Άρθρο 03: Τροποποίηση του π.δ. 169/2007

1. Στο τέλος της περ. δ’ της παρ. 1 των άρθρων 5 και 31 του π.δ. 169/2007 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Εφόσον τα ανωτέρω πρόσωπα φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές του εξωτερικού πρέπει να υποβάλουν τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά σπουδών, με την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (Apostille) από το Ελληνικό Προξενείο της περιοχής που φοιτούν σε μετάφραση από το Υπουργείο Εξωτερικών ή δικηγόρο.»

2. α. Στο τέλος της υποπερίπτωσης ββ’ της περ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 5 του π.δ. 169/2007 προστίθεται, από της έναρξης ισχύος της, εδάφιο ως εξής:
«Τυχόν τεκμαρτό εισόδημα, που αναλογεί σε πρώτη κατοικία αντικειμενικής αξίας μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ή/και κατοχή ιδιωτικής χρήσεως αυτοκινήτου, δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος του προηγούμενου εδαφίου, εφόσον δεν υπάρχει τεκμαρτό εισόδημα και από άλλες πηγές.»
β. Στο τέλος της υποπερίπτωσης ββ’ της περ. β’ της παρ. 5 του άρθρου 31 του π.δ. 169/2007 προστίθεται, από της έναρξης ισχύος της, εδάφιο ως εξής:
«Τυχόν τεκμαρτό εισόδημα, που αναλογεί σε πρώτη κατοικία αντικειμενικής αξίας μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ή/και κατοχή ιδιωτικής χρήσεως αυτοκινήτου, δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος του προηγούμενου εδαφίου, εφόσον δεν υπάρχει τεκμαρτό εισόδημα και από άλλες πηγές.»
γ. Δικαιώματα, που έχουν κριθεί και απορριφθεί με βάση τις ανωτέρω διατάξεις της υποπερίπτωσης ββ’ της περ. β’ των παρ. 4 και 5 των άρθρων 5 και 31, αντίστοιχα, του π.δ. 169/2007, επανακρίνονται, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής και τυχόν οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν από την πρώτη του επομένου της υποβολής της σχετικής αίτησης μήνα.
δ. Το τελευταίο εδάφιο των παρ. 4 και 5 των άρθρων 5 και 31, αντίστοιχα, του π.δ. 169/2007 αντικαθίσταται από 1-1-2013 ως εξής:
«Η σύνταξη των προσώπων της περίπτωσης αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των επτακοσίων είκοσι (720) ευρώ μηνιαίως.»
ε. Από 1-1-2013 καταργείται η καταβολή του επιδόματος εξομάλυνσης του άρθρου 1 του ν. 3670/2008 (ΦΕΚ 117 Α’) με τις συντάξεις των προσώπων της προηγούμενης περίπτωσης.
στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή και για όσα από τα αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα συνταξιοδοτούνται, με βάση τις διατάξεις του π.δ. 167/2007 (ΦΕΚ 208 Α’) καθώς και του π.δ. 168/2007 (ΦΕΚ 209 Α’).

3. Οι διατάξεις της περ. ι) της παρ. 2 του άρθρου 9 του π.δ.169/2007 έχουν εφαρμογή μόνο για όσα από τα αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα έχουν ασκήσει τα καθήκοντα του Προϊσταμένου Οργανικής Μονάδας τουλάχιστον για μία διετία, μετά από επιλογή τους για τη θέση αυτή από το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο, σύμφωνα με τις οικείες διοικητικές διατάξεις, και όχι κατά ανάθεση ή αναπλήρωση.

4. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 11 του π.δ. 169/2007 αντικαθίστανται ως εξής:
«8. Δεν υπολογίζεται ως συντάξιμος ο χρόνος οποιασδήποτε υπηρεσίας, εάν χρησίμευσε ή θα χρησιμεύσει, σύμφωνα με διάταξη νόμου για απόκτηση δικαιώματος σύνταξης, σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό Οργανισμό κύριας ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένου και του Δημοσίου, ή σε διεθνή Οργανισμό, στον οποίο συμμετέχει και η Ελλάδα, καθώς και αν για το χρόνο αυτόν καταβλήθηκε ή θα καταβληθεί, μετά την απομάκρυνση του υπαλλήλου ή του στρατιωτικού, εφάπαξ αποζημίωση ή χρηματική αμοιβή, εκτός αν αυτή επιστραφεί ή, προκειμένου για αυτούς που υπηρετούν σε διεθνείς Οργανισμούς, αν καταβληθούν στο Ελληνικό Δημόσιο οι κρατήσεις, που προβλέπονται κατά περίπτωση από τις διατάξεις των άρθρων 6 του ν. 1902/1990 και 20 παρ. 2 του ν. 2084/1992.»

5. Από 1-8-2012, τα επιδόματα νόσου και ανικανότητας του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007 και των άρθρων 100 έως και 104 του π.δ. 168/2007, καθώς και οι συντάξεις των αναπήρων πολέμου οπλιτών και των αναπήρων οπλιτών ειρηνικής περιόδου, εξακολουθούν να υπολογίζονται με βάση το βασικό μισθό του βαθμού του Λοχαγού, όπως αυτός ίσχυε την 31-7-2012.

6. α. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 55 του π.δ. 169/2007 η φράση «όπως ισχύει κάθε φορά» αντικαθίσταται, από 1-11-2011, με τη φράση «όπως αυτός ίσχυε την 31-10-2011.»
β. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν μέχρι 31-12-2015.

