Άρθρο 5 Απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για προϊόντα που αποκτώνται στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) από τις Ένοπλες Δυνάμεις οποιουδήποτε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλην της Ελλάδας– Τροποποίηση άρθρου 68 ν. 2960/2001 (άρθρο 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2235)

 

Στην παρ. 1 του άρθρου 68 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α΄265) προστίθεται περ. στ), για την απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για προϊόντα που αποκτώνται από τις Ένοπλες Δυνάμεις οποιουδήποτε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) πλην της Ελλάδας κατά τη συμμετοχή τους σε αμυντική προσπάθεια για την υλοποίηση ενωσιακής δραστηριότητας στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) της Ε.Ε., ως εξής:
«στ) από τις Ένοπλες Δυνάμεις οποιουδήποτε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλην της Ελλάδας, εντός της οποίας είναι απαιτητός ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, για χρήση από τις δυνάμεις αυτές ή από το πολιτικό προσωπικό που τις συνοδεύει, ή για εφοδιασμό των λεσχών ή των κυλικείων τους, εφόσον οι δυνάμεις αυτές συμμετέχουν σε αμυντική προσπάθεια για την υλοποίηση ενωσιακής δραστηριότητας στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ).».