διατυπώνει στον Υπουργό Οικονομικών τη γνώμη της για τους τρόπους αξιοποίησης που προβλέπονται στο άρθρο 26. Η Επιτροπή συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων και αποτελείται από έναν Δικαστικό Αντιπρόσωπο Α΄ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως πρόεδρο, τον Προϊστάμενο της Μονάδας Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Οικονομικών, τον Προϊστάμενο του Τμήματος Κινητών Αξιών της Μονάδας Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Οικονομικών και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εταιρειών και Γενικού Εμπορικού Μητρώου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με τους αναπληρωτές τους. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο γραμματέας της Επιτροπής.

Άρθρο 29
Ψηφιακό Μητρώο Συμμετοχών του Δημοσίου

Στο Υπουργείο Οικονομικών συστήνεται Ψηφιακό Μητρώο Συμμετοχών του Δημοσίου. Στο Μητρώο απογράφονται όλες οι εταιρείες στις οποίες το Δημόσιο έχει μετοχές, ανεξάρτητα από τη νομική τους κατάσταση, δηλαδή αν είναι ενεργές, σε εκκαθάριση, πτώχευση ή ειδική διαχείριση, καθώς και ο αριθμός των μετοχών που κατέχει το Δημόσιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.

Άρθρο 30
Προσλήψεις προσωπικού αορίστου χρόνου
1. Οι προσλήψεις του προσωπικού των λοιπών θυγατρικών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (Ε.Ε.ΣΥ.Π. Α.Ε.), με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, διενεργούνται στο πλαίσιο της πολιτικής προσλήψεων εκάστης εταιρείας και του επιχειρησιακού σχεδίου, που προβλέπεται στη παρ. 1 του άρθρου 36. Οι προσλήψεις διενεργούνται χωρίς την έγκριση της επιτροπής της υπ. αρ. 33/2006 (Α’ 280) Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου.
2. Οι προσλήψεις διενεργούνται ύστερα από δημόσια προκήρυξη, η οποία καταρτίζεται από τα αρμόδια όργανα της εταιρείας, εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο, ελέγχεται ως προς τη νομιμότητά της από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) κατά την παρ. 5 και αναρτάται στην ιστοσελίδα της εταιρείας.
3. Με την προκήρυξη καθορίζονται ιδίως:
α) Ο αριθμός ανά κατηγορία και ειδικότητα ή κλάδο ή έργο του προσωπικού που πρόκειται να προσληφθεί,
β) τα απαιτούμενα κατά κατηγορία και ειδικότητα ή κλάδο ή έργο τυπικά και ουσιαστικά προσόντα,
γ) τα κριτήρια επιλογής και η μοριοδότησή τους,
δ) η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων, ο τρόπος υποβολής τους και η υπηρεσία υποδοχής τους,
ε) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής τους,
στ) η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων, η πρόβλεψη διενέργειας συνέντευξης, η διαδικασία σύνταξης των πινάκων κατάταξης, τα αρμόδια όργανα, η διαδικασία ελέγχου νομιμότητας των πινάκων κατάταξης και η ολοκλήρωση της διαδικασίας,
ζ) το δικαίωμα άσκησης ένστασης, ο τρόπος και ο χρόνος άσκησής της και το όργανο εξέτασής της.
4. Οι όροι της προκήρυξης καθορίζονται κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης.
5. Το σχέδιο της προκήρυξης αποστέλλεται στο Α.Σ.Ε.Π., το οποίο το εγκρίνει ή το αναπέμπει στην εταιρεία για τροποποίηση και εκ νέου κατάρτιση και υποβολή μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την περιέλευση σε αυτό του σχεδίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των δέκα (10) ημερών, τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του Α.Σ.Ε.Π..
6. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου συγκροτούνται τριμελής επιτροπή αξιολόγησης, ανά κατηγορία προσλήψεων, και τριμελής επιτροπή ενστάσεων.
7. Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή άλλον οριζόμενο από το διοικητικό συμβούλιο διευθυντή οργανικής μονάδας, τον γενικό διευθυντή ή διευθυντή αρμόδιο για θέματα ανθρώπινου δυναμικού και τον γενικό διευθυντή ή διευθυντή της αντίστοιχης οργανικής μονάδας. Στην επιτροπή αξιολόγησης δύναται να συμμετέχει ως παρατηρητής και ένας εκπρόσωπος της Ε.Ε.ΣΥ.Π. Η επιτροπή ενστάσεων αποτελείται από τον προϊστάμενο της Νομικής Υπηρεσίας, τον επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και έναν προϊστάμενο άλλης οργανικής μονάδας, που ορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Στην επιτροπή ενστάσεων δύναται να συμμετέχει ως παρατηρητής και ένας εκπρόσωπος της Ε.Ε.ΣΥ.Π..
8. Η επιτροπή αξιολόγησης αξιολογεί τις αιτήσεις και συντάσσει προσωρινούς πίνακες κατάταξης, τους οποίους αναρτά στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Κατά των πινάκων αυτών μπορεί να ασκηθεί ένσταση μόνο για λόγους νομιμότητας εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Η επιτροπή ενστάσεων εξετάζει τις ενστάσεις και καταρτίζει τον οριστικό πίνακα προσληπτέων και απορριπτέων, τον οποίο αποστέλλει στο Α.Σ.Ε.Π. για έλεγχο εντός δέκα (10) ημερών από την κατάρτισή του. Αν δεν κατατεθούν ενστάσεις κατά του προσωρινού πίνακα, η επιτροπή αξιολόγησης καταρτίζει τον οριστικό πίνακα των προσληπτέων και απορριπτέων, τον οποίο αποστέλλει στο Α.Σ.Ε.Π. για έλεγχο εντός δέκα (10) ημερών. Το Α.Σ.Ε.Π., αφού ελέγξει τη νομιμότητα του οριστικού πίνακα προσληπτέων και απορριπτέων, τους εγκρίνει εντός προθεσμίας είκοσι (20) εργάσιμων ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου, τεκμαίρεται η έγκριση του οριστικού πίνακα προσληπτέων και απορριπτέων.
9. Η πλήρωση θέσεων προσωπικού των λοιπών θυγατρικών εταιρειών της Ε.Ε.ΣΥ.Π. εξαιρείται από τις παρ. 1, 4, 5 και 6 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40) περί περιορισμού προσλήψεων, την περ. 1 της παρ. 20 και τις παρ. 21 και 22 περί προηγούμενης έγκρισης της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 περί εκκίνησης διαδικασιών πρόσληψης και περί έκδοσης απόφασης κατανομής σε θέσεις του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 (Α΄ 54), τις παρ. 8 περί προηγούμενης έγκρισης της επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων, και 10 περί προηγούμενου ελέγχου πριν την έκδοση ατομικής πράξης διορισμού ή πρόσληψης του άρθρου 49 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66), την παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 4038/2012 (Α΄ 14) περί υποχρέωσης δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της παρ. 20 του άρθρου 14 του ν. 2266/1994 (Α΄ 218) περί δυνατότητας διορισμού συγγενούς αποβιώσαντος.
10. Οι εταιρείες μπορούν, επίσης, να συνάπτουν συμβάσεις έμμισθης εντολής κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης και χωρίς έγκριση από την Επιτροπή της υπ. αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του διευθύνοντος συμβούλου.

Άρθρο 31
Προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου
1. Επιτρέπεται στις λοιπές θυγατρικές της Ε.Ε.ΣΥ.Π. η πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη ειδικών αναγκών που απαιτούν εξειδικευμένη εμπειρία ή σπουδές προς εκτέλεση ειδικού έργου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην πολιτική προσλήψεων εκάστης εταιρείας και το επιχειρησιακό σχέδιο των εταιρειών που προβλέπεται στη παρ. 1 του άρθρου 36. Οι συμβάσεις του πρώτου εδαφίου δύναται να ανανεώνεται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκτέλεση του έργου, μετά από αξιολόγηση των αναγκών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον οικείο εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας. Οι προσλήψεις διενεργούνται χωρίς την έγκριση της επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (Α’ 280).
2. Οι προσλήψεις αυτές διενεργούνται ύστερα από δημόσια προκήρυξη, η οποία καταρτίζεται από τα αρμόδια όργανα της εταιρείας, εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο, και αναρτάται στην ιστοσελίδα της εταιρείας.
3. Με την προκήρυξη καθορίζονται ιδίως:
α) Ο αριθμός ανά κατηγορία και ειδικότητα ή κλάδο ή έργο του προσωπικού που πρόκειται να προσληφθεί,
β) τα απαιτούμενα κατά κατηγορία και ειδικότητα ή κλάδο ή έργο τυπικά και ουσιαστικά προσόντα,
γ) τα κριτήρια επιλογής και η μοριοδότησή τους,
δ) η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων, ο τρόπος υποβολής τους και η υπηρεσία υποδοχής τους,
ε) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής τους,
στ) η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων, η πρόβλεψη διενέργειας συνέντευξης, η διαδικασία σύνταξης των πινάκων κατάταξης, τα αρμόδια όργανα, η διαδικασία ελέγχου νομιμότητας των πινάκων κατάταξης και η ολοκλήρωση της διαδικασίας,
ζ) το δικαίωμα άσκησης ένστασης, ο τρόπος και ο χρόνος άσκησής της και το όργανο εξέτασής της.
4. Οι όροι της προκήρυξης καθορίζονται κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης.
5. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου συγκροτούνται τριμελής επιτροπή αξιολόγησης, ανά κατηγορία προσλήψεων, και τριμελής επιτροπή ενστάσεων.
6. Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή άλλον οριζόμενο από το διοικητικό συμβούλιο διευθυντή οργανικής μονάδας, τον γενικό διευθυντή ή διευθυντή αρμόδιο για θέματα ανθρώπινου δυναμικού και τον γενικό διευθυντή ή διευθυντή της αντίστοιχης οργανικής μονάδας. Στην επιτροπή αξιολόγησης δύναται να συμμετέχει ως παρατηρητής και ένας εκπρόσωπος της Ε.Ε.ΣΥ.Π.. Η επιτροπή ενστάσεων αποτελείται από τον προϊστάμενο της Νομικής Υπηρεσίας, τον επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και έναν προϊστάμενο άλλης οργανικής μονάδας που ορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Στην επιτροπή ενστάσεων δύναται να συμμετέχει ως παρατηρητής και ένας εκπρόσωπος της Ε.Ε.ΣΥ.Π.
7. Η επιτροπή αξιολόγησης αξιολογεί τις αιτήσεις και συντάσσει προσωρινούς πίνακες κατάταξης, τους οποίους αναρτά στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Κατά των πινάκων αυτών μπορεί να ασκηθεί ένσταση μόνο για λόγους νομιμότητας εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Η επιτροπή ενστάσεων εξετάζει τις ενστάσεις και καταρτίζει τον οριστικό πίνακα προσληπτέων και απορριπτέων, τον οποίο επικυρώνει το διοικητικό συμβούλιο με απόφασή του. Τα οριστικά αποτελέσματα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Αν δεν κατατεθούν ενστάσεις κατά του προσωρινού πίνακα, η επιτροπή αξιολόγησης καταρτίζει τον οριστικό πίνακα προσληπτέων και απορριπτέων, τον οποίο επικυρώνει το διοικητικό συμβούλιο με απόφασή του. Τα οριστικά αποτελέσματα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας.
8. Οι προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη πρόσκαιρων, παροδικών ή εποχικών αναγκών γίνονται με απόφαση του διευθύνοντος συμβούλου και σύμφωνα με την πολιτική προσλήψεων εκάστης εταιρείας και το εγκεκριμένο στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο. Η διάρκεια της απασχόλησης του εν λόγω προσωπικού δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες σε συνολικό χρόνο δώδεκα (12) μηνών. Μετά από το πέρας του ως άνω χρόνου απασχόλησης, οι συμβάσεις αυτές λύονται αυτοδίκαια, χωρίς καμία προειδοποίηση ή διατύπωση και χωρίς αποζημίωση. Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης κατά το αυτό ημερολογιακό έτος ή μετατροπή σε σύμβαση αορίστου χρόνου, είναι άκυρες.

Άρθρο 32
Πλήρωση θέσεων Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών
1. H πλήρωση οργανικών θέσεων γενικών διευθυντών και διευθυντών πραγματοποιείται κατόπιν δημόσιας προκήρυξης, η οποία εκδίδεται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου μέχρι τριετούς διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης άπαξ μέχρι ισόχρονου διαστήματος, με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου των εταιρειών, εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο οι θέσεις προς πλήρωση, η διαδικασία πρόσληψης και οι στόχοι προς επίτευξη σύμφωνα με το εγκεκριμένο στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο της παρ. 1 του άρθρου 36.
2. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, καθορίζονται τα κριτήρια πρόσληψης, η διάρκεια, οι αποδοχές και οι λοιποί όροι των σχετικών συμβάσεων.
3. Στη διαδικασία δύναται να συμμετέχουν προσωπικό της εταιρείας και υποψήφιοι εκτός εταιρείας. Σε περίπτωση πλήρωσης της θέσης από προσωπικό της εταιρείας, οι αποδοχές της παρούσας θέσης δεν διατηρούνται μετά από την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του στελέχους από τη θέση. Σε επόμενη δημόσια προκήρυξη για την ίδια θέση δύναται να συμμετάσχει εκ νέου το πρόσωπο που κατείχε τη θέση αυτή.
4. Στις λοιπές θυγατρικές εταιρείες της Ε.Ε.ΣΥ.Π. δεν εφαρμόζεται οποιαδήποτε ισχύουσα, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, γενική ή ειδική διάταξη επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας ή του κανονισμού προσωπικού ή οποιασδήποτε άλλης επιχειρησιακής συμφωνίας ή ρύθμισης, κατά το μέρος που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που διέπονται από το παρόν.

Άρθρο 33
Συμβάσεις έργου – Συμβάσεις δανεισμού προσωπικού
Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών τους οι λοιπές θυγατρικές της Ε.Ε.ΣΥ.Π. μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις:
α) μίσθωσης έργου με φυσικά πρόσωπα, χωρίς έγκριση από την Επιτροπή της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (Α’ 280), τα οποία απασχολούνται στην υποστήριξη εκτέλεσης έργων που υλοποιούν οι εταιρείες στο πλαίσιο των καταστατικών τους σκοπών,
β) συμβάσεις δανεισμού εργαζομένων με εταιρείες του ιδιωτικού τομέα.

Άρθρο 34
Μισθολογικές ρυθμίσεις – Πολιτική αποδοχών – Αμοιβές διοικητικών συμβουλίων
1. Το προσωπικό που υπηρετεί στις λοιπές θυγατρικές εταιρείες της Ε.Ε.ΣΥ.Π. οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή έμμισθης εντολής, κατατάσσεται, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, στις εγκεκριμένες κλίμακες αποδοχών της πολιτικής αποδοχών της παρ. 3, αποκλειστικά βάσει των τυπικών και ουσιαστικών του προσόντων, των ειδικών γνώσεων ή δεξιοτήτων και των ειδικών καθηκόντων τα οποία ασκεί και έπειτα από αξιολόγηση των κριτηρίων αυτών. Μισθοί που έχουν διαμορφωθεί κατ` εφαρμογή του ν. 4354/2015 (Α΄176) δεν μειώνονται.
2. Μέχρι την έγκριση της προβλεπόμενης πολιτικής αποδοχών και την κατάταξη του υφιστάμενου προσωπικού, σύμφωνα με την παρ. 1, τα θέματα μισθολογικής κατάστασης του προσωπικού, διέπονται από τη νομοθεσία που εφαρμόζεται μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος στις εταιρείες και στο προσωπικό τους.
3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των λοιπών θυγατρικών, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου τους, κατόπιν προηγούμενης έγκρισης από τη Γενική Συνέλευση της Ε.Ε.ΣΥ.Π., καθορίζεται πολιτική αποδοχών, η οποία συνδέεται με τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα των εταιρειών και είναι σύμφωνη με το εγκεκριμένο από τη Γενική Συνέλευση στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο της παρ. 1 του άρθρου 36. Η εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου των λοιπών θυγατρικών προς τη Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει υποχρεωτικά ανάλυση επιπτώσεων του μισθολογικού κόστους. Στην πολιτική αποδοχών ορίζονται κλίμακες αποδοχών ανά κατηγορία προσωπικού, αποκλειστικά βάσει των τυπικών και ουσιαστικών του προσόντων, των ειδικών γνώσεων ή δεξιοτήτων και των ειδικών καθηκόντων αυτού και καθορίζονται οι όροι και διαδικασίες εξέλιξης, καθώς και άλλες μισθολογικές ή μη μισθολογικές παροχές. Οι αποδοχές του προσωπικού της εταιρείας δεν υπερβαίνουν τις αποδοχές του διευθύνοντος συμβούλου.
4. Οι αμοιβές των μελών των διοικητικών συμβουλίων των λοιπών θυγατρικών της Ε.Ε.ΣΥ.Π., ορίζονται αποκλειστικά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα άρθρα 109 και 110 του ν. 4548/2018 (Α΄104).