7. Οι διατάξεις των παρ. 8 έως και 13 του άρθρου 58 του π.δ. 169/2007 έχουν εφαρμογή και για όσους φέρουν παράλληλα τις ιδιότητες του κληρικού και του εκπαιδευτικού, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητα του κληρικού αποκτήθηκε από 1-1-1993 και μετά.

8. α. Αποφάσεις, που έχουν εκδοθεί με βάση τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 60 του π.δ. 169/2007, καταργούνται.
β. Οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 60 του π.δ. 169/2007 αντικαθίστανται ως εξής:
«5. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος ή ο στρατιωτικός, που αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης, έχει εισπράξει, όταν ήταν εν ενεργεία, αποδοχές που δεν δικαιούται, τα ποσά που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται, παρακρατούνται συμψηφιστικά από το ποσό της προκαταβολής έναντι σύνταξης και, σε περίπτωση που αυτό δεν επαρκεί, το υπόλοιπο του οφειλόμενου ποσού παρακρατείται από τα αναδρομικά της σύνταξής του ή της σύνταξης των δικαιούχων μελών της οικογένειάς του. Τυχόν εναπομείναν οφειλόμενο ποσό παρακρατείται από τη σύνταξή του ή τη σύνταξη των δικαιούχων μελών της οικογένειάς του σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, η κάθε μία από τις οποίες δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα τέταρτο (¼) της μηνιαίας καταβαλλόμενης σύνταξης, υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό αυτό θα εξοφληθεί εντός διετίας, άλλως καταλογίζεται σε βάρος του υπαλλήλου ή του στρατιωτικού και αποστέλλεται για είσπραξη στην αρμόδια ΔΟΥ. Οφειλόμενο ποσό μέχρι και εκατό (100) ευρώ εισπράττεται εφάπαξ, υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό αυτό δεν υπερβαίνει το ένα τέταρτο (¼) της μηνιαίας καταβαλλόμενης σύνταξης. Η ανωτέρω παρακράτηση από τη σύνταξη σε δόσεις γίνεται με πράξη του αρμόδιου Διευθυντή Συντάξεων.
Οι διατάξεις των προηγουμένων εδαφίων έχουν ανάλογη εφαρμογή για τους συνταξιούχους του Δημοσίου οι οποίοι:
α. όταν ήταν εν ενεργεία είχαν εισπράξει αποδοχές που δεν δικαιούνταν, γεγονός που διαπιστώθηκε από την Υπηρεσία τους μετά τη συνταξιοδότησή τους ή
β. κατά παράβαση των σχετικών διοικητικών διατάξεων, παρέμειναν στην Υπηρεσία, λαμβάνοντας αποδοχές ενέργειας, γεγονός που διαπιστώθηκε από τα αρμόδια για την απονομή της σύνταξης όργανα κατά την κρίση του συνταξιοδοτικού δικαιώματός τους.
Οι διατάξεις του δεύτερου, τρίτου και τέταρτου εδαφίου έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τις περιπτώσεις αχρεωστήτως καταβαλλομένων συντάξεων, βοηθημάτων καθώς και επιδομάτων, που καταβάλλονται μαζί με τη σύνταξη ή το βοήθημα.»
Κάθε διάταξη, που ρυθμίζει τα θέματα της παραγράφου αυτής αντίθετα με όσα ορίζονται σε αυτή, καταργείται.

9. α. Οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 66 του π.δ. 169/2007 καταργούνται. Αιτήσεις σχετικές με την εφαρμογή των καταργούμενων διατάξεων, που εκκρεμούν στις αρμόδιες Διευθύνσεις Συντάξεων, τίθενται στο αρχείο.
β. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου 66 του π.δ. 169/2007, που προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 180 Α’), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου έχουν εφαρμογή και στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος, προκειμένου να υπαχθεί στις διατάξεις της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3865/2010, ζητεί την ανάκληση της πράξης αναγνώρισης ως συνταξίμου του χρόνου στρατιωτικής θητείας του, με βάση τον οποίο θεμελίωσε συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι την 31-12-2010, και υπό την προϋπόθεση ότι η πράξη αυτή εκδόθηκε μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία.»

10. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 69 του π.δ. 169/2007 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους διενεργεί απογραφή αυτών τουλάχιστον κάθε πέντε (5) έτη, αρχής γενομένης από 1-1-2017.»

 • 7 Φεβρουαρίου 2013, 16:53 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 40 του Π.Δ 169/2007 «κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων» (ΦΕΚ 210 Α΄να προστεθούν παράγραφοι η), θ), ι), ια), ιβ), ιγ), ιδ), ιε), ιστ), ιζ), και ιη) ως κατωτέρω:

  «η) Στις Επισκευαστικές βάσεις Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.
  θ) Στο κέντρο Συνεννοήσεως Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.
  ι) Στον παράκτιο ασύρματο ΥΝΑ/ Α/Τα Ασπροπύργου.
  ια) Στο ραδιοτηλεφωνικό κέντρο SSB.
  ιβ) Στα VTMIS Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.
  ιγ) Στο ηλεκτρονικό συνεργείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.
  ιδ) Στην Υπηρεσία Υγειονομικού (Ιατροί Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ., στους οποίους εφαρμόζονται οι διατάξεις περί στρατιωτικών συντάξεων).
  ιε) Στην Υπηρεσία Μουσικής Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.
  ιστ) Στο κέντρο επιχειρήσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Κ.Ε.Π.Ι.Χ/Λ.Σ- ΕΛ.ΑΚΤ).
  ιζ) Σε Υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας στις οποίες ο χρόνος υπηρεσίας υπολογίζεται ως διπλάσιος.
  ιη) Στο εκπαιδευτικό προσωπικό των παραγωγικών Σχολών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.
  Με την ρύθμιση αυτή δίνεται η δυνατότητα σε στελέχη Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. που τοποθετούνται υποχρεωτικά λόγω ειδικότητας σε Υπηρεσίες που ο χρόνος Υπηρεσίας δεν λογίζεται στο διπλάσιο, αυτό να τους αναγνωρίζεται κατ΄εξαίρεση ή Υπηρετούν σε Υπηρεσίες που εκτελούν φυλακές ή μέτρα ασφαλείας. Επίσης η ανωτέρω διάταξη ισχύει στην ΕΛ.ΑΣ και στο Π.Σ με τον ν.3075/2002.

