ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΣΚΟΠΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Άρθρο 1 Σκοπός

 

Σκοπός του παρόντος είναι η ενσωμάτωση στον Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Κώδικας Φ.Π.Α., ν. 2859/2000, Α΄248) και στον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα (ν. 2960/2001, Α΄265) της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2235 της 16ης Δεκεμβρίου 2019 του Συμβουλίου που τροποποιεί την Οδηγία 2006/112/ΕΚ σχετικά με το Κοινό Σύστημα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) και την Οδηγία 2008/118/ΕΚ σχετικά με το γενικό καθεστώς των ειδικών φόρων κατανάλωσης όσον αφορά στις αμυντικές προσπάθειες στο πλαίσιο της Ένωσης (L 336), προκειμένου να εναρμονιστεί σε ενωσιακό επίπεδο η μεταχείριση όσον αφορά στον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) και τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), των αμυντικών προσπαθειών που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).