Άρθρο 25 – Έναρξη ισχύος

Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει από 18 Σεπτεμβρίου 2016.
Η ισχύς των διατάξεων:
α) των παρ. 1 έως 5 του άρθρου 4,
β) των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 5,
γ) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 και
δ) το άρθρο 7
αρχίζει εννέα μήνες μετά τη θέση σε ισχύ της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 3.