Άρθρο 10

Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 4281/2014

Στο άρθρο 6 του ν. 4281/2014 (Α΄ 160) προστίθενται παράγραφοι ως εξής:

«3. Εφόσον στις εκδιδόμενες κατ’ εξουσιοδότηση της προηγούμενης παραγράφου αποφάσεις προβλέπεται υποχρέωση επιστροφής από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης μέρους ή του συνόλου της επιχορήγησης εντός ορισμένης προθεσμίας και αυτή παρέλθει άπρακτη, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δύναται να παρακρατεί από την τακτική επιχορήγηση των ανωτέρω φορέων ποσό αντίστοιχου ύψους με το ποσό της επιστροφής.

4. Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα εποπτείας του Υπουργείου Υγείας οι προθεσμίες που προβλέπονται στην περίπτωση στ΄ του μέρους Δ΄ της αριθμ. 2/76469/ΔΠΓΚ/29.09.2014 (Β΄ 2671) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, καθορίζονται σε 10 και 15 ημέρες αντίστοιχα από τη δημοσίευση του παρόντος.»