 • 1 Φεβρουαρίου 2013, 18:10 | Κ Κολιός
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΜΟ ΜΙΣΘΟ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΏΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

  Το επίδομα θέσης ευθύνης, σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 4 του Ν. 3620/2007 και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ι) της παρ. 2 του άρθρου 9 του π.δ.169/2007 υπολογίζεται, μεταξύ των άλλων , και στο συντάξιμο μισθό όλων των στελεχών της εκπαίδευσης που άσκησαν καθήκοντα ευθύνης οργανικών μονάδων. Οι μόνοι που εξαιρούνται από το ‘κάδρο’ των στελεχών που άσκησαν ή ασκούν καθήκοντα ευθύνης προϊσταμένων, είναι οι προϊστάμενοι που έχουν ασκήσει τα καθήκοντα αυτά κατά αναπλήρωση, έστω και αν είχαν επιλεγεί για τη θέση αυτή σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες διοικητικές διατάξεις από το αρμόδιο κατά περίπτωση διοικητικό όργανο και άσκησαν τα καθήκοντά τους για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ( πέραν της διετίας, ακόμα και πέραν 8ετίας).
  Χαρακτηριστική περίπτωση στην εκπαίδευση,(ίσως και μοναδική)είναι οι αναπληρωτές προϊστάμενοι των Κ.Δ.Α.Υ (Κέντρων Διάγνωσης Αξιολόγησης και Υποστήριξης ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών) του Υπουργείου Παιδείας ( Ν.2817/2000), των Κ.Ε.Δ.Δ.Υ (Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης,, Διάγνωσης και Υποστήριξης ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών του ν. 3699/2008 που αντικατέστησαν τα Κ.Δ.Α.Υ του Ν. 2817/2000), αλλά και αναπληρωτών Διευθυντών ΕΕΕΕΚ (Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, μαθητών με πολλαπλές αναπηρίες του Υπουργείου Παιδείας)
  Την εξαίρεση, αυτή, την περιέγραψε το ΓΛΚ σε απορριπτικές αποφάσεις του στους πρώτους συνταξιοδοτηθέντες αναπληρωτές προϊσταμένους ΚΔΑΥ ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ το 2009. Τα πρόσωπα αυτά άσκησαν τα καθήκοντα θέσης ευθύνης για διάστημα πλέον των πέντε (5) ετών , ελάμβαναν το επίδομα θέσης ευθύνης και το επίδομα ειδικής απασχόλησης , κατέβαλαν τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές για ικανό χρονικό διάστημα και αντιμετωπίστηκαν δυσμενώς σε σχέση με άλλους υπαλλήλους που είχαν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου για πολύ λίγο χρονικό διάστημα ( σε πάρα πολλές περιπτώσεις για διάστημα λίγων ημερών ) και οι οποίοι εντάχτηκαν στις διατάξεις της παραγράφου 4,του άρθρου 4 του Ν.3620/2007.
  Η κατάφωρη αυτή αδικία και δυσμενής διάκριση σε βάρος των αναπληρωτών προϊσταμένων ( αν και άσκησαν ή και ασκούν ακόμα καθήκοντα θέσης ευθύνης για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που σε πολλές περιπτώσεις υπερβαίνει το διάστημα των 5, 6 , 7 ή και 8 ετών) αναγνωρίστηκε από το ΓΛΚ, αλλά η θεραπεία της περίπτωσης αυτής έπρεπε να συντελεστεί με νομοθετική ρύθμιση.

  Με το σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών» το οποίο τίθεται σε δημόσια διαβούλευση έως την 8η Φεβρουαρίου 2013 και ειδικότερα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 το οποίο ορίζει ότι
  «3. Οι διατάξεις της περ. ι) της παρ. 2 του άρθρου 9 του π.δ.169/2007 έχουν εφαρμογή μόνο για όσα από τα αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα έχουν ασκήσει τα καθήκοντα του Προϊσταμένου Οργανικής Μονάδας τουλάχιστον για μία διετία, μετά από επιλογή τους για τη θέση αυτή από το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο, σύμφωνα με τις οικείες διοικητικές διατάξεις, και όχι κατά ανάθεση ή αναπλήρωση» διατηρείται η δυσμενής διάκριση κατά των στελεχών αυτών (αναπληρωτές προϊστάμενοι οργανικών μονάδων ), αν και έχουν ασκήσει καθήκοντα από θέση ευθύνης για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και έχουν καταβάλλει τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές , εισφορές πολλαπλάσιες σε σχέση με άλλα στελέχη που άσκησαν καθήκοντα για πολύ λίγο χρονικό διάστημα .