Άρθρο 35
Μετακινήσεις προσωπικού
1. Επιτρέπεται η μεταφορά εργαζομένου από μία από τις λοιπές θυγατρικές εταιρείες σε άλλη, ύστερα από:
α) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδεται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου, ή
β) αίτημα του εργαζομένου.
Προϋπόθεση για τη διενέργεια της μεταφοράς είναι το ποσοστό κάλυψης των οργανικών θέσεων που προβλέπονται στο οργανόγραμμα του φορέα προέλευσης να ανέρχεται σε εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) τουλάχιστον επί του συνόλου των θέσεων. Για τη μεταφορά απαιτείται τα διοικητικά συμβούλια και των δύο εταιρειών να αποφασίσουν θετικά.
2. Για τις περιπτώσεις των λοιπών θυγατρικών που συνιστούν όμιλο εταιρειών, οι ενδοομιλικές μετακινήσεις για την υλοποίηση πλάνου αναδιοργάνωσης διενεργούνται με απόφαση των οικείων διοικητικών συμβουλίων.
3. Επιτρέπεται ο δανεισμός με σύμβαση μεταξύ των λοιπών θυγατρικών της Ε.Ε.ΣΥ.Π. για χρονικό διάστημα έως τριών (3) ετών, με δυνατότητα παράτασης άπαξ για ίσο χρονικό διάστημα. Το κόστος της μισθοδοσίας βαραίνει την εταιρεία υποδοχής.
4. Οι λοιπές θυγατρικές της Ε.Ε.Σ.Υ.Π. δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας του ν. 4440/2016 (Α΄224). Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

Άρθρο 36
Επιχειρησιακά και στρατηγικά σχέδια – ετήσιος προϋπολογισμός – εσωτερικός κανονισμός – ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
1. Οι λοιπές θυγατρικές της Ε.Ε.ΣΥ.Π. υποβάλλουν στη Γενική Συνέλευση, προς έγκριση, τα επιχειρησιακά και στρατηγικά τους σχέδια και τους ετήσιους προϋπολογισμούς τους, τα οποία καταρτίζονται σύμφωνα με το εγκεκριμένο στρατηγικό σχέδιο της Ε.Ε.ΣΥ.Π., σύμφωνα με τις αρχές του εταιρικού δικαίου και της εταιρικής διακυβέρνησης.
2. Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας και το οργανόγραμμα των λοιπών θυγατρικών καταρτίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου τους και υποβάλλονται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση.
3. Οι λοιπές θυγατρικές της Ε.Ε.ΣΥ.Π. διαχωρίζουν και απεικονίζουν λογιστικά διακριτά το κόστος που προορίζεται για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος, όπως αυτές ρυθμίζονται κατά το άρθρο 14 και την παρ. 2 του άρθρου 106 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το κόστος που σχετίζεται με τις δραστηριότητές τους που είναι ανοικτές στον ανταγωνισμό.

Άρθρο 37
Εσωτερικός έλεγχος – Ορισμός εσωτερικών ελεγκτών
1. Οι εταιρείες διαθέτουν Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, που συνιστά ανεξάρτητη οργανωτική μονάδα εντός της εταιρείας.
2. Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου αναφέρεται λειτουργικά στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, μέσω της επιτροπής ελέγχου, από την οποία και εποπτεύεται.
3. Στις εταιρείες απασχολείται ένας (1) τουλάχιστον εσωτερικός ελεγκτής, που ορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο μετά από εισήγηση της επιτροπής ελέγχου.
4. Ο αριθμός των εσωτερικών ελεγκτών της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου είναι ανάλογος με το μέγεθος της εταιρείας, τον αριθμό των υπαλλήλων της, τα γεωγραφικά σημεία όπου δραστηριοποιείται, τον αριθμό των λειτουργικών και των επιτελικών μονάδων και των ελεγκτέων οντοτήτων.
5. Ο επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου εκάστης εταιρείας και βάσει της ισχύουσας πολιτικής του μετόχου.
6. Ο επικεφαλής υπάγεται διοικητικά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, είναι υπάλληλος πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης με σύμβαση αορίστου ή ορισμένου χρόνου, προσωπικά και λειτουργικά ανεξάρτητος και αντικειμενικός κατά την άσκηση των καθηκόντων του.
7. Ο επικεφαλής διαθέτει, βάσει της οργανωτικής δομής της εταιρείας, εκείνο τον διοικητικό βαθμό και επίπεδο ευθύνης, που του επιτρέπει να ασκεί το έργο του αποτελεσματικά.
8. Ο επικεφαλής διαθέτει κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα προσόντα:
α) πτυχίο Α.Ε.Ι της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, οικονομικής ή θετικής κατεύθυνσης,
β) τίτλο πιστοποίησης εσωτερικών ελεγκτών (CIA, CISA, CFSA, CCSA) ή εξωτερικών ελεγκτών (ACCA, ACA, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών και Λογιστών),
γ) προϋπηρεσία δέκα (10) τουλάχιστον ετών στην παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ή εξωτερικού ελέγχου σε μεγάλη επιχείρηση, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 4308/2014 (Α’ 251) ή σε ελεγκτική εταιρεία.
9. Ο επικεφαλής δύναται να εισηγηθεί στο διοικητικό συμβούλιο, μέσω της επιτροπής ελέγχου, τη στελέχωση της Μονάδας με επιπλέον προσωπικό.
10. Οι εσωτερικοί ελεγκτές που στελεχώνουν τη Μονάδα είναι υπάλληλοι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και επιλέγονται βάσει του πλαισίου που διέπει τη διαδικασία στελέχωσης του προσωπικού της εταιρείας με συμβάσεις αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.
11. Οι εσωτερικοί ελεγκτές που στελεχώνουν τη μονάδα, διαθέτουν κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα προσόντα:
α) πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής οικονομικής ή θετικής κατεύθυνσης,
β) προϋπηρεσία τριών (3) τουλάχιστον ετών στην παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ή εξωτερικού ελέγχου σε μεγάλη επιχείρηση, όπως αυτή ορίζεται στην παρ.6 του άρθρου 2 του ν. 4308/2014 ή σε ελεγκτική εταιρεία.
12. Οι εσωτερικοί ελεγκτές δεν υπάγονται ιεραρχικά σε καμία υπηρεσιακή μονάδα των φορέων που ελέγχουν, δεν έχουν αρμοδιότητες που σχετίζονται με τις καθημερινές δραστηριότητες της εταιρείας και δεν έχουν δικαιοδοσία στις επιθεωρούμενες διαδικασίες.
13. Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου διαθέτει και εφαρμόζει εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, ο οποίος εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο, έπειτα από πρόταση της επιτροπής ελέγχου.
14. Οι εσωτερικοί ελεγκτές έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε οργανωτική μονάδα της εταιρείας και λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε στοιχείου απαιτείται για την άσκηση των καθηκόντων τους. Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να παρέχει στους εσωτερικούς ελεγκτές όλα τα απαραίτητα μέσα που διευκολύνουν την άσκηση κατάλληλου και αποδοτικού εσωτερικού ελέγχου.
15. Ο επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου υποβάλλει στην επιτροπή ελέγχου προς έγκριση ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων και τις απαιτήσεις των απαραίτητων πόρων, καθώς και τις επιπτώσεις περιορισμού των πόρων ή του ελεγκτικού έργου της Μονάδας. Το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων καταρτίζεται με βάση την αξιολόγηση των κινδύνων της εταιρείας, αφού προηγουμένως ληφθεί υπόψη η γνώμη της επιτροπής ελέγχου.

Άρθρο 38
Πολιτική προμηθειών
1. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου των εταιρειών, η οποία λαμβάνεται ύστερα από γνώμη της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων του ν. 4912/2021 (Α` 59), καταρτίζεται, κατά παρέκκλιση του ν. 4412/2016 (Α΄147), τηρουμένων πάντως των άρθρων 36 και 38 αυτού, και υπό την επιφύλαξη της ενωσιακής νομοθεσίας, Κανονισμός Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών. Οι όροι και οι διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών καθορίζονται με τον Κανονισμό Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, ο οποίος αναρτάται στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Ο Κανονισμός υποβάλλεται με εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου κάθε εταιρείας προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Σε κάθε περίπτωση, το σύστημα έννομης προστασίας του Βιβλίου ΙV του ν. 4412/2016, εφαρμόζεται στις συμβάσεις που αναθέτουν οι εταιρείες και βάσει του ως άνω Κανονισμού Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
2. Μέχρι την έγκριση του Κανονισμού Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, σύμφωνα με την παρ. 1, οι εταιρείες, ως προς τις συμβάσεις δημόσιων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, εφαρμόζουν τις διατάξεις του ν. 4412/2016, με την επιφύλαξη του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 4758/2020 (Α΄242) περί της πολιτικής προμηθειών της Ανώνυμης Εταιρείας Ελληνικά Ταχυδρομεία.
3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που συγκαλείται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, στην επιτροπή ελέγχου που λειτουργεί στις λοιπές θυγατρικές της Ε.Ε.ΣΥ.Π. προστίθενται δύο (2) μέλη, που επιλέγονται από κατάλογο προσώπων με αποδεδειγμένη εμπειρία στον τομέα των συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, και είναι ανεξάρτητα από την εταιρεία κατά την έννοια του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 (Α΄136) και του άρθρου 99 του ν. 4548/2018 (Α΄104). Η θητεία των μελών είναι τριετής και δύναται να ανανεωθεί μία φορά. Αν πρόκειται για μέλη του διοικητικού συμβουλίου, η θητεία τους παύει με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο απώλεια της ιδιότητας του μέλους του διοικητικού συμβουλίου. Τα δυο μέλη της παρούσας δεν θεωρούνται τακτικά μέλη της επιτροπής και συμμετέχουν στις συνεδριάσεις με δικαίωμα ψήφου που αφορά στις αρμοδιότητες της παρ. 4.
4. Η επιτροπή ελέγχου είναι αρμόδια, πέραν των αρμοδιοτήτων που ορίζονται στον Κανονισμό λειτουργίας της, και για:
α) Τον έλεγχο και την παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής του Κανονισμού Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών σε δειγματοληπτική βάση,
β) την υποβολή ετήσιας αναφοράς προς το διοικητικό συμβούλιο σχετικά με την απόδοση της λειτουργίας ανάθεσης συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών της εταιρείας, βάσει συγκεκριμένων δεικτών, με σκοπό την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, τη μείωση των συναφών κινδύνων και τη σύνδεση της λειτουργίας προμηθειών με την εταιρική στρατηγική,
γ) την εισήγηση προς το διοικητικό συμβούλιο για τροποποιήσεις του Κανονισμού Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, καθώς και για μέτρα βελτίωσης της απόδοσης της λειτουργίας προμηθειών της εταιρείας.
Για την εκτέλεση του έργου της, τα μέλη της επιτροπής έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση των σχετικών φακέλων, εγγράφων ή στοιχείων της εταιρείας.

Άρθρο 39
Πλήρωση θέσεων αορίστου και ορισμένου χρόνου προσωπικού του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και των θυγατρικών του εταιρειών
1. Οι προσλήψεις του πάσης φύσεως προσωπικού της εταιρείας Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.) Α.Ε. και των θυγατρικών της εταιρειών Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. και Οδικές Συγκοινωνίες (Ο.ΣΥ.) Α.Ε., με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, γίνονται στο πλαίσιο της πολιτικής προσλήψεών τους, που εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση, του προγραμματισμού προσλήψεων και σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο των εταιρειών που προβλέπεται στη παρ. 1 του άρθρου 36 του παρόντος και κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της υπ. αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α’ 280).
2. Οι προσλήψεις διενεργούνται ύστερα από δημόσια προκήρυξη, η οποία καταρτίζεται από τα αρμόδια όργανα της εταιρείας, εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο, ελέγχεται ως προς τη νομιμότητά της από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) κατά την παρ. 3 και αναρτάται στην ιστοσελίδα της εταιρείας.
3. Με την προκήρυξη καθορίζονται ιδίως:
α) ο αριθμός ανά κατηγορία και ειδικότητα ή κλάδο ή έργο του προσωπικού που πρόκειται να προσληφθεί,
β) τα απαιτούμενα κατά κατηγορία και ειδικότητα ή κλάδο ή έργο τυπικά και ουσιαστικά προσόντα,
γ) τα κριτήρια επιλογής και η μοριοδότησή τους,
δ) η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων, ο τρόπος υποβολής τους και η υπηρεσία υποδοχής τους,
ε) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής τους,
στ) η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων, η πρόβλεψη διενέργειας συνέντευξης, η διαδικασία σύνταξης των πινάκων κατάταξης, τα αρμόδια όργανα, η διαδικασία ελέγχου νομιμότητας των πινάκων κατάταξης και η ολοκλήρωση της διαδικασίας,
ζ) το δικαίωμα άσκησης ένστασης, ο τρόπος και ο χρόνος άσκησής της και το όργανο εξέτασής της.
4. Το σχέδιο προκήρυξης αποστέλλεται στο Α.Σ.Ε.Π., το οποίο το εγκρίνει ή το αναπέμπει στην εταιρεία για τροποποίηση και εκ νέου κατάρτιση και υποβολή μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την περιέλευση σε αυτό του σχεδίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του πρώτου εδαφίου, τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του Α.Σ.Ε.Π..
5. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου συγκροτούνται τριμελής επιτροπή αξιολόγησης, ανά κατηγορία προσλήψεων, και τριμελής επιτροπή ενστάσεων.
6. Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από τον διευθύνοντα σύμβουλο ή οριζόμενο από το διοικητικό συμβούλιο διευθυντή οργανικής μονάδας τον γενικό διευθυντή ή διευθυντή αρμόδιο για θέματα ανθρώπινου δυναμικού και τον γενικό διευθυντή ή διευθυντή της αντίστοιχης οργανικής μονάδας. Στην επιτροπή αξιολόγησης δύναται να συμμετέχει ως παρατηρητής και ένας εκπρόσωπος της Ε.Ε.ΣΥ.Π.. Η επιτροπή ενστάσεων αποτελείται από τον προϊστάμενο της Νομικής Υπηρεσίας, τον επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και έναν προϊστάμενο άλλης οργανικής μονάδας που ορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Στην επιτροπή ενστάσεων δύναται να συμμετέχει ως παρατηρητής και ένας εκπρόσωπος της Ε.Ε.ΣΥ.Π..
7. Η επιτροπή αξιολόγησης αξιολογεί τις αιτήσεις και συντάσσει προσωρινούς πίνακες κατάταξης, τους οποίους αναρτά στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Κατά των πινάκων αυτών μπορεί να ασκηθεί ένσταση μόνο για λόγους νομιμότητας εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Η επιτροπή ενστάσεων εξετάζει τις ενστάσεις και καταρτίζει τον οριστικό πίνακα προσληπτέων και απορριπτέων, τον οποίο αποστέλλει στο Α.Σ.Ε.Π. για έλεγχο εντός δέκα (10) ημερών από την κατάρτισή του. Αν δεν κατατεθούν ενστάσεις κατά του προσωρινού πίνακα, η επιτροπή αξιολόγησης καταρτίζει τον οριστικό πίνακα προσληπτέων και απορριπτέων, τον οποίο αποστέλλει στο Α.Σ.Ε.Π. για έλεγχο εντός δέκα (10) ημερών από την κατάρτισή του. Το Α.Σ.Ε.Π., αφού ελέγξει τη νομιμότητα του οριστικού πίνακα προσληπτέων και απορριπτέων, τον εγκρίνει εντός προθεσμίας είκοσι (20) εργάσιμων ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου, τεκμαίρεται η έγκριση του οριστικού πίνακα προσληπτέων και απορριπτέων.
8. Οι εταιρείες του παρόντος άρθρου δύνανται να προσλαμβάνουν προσωπικό με συμβάσεις έργου ή έμμισθης εντολής κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου.

