Άρθρο 24 – Κυρώσεις (Άρθρο 26 της Οδηγίας)

1. Οι οριζόμενες στο άρθρο 21 αρμόδιες αρχές δύνανται να επιβάλλουν κυρώσεις, εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων τους, εφόσον διαπιστώνουν παραβίαση των διατάξεων του παρόντος νόμου.
2. α) Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων των άρθρων 4 έως 6, 8 έως 16 και 19 έως 20 εφαρμόζεται το άρθρο 13α «Κυρώσεις» του ν. 2251/1994 (Α΄191). Σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων των άρθρων 17 και 18 οι κυρώσεις προσδιορίζονται εφαρμόζοντας αναλόγως το άρθρο 13α του ν.2251/1994 με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών.
β) Η Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με το άρθρο 21, και σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος νόμου και των κατ’ εφαρμογή αυτών θεσπιζόμενων κανονιστικών διατάξεων, δύναται να λαμβάνει τα αναγκαία για την εξασφάλιση της εφαρμογής αυτών μέτρα ή και να επιβάλλει κυρώσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Καταστατικού αυτής καθώς και στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 4261/2014.
3. Η δημοσιοποίηση διοικητικών κυρώσεων που επιβάλλονται σύμφωνα με την παρ. 1 διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 60 του ν. 4261/2014.