Άρθρο 4 Απαλλαγή από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) αγαθών που εισάγονται ή παραδίδονται και υπηρεσιών που παρέχονται στην Ελλάδα, καθώς και αγαθών που παραδίδονται και υπηρεσιών που παρέχονται από την Ελλάδα προς άλλο κράτος μέλος και προορίζονται για τις Ένοπλες Δυνάμεις οποιουδήποτε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) εκτός του κράτους μέλους στο οποίο ανήκουν – Τροποποίηση άρθρου 27 ν. 2859/2000 (παρ. 2 και 3 άρθρου 1 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2235)

 

Στην παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α΄248) προστίθενται περ. κα) και κβ), για την απαλλαγή από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) αγαθών που εισάγονται ή παραδίδονται και υπηρεσιών που παρέχονται στην Ελλάδα, καθώς και αγαθών που παραδίδονται και υπηρεσιών που παρέχονται από την Ελλάδα προς άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και προορίζονται για τις Ένοπλες Δυνάμεις οποιουδήποτε κράτους μέλους της Ε.Ε., εκτός του κράτους μέλους στο οποίο ανήκουν, οι οποίες συμμετέχουν σε αμυντική προσπάθεια για την υλοποίηση ενωσιακής δραστηριότητας στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) της Ένωσης, ως εξής:

«κα) η εισαγωγή αγαθών στην Ελλάδα που πραγματοποιούν οι Ένοπλες Δυνάμεις άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), καθώς και η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών στο εσωτερικό της χώρας που προορίζονται είτε για χρήση από τις Ένοπλες Δυνάμεις των άλλων κρατών μελών ή από το πολιτικό προσωπικό που τις συνοδεύει είτε για εφοδιασμό των λεσχών ή των κυλικείων τους, εφόσον οι δυνάμεις αυτές συμμετέχουν σε αμυντική προσπάθεια για την υλοποίηση ενωσιακής δραστηριότητας στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) εκτός του κράτους μέλους στο οποίο ανήκουν,
κβ) η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών από την Ελλάδα προς άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε., που προορίζονται για τις Ένοπλες Δυνάμεις οποιουδήποτε κράτους μέλους, εκτός από το ίδιο το κράτος μέλος προορισμού, για χρήση από αυτές τις Ένοπλες Δυνάμεις ή από το πολιτικό προσωπικό που τις συνοδεύει ή για τον εφοδιασμό των λεσχών και των κυλικείων τους, εφόσον οι δυνάμεις αυτές συμμετέχουν σε αμυντική προσπάθεια για την υλοποίηση ενωσιακής δραστηριότητας στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ).».