Άρθρο 40
Πλήρωση θέσεων γενικών διευθυντών και διευθυντών του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και των θυγατρικών του εταιρειών
1. H πλήρωση οργανικών θέσεων γενικών διευθυντών και διευθυντών των Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε., ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. και Ο.ΣΥ. Α.Ε. πραγματοποιείται κατόπιν δημόσιας προκήρυξης, η οποία εκδίδεται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου μέχρι τριετούς διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης άπαξ μέχρι ισόχρονου διαστήματος με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου των εταιρειών, εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο οι θέσεις προς πλήρωση, η διαδικασία πρόσληψης και οι στόχοι προς επίτευξη, σύμφωνα με το εγκεκριμένο στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο της παρ. 1 του άρθρου 36.
2. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, καθορίζονται τα κριτήρια πρόσληψης, η διάρκεια, οι αποδοχές και οι λοιποί όροι των σχετικών συμβάσεων.
3. Στη διαδικασία δύναται να συμμετέχουν προσωπικό της εταιρείας και υποψήφιοι εκτός εταιρείας. Σε περίπτωση πλήρωσης της θέσης από προσωπικό της εταιρείας, οι αποδοχές της παρούσας θέσης δεν διατηρούνται μετά από την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του στελέχους από τη θέση. Σε επόμενη δημόσια προκήρυξη για την ίδια θέση δύναται να συμμετάσχει εκ νέου το πρόσωπο που κατείχε τη θέση αυτή.
4. Στην πρόσκληση που αναρτάται στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ορίζονται ιδίως:
α) η θέση που προκηρύσσεται και τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα,
β) τα κριτήρια επιλογής και η μοριοδότησή τους,
γ) η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων, ο τρόπος υποβολής τους και η υπηρεσία υποδοχής τους,
δ) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής τους.
ε) η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων, η πρόβλεψη διενέργειας συνέντευξης, η διαδικασία σύνταξης των πινάκων κατάταξης, τα αρμόδια όργανα, η διαδικασία ελέγχου νομιμότητας των πινάκων κατάταξης και η ολοκλήρωση της διαδικασίας,
στ) το δικαίωμα άσκησης ένστασης, ο τρόπος και χρόνος άσκησής της και το όργανο εξέτασής της.
Η αξιολόγηση των αιτήσεων διενεργείται από τριμελή Επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Η επιτροπή συντάσσει προσωρινούς πίνακες κατάταξης, τους οποίους αναρτάται στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Κατά των πινάκων αυτών ασκείται ένσταση μόνο για λόγους νομιμότητας εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επομένη της καταχώρισης αυτών στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Οι ενστάσεις εξετάζονται από επιτροπή ενστάσεων, η οποία συγκροτείται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Η επιτροπή ενστάσεων καταρτίζει και τον οριστικό πίνακα προσληπτέων και απορριπτέων, τον οποίο επικυρώνει το διοικητικό συμβούλιο με απόφασή του. Αν δεν κατατεθούν ενστάσεις κατά του προσωρινού πίνακα, η επιτροπή αξιολόγησης καταρτίζει τον οριστικό πίνακα προσληπτέων και απορριπτέων, τον οποίο επικυρώνει το διοικητικό συμβούλιο με απόφασή του. Τα οριστικά αποτελέσματα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Άρθρο 41
Μισθολογικές διατάξεις και αμοιβές διοικητικών συμβουλίων του ομίλου Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.
1. Οι αμοιβές των μελών των διοικητικών συμβουλίων των Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε., ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. και Ο.ΣΥ. Α.Ε ορίζονται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 34. Οι αποδοχές και πρόσθετες μεταβλητές αμοιβές, απολαβές και αποζημιώσεις του Προέδρου, του Διευθύνοντα και Εντεταλμένου Συμβούλου καθορίζονται σύμφωνα με αξιολόγηση με συγκεκριμένους ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες απόδοσης και δεν μπορεί να υπερβαίνουν το ενενήντα τοις εκατό (90%) των αποδοχών και των επιδομάτων του Προέδρου του Αρείου Πάγου κατά την περ. (α) της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (Α΄176).
2. Οι αποδοχές των γενικών διευθυντών και διευθυντών των Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε., ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. και Ο.ΣΥ. Α.Ε. εγκρίνονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και το ύψος τους δεν δύναται να υπερβαίνει τις αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου κατά την παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015.
3. Το μισθολογικό καθεστώς του πάσης φύσεως προσωπικού των Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε., ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. και Ο.ΣΥ. Α.Ε., με την εξαίρεση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1, ρυθμίζεται από τον ν. 4354/2015.
4. Οι μη μισθολογικές παροχές διέπονται από το άρθρο 43 του ν. 4484/2017 (Α΄110).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε (Ε.Ε.Σ.Υ.Π.)

Άρθρο 42
Συμβάσεις μεταξύ της Ε.Ε.ΣΥ.Π. και των θυγατρικών της – Ειδικές διαγωνιστικές διαδικασίες προμηθειών και συμβάσεις πλαίσιο
1. Στην Ε.Ε.ΣΥ.Π. και τις άμεσες θυγατρικές της, η ανάθεση των συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών άνω και κάτω των χρηματικών ορίων του ν. 4412/2016 (Α΄147), γίνεται αποκλειστικά σύμφωνα με τον Κανονισμό Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών των εταιρειών αυτών, που εγκρίνεται σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία τους, με την επιφύλαξη του ενωσιακού δικαίου.
2.Η Ε.Ε.ΣΥ.Π. δύναται να αναθέτει την παροχή υπηρεσιών στις θυγατρικές της, άμεσες και λοιπές, υπό την επιφύλαξη της ενωσιακής νομοθεσίας.
3. Η Ε.Ε.ΣΥ.Π. μπορεί να παρέχει υπηρεσίες συμφωνημένου επιπέδου (Service Level Agreements – SLAs) προς τις θυγατρικές της, υπό την επιφύλαξη της ενωσιακής νομοθεσίας.
4. Η Ε.Ε.ΣΥ.Π., ως μητρική εταιρεία, δύναται να διεξάγει σύμφωνα με τον Κανονισμό Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών της παρ. 1 τη διαγωνιστική διαδικασία για την επιλογή εξωτερικών ορκωτών ελεγκτών για όλες τις θυγατρικές εταιρείες του χαρτοφυλακίου, στις οποίες έχει δικαιώματα ψήφου στη Γενική Συνέλευση ως μοναδικός ή πλειοψηφών μέτοχος.
5. Η Ε.Ε.ΣΥ.Π. μπορεί να συνάπτει συμφωνίες πλαίσιο με προμηθευτές για τις θυγατρικές του ομίλου της, υπό την επιφύλαξη της ενωσιακής νομοθεσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 43
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται τα προσόντα και η διαδικασία για την ένταξη των υποψήφιων εσωτερικών ελεγκτών στο μητρώο του άρθρου 15, η διαγραφή από αυτό των εσωτερικών ελεγκτών, η λειτουργία και η οργάνωση του μητρώου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων ρυθμίζεται η λειτουργία της Επιτροπής Διαχείρισης Κινητών Αξιών του άρθρου 28 και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 28 και αφού προηγηθεί μελέτη και αποτίμηση της εσωτερικής και αγοραίας αξίας των μετοχών, ρυθμίζονται οι τρόποι και η δυνατότητα ή μη αξιοποίησης των κινητών αξιών της παρ. 3 του άρθρου 25, η τιμή πώλησης των μετοχών, οι όροι, σύμφωνα με τους οποίους πραγματοποιείται η εκποίηση και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εκτέλεση της απόφασης.
4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την τιμή αγοράς των μετοχών, η διαδικασία και οι όροι μεταβίβασης, καθώς και κάθε διαδικαστικό θέμα σχετικό με την εφαρμογή του άρθρου 26.
5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η έναρξη λειτουργίας του ψηφιακού μητρώου του άρθρου 29, τα δικαιώματα και ο τρόπος πρόσβασης των εταιρειών στο μητρώο, τα στοιχεία που υποχρεωτικά καταχωρίζουν οι εταιρείες, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για τη λειτουργία του μητρώου.

Άρθρο 44
Μεταβατικές διατάξεις

1. Μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης της παρ. 1 του άρθρου 43, η υπό στοιχεία ΜΑΔΚΑΕΣ0002543ΕΞ2018/17.9.2018 (Β΄ 4291) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ένταξη εσωτερικών ελεγκτών στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3429/2005 (Α` 314), παραμένει σε ισχύ.
2. Για τις εταιρείες της παρ. 1 του άρθρου 3 δεν ισχύει το Κεφάλαιο Α΄ του ν. 3429/2005.

3. Τα άρθρα 39 έως 42 ισχύουν μέχρι τις 31.12.2025.
4. μέσα σε προθεσμία δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι εταιρείες της παρ. 1 του άρθρου 3 υποχρεούνται να προσαρμόσουν το καταστατικό τους και τον κανονισμό προσωπικού τους προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
5. Ως προς την εφαρμογή της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 20, οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η έκθεση πεπραγμένων του διοικητικού συμβουλίου και η έκθεση ή το πιστοποιητικό του ορκωτού ελεγκτή λογιστή για την εταιρική χρήση 2021 υποβάλλονται έως την ημερομηνία που προβλέπεται στο άρθρο 119 του ν. 4548/2018 (Α΄104).
6. Αν η ιδιότητα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο, εφόσον αυτό προβλέπεται σε νομοθετική διάταξη ή στο καταστατικό, οι εταιρείες οφείλουν εντός δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος να τροποποιήσουν τις εν λόγω διατάξεις του καταστατικού και να ορίσουν Προέδρο με μη εκτελεστικές αρμοδιότητες και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κατ’ εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 7. Τα προσόντα διορισμού των παρ. 8 και 11 του άρθρου 37 ισχύουν για τους νέους εσωτερικούς ελεγκτές που διορίζονται για την πλήρωση των αντίστοιχων θέσεων μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Άρθρο 45
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
1. Η παρ. 4 του άρθρου 4 περί του εσωτερικού ελέγχου στις δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς, οι παρ. 1 έως 3 του άρθρου 7 περί των υποχρεώσεων των δημόσιων επιχειρήσεων, τα άρθρα 10, 13, 14 και 18 του ν. 3429/2005 (Α΄314) περί της Διυπουργικής Επιτροπής Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, του νεοπροσλαμβανόμενου και υφιστάμενου προσωπικού των Δημόσιων Επιχειρήσεων.
2. Το άρθρο 28 του ν. 2515/1997 (Α’ 154) περί της διαχείρισης των μετοχών του Δημοσίου.
3. Η περ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (Α΄176) περί των αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου των θυγατρικών εταιρειών της Ε.Ε.ΣΥ.Π. Α.Ε.
4. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη με το περιεχόμενο του παρόντος ή αναφέρεται σε θέμα ρυθμιζόμενο από αυτόν.

 • 20 Αυγούστου 2022, 13:14 | ΣΟΦΙΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ

  θεωρώ ορθότερο στο άρθρο 10 παράγραφος 1 «…. και να έχει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική ή σε άλλον τομέα των οικονομικών επιστημών» να αντικατασταθεί λεκτικά με τον αντίστοιχο άρθρο 10 του 4706( παράγραφος 1ζ, άρθρο 44 του 4449/2017) «…Τα μέλη της επιτροπής ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η ελεγχόμενη οντότητα. Ένα τουλάχιστον μέλος της επιτροπής ελέγχου, που είναι ανεξάρτητο από την ελεγχόμενη οντότητα, με επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική, παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της επιτροπής ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.”
  Νομίζω γενικές γνώσεις στις οικονομικές επιστήμες δεν επαρκούν για να υπηρετηθεί επαρκώς ο ρόλος που επιθυμεί ο νομοθέτης να έχει το μέλος της επιτροπής ελέγχου. Απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις ανάλυσης και ανάγνωσης των οικονομικών καταστάσεων και των εισηγήσεων του τμήματος του εσωτερικού έλεγχου.
  Τέλος, θεωρώ ότι θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο και στις επιτροπές.

 • 20 Αυγούστου 2022, 12:13 | Association of Certified Fraud Examiners (ACFE Greece)

  Αρθρο 37, παράγραφος 8 :

  Προτείνεται να προστεθεί στα προσόντα που πρέπει να έχει ο επικεφαλής της ΜΕΕ η πιστοποίηση του ελεγκτή κατά της Απάτης (Certified Fraud Examiner – CFE) ως εξής : «τίτλο πιστοποίησης εσωτερικών ελεγκτών (CIA, CISA, CFSA, CCSA) ή εξωτερικών ελεγκτών (ACCA, ACA, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών και Λογιστών) ή ελεγκτή κατά της Απάτης (CFE).»

  Ο επαγγελματικός τίτλος CFE είναι διεθνώς αναγνωρισμένος στο ίδιο επίπεδο με τους τίτλους που ήδη αναφέρονται. Παρέχει εξειδικευμένη κατάρτιση σε στελέχη οργανισμών και επιχειρήσεων όσον αφορά στην πρόληψη, διερεύνηση και καταστολή της απάτης σε όλες της τις μορφές.

  Η εξειδικευμένη γνώση σε θέματα καταπολέμησης της απάτης αφενός μεν είναι απαραίτητη στους εσωτερικούς ελεγκτές, αφετέρου δε προσδίδει ιδιαίτερη αξία και ενδυναμώνει τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου και εταιιρικήε διακυβέρνησης, ως αναπόσπαστο μέρος ενός προγράμματος ηθικής και εταιρικής ακεραιότητας.

  Την πιστοποίηση του ελεγκτή κατά της απάτης κατέχουν περίπου 300 στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην χώρα μας (πολλοί εκ των οποίων ασκούν το επάγγελμα του εσωτερικού ελεγκτή) και αποτελεί επιθυμητό προσόν για την πρόσληψη ελεγκτών στις περισσότερες ιδιωτικές εταιρείες και σε σημαντικούς οργανισμούς του δημόσιου τομέα (π.χ. Τράπεζα της Ελάδος).

