Άρθρο 07

Τροποποίηση διατάξεων ν. 4354/2015

 1. Η περ ιε της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) διαγράφεται από τότε που ίσχυσε. Οι περιπτώσεις ιστ – ιθ αναριθμούνται σε ιε – ιη.

Στο τέλος του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής: «8. Ειδικά για τους υπαλλήλους-εξεταστές υποψηφίων οδηγών και οδηγών και τους βοηθούς εξεταστών, που αποδεδειγμένα συμμετέχουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην οργάνωση, διεξαγωγή και υποστήριξη των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών, καθώς και τα ελεγκτικά όργανα του έργου της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς, καθορίζεται μηνιαία αποζημίωση με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων, η οποία εκδίδεται το αργότερο μέχρι την 31η.1.2016. Η ανωτέρω αποζημίωση αφορά έργο μετά τη λήξη του κανονικού ωραρίου εργασίας των Υπηρεσιών και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση και απαγορεύεται να υπερβαίνει το όριο της κατά μήνα αποζημίωσης που προβλέπεται στην παράγραφο 2. Με όμοια απόφαση που εκδίδεται εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, καθορίζεται η αποζημίωση των συμμετεχόντων στις Δευτεροβάθμιες Ιατρικές Επιτροπές (Δ.Ι.Ε.), που συγκροτούνται από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, η οποία απαγορεύεται να υπερβαίνει το όριο της κατά μήνα αποζημίωσης που προβλέπεται στην παράγραφο 2. Μέχρι την έκδοση των ως άνω αποφάσεων, οι αποζημιώσεις όλων των ανωτέρω εξακολουθούν να καταβάλλονται στο ύψος που είχαν διαμορφωθεί κατά τον τελευταίο μήνα πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 28.»

 • 29 Δεκεμβρίου 2015, 12:00 | I.A.

  Σωστή η πρόβλεψη αποκλειστικής προθεσμίας για την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης. Εξασφαλίζει διαφάνεια και κυρίως την αναγκαία ασφάλεια δικαίου και αποτρέπονται ενδεχόμενες καταστρατηγήσεις σε βάθος χρόνου.

  Επίσης είναι δίκαιο και συστηματικά ορθό ότι το «ταβάνι» που τίθεται στην εν λόγω αποζημίωση, κινείται εντός των ορίων που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία για την αμοιβή των συλλογικών οργάνων. Το ίδιο θα πρέπει να ισχύει και για κάθε άλλη πρόσθετη παροχή δημοσίων υπαλλήλων, ώστε να μην επιστρέψουμε στο άναρχο καθεστώς του παρελθόντος όπου δίδονταν επιδόματα (άλλοτε δικαιολογημένα άλλοτε όχι…) το μέγιστο ύψος των οποίων δεν το μάθαινε ποτέ κανείς (εκτός από τους ίδιους τους δικαιούχους).

  Ωστόσο, για την γραμματική διατύπωση του άρθρου, θα ήταν ορθότερο να ορίζεται ρητά ότι η αποζημίωση των υπαλλήλων – εξεταστών δεν πρέπει να υπερβαίνει την ανώτερη κατά μήνα αποζημίωση της παραγράφου 2. Τούτο διότι με την υπόμνηση αυτή δεν θα καταλείπεται καμία αμφιβολία για τα τιθέμενα όρια των πρόσθετων αυτών παροχών.

 • 29 Δεκεμβρίου 2015, 09:29 | Ανδρέας Λάτσινος

  Ως εξεταστής υποψηφίων οδηγών (και παλιότερος προϊστάμενος Οδικής Ασφάλειας του Υπουργείου Μεταφορών) έχω την άποψη ότι στο άρθρο 7 πρέπει μετά το δεύτερο εδάφιο να προστεθεί εδάφιο ως εξής :
  » Ειδικότερα η αποζημίωση αυτή δεν μπορεί να είναι κατά μήνα μεγαλύτερη από διακόσια πενήντα (250) ευρώ για κάθε εξεταστή και καταβάλλεται με την προϋπόθεση συμμετοχής του σε έξι (6) τουλάχιστον επιτροπές τον μήνα. Σε περίπτωση συμμετοχής σε λιγότερες επιτροπές η αποζημίωση περικόπτεται ανάλογα ».
  Αυτό κατά την γνώμη μου πρέπει να γίνει διότι στην πλειοψηφία οι συμμετοχές σε επιτροπές εξετάσεων ξεπερνούν τις έξι (6) φορές δηλ μπορεί να φθάνουν και τις δέκα (10). Επίσης με τα χρήματα αυτά καλύπτονται και οι μετακινήσεις των εξεταστών οι οποίες πραγματοποιούνται με ίδια μέσα.
  Γνώμη μου επίσης είναι ότι οι εξετάσεις υποψηφίων οδηγών δεν αναβαθμίζονται μειώνοντας την αμοιβή.

 • 28 Δεκεμβρίου 2015, 19:24 | ΜΠΕΛΤΕΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

  1.Απο 1-1-2016 απαγορεύονται οι εξετάσεις εκτός ωραρίου. Τι θα γίνει το διάστημα αυτό με τις εξετάσεις μέχρι να ισχύσει η τροποποίηση?
  2. Οι επιτροπές δεν έχουν πρόεδρο οπότε για ποιό ανώτατο όριο μιλάτε. 200€ η 250€ γιατί εάν υπάρξει και άλλη μείωση απο τα 250€ δεν θα πάει κανείς εξετάσεις.
  Θεσσαλονίκη πάμε 10-12 φορές τον μήνα. Υποχρεωτικές φορές για να πάρουμε τα χρήματα είναι οι 6 φορές(εκτός ωραρίου).