  EΕΠΕΙΔΗ το Υπουργείο Παιδείας ουδέποτε ενεργοποίησε τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του ν.2817/2000 για την επιλογή προϊσταμένων ΚΔΑΥ , σύμφωνα με τις οποίες «Σε κάθε ΚΔΑΥ προϊστάμενος ορίζεται ένας εκπαιδευτικός που είναι αποσπασμένος σε αυτό ή ένας από τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων , ύστερα από πρόταση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΥΣΕΕΠ), που συνεδριάζει υπό την προεδρία του προέδρου του Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και με τη συμμετοχή ενός εκπαιδευτικού που υπηρετεί σε ΣΜΕΑ και ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων , τοποθετούνται οι προϊστάμενοι των ΚΔΑΥ. Ο προϊστάμενος του ΚΔΑΥ ασκεί επί του προσωπικού αυτού τις πειθαρχικές αρμοδιότητες προϊσταμένου Διεύθυνσης Εκπαιδευσης » και για το λόγο αυτό προκειμένου να λειτουργήσουν τα ΚΔΑΥ εξεδόθη η με με αριθμό 132847/Γ6/27-11-2003 Υπουργική Απόφαση , σύμφωνα με την οποία « οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης εγκρίνουν τη μετακίνηση των Προϊσταμένων των ΚΔΑΥ της Περιφέρειας τους και ορίζουν Αναπληρωτές των Προϊσταμένων των ΚΔΑΥ κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 97 του ν. 2683/1998(ΦΕΚ19 Α΄)»

  ΕΠΕΙΔΗ μέχρι τη λήξη της ισχύος του ν. 2817/2000 , ήτοι μέχρι την 02 Οκτωβρίου 2008 , ημερομηνία της δημοσίευσης του ν. 3699/2008 «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικής ανάγκες» ( ΦΕΚ 199 Α΄) τα ΚΔΑΥ όλης της χώρας λειτούργησαν αποκλειστικά υπό την ευθύνη Αναπληρωτών Προϊσταμένων

  ΕΠΕΙΔΗ το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων από την ημερομηνία της ισχύος του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄/2-10-2008), ο οποίος αντικατέστησε τον μέχρι τότε ισχύοντα ν. 2817/2000 , κατήργησε τα ΚΔΑΥ και αντί αυτών ίδρυσε τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ (Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης , Διάγνωσης και Υποστήριξης των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών) μέχρι και σήμερα ουδέποτε ενεργοποίησε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν.3699/2008 σύμφωνα με το οποίο «4.Σε κάθε ΚΕΔΔΥ προϊστάμενος ορίζεται , για 4ετή θητεία, κατόπιν επιλογής από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού( ΥΣΕΕΠ), το οποίο συνεδριάζει υπό την προεδρία του προέδρου του τμήματος ΕΑΕ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ή του αναπληρωτή του και με τη συμμετοχή σχολικού συμβούλου ΕΑΕ, οι οποίοι ορίζονται με την απόφαση συγκρότησης.Δικαίωμα συμμετοχής στην επιλογή έχουν εκπαιδευτικοί που έχουν σπουδές στην Εδική Αγωγή και Εκπαίδευση,ή μέλη του ΕΕΠ, οι οποίοι υπηρετούν οργανικά σε Σχολικές μονάδες ή ΚΕΔΔΥ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται το ΚΕΔΔΥ και με την προϋπόθεση να έχουν 3τή προϋπηρεσία σε ΣΜΕΑ ή σε ΚΕΔΔΥ. Κριτήρια επιλογής είναι αυτά που ισχύουν και για τα άλλα στελέχη της εκπαίδευσης. Τοποθετούνται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων , ύστερα από πρόταση του ΥΣΕΕΠ..
  Όταν δεν καλύπτονται οι θέσεις με επιλογή από το ΥΣΕΕΠ , ορίζεται αναπληρωτής προϊστάμενος με διετή θητεία από τον περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης , με πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
  ( ΠΥΣΕΕΠ), ύστερα από προκήρυξη ενδιαφέροντος..»

  ΕΠΕΙΔΗ οι αναπληρωτές προϊστάμενοι των ΚΕΔΔΥ ορίστηκαν με επιλογή από το οικείο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ( ΠΥΣΕΕΠ) με θητεία διετούς διάρκειας , κατόπιν προκήρυξης ενδιαφέροντος και με κριτήρια επιλογής αυτά που ισχύουν για τα στελέχη της εκπαίδευσης

  ΕΠΕΙΔΗ οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου «Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών» διατηρεί σε βάρος των προσώπων αυτών δυσμενή διάκριση , παρά το γεγονός ότι άσκησαν πλήρη καθήκοντα ευθύνης και για χρονικό διάστημα σε πολλές περιπτώσεις πέραν της διετίας ή ακόμα και της 8ετίας

  ΕΠΕΙΔΗ τα πρόσωπα αυτά κατέβαλλαν για μεγάλο χρονικό διάστημα τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές σε βάρος των επιδομάτων θέσεως ευθύνης που νομίμως ελάμβαναν

  ΕΠΕΙΔΗ με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου «Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών»
  ρυθμίζονται κατά διάφορο τρόπο όμοιες κατά τα ουσιώδη στοιχεία τους καταστάσεις, συνίσταται διακριτική και δυσμενής μεταχείριση κατά των προσώπων που άσκησαν με αναπλήρωση καθήκοντα θέσεως ευθύνης για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα με αποτέλεσμα η διάταξη αυτή να θίγει τις αρχές της ισότητας , της αναλογικότητας και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης των διοικούμενων αυτών προσώπων

  ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΟΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΟΥ ΥΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ , ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΑΣΚΗΣΑΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ή με ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΙΕΤΙΑ , ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΑΥΤΗ ΑΠΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΡΓΑΝΟ , ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.

