ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ – ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.) ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.) – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Άρθρο 3 Ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις – Τροποποίηση άρθρου 12 ν. 2859/2000 (παρ. 1 άρθρου 1 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2235)

 

Στο άρθρο 12 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α΄248) προστίθεται περ. δ), για την εξομοίωση με ενδοκοινοτική απόκτηση, της χρησιμοποίησης αγαθών από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις που συμμετέχουν σε αμυντική προσπάθεια για την υλοποίηση ενωσιακής δραστηριότητας στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ), εφόσον τα αγαθά αποκτήθηκαν στο εσωτερικό άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ως εξής:
«δ) η χρησιμοποίηση από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, που συμμετέχουν σε αμυντική προσπάθεια για την υλοποίηση ενωσιακής δραστηριότητας στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) ή από το πολιτικό προσωπικό που τις συνοδεύει, αγαθών τα οποία δεν αγόρασαν με τους γενικούς όρους φορολόγησης, που ισχύουν στην εσωτερική αγορά άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), εφόσον η εισαγωγή των αγαθών αυτών δεν τυγχάνει της απαλλαγής που προβλέπεται στην περ. κα) της παρ. 1 του άρθρου 27.».

  • 11 Οκτωβρίου 2022, 20:09 | Κώστας Δημητρίου

    1- Μαζί με αυτές τις προτεινόμενες απαλλαγές, που αφορούν εθνική άμυνα, επειδή ήδη το κόστος σε διάφορες συναλλαγές είναι μεγάλο & ιδίως επιβαρύνεται το δημόσιο, τα νπδδ και οι οτα , πρέπει να προβλεφθεί ότι οι συναλλαγές όπου πελάτης ή εργοδότης είναι το δημόσιο, τα νπδδ και οι οτα, απαλλάσσονται από φπα!

    2- Μια εκ των βασικών συναλλαγών για κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο είναι η παροχή υπηρεσιών από την δικαιοσύνη ή το Κτηματολόγιο ή το Υποθηκοφυλακείο-> Επειδή δεν είναι δυνατή η απαλλαγή για τις διάφορες συναλλαγές των φυσικών ή νομικών προσώπων στους χώρους αυτούς από ΦΠΑ, δύναται να προβλεφθεί το ΦΠΑ για συναλλαγές με δικηγόρους, συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητής, κτηματολόγιο, υποθηκοφυλακείο να έχουν χαμηλότερο συντελεστή ΦΠΑ, ήτοι από 24% στο 13% ή στο 6%.