  Χαράλαμπος Ξύδης
  Πρόεδρος Δ.Σ. – ACFE Greece

 • 20 Αυγούστου 2022, 11:12 | ΟΑΣΑ ΑΕ

  ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ
  Επί του σχεδίου νόμου με το ανωτέρω θέμα έχουμε να επισημάνουμε ορισμένα σημεία.
  Α. Γενικά: Η ΟΑΣΑ ΑΕ είναι Δημόσια Επιχείρηση που εξυπηρετεί το δημόσιο συγκοινωνιακό έργο υπό τη μορφή ανωνύμου εταιρείας, με κανόνες ιδιωτικής οικονομίας ώστε να υπάρχει ευελιξία προς χάριν του δημοσίου συμφέροντος, και υπάγεται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης / 2019 της ΕΛΣΤΑΤ. Απόρροια λοιπόν του δημόσιου χαρακτήρα του είναι και η υπαγωγή του ΟΑΣΑ στο νόμο περί Δημόσιου Λογιστικού 4270/2014, καθώς και η έγκριση του προϋπολογισμού του ΟΑΣΑ (ως φορέα Γενικής Κυβέρνησης) με Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών και του Υπουργού Οικονομικών βάσει του άρθ. 63 του ν. 4270/2014.
  B. Ειδικότερες παρατηρήσεις επί των διατάξεων του Νομοσχεδίου:
  Ειδικότερα επί του σχεδίου νόμου, έχουμε να παρατηρήσουμε τα ακόλουθα:
  1. Επί του άρθρου 3 «Πεδίο Εφαρμογής».
  Α.3.1: Ο ΟΑΣΑ, αποτελεί θυγατρική της ΕΕΣΥΠ, καθώς περιλαμβάνεται στις εταιρείες του αρ. 197 του Ν.4389/2016, και αποτελεί φορέα γενικής Κυβέρνησης. Θα πρέπει να καταστεί σαφώς ορισμένο, ποια Κεφάλαια του νομοσχεδίου οφείλει ο ΟΑΣΑ και οι θυγατρικές του να εφαρμόζουν, πέραν των ειδικών διατάξεων των άρθρων 39 έως 41.
  2. Α.33 «Συμβάσεις έργου – Συμβάσεις δανεισμού προσωπικού»
  Προτείνεται να εξεταστεί η συμβατότητα της διάταξης τόσο ως προς την Οδηγία 2008/104/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε με το Ν.4052/2012, και αφορά τη προσωρινή απασχόληση σε ιδιωτικούς και δημοσίους φορείς, όσο και ως προς το ζήτημα αν δύνανται να χρησιμοποιούν αυτή τη μορφή απασχόλησης δημόσιοι φορείς που επιχορηγούνται από το κράτος (βλ. α. 116 παρ.3 Ν.4052/2012, και α. 1 παρ. 1 περ. ζ Ν.4765/2021).
  3. Α.39 «Πλήρωση θέσεων αορίστου και ορισμένου χρόνου προσωπικού του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και των θυγατρικών του εταιρειών»
  Α.39.2: Προτείνεται η πρόσθεση και άλλων τρόπων δημοσιότητας, πέραν της δημοσίευσης στην ιστοσελίδα της εταιρείας, για την ενίσχυση της αρχής της διαφάνειας και της φανερής δράσης της εταιρείας.
  Α. 39.9: Προτείνεται η ρητή πρόβλεψη για τον Όμιλο ΟΑΣΑ της δυνατότητας μεταφοράς προσωπικού αντίστοιχη προς το άρθρο 35, καθώς η εισαγωγή της αποτελεί αναγκαία νομοθετική παρέμβαση για την αντιμετώπιση ζητημάτων παραγωγικότητας και μετασχηματισμού του ανθρωπίνου δυναμικού του Ομίλου. Αντίστροφα, δεν είναι σαφές αν ο ΟΑΣΑ και οι ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ υπάγονται στην εξαίρεση από την κινητικότητα του Ν.4440/2016, όπως προβλέπει το άρ. 35 παρ. 4 του σχεδίου νόμου.
  4. Α. 40 «Πλήρωση θέσεων γενικών Διευθυντών και Διευθυντών του Ο.Α.Σ.Α. και των θυγατρικών του εταιρειών»
  Α. 40.4 Επίσης, στην διαδικασία για την επιλογή Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών, ενώ ορθά προβλέπεται η Επιτροπή Αξιολόγησης υποψηφίων και η Επιτροπή Ενστάσεων, δεν έχει γίνει πρόβλεψη της συγκρότησης αυτών, κατ’ αναλογία με τις αντίστοιχες προβλέψεις της διαδικασίας της παρ. 1 του αρ. 39 (διαδικασία επιλογής προσωπικού ΟΑΣΑ). Προτείνεται η διευκρίνηση για να αποφευχθούν εφαρμοστικές δυσχέρειες.
  5. Α.41 «Μισθολογικές διατάξεις και αμοιβές διοικητικών συμβουλίων του ομίλου Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.»
  Α.41.3 Επειδή η προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών απευθύνεται σε προσωπικό εντός και εκτός εταιρίας, προκειμένου οι Διευθυντές να αμείβονται με βάση της αρχή της ισότητας, προτείνεται να προστεθεί και η περίπτωση παρ. 2 του ιδίου άρθρου (ήτοι των Διευθυντών και Γενικών Διευθυντών) στην εξαίρεση της παραγράφου 3, για την αποφυγή δημιουργίας διακρίσεων σε βάρος του προσωπικού των εταιρειών, κατά τις διαδικασίες επιλογής θέσεων ευθύνης. Επίσης, να προστεθεί επιφύλαξη για τον Κώδικα Δικηγόρων, όσον αφορά του δικηγόρους που κατέχουν έμμισθη εντολή στις εταιρείες.
  6. Επί του άρθρου 42 «Συμβάσεις μεταξύ της ΕΕΣΥΠ και των θυγατρικών της-Ειδικές διαγωνιστικές διαδικασίες προμηθειών και συμβάσεις πλαίσιο.»:
  Η αναφορά στην κατά «παρέκκλιση των ειδικών εθνικών διατάξεων περί Δημοσίων Συμβάσεων» δύναται να δημιουργήσει ερμηνευτικά προβλήματα στους εφαρμοστές της, αν τούτη, λ.χ. αποτελεί διάταξη παρέκκλισης από τις διατάξεις προληπτικού ελέγχου νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ή τις διατάξεις για ΚΗΜΔΗΣ και την έννομη προστασία. Για τη συμβατότητα ενός εθνικού κανόνα προς το αντίστοιχο ενωσιακό δίκαιο, πρωτογενές ή παράγωγο, καλό θα είναι να αναζητηθεί και η σχετική γνώμη της Αρχής σύμφωνα με το αρθ. 2, παρ. 2, περίπτωση γ’, υποπερίπτωση (αα) του ν.4013/2011.
  7. Επί του άρθρου 44 «Μεταβατικές Διατάξεις»
  Α. 44.3: Από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις (το άρ. 3 παρ. 1, και από τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 44 του νομοσχεδίου), δεν πρέπει να καταλείπεται αμφιβολία αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του σχεδίου νόμου στις εταιρείες του Ομίλου ΟΑΣΑ. Αντίθετα, η εφαρμογή των επιμέρους διατάξεων στον ΟΑΣΑ θα πρέπει να είναι σαφής και για τα λοιπά ελεγκτικά όργανα της Διοίκησης.
  Α. 3 και 44: Από το σχέδιο νόμου προκύπτει ότι για τις εταιρείες που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β’, κατά τη ρύθμιση των αρ. 6 έως και 8, ο Πρόεδρος δεν μπορεί να κατέχει την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου. Συμπληρωματικά προς τα προηγούμενα σχόλια επί των άρ. 3 και 44, αποτελεί ανάγκη η διευκρίνηση του κατά πόσο καταλαμβάνεται ο ΟΑΣΑ από το Κεφάλαιο Β’, σε θέματα σύνθεσης του Δ.Σ. του. Επίσης, προτείνεται να ρυθμιστούν οι περιπτώσεις πρόωρης λήξης θητείας (παραιτήσεων/αποχωρήσεων κλπ) Προέδρου, Αντιπροέδρου, Διευθύνοντος / Εντεταλμένου Συμβούλου τόσο στο Κεφάλαιο Β’ (άρ. 7.5) όσο και ειδικότερα για τον ΟΑΣΑ, ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ.

 • 20 Αυγούστου 2022, 11:19 | ΟΑΣΑ ΑΕ

  ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ
  Επί του σχεδίου νόμου με το ανωτέρω θέμα έχουμε να επισημάνουμε ορισμένα σημεία.
  Α. Γενικά: Η ΟΑΣΑ ΑΕ είναι Δημόσια Επιχείρηση που εξυπηρετεί το δημόσιο συγκοινωνιακό έργο υπό τη μορφή ανωνύμου εταιρείας, με κανόνες ιδιωτικής οικονομίας ώστε να υπάρχει ευελιξία προς χάριν του δημοσίου συμφέροντος, και υπάγεται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης / 2019 της ΕΛΣΤΑΤ. Απόρροια λοιπόν του δημόσιου χαρακτήρα του είναι και η υπαγωγή του ΟΑΣΑ στο νόμο περί Δημόσιου Λογιστικού 4270/2014, καθώς και η έγκριση του προϋπολογισμού του ΟΑΣΑ (ως φορέα Γενικής Κυβέρνησης) με Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών και του Υπουργού Οικονομικών βάσει του άρθ. 63 του ν. 4270/2014.
  B. Ειδικότερες παρατηρήσεις επί των διατάξεων του Νομοσχεδίου:
  Ειδικότερα επί του σχεδίου νόμου, έχουμε να παρατηρήσουμε τα ακόλουθα:
  1. Επί του άρθρου 3 «Πεδίο Εφαρμογής».
  Α.3.1: Ο ΟΑΣΑ, αποτελεί θυγατρική της ΕΕΣΥΠ, καθώς περιλαμβάνεται στις εταιρείες του αρ. 197 του Ν.4389/2016, και αποτελεί φορέα γενικής Κυβέρνησης. Θα πρέπει να καταστεί σαφώς ορισμένο, ποια Κεφάλαια του νομοσχεδίου οφείλει ο ΟΑΣΑ και οι θυγατρικές του να εφαρμόζουν, πέραν των ειδικών διατάξεων των άρθρων 39 έως 41.
  2. Α.33 «Συμβάσεις έργου – Συμβάσεις δανεισμού προσωπικού»
  Προτείνεται να εξεταστεί η συμβατότητα της διάταξης τόσο ως προς την Οδηγία 2008/104/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε με το Ν.4052/2012, και αφορά τη προσωρινή απασχόληση σε ιδιωτικούς και δημοσίους φορείς, όσο και ως προς το ζήτημα αν δύνανται να χρησιμοποιούν αυτή τη μορφή απασχόλησης δημόσιοι φορείς που επιχορηγούνται από το κράτος (βλ. α. 116 παρ.3 Ν.4052/2012, και α. 1 παρ. 1 περ. ζ Ν.4765/2021).
  3. Α.39 «Πλήρωση θέσεων αορίστου και ορισμένου χρόνου προσωπικού του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και των θυγατρικών του εταιρειών»
  Α.39.2: Προτείνεται η πρόσθεση και άλλων τρόπων δημοσιότητας, πέραν της δημοσίευσης στην ιστοσελίδα της εταιρείας, για την ενίσχυση της αρχής της διαφάνειας και της φανερής δράσης της εταιρείας.
  Α. 39.9: Προτείνεται η ρητή πρόβλεψη για τον Όμιλο ΟΑΣΑ της δυνατότητας μεταφοράς προσωπικού αντίστοιχη προς το άρθρο 35, καθώς η εισαγωγή της αποτελεί αναγκαία νομοθετική παρέμβαση για την αντιμετώπιση ζητημάτων παραγωγικότητας και μετασχηματισμού του ανθρωπίνου δυναμικού του Ομίλου. Αντίστροφα, δεν είναι σαφές αν ο ΟΑΣΑ και οι ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ υπάγονται στην εξαίρεση από την κινητικότητα του Ν.4440/2016, όπως προβλέπει το άρ. 35 παρ. 4 του σχεδίου νόμου.
  4. Α. 40 «Πλήρωση θέσεων γενικών Διευθυντών και Διευθυντών του Ο.Α.Σ.Α. και των θυγατρικών του εταιρειών»
  Α. 40.4 Επίσης, στην διαδικασία για την επιλογή Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών, ενώ ορθά προβλέπεται η Επιτροπή Αξιολόγησης υποψηφίων και η Επιτροπή Ενστάσεων, δεν έχει γίνει πρόβλεψη της συγκρότησης αυτών, κατ’ αναλογία με τις αντίστοιχες προβλέψεις της διαδικασίας της παρ. 1 του αρ. 39 (διαδικασία επιλογής προσωπικού ΟΑΣΑ). Προτείνεται η διευκρίνηση για να αποφευχθούν εφαρμοστικές δυσχέρειες.
  5. Α.41 «Μισθολογικές διατάξεις και αμοιβές διοικητικών συμβουλίων του ομίλου Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.»
  Α.41.3 Επειδή η προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών απευθύνεται σε προσωπικό εντός και εκτός εταιρίας, προκειμένου οι Διευθυντές να αμείβονται με βάση της αρχή της ισότητας, προτείνεται να προστεθεί και η περίπτωση παρ. 2 του ιδίου άρθρου (ήτοι των Διευθυντών και Γενικών Διευθυντών) στην εξαίρεση της παραγράφου 3, για την αποφυγή δημιουργίας διακρίσεων σε βάρος του προσωπικού των εταιρειών, κατά τις διαδικασίες επιλογής θέσεων ευθύνης. Επίσης, να προστεθεί επιφύλαξη για τον Κώδικα Δικηγόρων, όσον αφορά του δικηγόρους που κατέχουν έμμισθη εντολή στις εταιρείες.
  6. Επί του άρθρου 42 «Συμβάσεις μεταξύ της ΕΕΣΥΠ και των θυγατρικών της-Ειδικές διαγωνιστικές διαδικασίες προμηθειών και συμβάσεις πλαίσιο.»:
  Η αναφορά στην κατά «παρέκκλιση των ειδικών εθνικών διατάξεων περί Δημοσίων Συμβάσεων» δύναται να δημιουργήσει ερμηνευτικά προβλήματα στους εφαρμοστές της, αν τούτη, λ.χ. αποτελεί διάταξη παρέκκλισης από τις διατάξεις προληπτικού ελέγχου νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ή τις διατάξεις για ΚΗΜΔΗΣ και την έννομη προστασία. Για τη συμβατότητα ενός εθνικού κανόνα προς το αντίστοιχο ενωσιακό δίκαιο, πρωτογενές ή παράγωγο, καλό θα είναι να αναζητηθεί και η σχετική γνώμη της Αρχής σύμφωνα με το αρθ. 2, παρ. 2, περίπτωση γ’, υποπερίπτωση (αα) του ν.4013/2011.
  7. Επί του άρθρου 44 «Μεταβατικές Διατάξεις»
  Α. 44.3: Από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις (το άρ. 3 παρ. 1, και από τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 44 του νομοσχεδίου), δεν πρέπει να καταλείπεται αμφιβολία αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του σχεδίου νόμου στις εταιρείες του Ομίλου ΟΑΣΑ. Αντίθετα, η εφαρμογή των επιμέρους διατάξεων στον ΟΑΣΑ θα πρέπει να είναι σαφής και για τα λοιπά ελεγκτικά όργανα της Διοίκησης.
  Α. 3 και 44: Από το σχέδιο νόμου προκύπτει ότι για τις εταιρείες που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β’, κατά τη ρύθμιση των αρ. 6 έως και 8, ο Πρόεδρος δεν μπορεί να κατέχει την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου. Συμπληρωματικά προς τα προηγούμενα σχόλια επί των άρ. 3 και 44, αποτελεί ανάγκη η διευκρίνηση του κατά πόσο καταλαμβάνεται ο ΟΑΣΑ από το Κεφάλαιο Β’, σε θέματα σύνθεσης του Δ.Σ. του. Επίσης, προτείνεται να ρυθμιστούν οι περιπτώσεις πρόωρης λήξης θητείας (παραιτήσεων/αποχωρήσεων κλπ) Προέδρου, Αντιπροέδρου, Διευθύνοντος / Εντεταλμένου Συμβούλου τόσο στο Κεφάλαιο Β’ (άρ. 7.5) όσο και ειδικότερα για τον ΟΑΣΑ, ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ.

 • ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ
  Επί του σχεδίου νόμου με το ανωτέρω θέμα έχουμε να επισημάνουμε ορισμένα σημεία.
  Α. Γενικά: Η ΟΑΣΑ ΑΕ είναι Δημόσια Επιχείρηση που εξυπηρετεί το δημόσιο συγκοινωνιακό έργο υπό τη μορφή ανωνύμου εταιρείας, με κανόνες ιδιωτικής οικονομίας ώστε να υπάρχει ευελιξία προς χάριν του δημοσίου συμφέροντος, και υπάγεται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης / 2019 της ΕΛΣΤΑΤ. Απόρροια λοιπόν του δημόσιου χαρακτήρα του είναι και η υπαγωγή του ΟΑΣΑ στο νόμο περί Δημόσιου Λογιστικού 4270/2014, καθώς και η έγκριση του προϋπολογισμού του ΟΑΣΑ (ως φορέα Γενικής Κυβέρνησης) με Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών και του Υπουργού Οικονομικών βάσει του άρθ. 63 του ν. 4270/2014.
  B. Ειδικότερες παρατηρήσεις επί των διατάξεων του Νομοσχεδίου:
  Ειδικότερα επί του σχεδίου νόμου, έχουμε να παρατηρήσουμε τα ακόλουθα:
  1. Επί του άρθρου 3 «Πεδίο Εφαρμογής».
  Α.3.1: Ο ΟΑΣΑ, αποτελεί θυγατρική της ΕΕΣΥΠ, καθώς περιλαμβάνεται στις εταιρείες του αρ. 197 του Ν.4389/2016, και αποτελεί φορέα γενικής Κυβέρνησης. Θα πρέπει να καταστεί σαφώς ορισμένο, ποια Κεφάλαια του νομοσχεδίου οφείλει ο ΟΑΣΑ και οι θυγατρικές του να εφαρμόζουν, πέραν των ειδικών διατάξεων των άρθρων 39 έως 41.
  2. Α.33 «Συμβάσεις έργου – Συμβάσεις δανεισμού προσωπικού»
  Προτείνεται να εξεταστεί η συμβατότητα της διάταξης τόσο ως προς την Οδηγία 2008/104/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε με το Ν.4052/2012, και αφορά τη προσωρινή απασχόληση σε ιδιωτικούς και δημοσίους φορείς, όσο και ως προς το ζήτημα αν δύνανται να χρησιμοποιούν αυτή τη μορφή απασχόλησης δημόσιοι φορείς που επιχορηγούνται από το κράτος (βλ. α. 116 παρ.3 Ν.4052/2012, και α. 1 παρ. 1 περ. ζ Ν.4765/2021).
  3. Α.39 «Πλήρωση θέσεων αορίστου και ορισμένου χρόνου προσωπικού του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και των θυγατρικών του εταιρειών»
  Α.39.2: Προτείνεται η πρόσθεση και άλλων τρόπων δημοσιότητας, πέραν της δημοσίευσης στην ιστοσελίδα της εταιρείας, για την ενίσχυση της αρχής της διαφάνειας και της φανερής δράσης της εταιρείας.
  Α. 39.9: Προτείνεται η ρητή πρόβλεψη για τον Όμιλο ΟΑΣΑ της δυνατότητας μεταφοράς προσωπικού αντίστοιχη προς το άρθρο 35, καθώς η εισαγωγή της αποτελεί αναγκαία νομοθετική παρέμβαση για την αντιμετώπιση ζητημάτων παραγωγικότητας και μετασχηματισμού του ανθρωπίνου δυναμικού του Ομίλου. Αντίστροφα, δεν είναι σαφές αν ο ΟΑΣΑ και οι ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ υπάγονται στην εξαίρεση από την κινητικότητα του Ν.4440/2016, όπως προβλέπει το άρ. 35 παρ. 4 του σχεδίου νόμου.
  4. Α. 40 «Πλήρωση θέσεων γενικών Διευθυντών και Διευθυντών του Ο.Α.Σ.Α. και των θυγατρικών του εταιρειών»
  Α. 40.4 Επίσης, στην διαδικασία για την επιλογή Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών, ενώ ορθά προβλέπεται η Επιτροπή Αξιολόγησης υποψηφίων και η Επιτροπή Ενστάσεων, δεν έχει γίνει πρόβλεψη της συγκρότησης αυτών, κατ’ αναλογία με τις αντίστοιχες προβλέψεις της διαδικασίας της παρ. 1 του αρ. 39 (διαδικασία επιλογής προσωπικού ΟΑΣΑ). Προτείνεται η διευκρίνηση για να αποφευχθούν εφαρμοστικές δυσχέρειες.
  5. Α.41 «Μισθολογικές διατάξεις και αμοιβές διοικητικών συμβουλίων του ομίλου Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.»
  Α.41.3 Επειδή η προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών απευθύνεται σε προσωπικό εντός και εκτός εταιρίας, προκειμένου οι Διευθυντές να αμείβονται με βάση της αρχή της ισότητας, προτείνεται να προστεθεί και η περίπτωση παρ. 2 του ιδίου άρθρου (ήτοι των Διευθυντών και Γενικών Διευθυντών) στην εξαίρεση της παραγράφου 3, για την αποφυγή δημιουργίας διακρίσεων σε βάρος του προσωπικού των εταιρειών, κατά τις διαδικασίες επιλογής θέσεων ευθύνης. Επίσης, να προστεθεί επιφύλαξη για τον Κώδικα Δικηγόρων, όσον αφορά του δικηγόρους που κατέχουν έμμισθη εντολή στις εταιρείες.
  6. Επί του άρθρου 42 «Συμβάσεις μεταξύ της ΕΕΣΥΠ και των θυγατρικών της-Ειδικές διαγωνιστικές διαδικασίες προμηθειών και συμβάσεις πλαίσιο.»:
  Η αναφορά στην κατά «παρέκκλιση των ειδικών εθνικών διατάξεων περί Δημοσίων Συμβάσεων» δύναται να δημιουργήσει ερμηνευτικά προβλήματα στους εφαρμοστές της, αν τούτη, λ.χ. αποτελεί διάταξη παρέκκλισης από τις διατάξεις προληπτικού ελέγχου νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ή τις διατάξεις για ΚΗΜΔΗΣ και την έννομη προστασία. Για τη συμβατότητα ενός εθνικού κανόνα προς το αντίστοιχο ενωσιακό δίκαιο, πρωτογενές ή παράγωγο, καλό θα είναι να αναζητηθεί και η σχετική γνώμη της Αρχής σύμφωνα με το αρθ. 2, παρ. 2, περίπτωση γ’, υποπερίπτωση (αα) του ν.4013/2011.
  7. Επί του άρθρου 44 «Μεταβατικές Διατάξεις»
  Α. 44.3: Από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις (το άρ. 3 παρ. 1, και από τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 44 του νομοσχεδίου), δεν πρέπει να καταλείπεται αμφιβολία αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του σχεδίου νόμου στις εταιρείες του Ομίλου ΟΑΣΑ. Αντίθετα, η εφαρμογή των επιμέρους διατάξεων στον ΟΑΣΑ θα πρέπει να είναι σαφής και για τα λοιπά ελεγκτικά όργανα της Διοίκησης.
  Α. 3 και 44: Από το σχέδιο νόμου προκύπτει ότι για τις εταιρείες που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β’, κατά τη ρύθμιση των αρ. 6 έως και 8, ο Πρόεδρος δεν μπορεί να κατέχει την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου. Συμπληρωματικά προς τα προηγούμενα σχόλια επί των άρ. 3 και 44, αποτελεί ανάγκη η διευκρίνηση του κατά πόσο καταλαμβάνεται ο ΟΑΣΑ από το Κεφάλαιο Β’, σε θέματα σύνθεσης του Δ.Σ. του. Επίσης, προτείνεται να ρυθμιστούν οι περιπτώσεις πρόωρης λήξης θητείας (παραιτήσεων/αποχωρήσεων κλπ) Προέδρου, Αντιπροέδρου, Διευθύνοντος / Εντεταλμένου Συμβούλου τόσο στο Κεφάλαιο Β’ (άρ. 7.5) όσο και ειδικότερα για τον ΟΑΣΑ, ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ.

 • 19 Αυγούστου 2022, 15:28 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε.

  Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων A.E. έχει ήδη πρόσφατα εξαιρεθεί από το ν.3429/2005, καθώς και το ενιαίο μισθολόγιο, τη διαδικασία ΑΣΕΠ κ.ο.κ. δυνάμει του ν. 4608/2019 (ΦΕΚ Α΄ 66/25.4.2019), ενώ δεν χρηματοδοτείται από πόρους του ΠΔΕ, θεωρούμε ότι πρέπει να εξαιρεθεί από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου, και ενδεδειγμένη λύση είναι η εισαγωγή μεταβατικής διάταξης εξαίρεσης της εταιρείας από τις διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόμου ή η εισαγωγή διάταξης στο άρθρο 3 (πεδίο εφαρμογής) αυτού, η οποία να εξαιρεί καθολικά από το πεδίο εφαρμογής του, φορείς που εκ των καταστατικών τους ή άλλων διατάξεων έχουν ήδη τύχει εξαίρεσης του ν. 3429/2005.

 • 19 Αυγούστου 2022, 14:03 | Λάμπρος Καφίδας

  Συμπληρωματικά επί του Άρθρου 10 παρ.2 (αρμοδιότητες Επιτροπής Ελέγχου):

  Στην παρ. 2 απαριθμούνται, όχι εξαντλητικά, αρμοδιότητες για την Επιτροπή Ελέγχου.
  Θα μπορούσε να προστεθεί παραπομπή στο σχετικό άρθρο 44 του ν.4449/2017, το οποίο είναι εφαρμοστέο ούτως ή άλλως σε οντότητες δημοσίου συμφέροντος/ενδιαφέροντος και εν γένει σε ΑΕ που έχουν υποχρέωση τήρησης οικονομικών καταστάσεων.
  Ιδίως ως προς την περ. η’ (κανονισμός λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου, συνεδριάσεις, πρακτικά) και περ. θ’ (ετήσια έκθεση πεπραγμένων, πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης), θα μπορούσε ενναλακτικά να γίνει προσαρμογή των εν λόγω ρυθμίσεων με ρητή αναφορά του περιεχομένου τους στο παρόν σ/ν.

  Λάμπρος Καφίδας
  πρ.Επιθεωρητής-Ελεγκτής Δημόσιας Διοίκησης ΣΕΕΔΔ/ΕΑΔ
  τ.Προϊστάμενος Υπηρεσίας Συντονισμού Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων

 • 19 Αυγούστου 2022, 12:31 | ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ

  ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ

  1. Στο άρθρο 33 εδ. (β): Πρόστιθεται η φράση «παρόχων τέτοιων υπηρεσιών»:
  [Οι λοιπές θυγατρικές της Ε.Ε.ΣΥ.Π. μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις: β) δανεισμού εργαζομένων με εταιρείες του ιδιωτικού τομέα] παρόχων τέτοιων υπηρεσιών

  Αιτιολόγηση: Η νομολογία για τον δανεισμό προσωπικού στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, στο πλαίσιο αποδοχής των επιχειρημάτων περί μη μεταφοράς ή απονομής δκαιωμάτων σε δανειζόμενο προσωπικού, καταστάσεις οι οποίες επιβαρύνουν την εταιρεία του ευρύτερου δημόσιου τομέα, αναφέρεται σε εταιρείες που παρέχουν, εντός του καταστατικού τους σκοπού, τέτοιες υπηρεσίες. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να περιορισθεί – αποσαφηνισθεί το είδος των εταιρειών που δανείζουν προσωπικό.

  2. Στο άρθρο 39 παρ. 8: Διαγράφεται η φράση «με συμβάσεις έργου» :
  Οι εταιρείες του παρόντος άρθρου δύνανται να προσλαμβάνουν προσωπικό με συμβάσεις έμμισθης εντολής κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της υπ’ αριθμ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου .

  Αιτιολόγηση: Η απασχόληση φυσικών προσώπων με σύμβαση έργου οπωσδήποτε γίνεται για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών, και όχι επί σκοπώ πρόσληψης προσωπικού. Επιπρόσθετα, και για τις εταρείες του ομίλου του ΟΑΣΑ, εξαιτίας της υποστελέχωσης σε κρίσιμους κλάδους των εταιρειών, πρέπει να υφίσταται η δυνατότητα, αναλόγως των εκάστοτε, μεταβαλλόμενων αναγκών και απαιτήσεων, να εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 33 του σχεδίου νόμου, όπως και για τις λοιπές θυγατρικέςς τς Ε.Ε.ΣΥ.Π.

  3. Στο άρθρο 41 παρ. 3: Διαγράφεται η φράση «του δευτέρου εδαφίου»
  «Το μισθολογικό καθεστώς του πάσης φύσεως προσωπικού των ΟΑΣΑ Α.Ε, ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. και Ο.ΣΥ. Α.Ε. , με την εξαίρεση των παρ. 1 και 2, ρυθμίζεται από τον ν. 4354/2015.

  Αιτιολόγηση: Χωρίς την ανωτερω διευκρίνιση / αναδιατύπωση, θα υφίστανται αντίφαση μεταξύ των διατάξεων αφενός του παρόντος σχεδίου νόμου και αφετέρου του ν.4354/2015.

  4. Στο άρθρο 41 παρ. 4: Προστίθεται η φράση: «μη εφαρμοζομένης της διάταξης της παρ. 5 του εν λογω άρθρου στις εταιρείες του παρόντος άρθρου»:
  «Οι μη μισθολογικές παροχές διέπονται από το άρθρο 43 του ν. 4484/2017, μη εφαρμοζομένης της διάταξης της παρ. 5 του εν λογω άρθρου στις εταιρείες του παρόντος άρθρου.»

  Αιτιολόγηση: Για τις εταιρείες του ομίλου ΟΑΣΑ, και εξαιτίας της φύσεων των καθηκόντων του προσωπικού τους, τα οποία καθήκοντα απαιτούν τακτικό έλεγχο και συστηματική αντιμετώπιση ζητημάτων της υγείας τους, πρέπει να επιτρέπεται η σύναψη ασφαλιστηρίων συμβολαίων για την διενέργεια διαγνωστικών και λοιπών ελέγχων της υγείας του προσωπικού ως μη μισθολογική παροχή.

  5. Στο άρθρο 41 παρ. 1: το άρθρο αντικαθίσταται ως εξής:
  «Οι αμοιβές των μελών των διοικητικών συμβουλίων των εταιρειών του παρόντος άρθρου ορίζονται αποκλειστικά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τα άρθρα 109 και 110 του ν.4548/2018 (Α’104)»

  Αιτιολόγηση: Δεν υφίσταται εύλογη αιτία για την οποία ο καθορισμός των αμοιβών, αποζημιώσεων και πρόσθετων απολαβών του Προέδρου ΔΣ, Διευθύνοντος Συμβούλου και Εντεταλμένου Συμβούλου, καθώς και των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των εταιρειών του ομίλου ΟΑΣΑ διαφοροποιείται από τον καθορισμό των αντίστοιχων αμοιβών, πρόσθετων απολαβών και αποζημιώσεων στην περίπτωση των λοιπών θυγατρικών εταιρειών της Ε.Ε.ΣΥ.Π., για τις οποίες υφίσταται η πρόβλεψη του άρθρου 34 παρ. 4.