 • 1 Φεβρουαρίου 2013, 13:40 | Γιώργος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Κύριοι στα Κέντρα Προστασίας Παιδιού οι υπάλληλοι δουλεύουν επί 24ώρου
  βάσεως βραδινά και εξαιρέσιμα και πληρώνουμε επί είκοσι και πλέον χρόνια στα ταμεία Μ.Τ.Δ.Υ και Τ.Ε.Α.Δ.Υ το 3%, κατά την συνταξιοδότηση αντί να δίδεται το 20% επί του βασικού μισθού από τα επικουρικά ταμεία
  να δίδεται το 23% ή να δίδεται πλασματικά δύο (2) συντάξιμα.

 • 31 Ιανουαρίου 2013, 11:59 | ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Ειμαι συζυγος αποστρατου Αξιωματικου. Γιατι εχετε βαλει στο ματι τους αποστρατους? Ο κ. Σαμαρας, ο Υπουργος ΥΕΘΑ και Υπουργος Οικονομικων παρακαλουνται να διαβασουν ενα αποσπασμα απο το κατωτερω αρθρο.

  «Σήμερα 31-1-13, οι μάσκες πέφουν!
  31/01/2013

  του Υπτγου ε.α. Αθανασίου Γκουζή

  Αγαπητοί Συνάδελφοι κ.κ. Πρόεδρε, Αντιπρόεδρε-Δ.Σύμβουλε και Μέλη του ΔΣ/ΕΑΑΣ,

  Σήμερα, 31-1-2013, πέφτουν οι «μάσκες», τα «δήθεν», τα «θα εξετάσουμε», «θα..θα..θα..».

  Πλέον, δεν υπάρχουν τα «δικαιολογίες¨», «κέρδος χρόνου», «αυτοί είναι δικοί μας», «οι δεδομένοι» και ήλθε ο καιρός να εξαφανιστούν οι «ευγενείς και συνετές συμπεριφορές». Και πλέον δεν μας κοιμίζει η παρουσία 2 ε.α Αξκών ως ΥΦΕΘΑ! Άλλωστε, «αρχή άνδρα δείκνυσι» !!

  Τα «lexotanil» δεν θα επαρκέσουν και πολλοί θα αμαρτήσουν «βρίζοντας» μπροστά στα ΑΤΜ!

  Αν και είχαμε προειδοποιήσει με email τους συναδέλφους του Παρ/τός μας ότι επέρχονται δραματικές μειώσεις! Πολλοί αγνοήσαν την ιδιότητα (Αξκός Οικον.) του υπογράφοντα ΚΑΙ βαυκαλίζονταν με διάφορα άλλα , κατά την άποψή μας, υποβολιμαία, λες και δεν θα θα επέρχονταν η ώρα της αλήθειας.

  Και ιδού αυτή : ο υπογράφων με 44 έτη συντάξιμης υπηρεσίας και Σύνταξη Δκτού Στρατιάς, έλαβα σύνταξη 1.215 ευρω!!! Θα μάθατε ή θα μάθετε και για σας, αλλά και για όλους.

  Ακούω εδώ και καιρό τις «εξομολογήσεις» – φαίνεται ότι, ίσως λόγω ηλικίας ή υπομονετικότητας, εμπνέω εμπιστοσύνη – πολλών συναδέλφων, που βρίσκονται στα όρια της απελπισίας, ιδιαίτερα οι κάτω των 55 ετών και, σκέπτομαι, τί θα γίνει από αύριο!

  Υπάρχουν ε.α. συνάδελφοι, που λόγω υποχρεώσεών τους -όχι σπατάλης- μας ζητήσαν να τους βούμε ή μόνοι τους βρήκαν χειρωνακτικές εργασίες (π.χ.μάζεμα ελαιών, σοβατίσματα) για να επιβιώσουν!

  Σε τέσσερις περιπτώσεις, ενεργήσαμε έρανο μεταξύ μας για να συνδράμουμε ε.α αξκούς να «βγάλουν» τον μήνα!

  Και το τραγικότερο, σε δύο περιπτώσεις, πάλι με έρανο μεταξύ μας, καλύψαμε τα στοιχειώδη έξοδα κηδείας !!
  Μάλιστα, όσο και αν φαίνεται απίστευτο, μια και μιλάμε για Αξκούς!

  Και ακόμη ηχεί στα αυτιά μου η κυνική φράση, κατά την ημερίδα της 7ης Νοε 2012 στο Πολεμικό Μουσείο, όταν ζητήσαμε την έγκαιρη καταβολή του βοηθήματος θανάτου: «αγαπητέ μου, το βοήθημα αυτό δεν είναι έξοδα κηδείας»!!

  Αγαπητοί Συνάδελφοι του ΔΣ/ΕΑΑΣ,

  Διεκδικήσατε την ψήφο μας και εκλεγήκατε για να εκπροσωπείτε όλους τους ε.α. Αξκούς, κατά το πνεύμα του ειδικού ιδρυτικού Νόμου (ΝΔ 1171/72, ΦΕΚ Α΄ 82) της ΕΑΑΣ, σκοπός της οποίας, κατά το άρθρ. 2, είναι, μεταξύ άλλων : <>. Δεν θα σας ερωτήσω αυτό που είναι στα χείλη όλων των μελών μας (δηλ. τί κάνατε εσείς); Αλλά θα σας προτείνω τα εξής :

  1. Συγκαλέστε αμέσως έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο και αποφασίστε την άμεση κινητοποίηση όλων των μελών και όλων των Παραρτημάτων όλης της Χώρας, έστω με την αίρεση της συναντήσεως με τον Πρωθυπουργό……»

  Ο Πρόεδρος του ΤΣ Παρ/τος ΕΑΑΣ Ν.Μαγνησίας,
  Αθανάσιος Κ.Γκουζής, Υποστράτηγος (Ο) ε.α.

