Άρθρο 08

Τροποποίηση διατάξεων ν.3845/2010

1. Μετά το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010 (Α 65) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Απογράφονται επίσης υποχρεωτικά τα φυσικά πρόσωπα που μισθοδοτούνται ή λαμβάνουν πάσης φύσεως αποδοχές ή πρόσθετες αμοιβές ή αποζημιώσεις ή με οποιαδήποτε άλλη ονομασία απολαβές και συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση ή σύμβαση εργασίας ή έργου με τους φορείς του δημόσιου τομέα που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α 28), καθώς και με τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που περιλαμβάνονται στο οικείο Μητρώο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, όπως ορίζεται από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών – ESA 2010 (Κανονισμός ΕΕ 549/2013, ΕΕΕΚ L174/1), εκτός των φορέων που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β του ν. 3429/2005 (Α 314).»

2. Από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου καταργείται η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης β της παραγράφου 1, καθώς επίσης και η διάταξη της παραγράφου 1ζ του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4310/2014 (Α 258).