 • 18 Αυγούστου 2022, 15:49 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΑΣΑ

  Δεδομένου του περιορισμένου χρόνου, το Σχέδιο Νόμου πρέπει να επανέλθει προς συζήτηση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Παρόλα αυτά υπάρχουν σχόλια και παρατηρήσεις:

  Άρθρο 2: Σύμφωνα με το ν. 3920/2011 (ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ – ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ) και το ν.3429/20005 (ΠΕΡΙ ΔΕΚΟ), ο ΟΑΣΑ Α.Ε. είναι επιχείρηση του Δημοσίου με σκοπό τον προγραμματισμό, την οργάνωση, τον συντονισμό και τον έλεγχο του συγκοινωνιακού έργου όλων των επίγειων και υπόγειων μέσων μαζικής μεταφοράς και παρέχει υπηρεσίες για το δημόσιο συγκοινωνιακό έργο με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια ώστε να παρέχει ευελιξία και διασφαλίζεται το Δημόσιο συμφέρον, κατόπιν τούτων και με βάση το σχέδιο νόμου ( άρθρο 2- που αναφέρεται στο ΟΟΣΑ), δεν διασφαλίζεται ο δημόσιος χαρακτήρας του ΟΑΣΑ και των θυγατρικών του, θέτοντας ζητήματα ιδιωτικοποίησης της λειτουργίας των μέσων μαζικής μεταφοράς.
  Άρθρο 11- Άρθρο 41: Σύμφωνα με το άρθρο 11 του σχεδίου νόμου οι αμοιβές και αποζημιώσεις μελών διοικητικού συμβουλίου και επιτροπής ελέγχου εγκρίνονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία κοινοποιείται στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών. Το άρθρο αναφέρει ως ανώτατες αποδοχές τις αποδοχές τις αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο bonus και αυξήσεων με τη σύμφωνη γνώμη της επιτροπής αποδοχών(άρθρο 12), χωρίς να ορίζεται ρητώς ότι θα λαμβάνονται υπόψιν τα οικονομικά της κάθε εταιρείας.
  Άρθρο 35: Σε αυτό το άρθρο αναφέρεται σαφέστατα : Παρ 4. Οι λοιπές θυγατρικές της Ε.Ε.Σ.Υ.Π. δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας του ν. 4440/2016. Η συγκεκριμένη παράγραφος έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το ν 4440/2016 που σκοπό έχει αφενός τη βέλτιστη αξιοποίηση και η ορθολογική κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού στις δημόσιες υπηρεσίες, αφετέρου τη διευκόλυνση των υπαλλήλων να ενισχύσουν τις επαγγελματικές δεξιότητές τους, να αποκτήσουν εμπειρία σε θέσεις διαφόρων υπηρεσιών και να προωθήσουν την επαγγελματική σταδιοδρομία τους. Ο ΟΑΣΑ και οι θυγατρικές του εταιρείες, είναι πόλος έλξης για εργαζόμενους του Δημοσίου που θέλουν να εξελιχθούν και ενταχθούν σε εταιρείες δημοσίου με εξωστρέφεια και καινοτόμες υπηρεσίες παρέχοντας πρόοδο και εξέλιξη.
  Άρθρο 38- Άρθρο 42 : Σύμφωνα με ν. 4412/2016 ορίζεται το νομοθετικό πλαίσιο για την ανάθεση και εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και αποτελεί κομβική επιλογή της Πολιτείας, με στόχο την κατάργηση της περιπτωσιολογικής αντιμετώπισης, τον εκσυγχρονισμό, τις βέλτιστες πρακτικές των διοικητικών διαδικασιών, την αποτελεσματικότητας και την ενίσχυση της διαφάνειας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. Κάθε είδους ειδικών κανονισμών μπορεί να θέσει σε αμφισβήτηση τον έλεγχο και την εποπτεία του εθνικού συστήματος δημοσίων συμβάσεων, δημιουργώντας ανάχωμα σε κάθε ελεγκτικό όργανο.
  Άρθρο 40: Στο άρθρο 40, το οποίο αναφέρεται στην Πλήρωση θέσεων Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και των θυγατρικών του εταιρειών δημιουργεί διακρίσεις σε βάρος του προσωπικού των εταιρειών, ενώ παράλληλα προωθείται η άνιση μεταχείριση εσωτερικών-εξωτερικών διευθυντών. Τέλος οι αποδοχές των εξωτερικών διευθυντών δεν καθορίζονται ρητά, ως εκ τούτο το μισθολογικό κόστος μπορεί να εκτοξευθεί δημιουργώντας συνθήκες ασφυξίας για τα οικονομικά των εταιρειών.
  Άρθρο 41 – Άρθρο 44 : Στο άρθρο 41 : Μισθολογικές διατάξεις και αμοιβές διοικητικών συμβουλίων του ομίλου Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. αναφέρεται ότι το μισθολογικό καθεστώς του πάσης φύσεως προσωπικού των Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε., ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. και Ο.ΣΥ. Α.Ε., ότι ρυθμίζεται από τον ν. 4354/2015 και ότι οι μη μισθολογικές παροχές διέπονται από το άρθρο 43 του ν. 4484/2017 (Α΄110), όμως το άρθρο 44 παρ. 3 επισημαίνει πως : Τα άρθρα 39 έως 42 ισχύουν μέχρι τις 31.12.2025. Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για το τι θα συμβεί μετά το 2025, δημιουργώντας κλίμα αβεβαιότητας και ανασφάλειας.

 • 17 Αυγούστου 2022, 15:30 | IIA GREECE

  Άρθρο 1
  IIA Greece
  δ-> Να προστεθεί: Πληροφόρηση σχετικά με τη διασφάλιση…

  Άρθρο 10
  ΙΙΑ Greece
  10.1: Δύο από τα οποία πρέπει να είναι ανεξάρτητα, όπως ισχύει στο άρθρο 12 με την επιτροπή αποδοχών. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
  Ή σε άλλον τομέα των Οιονομικών Επιστημών: προτείνουμε να διαγραφεί. Γιατί τουλάχιστον ένα μέλος πρέπει να γνωρίζει ελεγκτική.
  2.β: όσον αφορά στη χρηματοοικονομική και μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση.
  Χωρίς να παραβιάζει την ανεξαρτησία αυτής: προτείνουμε να διαγραφεί γιατί η επιτροπή ελέγχου διασφαλίζει την ανεξαρτησία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.
  Να προστεθεί 10.δ: την υποβολή προς το ΔΣ και τη Γενική Συνέλευση ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων, στην οποία θα περιλαμβάνονται τα σημαντικά θέματα που αναδείχθηκαν από τον εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο καθώς και τα μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπισή τους. Επίσης υποβάλλει προς το ΔΣ και τη Γενική συνέλευσή ετήσια αξιολόγηση του έργου της
  Να προστεθεί 10.στ: Η Επιτροπή Ελέγχου διαθέτει κανονισμό λειτουργίας, με τον οποίο ορίζονται, μεταξύ άλλων, ο ρόλος τους, η διαδικασία εκπλήρωσής του, καθώς και η διαδικασία σύγκλησης και συνεδριάσεών τους. Ο κανονισμός λειτουργίας αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας.

  Άρθρο 13
  ΙΙΑ Greece
  13.3.γ: εκλογή ελεγκτών, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου
  13.3.ια: ορισμός του επικεφαλής εσωτερικού ελεγκτή, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου

  Άρθρο 14
  ΙΙΑ Greece
  14.2.α: να προστεθεί «καθώς επίσης και τις αρμοδιότητες των επιτροπών τους
  14.2.γ: για τη διενέργεια περιοδικής αξιολόγησης του συστήματος εσωτερικού ελέγχου: Χρήζει αποσαφήνισης: από ποιόν θα διενεργείται η αξιολόγηση (από τον εξωτερικό αξιολογητή ή από τον εσωτερικό ελεγκτή) και κάθε πότε.

  Άρθρο 16
  ΙΙΑ Greece
  16.1: Προτείνεται να διαχωριστεί σε ξεχωριστό άρθρο το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου από την Οργάνωση και λειτουργία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου. Είναι διαφορετικές έννοιες και θα προκληθεί σύγχυση αν μείνουν ως έχουν. Ο ορισμός του Εσωτερικού ελέγχου σύμφωνα με το ΙΙΑ είναι «Ο Εσωτερικός Έλεγχος είναι μια ανεξάρτητη, αντικειμενική, διαβεβαιωτική και συμβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες του οργανισμού. Συνδράμει στην επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών του, προσφέροντας μια συστηματική επιστημονική προσέγγιση για την αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης κινδύνων, των δικλείδων ασφαλείας και των διαδικασιών της εταιρικής διακυβέρνησης». Ο ορισμός του ΣΕΕ υφίσταται στο νόμο 4706.
  16.1: …. διαχείρισης των κινδύνων.. Προτείνεται να προστεθεί «και της κανονιστικής συμμόρφωσης».
  16.2: Ο όρος διοικητικά αποτελεί μετάφραση του αγγλικού όρου administrative και δεν αφορά σε καμία περίπτωση εκτέλεση της λειτουργίας του ελεγκτικού έργου. Εξάλλου οι εν λόγω υπάλληλοι δεδομένου ότι εργάζονται σε άλλες μονάδες της εταιρίας δεν επιτρέπεται να εκτελούν καθήκοντα εσωτερικού ελεγκτή. Επίσης δεν θα πρέπει να προσμετρώνται στη δύναμη της ΜΕΕ. Η ΜΕΕ θα πρέπει να στελεχώνεται με επαγγελματίες εσωτερικούς ελεγκτές ή να μπορεί να προσλάβει επαγγελματίες εσωτερικούς ελεγκτές για εξειδικευμένα θέματα πχ ITaudit (έλεγχος πληροφοριακών συστημάτων).
  16.4:
  -Εφεξής Επικεφαλής Εσωτερικός Ελεγκτής. Γιατί η ΜΕΕ μπορεί να έχει και άλλους εσωτερικούς ελεγκτές οι οποίοι να μην είναι επικεφαλής . Διαφορετικά είναι σαν ο νόμος να οδηγεί την ΜΕΕ να απαρτίζεται από μόνο ένα άτομο.
  -Υπάγεται στην επιτροπή ελέγχου για θέματα λειτουργικά και απευθύνεται στο Διευθύνοντα Σύμβουλο για θέματα διοικητικής φύσης (administrative) μόνο.
  – Παρέχει υπηρεσίες με σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών και δεν αποκτά ιδιότητα υπαλλήλου ούτε τελεί σε σχέση εξαρτημένης εργασίας: Να επανεξετασθεί διότι πιο πάνω ο νόμος λέει ότι είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης
  16.5: Να προστεθεί νέα παράγραφος: Η εταιρία οφείλει να παρέχει στον εσωτερικό ελεγκτή επαγγελματική εκπαίδευση σε συνεχή βάση για θέματα εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων, διακυβέρνησης, συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και πληροφορικών συστημάτων καθώς και για τα τεχνικά θέματα του κλάδου που δραστηριοποιείται η εταιρία ώστε αυτός να διατηρεί επικαιροποιημένες γνώσεις για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

  Άρθρο 17
  ΙΙΑ Greece
  1.α: στη βάση της αξιολόγησης των κινδύνων που αντιμετωπίζει η εταιρία: να προστεθεί «και οι θυγατρικές της».
  1.γ:
  -Να προστεθεί και «η μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση».
  -τη σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων: να προστεθεί «Καθώς και τη λειτουργία διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης.».
  1.δ: η παρακολούθηση: προτείνεται η διαγραφή της λέξης, διότι η υλοποίηση είναι η αρμοδιότητα.
  2.α: και το σύνολο των κανόνων δικαίου που διέπουν την ίδρυση, την οργάνωση και τη λειτουργία της εταιρίας: προτείνουμε να διαγραφεί.
  2.β: τουλάχιστον ανά τρίμηνο
  2.γ: βελτιωτικές ενέργειες που πραγματοποιούνται από τις υπηρεσίες εντός των προθεσμιών που έχουν συμφωνηθεί
  2.δ: ελέγχει σύμφωνα με τα γενικώς αποδεκτά Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου, το Πλαίσιο Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Επιτροπής C.O.S.O. (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), καθώς και τις διεθνείς καλές πρακτικές και τις πρακτικές του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (ΙΙΑ) και παρέχει εύλογη διαβεβαίωση (όχι λαμβάνει υπόψη του αλλά σύμφωνα με τα..)
  2.ζ:
  -συντάσσει, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για την επαγγελματική εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών – ΙΙΑ (να προστεθεί δηλαδή του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών -ΙΙΑ).
  – Θετική, αρνητική ή με επιφύλαξη να διαγραφούν. Να τεθεί με τη μορφή εύλογης διασφάλισης (reasonable assurance).
  2.ι: να προστεθεί νέα παράγραφος: Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου αξιολογείται από Εξωτερικό πάροχο για τη συμμόρφωσή της με τα διεθνή πρότυπα για την επαγγελματική εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (ΙΙΑ) ανά 3-5 έτη.

  Άρθρο 37
  ΙΙΑ Greece
  8.β:
  να προστεθεί η Πιστοποίηση QIAL σε αυτές του εσωτερικού ελέγχου
  Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών: προτείνουμε να αντικατασταθεί με ΙΕΣΟΕΛ
  8.γ: Προτείνουμε 5ετή προϋπηρεσία, δεδομένου ότι θα είναι κάτοχος διεθνούς πιστοποίησης
  11.β: Μετά το 11.β προτείνουμε «ή πτυχίο αντίστοιχο της αλλοδαπής οικονομικής ή θετικής κατεύθυνσης ή τίτλο πιστοποίησης εσωτερικών ελεγκτών της παραγράφου 7β ή προϋπηρεσία 10 τουλάχιστον ετών της παραγράφου 7γ (δηλαδή οι εσωτερικοί ελεγκτές που υπηρετούν τώρα στις Μονάδες εσωτερικού ελέγχου και διαθέτουν πτυχίο αντίστοιχο μεν αλλά όχι ισότιμο δε, να εξακολουθήσουν να υπηρετούν στις ΜΕΕ και να μη χάσουν την εργασία τους, αν διαθέτουν ένα από το προαναφερθέντα προσόντα).
  12:
  -Να προστεθεί νέο άρθρο : Η εταιρία οφείλει να παρέχει στον εσωτερικό ελεγκτή επαγγελματική εκπαίδευση σε συνεχή βάση για θέματα εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων, διακυβέρνησης, συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και πληροφορικών συστημάτων καθώς και για τα τεχνικά θέματα του κλάδου που δραστηριοποιείται η εταιρία ώστε αυτός να διατηρεί επικαιροποιημένες γνώσεις για την εκτέλεση των καθηκόντων του.
  -Να προστεθεί νέα παράγραφος:
  Η Μονάδα Εσωτερικού ελέγχου ελέγχει και παρέχει εύλογη διαβεβαίωση για την επάρκεια του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, σύμφωνα με τα Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου, το Πλαίσιο Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Επιτροπής C.O.S.O. (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), καθώς και τις διεθνείς καλές πρακτικές και τις πρακτικές του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (ΙΙΑ).
  -Να προστεθεί νέα παράγραφος:
  Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου αξιολογείται από Εξωτερικό πάροχο για τη συμμόρφωσή της με τα διεθνή πρότυπα για την επαγγελματική εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (ΙΙΑ) ανά 3-5 έτη.

  15: με βάση την αξιολόγηση κινδύνων της εταιρίας και των θυγατρικών της.

 • 17 Αυγούστου 2022, 11:27 | Λάμπρος Καφίδας

  ΙΙ. ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του Κεφαλαίου Β’ και λοιπών

  Επί του άρθρου 10 παρ. 1, για την Επιτροπή Ελέγχου (ανεξάρτητα μέλη):
  Σύμφωνα με τις υφιστάμενες προβλέψεις του θεσμικού πλαισίου:
  – Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί ανεξάρτητο σώμα, τα μέλη του οποίου προέρχονται από άλλους φορείς του δημόσιου τομέα (παρ. 2 και β’ εδαφ. της παρ. 3 , του άρθρου 8 του ν.4795/2021)
  – Τα μέλη της Επιτροπής είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα (περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017)
  Η παρ. 1 του σ/ν προβλέπει ότι οι Επιτροπές Ελέγχου των Α.Ε. του Δημοσίου αποτελούνται από τουλάχιστον 1 ανεξάρτητο μέλος εκ του συνόλου τουλάχιστον 3 μελών αυτής (τα οποία είναι μη εκτελεστικά μέλη του δ/σ).
  Στην περίπτωση, όμως, που τα ορισθέντα ανεξάρτητα μέλη αποτελούν μειοψηφία, αυτό θα έρχεται σε αντίθεση με τις προβλέψεις ανεξαρτησίας της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 8 του ν.4795/21 και του άρθρου 44 του ν.4449/17.

  Για το λόγο αυτό, προτείνεται η φράση «ένα από τα οποία πρέπει να είναι ανεξάρτητο» να αντικατασταθεί με τη φράση «η πλειοψηφία των οποίων είναι ανεξάρτητα».

  Επί του άρθρου 14 για τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας:
  Στα ελάχιστα περιλαμβανόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας θα ήταν χρήσιμο να προστεθούν στην παρ. 2, τα παρακάτω (ενδεχομένως κατά περίπτωση ή περιληπτικά αναλόγως το μέγεθος και το σκοπό κάθε εταιρείας):
  – η δήλωση αποστολής του άρθρου 5 του σ/ν
  – η πρόβλεψη περιοδικής αξιολόγησης της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος σ/ν (για την εταιρική διακυβέρνησης της εταιρείας), στην περ. γ’ [κατ’ αντιστοιχία με την περ. ι’ του άρθρου 14 του ν.4706/20]
  – οι πολιτικές και διαδικασίες πρόληψης/αντιμετώπισης σχέσεων εξάρτησης, στην περ. η’ [κατ’ αντιστοιχία με την περ. ε’ του άρθρου 14 του ν.4706/20]
  – οι πολιτικές και διαδικασίες συμμόρφωσης της εταιρείας με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που ρυθμίζουν την οργάνωση, λειτουργία, και τις δραστηριότητές της [κατ’ αντιστοιχία με την περ. η’ του άρθρου 14 του ν.4706/20]
  – η πολιτική εκπαίδευσης των μελών του δ/σ, των διευθυντικών και λοιπών στελεχών, ιδίως όσων εμπλέκονται με τον εσωτερικό έλεγχο, τη διαχείριση κινδύνων, την κανονιστική συμμόρφωση και στα πληροφοριακά συστήματα [κατ’ αντιστοιχία με την περ. ια’ του άρθρου 14 του ν.4706/20]

  Επιπλέον προτείνεται να εξεταστεί η εισαγωγή ρητής διάταξης περί υποχρέωσης τήρησης ενημερωμένου κανονισμού και λήψης διορθωτικών μέτρων, π.χ.:
  «Οι εταιρείες της παρ. 1 του άρθρου 3 υποχρεούνται να ενημερώνουν και να τηρούν επικαιροποιημένο τον Κανονισμό Λειτουργίας τους. Ιδίως στις περιπτώσεις αρνητικών οικονομικών αποτελεσμάτων υποχρεούνται να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα αναδιοργάνωσης της Εταιρείας, περιλαμβανομένης της κατάρτισης του προσωπικού τους.»