  Νομιζω πηρατε παλι ενα δειγμα για τις καταφωρες αδικιες που εχουν εις βαρος των αποστρατων με 25-30-35 συνταξιμα ετη. Δεν μιλαμε για ανθρωπους που εχουν 10 συνταξιμα ετη. 25 ετη ειναι μια ζωη εισφορων και κρατησεων. Ακουει κανεις?

 • 31 Ιανουαρίου 2013, 11:08 | NΙΚΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  κ. Υπουργε,

  1) Γιατι στοχοποιειτε τους αποστρατους των ΕΔ και τους επιβαλλετε διπλες μειωσεις απο 1-1-2013 οταν σε καμια αλλη κατηγορια συνταξιουχων δεν γινεται κατι τετοιο ?

  οπως γνωριζετε οι αποστρατοι υπεστησαν μειωση απο 1-1-2013 λογω της μειωσης του βασικου μισθου του Ανθλγου και σημερα υπεστησαν ακομα μια μειωση εκεινη του 5-10-15%?

  γιατι αυτη η φωτογραφικη στοχευση οταν ηδη εχουν υποστει 5 στοχευμενες μειωσεις επι εποχης Βενιζελου την περιοδο 2010-2012?

  2) κ. Πρωθυπουργε,

  Ειχατε υποσχεθει προεκλογικα εσεις ο ιδιος προσωπικα οτι θα αρετε τον ηλικιακο ρατσισμο των περικοπων Βενιζελου οπως λεει και ο συναδελφος ανωτερω. Γιατι τωρα που εκλεγηκατε μας αγνοειτε ?

  Ο Ν.4024/2011

  «Για τους κάτω των 55 ετών συνταξιούχους, κατά 20% μειώνεται το ποσό των συντάξεων άνω των 1.200 ευρώ για όσους στρατιωτικούς έχουν κλείσει 35 συντάξιμα έτη ή που αποστρατεύτηκαν αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία ενώ κατά 40% μειώνεται το ποσό των συντάξεων άνω των 1.000 ευρώ για όσους συνταξιούχους δεν έχουν κλείσει 35 συντάξιμα έτη»

  βριθει αντισυνταγματικοτητας και ανισης μεταχειρισης ανθρωπων με ταυτοσημο παρελθον και συνθηκες εργασιας, οπως βλεπει και ο απλος φοιτητης Νομικης. Γιατι δεν αρετε αυτην την προκλητικη εξαιρεση για τους συνταξιουχους με μη 35 συνταξιμα ετη οι οποιοι φορολογηθηκαν διαφορετικα σε σχεση με τους υπολοιπους συνταξιουχους? Τα δημοσιονομικα οφελη ειναι αστεια και μειουμενα καθε χρονο δεδομενου οτι καθε χρονο καποιοι αποστρατοι που δουλευουν και κολλανε ενσημα απο 18 χρονων, κλεινουν τα 55 χρονια.

  κ. Πρωθυπουργε,

  Μην μας θεωρειτε δεδομενους. Ευτυχως οι πολιτικοι σχηματισμοι ειναι πολλοι σημερα…..

  Ευχαριστω για τον χρονο σας,
  Νικος Δημοπουλος

 • 29 Ιανουαρίου 2013, 21:34 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Αξιοτιμοι Κυριοι,

  Αναφορικα με την τροποποιηση του νομου Ν.4024/2011 του κ. Βενιζελου που ανελυσα παραπανω,

  θα ηθελα να προσθεσω οτι ο ιδιος ο κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ, ο κ. Σαμαρας, ειχε ΥΠΟΣΧΕΘΕΙ ΠΟΛΛΑΚΙΣ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ σε ολους τους αποστρατους Στρατιωτικους οτι θα ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙ αυτη την ΑΔΙΚΗ ηλικιακη μεταχειριση και ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ μεταξυ εκεινων με μη 35 συνταξιμα ετη (40% για πανω απο τα 1000 ευρω) και ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ που φορολογηθηκαν με 20% για το ποσο ανω των 1200 ευρω.

  Παρακαλω οπως ΕΠΙΚΟΙΚΩΝΗΣΕΤΕ με τον κ. Πρωθυπουργο προκειμενου να ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕΤΕ τα λεγομενα μου. ΔΕΝ ΛΕΩ ΨΕΜΑΤΑ.

  Σας ευχαριστω πολυ.

  Με εκτιμηση και ΠΙΣΤΗ οτι θα πρυτανευσει η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ.

