Άρθρο 11

Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν.3864/2010

Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του Ν.3864/2010 (Α΄ 119) η φράση «μέχρι τις 31.12.2015» αντικαθίσταται από τη φράση ««μέχρι τις 31.12.2016».