  Επί του άρθρου 18 για το Στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο:
  Για την επαύξηση της συνεκτικότητας της ρύθμισης, θα ήταν χρήσιμο να συμπεριληφθούν ρητά οι ειδικές υποχρεώσεις (της παρ. 2 του άρθρου 5 του σ/ν) στα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη για την κατάρτιση του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου (παρ. 2, 3 αντίστοιχα) πλέον των δημοσιονομικών στόχων του ΜΠΔΣ και των κατευθυντήριων οδηγιών του εποπτεύοντος υπουργείου.

  Επί του άρθρου 5 παρ.1 (χρονικά διαστήματα):
  Στο προτεινόμενο νομοσχέδιο προβλέπεται διάστημα επανεξέτασης δήλωσης αποστολής στα 5 έτη και διάρκεια περιόδου στρατηγικού σχεδιασμού στα 4 έτη (εκ του ν.4270/14).
  Για τον συνεκτικότερο χρονικό προγραμματισμό, θα μπορούσε να εναρμονιστούν τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα στα 4 έτη, με την ένταξη της επανεξέτασης της δήλωσης αποστολής στον στρατηγικό σχεδιασμό.

  Επί του άρθρου 20 (μετονομασία τίτλου):
  Η μετονομασία του τίτλου του άρθρου 20 σε «Διοικητική και Οικονομική Εποπτεία των ανώνυμων εταιρειών του Δημοσίου» θα περιέγραφε ακριβέστερα το περιεχόμενο του άρθρου (απάλειψη του όρου ‘έλεγχος’).

  Επί του άρθρου 29 για το Ψηφιακό Μητρώο Συμμετοχών του Δημοσίου:
  Θα μπορούσε να προστεθεί πρόβλεψη για δημοσιότητα του Μητρώου, π.χ. στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών, στο gov.gr και στο «Διαύγεια». Στην ίδια λογική θα μπορούσε να δημιουργηθεί στο diavgeia.gov.gr ξεχωριστή κατηγορία στην αρχική σελίδα στην ενότητα «πράξεις» για τις ΑΕ του Δημοσίου (μαζί με υπουργεια-δημοί-περιφερειες-…-ΑΕ).

  Επίσης θα μπορούσε να προβλεφθούν διασυνδέσεις διαλειτουργικότητας του εν λόγω Μητρώου με άλλα δημόσια μητρώα όπως το ΓΕΜΗ.

  Επί του άρθρου 44 (παρ. 2) και του άρθρου 45 (παρ. 1):
  Ίσως θα πρέπει να εξεταστεί η προσθήκη ρητής εξαίρεσης, για τις ΑΕ του παρόντος Κεφαλαίου του σ/ν , από την εφαρμογή του άρθρου 50 του ν.4605/2019.

  Λάμπρος Καφίδας
  πρ.Επιθεωρητής-Ελεγκτής Δημόσιας Διοίκησης ΣΕΕΔΔ/ΕΑΔ
  τ.Προϊστάμενος Υπηρεσίας Συντονισμού Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων

 • 17 Αυγούστου 2022, 10:12 | Λάμπρος Καφίδας

  Συνολικά πρόκειται για εξαιρετικής ποιότητας κείμενο νομοσχεδίου τόσο ως προς τον τρόπο γραφής του, όσο και επί της ουσίας των ρυθμίσεων, και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε όσους συνέβαλαν στην προετοιμασία του. Ένα καλογραμμένο και σαφές κείμενο, όπως αυτό, είναι ευκολότερο να μελετηθεί και να αποτελέσει αντικείμενο δημιουργικού προβληματισμού και ουσιαστικής διαβούλευσης.

  Για την βελτίωση των προτεινόμενων διατάξεων θα πρέπει να διευκρινιστεί καταρχάς αν οι ΑΕ του Δημοσίου που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Μέρους του νομοσχεδίου:
  α) θα εξακολουθούν να είναι υπόχρεοι εφαρμογής του ν.4795/2021 για τον εσωτερικό έλεγχο στο δημόσιο τομέα ή θα εξαιρούνται από τις προβλέψεις του εν όλω ή εν μέρει,
  β) αν και κατά πόσο η λοιπή υφιστάμενη νομοθεσία που σχετίζεται με την εταιρική διακυβέρνηση επηρεάζει ή επιδρά τις διατάξεις του παρόντος, ακόμα και αν δεν είναι υποχρεωτική η εφαρμογή αυτής για τις ΑΕ του Δημοσίου -και ιδίως ο ν.4706/2020 (Μέρος Α’) και ο ν.4849/2021 (Μέρος Β’, Κεφ. Ε’).

  Τα παρακάτω σχόλια/προτάσεις παρατίθενται υπό το ανωτέρω πρίσμα προς ασφάλεια δικαίου και αποσαφήνιση των εφαρμοστέων διατάξεων για τις ΑΕ του Δημοσίου, καθώς και συνολικής συνοχής του προτεινόμενου σ/ν:

  Ι. ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

  Επί του άρθρου 15 για το Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών:
  Επειδή, στο Μητρώο του άρθρου 15 θα εντάσσονται εσωτερικοί ελεγκτές για τον ορισμό τους ως επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου (ΜΕΕ) των ΑΕ του Δημοσίου, θα ήταν χρήσιμο να αναφέρεται ρητά, αν στο εν λόγω Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών εγγράφονται ιδιωτικοί ή/και δημόσιοι υπάλληλοι.
  Και αυτό διότι σύμφωνα με τον ν.4795/2021, προϊστάμενοι των ΜΕΕ μπορεί να είναι είτε υπάλληλοι του δημόσιου τομέα, είτε –σε ειδικές περιπτώσεις- ιδιώτες.

  Η γενική περίπτωση του ν.4795/2021 θέλει τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου (ΜΕΕ) να λειτουργεί ως οργανική μονάδα του φορέα, στελεχωμένη με δικό της προσωπικό, το οποίο υποχρεούται να λάβει το σχετικό Πιστοποιητικό Ελεγκτικής Επάρκειας του ΕΚΔΔΑ. Αν υφίσταται αδυναμία λειτουργίας της ΜΕΕ στο φορέα, ο εσωτερικός έλεγχος ασκείται από την ΜΕΕ του εποπτεύοντος υπουργείου.
  Το άρθρο 9 του ν.4795/2021 επιτρέπει, σε ειδικές περιπτώσεις και μόνο κατόπιν προηγούμενης αιτιολογημένης απόφασης του επικεφαλής του φορέα (εν προκειμένω του δ/σ της εταιρείας), την ανάθεση σε ιδιώτη, με σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, μέρος ή το σύνολο της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου.

  Εφόσον ο εσωτερικός έλεγχος πρόκειται να ανατεθεί σε επαγγελματία ιδιώτη, αυτός θα πρέπει κατά τεκμήριο να είναι “εγκεκριμένος εσωτερικός ελεγκτής” του Μητρώου Εσωτερικών Ελεγκτών του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΟΕΕ), σύμφωνα με το Κεφ. Ε’ του Μέρους Β’ του ν.4849/2021.
  Στην περίπτωση αυτή ίσως θα πρέπει να εξεταστεί η ρητή αναφορά περί προϋπόθεσης εγγραφής στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του ΟΕΕ, προκειμένου για την εγγραφή στο Μητρώο του άρθρου 15 του παρόντος. (εναλλακτικά αυτό θα μπορούσε να συμπεριληφθεί στην κανονιστική απόφαση της παρ.1 του άρθρου 43, μαζί με τις υποχρεώσεις των μελών κ.λπ.)

  Επί του άρθρου 16 για την Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου (ΜΕΕ):

  Α. Σχέση επικεφαλή ΜΕΕ με τη διοίκηση.
  Στις προτεινόμενες διατάξεις για την περιγραφή της σχέσης του προϊσταμένου/επικεφαλής της ΜΕΕ με τα όργανα διοίκησης του φορέα, υφίσταται διαφορετική περιγραφή σε σχέση με τον ν.4795/2021 και τον ν.4706/2020. Συγκεκριμένα, στην παρ.4 αναγράφεται ότι ο επικεφαλής της ΜΕΕ:
  – «υπάγεται οργανωτικά» στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, αντί του «υπάγεται διοικητικά» του ν.4706/2020 (αρ.15§2), και
  – «αναφέρεται στον πρόεδρο της επιτροπής ελέγχου», αντί του «υπάγεται λειτουργικά στην επιτροπή ελέγχου» του ν.4706/2020 (αρ.15§2) και αντί του «τελεί σε λειτουργική σχέση αναφοράς με τον επικεφαλή του φορέα» του ν.4795/2021 (αρ.9§9).

  Αντίστοιχα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 15 του ν.4706/2020 για τις εισηγμένες ΑΕ, ο ορισμός του εσωτερικού ελεγκτή γίνεται «από το Διοικητικό Συμβούλιο, έπειτα από πρόταση της επιτροπής ελέγχου», ενώ στην παρ. 2 του σ/ν προβλέπεται να γίνεται από τη Γενική Συνέλευση. Στο ν.4548/2018 προβλέπεται ακόμη δυνατότητα ανάθεσης του εσωτερικού ελέγχου στο δ/σ μέσω του καταστατικού (άρθρο 87§1) και εκλογή ελεγκτών από τη γενική συνέλευση (άρθρο 117§1β).
  Επομένως, ίσως και εδώ (στις ΑΕ του Δημοσίου) να είναι σκόπιμη η θέσπιση εισήγησης του δ/σ ή της Επιτροπής Ελέγχου προς την ΓΣ, μετά από κάποια διαδικασία πρόσκλησης είτε εντός της εταιρείας, είτε εκτός αυτής, με αξιολόγηση των αιτήσεων/προσφορών εφόσον πρόκειται για ιδιώτη εσωτερικό ελεγκτή.

  Γενικότερα, τα εν λόγω θέματα (ορισμός-υπαγωγή), ίσως θα πρέπει να μεταφερθούν στην παρ.2 (από την παρ.4) ή σε εντελώς ξεχωριστή παράγραφο.

  Β. Απασχόληση υπαλλήλων της εταιρείας στη ΜΕΕ και προσόντα αυτών.
  Στην παρ. 2 αναφέρεται ότι στην ΜΕΕ δύναται να υπηρετούν υπάλληλοι που «επικουρούν διοικητικά τον εσωτερικό ελεγκτή». Θα πρέπει να διευκρινιστεί αν αυτή είναι η μόνη αρμοδιότητα που ασκούν οι υπάλληλοι αυτοί και ακριβώς τί περιλαμβάνει αυτή, καθώς και αν η απασχόλησή τους στη ΜΕΕ θα είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση ετέρων καθηκόντων σε άλλες οργανωτικές μονάδες τις εταιρείας. Θεωρώ ότι θα ήταν χρήσιμο να δοθεί θεσμικά η δυνατότητα στο προσωπικό αυτό να συμμετέχει στην άσκηση καθηκόντων εσωτερικού ελεγχού και των λοιπών αρμοδιοτήτων της ΜΕΕ.

  Επίσης, δεδομένης της έλλειψης προσωπικού με ειδικότητα ελεγκτή στο δημόσιο τομέα γενικότερα, η ελεγκτική επαγγελματική εμπειρία που απαιτείται στην προτεινόμενη διάταξη (τουλάχιστον 3 ετών) θα είναι αποδοτικότερο να θεσπιστεί ως ενισχυτικό κριτήριο επιλογής για τοποθέτηση στη ΜΕΕ, παρά ως υποχρεωτική προϋπόθεση, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στο προσωπικό να εκπαιδευτεί επ’ έργω στο αντικείμενο του εσωτερικού ελέγχου –κάτι που θα προσδώσει αξία τόσο στους ίδιους όσο και στην εταιρεία. Στόχος άλλωστε είναι η ενσωματωμένη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου στους φορείς, ενώ οι εξωτερικές αναθέσεις/συνεργασίες βοηθούν προς τούτο μέσα από την απόκτηση τεχνογνωσίας για την ανάπτυξη αυτής της δυνατότητας.
  Σημειώνεται ότι ήδη υφίσταται σχετική πρόβλεψη για μη-έμπειρους εσωτερικούς ελεγκτές, και συγκεκριμένα στην παρ. 3 του άρθρου 85 του ν.4849/2021 όπου ορίζεται η έννοια «δόκιμος εσωτερικός ελεγκτής» ως κάθε φυσικό πρόσωπο που διενεργεί εσωτερικό έλεγχο κλπ.

  Γ. Δυνατότητα πολλαπλής απασχόλησης εσωτερικών ελεγκτών σε πολλούς φορείς.
  Η παρ. 3 του άρθρου 9 του ν.4795/2020 παρέχει τη δυνατότητα σύστασης κοινής Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου σε ειδικές περιπτώσεις. Ταυτόχρονα, τόσο στην παρ. 2 του άρθρου 15 του ν.4706/2020, όσο και στην παρ. 4 του άρθρου 16 του σ/ν ορίζεται ότι ο εσωτερικός ελεγκτής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.
  Τίθενται επομένως τα ερωτήματα αν ένας ιδιώτης εσωτερικός ελεγκτής θα μπορεί να απασχολείται ταυτόχρονα σε περισσότερες από μία ΑΕ του Δημοσίου (διακριτά) ή και σε άλλους φορείς (π.χ. νοσοκομεία, ιδιωτικές επιχειρήσεις), και αν θα μπορούν αυτές (οι ΑΕ) να συστήνουν μία κοινή ΜΕΕ για την οποία θα συνάπτεται μία ενιαία σύμβαση με τον ιδιώτη.

  Επί του άρθρου 17 για τις αρμοδιότητες του εσωτερικού ελεγκτή και της ΜΕΕ:
  Θα πρέπει να διευκρινιστεί αν το περιεχόμενο του άρθρου 17 του σ/ν, ισχύει παράλληλα με το άρθρο 10 του ν.4795/2021 (επιχειρησιακοί στόχοι και αρμοδιότητες της ΜΕΕ), ή αν αφορά περιοριστικά μόνο στις περιπτώσεις που συνάπτεται σύμβασης παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών με ιδιώτη στις ΑΕ του Δημοσίου.
  Ομοίως και για τα λοιπά σχετικά διαδικαστικά άρθρα 11-21 του ν.4795/2021 (δηλ. αν έχουν εφαρμογή ή όχι σε ΑΕ του Δημοσίου από ιδιώτη εσωτερικό ελεγκτή).

  Επιπλέον, ίσως θα πρέπει να αξιολογηθούν οι διατάξεις του άρθρου 87 του ν.4849/2021 για το ‘αντικείμενο εργασιών εγκεκριμένων εσωτερικών ελεγκτών’, ως προς τη συμβατότητα, παραπομπή ή συμπερίληψή τους στο έργο των ιδιωτών που παρέχουν σχετικές υπηρεσίες στο πλαίσιο του σ/ν. Ομοίως και για τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.4706/2020 περί αρμοδιοτήτων/υποχρεώσεων της ΜΕΕ.

  Επί του άρθρου 37 παρ.8 για τα προσόντα του εσωτερικού ελεγκτή λοιπών θυγατρικών της ΕΕΣΥΠ:
  Θα ήταν συνεπές η περιγραφή των ελαχίστων προσόντων του άρθρου 37 του σ/ν να λάβουν υπόψη τις προβλέψεις του άρθρου 86 του ν.4849/2021, αφού οι εσωτερικοί ελεγκτές του ιδιωτικού τομέα θα πρέπει κατά τεκμήριο να είναι εγγεγραμμένα μέλη στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του ΟΕΕ.
  Ειδικότερα στους τίτλους πιστοποίησης της περ. β’, θα μπορούσε να συμπεριληφθούν όσοι τίτλοι απαριθμούνται ήδη στην περ. η’ της παρ. 2 του άρθρου 86 του ν.4849/2021 ή τουλάχιστον να γίνεται ενδεικτική παραπομπή εκεί.

