Άρθρο 06

Μέρος Β΄

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 6

Τροποποίηση διατάξεων ν. 4336/2015

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 5 της υποπαραγράφου Δ.9 της παραγράφου Δ του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) αντικαθίσταται ως εξής :

«Οι μετακινούμενοι για τους λόγους της παραγράφου 1 του άρθρου 2, που είναι τυφλοί ή έχουν βαριά κινητική αναπηρία (παραπληγία, τετραπληγία, ακρωτηριασμό και αναπηρίες που φέρουν κλινικά την εικόνα παραπληγίας – τετραπληγίας) μετακινούνται στην καταλληλότερη θέση για την ανεμπόδιστη και ασφαλή μετακίνησή τους.

2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 22 της υποπαραγράφου Δ.9 της παραγράφου Δ του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) προστίθεται εδάφιο, ως εξής :

«Τα έξοδα κίνησης και διαμονής της προηγούμενης παραγράφου αναγνωρίζονται απολογιστικά και για τα μέλη της αποστολής που συνοδεύουν τον Πρωθυπουργό για τη συμμετοχή του σε συνόδους διεθνών οργανισμών. Τα συγκεκριμένα μέλη ορίζονται με απόφαση του Πρωθυπουργού, η οποία εκδίδεται πριν την αναχώρηση της αποστολής.»