  Αθανασιος Κηρυκος

 • 29 Ιανουαρίου 2013, 18:08 | Χριστος Παπαδουλης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Comment on Point 1. above.
  The process is very cumbersome and time consuming. It can be simplified by having the Ελληνικό Προξενείο translate the document place the Apostille on the translated document and return it electronically to the student.
  One may argue that the Ελληνικό Προξενείο employees will be overwhelmed. That may be true for some of the Ελληνικό Προξενεία. The majority will not considering the time it takes today for the document to be translated by the Υπουργείο Εξωτερικών, return to the student, take it to Ελληνικό Προξενείο for the Apostille and returned to the student.
  One may say that the Ελληνικό Προξενείο employees are technically inept. I suggest that if this is the case, either train them or replace them.
  One may argue that the Ελληνικό Προξενείο employees do not have time to translate the documents. I feel that this is a poor excuse. They can use the Google translator and translate the entire document in a second. Then cut and paste into a MS Word, PDF or whatever document.
  The process will be further simplified by having an electronic version of the Apostille and then post it on the appropriate Internet site as per «άρθρων 24 & 25 του ν. για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Ν. 3979/2011 (για την ασφαλή χρονοσήμανση, την επιβεβαίωση λήψης και τη γνωστοποίηση εγγράφων)» Mr. Μανούσος
  Βολουδάκης, Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 • 29 Ιανουαρίου 2013, 16:52 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΤΟΥΧΤΙΔΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙ ΩΣ ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΣ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΤΕ ΜΕΡΟΣ ΑΥΤΟΥ!
  ΕΠΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ-ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ-ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΣΥ!
  ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΧΑΝΟΝΤΑΙ, ΕΝΩ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΟΓΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ.
  ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΙΜΙΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΝΑ ΑΠΑΛΛΑΧΘΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΥΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΕΤΟΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗ ΠΛΗΝ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ!

 • 29 Ιανουαρίου 2013, 12:49 | Χριστος Παπαδουλης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Comment on Point 1. of the above.
  The process is very cumbersome and time consuming. It can be simplified by having the Ελληνικό Προξενείο translate the document place the Apostille on the translated document and return it electronically to the student.
  One may argue that the Ελληνικό Προξενείο employees will be overwhelmed. That may be true for some of the Ελληνικό Προξενεία. The majority will not considering the time it takes today for the document to be translated by the Υπουργείο Εξωτερικών, return to the student, take it to Ελληνικό Προξενείο for the Apostille and returned to the student.
  One may say that the Ελληνικό Προξενείο employees are technically inept. I suggest that if this is the case, either train them or replace them.
  One may argue that the Ελληνικό Προξενείο employees do not have time to translate the documents. I feel that this is a poor excuse. They can use the Google translator and translate the entire document in a second. Then cut and paste into a MS Word, PDF or whatever document.
  The process will be further simplified by having an electronic version of the Apostille and then post it on the appropriate Internet site as per «άρθρων 24 & 25 του ν. για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Ν. 3979/2011 (για την ασφαλή χρονοσήμανση, την επιβεβαίωση λήψης και τη γνωστοποίηση εγγράφων)» Mr. Μανούσος
  Βολουδάκης, Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 • 28 Ιανουαρίου 2013, 16:50 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Αξιοτιμοι Κυριοι,

  Ας πρυτανευσει επιτελους η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ και η ΛΟΓΙΚΗ διοτι δυστυχως φαινεται οτι η χωρα που δημιουργησε την Δημοκρατια, Ισοτητα και Ισονομια την δημιουργησε για τις ΑΛΛΕΣ χωρες και οχι για τον εαυτο της. Οι προτασεις μου ειναι:

  1) ΟΧΙ ΔΙΠΛΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ στους συνταξιουχους των Ενοπλων Δυναμεων. Εχουν ηδη υποστει ΠΡΟ ΜΕΡΙΚΕΣ ΜΕΡΕΣ μια μειωση λογω αναπροσαρμογης του βασικου μισθου του Ανθλγου.

  Γιατι να υποστουμε και ΔΕΥΤΕΡΗ μειωση τον αλλο μηνα με το 5-10-15% ?

  ΚΑΜΙΑ αλλη κατηγορια συνταξιουχων δεν υποκειται σε τετοια απαραδεκτα, στοχευμενα, φωτογραφικα και προφανως αντισυνταγματικα μετρα.

  2) Τροποποιηση του ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ νομου Ν.4024/2011 με το αστειο δημοσιονομικο οφελος ετησιως καθοσον οι Ελληνες ειναι ολοι ΙΣΟΙ απεναντι στο Συνταγμα η κανω λαθος?
  Ειδικοτερα, αυτος ο νομος ελεγε

  «Για τους κάτω των 55 ετών συνταξιούχους, κατά 20% μειώνεται το ποσό των συντάξεων άνω των 1.200 ευρώ για όσους στρατιωτικούς έχουν κλείσει 35 συντάξιμα έτη ή που αποστρατεύτηκαν αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία ενώ κατά 40% μειώνεται το ποσό των συντάξεων άνω των 1.000 ευρώ για όσους συνταξιούχους δεν έχουν κλείσει 35 συντάξιμα έτη».

  Η τροποποιηση να αφορα την ΕΞΙΣΩΣΗ φυσικα και την ενιαια περικοπη για ολους, δηλαδη 20% για ανω των 1200 ευρω, για ΟΛΟΥΣ. Με ΤΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ο κ. Βενιζελος περασε τετοια ΕΞΑΙΡΕΣΗ για τους συνταξιουχους με μη 35 συνταξιμα ετη ?

  τι ΛΙΓΟΤΕΡΟ εκαναν αυτοι με μη 35 συνταξιμα σε σχεση με ολους τους υπολοιπους συνταξιουχους?

  ειλικρινα εξεπλαγην οταν στην Ελλαδα, του ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΛΟΓΟΥ κ. Βενιζέλου, ο ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΛΟΓΟΣ κ. Βενιζέλος ως ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ έκρινε συνταγματικο και περασε τετοιο ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ και ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΟ μετρο ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ, κατα οσων δεν εχουν 35 συνταξιμα ενω εκρινε ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ την χρήση των φόρων των Ελλήνων πολιτών για την κρατική χρηματοδότηση ύψους 863 εκατομυρίων ευρώ στην PROTON BANK το 2011.

  στο εστιατοριο πληρωνουν διαφορετικο ΦΠΑ οι μελαχρινοι και διαφορετικο οι ξανθοι ?