  Λάμπρος Καφίδας
  πρ.Επιθεωρητής-Ελεγκτής Δημόσιας Διοίκησης ΣΕΕΔΔ/ΕΑΔ
  τ.Προϊστάμενος Υπηρεσίας Συντονισμού Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων

 • 16 Αυγούστου 2022, 12:07 | Βασιλική Ξάνθη

  Στο Μέρος Β, στο άρθρο 12, θα πρέπει να διευκρινιστεί ο όρος ανώτατα στελέχη, προκειμένου να αποφευχθεί η κατάχρηση του όρου. Ανώτατα στελέχη νοούνται οι Γενικοί Διευθυντές, τα μέλη του Δ.Σ. και ο εκάστοτε Διευθύνων Σύμβουλος/Πρόεδρος/Διοικητής. Η διευκρίνιση του όρου θα αποτρέψει ενδεχόμενη σπατάλη κρατικών πόρων σε ημετέρους.

 • Στο άρθρο 41 παρ.3. του ΣχΝ ορίζεται ότι «Το μισθολογικό καθεστώς του πάσης φύσεως προσωπικού των Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε., ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. και Ο.ΣΥ. Α.Ε., με την εξαίρεση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1, ρυθμίζεται από τον ν. 4354/2015». Πέραν της διαχρονικής διαφωνίας μας για την ευθεία παρέμβαση στη συνδικαλιστική ελευθερία, διά του περιορισμού του πεδίου ισχύος των συλλογικών συμβάσεων σε θέματα μη μισθολογικά, όπως η παρέμβαση αυτή εισάγεται με την υποχρεωτική εφαρμογή του Ενιαίου Μισθολογίου, πρέπει να επισημάνουμε την εξής αντίφαση, η οποία φάνηκε ιδιαίτερα στις πρόσφατες προσλήψεις προσωπικού στην ΟΣΥ Α.Ε. Αναφερόμαστε στο γεγονός της μη αναγνώρισης της προϋπηρεσίας των προσληφθέντων συναδέλφων μας για τη μισθολογική τους κατάταξη, παρά το γεγονός ότι στην προκήρυξη 1/2020 (ΑΔΑ:9137465ΧΘΞ-ΥΓ0), η εμπειρία για τους τεχνίτες αναφερόταν ως προσόν κατάταξης, αποδεικνυόμενη με την αντίστοιχη άδεια άσκησης επαγγέλματος όπως Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτων, Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτων, Τεχνίτη Αμαξωμάτων (φανοποιού), Τεχνίτη Βαφής (Αυτοκινήτων), Ηλεκτροσυγκολλητή και Οξυγονοκολλητή Β΄ ή Α΄ τάξης κλπ. σε συνδυασμό με τη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα για τη διάρκεια της απασχόλησης και της ασφάλισης, δηλ. της εργασίας και στον ιδιωτικό τομέα. Η εξιδιασμένη εμπειρία άλλωστε αποτελεί και αναγκαίο προσόν για την άψογη εκτέλεση υπηρεσιών σε έναν φορέα όπου απαιτείται υψηλή εξειδίκευση και γνώση της αντιμετώπισης αναρίθμητων τεχνικών ζητημάτων, προς όφελος του επιβατικού κοινού. Πλην όμως, με το άρθρ. 11 παρ. 4 Ν. 4354/2015, στον οποίο παραπέμπει το παρόν ΣχΝ, η εμπειρία και η προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα ΔΕΝ υπολογίζεται για την εξέλιξη των υπαλλήλων στα μισθολογικά κλιμάκια! Δηλαδή από τη μια η εταιρεία ζητά έμπειρους τεχνίτες, οδηγούς κλπ. αλλά από την άλλη τους αμείβει ως ανειδίκευτους, αν δεν έχουν προϋπηρεσία στο δημόσιο (γεγονός πολύ πολύ σπάνιο!). Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι στην ίδια ως άνω προκήρυξη, ως βαθμολογούμενη εμπειρία (7 μονάδες ανά μήνα και έως 84 μήνες) λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων, για τις οποίες η εμπειρία δεν αποτελεί τυπικό προσόν διορισμού ή του είδους της εμπειρίας που ορίζεται στην προκήρυξη ως τυπικό προσόν διορισμού. Πέραν του είδους και του χρονικού διαστήματος της εξειδικευμένης εμπειρίας που ορίζεται από την προκήρυξη ως τυπικό προσόν διορισμού για τις ανωτέρω θέσεις βαθμολογείται επίσης και η εμπειρία που διαθέτουν οι υποψήφιοι σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων, για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως του βαθμολογούμενου κριτηρίου των συνολικά ογδόντα τεσσάρων (84) μηνών εμπειρίας, προσμετρούμενη, κατά περίπτωση είτε μετά την απόκτηση του ζητούμενου από την προκήρυξη βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία είτε μετά την απόκτηση της ζητούμενης από την προκήρυξη άδειας άσκησης επαγγέλματος ή άλλης επαγγελματική άδειας ή βεβαίωσης.
  Επειδή είναι προφανής η αδικία, η οποία μάλιστα εν προκειμένω γέννησε εργαζομένους δύο ταχυτήτων στην ΟΣΥ, για το λόγο αυτό προτείνουμε όπως στην παρ. 3 του άρθρ. 41 του παρόντος ΣχΝ, προβλεφθεί ότι, όπου στην προκήρυξη για πρόσληψη προσωπικού (οδηγοί, τεχνίτες, διοικητικοί κλπ.), όπως προβλέπεται στο άρθρ. 39 του ΣχΝ, η εμπειρία των υποψηφίων βαθμολογείται (ανεξαρτήτως αν αποτελεί τυπικό προσόν διορισμού ή όχι), τότε η σχετική προϋπηρεσία που διανύθηκε στον ιδιωτικό τομέα να υπολογίζεται για την κατάταξη των εργαζομένων στα μισθολογικά κλιμάκια, κατ’ εξαίρεση του άρθρ. 11 παρ.4 του Ν. 4354/2015.

 • 14 Αυγούστου 2022, 09:06 | Αγγελική Πανάγαινα

  Με το αρ.23 καταργείται το αρ.13 παρ.6 του ν.3429/2005 που αφορούσε σε πλήρωση θέσεων διευθυντών, δυνάμει του οποίου λειτουργούσαν πολλές ΔΕΚΟ μέχρι σήμερα.
  Προκειμένου να επιλυθεί το ζήτημα της πλήρωσης αυτών των θέσεων, προτείνεται αντίστοιχη εφαρμογή με αυτή των άρθρων 32 και 40.

 • 12 Αυγούστου 2022, 12:55 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΗ

  Τα σχόλια/παρατηρήσεις αφορούν σε άρθρα του Κεφαλαίου Β -«Εταιρική Διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου»:
  • Άρθρο 7 παράγραφος 5 :
  Από την διατύπωση της παραγράφου 5 προκύπτει συμπερασματικά ότι σε περίπτωση πρόωρης λήξης της θητείας ενός εκ των Προέδρου, Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ή Εντεταλμένου Συμβούλου, παύει η ισχύς του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου, αφού δεν προβλέπεται αντικατάστασή τους, όπως για τα λοιπά μέλη, με αποτέλεσμα να καθίσταται αναγκαίος ο ορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
  Είναι όντως αυτή η βούληση της προκείμενης ρύθμισης ειδικά για την περίπτωση του Προέδρου που δεν έχει εκτελεστικές αρμοδιότητες και πολύ περισσότερο για τις περιπτώσεις του Αντιπροέδρου και του Εντεταλμένου Συμβούλου;;
  Σε συνέχεια των παραπάνω και για την περίπτωση πρόωρης λήξης της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, εξ οιουδήποτε λόγου, θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη ούτως ώστε, η προβλεπόμενη από το άρθρο 87 παρ. 4 του Ν.4548/2018- Εκτελεστική Επιτροπή, εφόσον βέβαια προβλέπεται στο καταστατικό της Εταιρείας και έχει συγκροτηθεί , να μπορεί να λειτουργήσει ως «γέφυρα» για τις στοιχειώδεις και απολύτως απαραίτητες ανάγκες λειτουργίας της Εταιρείας, δεδομένης και της παρατηρούμενης χρονοβόρας και γραφειοκρατικής διαδικασίας, μέχρι τον ορισμό του νέου Διοικητικού Συμβουλίου .
  • Άρθρο 9 παρ.2 & 3
  Σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 ο αριθμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών δεν μπορεί να είναι μικρότερος από το 1/3 του συνόλου των μελών . Συνεπώς και σύμφωνα με την παραπάνω διατύπωση ένα 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να έχει στην σύνθεσή του 2 τουλάχιστον ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη .
  Ταυτόχρονα η παράγραφος 3 αναφέρει ότι το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, μεταξύ των οποίων παρίστανται 2 ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.
  Από τον συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων προκύπτει ότι σε συνεδρίαση 7μελούς ΔΣ, στην οποία όμως παρίστανται ή εκπροσωπούνται τα 6 από τα 7 μέλη και το απουσιάζον μέλος είναι το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό, η συνεδρίαση αυτή δεν βρίσκεται σε απαρτία και δεν συνεδριάζει εγκύρως.
  Εκτιμώ ότι τέτοια εξέλιξη είναι λανθασμένη , μη λειτουργική και ευθέως αντίθετη στο πνεύμα του Ν. 4548/2018 για την λειτουργία ανώνυμης εταιρείας.
  • Άρθρο 12
  Στο τελευταίο εδάφιο της ρύθμισης για την επιτροπή αποδοχών αναφέρεται ότι αυτή έχει την αρμοδιότητα να προτείνει το ύψος των αποδοχών και αποζημιώσεων για τα μέλη του ΔΣ και τα «ανώτατα στελέχη».
  Θεωρώ απαραίτητη την διευκρίνιση στον όρο ανώτατα στελέχη, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν αμφιβολίες και ενδεχόμενες διαφωνίες .
  • Άρθρο 22 παρ. 2
  Η παράγραφος 2 θα πρέπει να συμπληρωθεί : «…. εκτός εάν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση από ειδικότερες νομοθετικές διατάξεις», δεδομένου ότι υπάρχουν Εταιρείες που καταβάλουν μισθούς σε συγκεκριμένες κατηγορίες προσωπικού (π.χ ιατροί), ρυθμιζόμενους από ειδικές διατάξεις και όχι από τον Ν.4354/2015.
  • Άρθρο 23
  Στο συγκεκριμένο άρθρο γίνεται μνεία για την πλήρωση θέσεων και αποδοχών μόνο γενικών διευθυντών και όχι διευθυντών.
  Θεωρώ ότι πρόκειται για παράλειψη στην πρόβλεψη, αφού υπάρχουν Εταιρείες που έχουν θέσεις διευθυντών, τους οποίους προσλαμβάνουν βάσει του άρθρου 13 παρ.6 του Ν.3429/2005, το οποίο ωστόσο καταργείται με το άρθρο 45 του παρόντος.
  Συνεπώς, προκύπτει ζήτημα ρύθμισης της διαδικασίας της πλήρωσης των θέσεων των «απλών» διευθυντών στις Εταιρείες.
  Προτείνεται αντίστοιχη πρόβλεψη με αυτή των άρθρων 32 και 40 του παρόντος.

 • 8 Αυγούστου 2022, 17:00 | Αργύρης Οικονόμου

  Μερικά σχόλια στα άρθρα 1 έως 14 του πραγματικά σημαντικού νομοσχεδίου :
  Στο άρθρο 3 προτείνω να προστεθούν (α) οι συνδεδεμένες αντί των θυγατρικών, προκειμένου να εκτείνεται και στις θυγατρικές των θυγατρικών κοκ (β) οι ιδιες οι εισηγμενες και όχι μόνο οι συνδεδεμένες με εισηγμένες και (γ) στο τέλος του άρθρου για λόγους πληρότητας να προστεθεί η φράση «ακόμη και αν σε ειδικά νομοθετήματα αναφέρονται ονομαστικά»
  Στα άρθρα 6 επόμενα εισάγονται ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης κατά τρόπο πλησίστιο με αυτά που προβλέπει ο Ν. 4706/2020. Εχω τη γνώμη ότι αυτές οι ρυθμίσεις, δεν θα πρέπει να εισαχθούν για εταιρείες μικρού κύκλου εργασιών, θα ήταν ίσως πολύ δαπανηρές για μικρές εταιρείες. Περαιτέρω :
  (α) στα άρθρα 7 και 8 δεν υπάρχει καμία νύξη για τον έλεγχο μη ύπαρξης αφενός και ύπαρξης αφετέρου ιδιοτήτων που θα καθιστούσαν τα μέλη ενός ΔΣ κατάλληλα προς εκλογή σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 9 του Ν. 4706, ιδίως για την μη ύπαρξη σχέσεων εξάρτησης κατά το άρθρο 9 ή εν γένει σχέσεων που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων ή καθηκόντων, τόσο κατά τον 4548 όσο και κατα τον 4706. Αυτός ο έλεγχος θα πρέπει να καταλαμβάνει το ΣΥΝΟΛΟ των μελών του ΔΣ, περιλαμβανομένου του τυχόν εκπροσώπου των εργαζομένων, όπως θα μπορούσε να συναχθεί άλλωστε από την παρ. 4 του άρθρου 8 του νομοσχεδίου. Συναφώς θα πρέπει να προβλεφθεί η ύπαρξη μιας διαδικασίας ανάλογης με αυτή του άρθρου 12 του Ν. 4706/2020 για τη διάγνωση της καταλληλότητας
  (β) θα πρέπει να διευκρινισθεί αν και πώς θα εφαρμοσθούν οι παρ. 3 του άρθρου 7 του σ.ν.και του τρίτου εδαφίου του άρθρου 9. Θα προτείνει το ΔΣ στον εποπτεύοντα Υπουργό και μετά θα εκλέγονται από τη ΓΣ;η θα εφαρμόζονται παράλληλα οι δύο διατάξεις;επίσης, προτείνεται να χρησιμοποιείται η λέξη εκλογή, αντί του ορισμού και του διορισμού των μελών του ΔΣ, για λόγους και συνέπειας στην ορολογία
  (γ) θεωρώ ανεπιτυχή την υφιστάμενη ρύθμιση περί υποβολής και ξεχωριστών αναφορών στη ΓΣ, του άρθρου 9 παρ. 5 του σ.ν. Μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας θα ήταν να προβλεφθεί ότι στις εκθέσεις διαχείρισης προς τη ΓΣ του ΔΣ θα καταγράφονται υποχρεωτικά τυχόν μειοψηφούσες απόψεις μελών του ΔΣ. Επιπρόσθετα, αδυναμία της υιοθετούμενης ρύθμισης είναι η μη πρόβλεψη του σκοπού της υποβολής τέτοιων εκθέσεων. Θα υποβάλλονται προς ενημέρωση, συζήτηση ή έγκριση;
  (δ) στο άρθρο 10 παρ. 2 β, υιοθετείται ο όρος «κανονιστική» προκειμένου περί των διαδικασιών/πρακτικών Συμμόρφωσης. Ο διεθνής αντίστοιχος όρος είναι «Ethics & Compliance», ευρύτερος και ποιοτικά ανώτερος της Κανονιστικής Συμμόρφωσης, μια και υπερβαίνει τια απαιτήσεις συμμόρφωσης προς την (κανονιστική) συμμόρφωση και επιχειρεί να αντιμετωπίσει φαινόμενα όπως αυτά που καταγράφονται στις περιπτώσεις στ και ζ του άρθρου 14 του σ.ν. Προτείνω να υιοθετηθεί ο όρος «Προγράμματα» (όχι Μονάδες, όπως απαιτεί η περίπτωση γ, ούτε για τις εισηγμένες δεν απαιτείται η ύπαρξη μονάδων, δηλαδή δομών) Δεοντολογικής Συμπεριφοράς και Συμμόρφωσης, καθώς και Διαχείρισης Κινδύνου»

 • 6 Αυγούστου 2022, 20:16 | Basiliy

  Στην πράξη θα δείξει