ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ Άρθρο 6 Έναρξη ισχύος (άρθρο 3 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2235)

 

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την 1η.7.2022.

 • 12 Οκτωβρίου 2022, 12:15 | Τάσος

  Απαλλαγή ΕΝΦΙΑ σε ΑμεΑ

  Με το άρθρο 7 του Ν.4223/2013 λαμβάνεται ειδική μέριμνα για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, αφού προβλέπεται η χορήγηση έκπτωσης του ΕΝΦΙΑ κατά 100% στην περίπτωση των οικογενειών που έχουν ένα άτομο με ειδικές ανάγκες και ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, εφόσον φυσικά πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του νόμου.
  Σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1081/2016 του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με την οποία επήλθαν τροποποιήσεις στην παλαιότερη εγκύκλιο ΠΟΛ. 1212/2015, αναφορικά με τη διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων και αναστολής πληρωμής του ΕΝ.Φ.Ι.Α.
  Συγκεκριμένα στο άρθρο 2, με τίτλο «Προϋποθέσεις χορήγησης έκπτωσης»
  Α.1. Ως συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το άθροισμα του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος του συζύγου, της συζύγου και των εξαρτώμενων τέκνων, σε όσες περιπτώσεις ορίζεται από το νόμο ότι τα εισοδήματα των τέκνων συναθροίζονται με αυτά των γονέων, καθώς και του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος των εξαρτώμενων τέκνων που έχουν υποβάλει ατομική δήλωση φορολογίας εισοδήματος.
  Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα και ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων λαμβάνονται από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους, οι οποίες έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα. Αν οι σύζυγοι υποβάλλουν χωριστή δήλωση, λαμβάνεται ο μεγαλύτερος αριθμός τέκνων που έχει δηλωθεί σε μία εκ των δύο δηλώσεων.
  Το συνολικό φορολογητέο εισόδημα προσδιορίζεται από το άθροισμα του καθαρού εισοδήματος, όπως προκύπτει από τα ποσά των κωδικών του Πίνακα 4 της δήλωσης ή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους, τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του εισοδήματος, των ποσών των κωδικών των περιπτώσεων 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 και 18 του Πίνακα 6 της δήλωσης και του ποσού της προστιθέμενης διαφοράς αντικειμενικής δαπάνης, όπου αυτή εφαρμόζεται.
  2. Η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων, αποτελούμενη από το άθροισμα των κύριων και βοηθητικών χώρων των κατηγοριών ακινήτων 1 έως και 12 (εκτός 4, 41 έως και 47), αποπερατωμένων και ημιτελών, καθώς και η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου, λαμβάνεται από τις δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α. του οικείου έτους, οι οποίες έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος επί των ακινήτων.
  Σε άτομα με αναπηρία που για λόγους ανωτέρας βίας ή μη προβλεφθέντων καταστάσεων υπέβαλαν συμπληρωματικά δηλώσεις Ε9
  Φαίνεται ότι υπάρχει μία «τιμωρία» και «ποινή» εκ μέρους της Διοίκησης στα Άτομα με Αναπηρία που υπέβαλλαν και για λόγους ανωτέρας βίας, υπέβαλλαν τις δηλώσεις αυτές εκπρόθεσμα.

  Το ζήτημα δεν είναι για εμάς τόσο οικονομικό όσο ηθικό. Κατανοείται ότι η αδελφή μου είναι ένα άτομο το οποίο από την παιδική της ηλικία έχει δοκιμαστεί και δοκιμάζεται ακόμα και τώρα. Η κοινωνική πρόνοια του Κράτους για άτομα όπως η αδελφή μου είναι φειδωλή και όπου αυτή χορηγείται, οι προϋποθέσεις είναι ιδιαίτερα αυστηρές. Είναι κρίμα μία ευνοϊκή ρύθμιση όπως η συγκεκριμένη χορήγηση έκπτωσης στον ΕΝΦΙΑ για ΑμεΑ να χάνεται για λεπτομέρειες, όπως η εκπρόθεσμη δήλωση εάν και εφόσον πληρούνται όλες οι υπόλοιπες προϋποθέσεις.
  Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας, θα ήταν ευχής έργον η νομοθέτηση χορήγησης των ευεργετημάτων της έκπτωσης στον ΕΝΦΙΑ για τα ΑμεΑ, όταν φυσικά πληρούνται οι υπόλοιπες προϋποθέσεις, ακόμα και εάν υποβάλλονται οι δηλώσεις εκπρόθεσμα.
  Θεωρώ ότι είναι επιβεβλημένο η Διοίκηση να εφαρμόζει την ουσία και το πνεύμα του Νόμου και της βούλησης του Νομοθέτη και να όχι επούσιες διατάξεις που τις ακυρώνουν.