  μηπως στο εστιατοριο πληρωνουν διαφορετικο ΦΠΑ οι ψηλοι και διαφορετικο οι κοντοι ?

  ναι αυτα τα ΚΡΑΤΙΚΑ χρηματα που μαζεψε με τις περικοπες των 50-100 καθε μηνα απο τους μισθωτους και συνταξιουχους με πλειστα ΑΘΛΙΑ μετρα το 2010-2011, τα εδωσε σε μια ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.

  Η PROTON BANK είναι μια ΙΔΙΩΤΙΚΗ τράπεζα που το αν χρεωκόπησε οφειλόταν στους χειρισμούς του αφεντικού της κ.Λαυρεντιάδη που σήμερα βρίσκεται φυλακή. Ως ιδιωτική εταιρεία, η PROTON όφειλε να κλείσει. Γιατί να την ανακεφαλαιοποιήσουν οι φόροι των Ελλήνων ?

  Αφού είναι συνταγματική όμως για τον κ. Βενιζέλο αυτή η ανακεφαλαιοποίηση, γιατί δεν ανακεφαλαιοποίησε και άλλες 10,000 ΧΡΕΩΚΟΠΗΜΕΝΕΣ και πολύ μεγαλύτερες από την PROTON, ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ελληνικές εταιρείες με λεφτά των Ελλήνων φορολογουμένων ?

  Γιατί χρησιμοποίησε τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων μόνο για την ΙΔΙΩΤΙΚΗ τράπεζα του κ.Λαυρεντιάδη, ο οποίος μετά από λίγο καιρό αποδείχτηκε ότι είχε διαπράξει εγκλήματα και σήμερα είναι φυλακή?

  για να δειτε ποσο ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ και ΥΠΟΠΤΗ (καθοσον στη συγκεκριμενη ΙΔΙΩΤΙΚΗ τραπεζα εμπλεκεται η οικογενεια Παπανδρεου, Αντρικος Παπανδρεου οπως εδειξε η δικαστικη ερευνα) ηταν αυτη η ενεργεια του κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ διαβαστε την ΣΗΜΕΡΙΝΗ αποφαση του Δικαστηριου της Ευρωπαικης Ζωνης Ελευθερων Ανταλλαγων οπου δικαιωνει την ΙΣΛΑΝΔΙΑ που αποφασισε να ΜΗΝ ΔΙΑΣΩΣΕΙ με ΔΗΜΟΣΙΟ χρημα μια ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ που χρεωκοπησε και οι αποταμιευτες εχασαν τα λεφτα τους. Παρακαλω διαβαστε προσεκτικα

  Ευρωπαϊκό δικαστήριο δικαίωσε την Ισλανδία για την χρεοκοπία της Icesave

  28/1/2013

  14:44

  Η Ισλανδία είχε το δικαίωμα, όταν οι τράπεζές της κατέρρευσαν τον Οκτώβριο του 2008, να αρνηθεί να αποζημιώσει τους ξένους αποταμιευτές, αποφάνθηκε σήμερα το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Ανταλλαγών (AELE). Το δικαστήριο απέρριψε τα επιχειρήματα που παρουσίασαν η Βρετανία και η Ολλανδία, αναφέρεται στη σχετική δικαστική απόφαση.

  Η απόφαση αναμενόταν για να γίνει γνωστό αν οι χρεοκοπημένες τράπεζες πρέπει ή όχι να διασώζονται με δημόσιο χρήμα. Μετά την χρεοκοπία της μεγαλύτερης ιδιωτικής τράπεζας της χώρας, της Landsbanki, η Ισλανδία αναγκάσθηκε να εθνικοποιήσει επειγόντως το τραπεζικό σύστημά της, χωρίς να μπορεί να απαντήσει στις ανησυχίες των καταθετών της Icesave, μιας «ον-λάιν» τράπεζας θυγατρικής της Landsbanki την οποία προτιμούσαν οι βρετανοί και οι ολλανδοί αποταμιευτές. Την εποχή του κραχ, η Icesave είχε καταθέσεις σχεδόν 4 δισεκατομμυρίων ευρώ.

  Οι κυβερνήσεις της Βρετανίας και της Ιρλανδίας είχαν αποζημιώσει τότε πλήρως τους αποταμιευτές της Icesave και στη συνέχεια είχαν στείλει το λογαριασμό στο Ρέικιαβικ.

  Όμως το 2010 και στη συνέχεια το 2011 οι Ισλανδοί είχαν αρνηθεί με δημοψήφισμα τις ρυθμίσεις της αποζημίωσης που είχαν συμφωνηθεί με το Λονδίνο και τη Χάγη, υποστηρίζοντας δεν έχουν τη νομική υποχρέωση να αναλάβουν τις ζημιές μιας ιδιωτικής τράπεζας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσέφυγε στο δικαστήριο της AELE για παραβίαση της ευρωπαϊκής οδηγίας σχετικά με την εγγύηση των καταθέσεων, η οποία υποχρεώνει να εξασφαλίζεται ένα ελάχιστο 20.000 ευρώ σε κάθε καταθέτη μιας τράπεζας που χρεοκοπεί.

  Σύμφωνα με την Ισλανδία, η ευρωπαϊκή οδηγία υποχρεώνει το κράτος να δημιουργήσει ένα ταμείο εγγύησης των καταθέσεων, αλλά όχι να το εγγυηθεί με δημόσια χρήματα.

  Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

  Σας ευχαριστω για τον χρονο σας και ελπιζω να υπαρξει τελικα ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ σε αυτη την χωρα.

  Με εκτιμηση,
  Αθανασιος Κηρυκος