Άρθρο 07 – Διαδικτυακός τόπος σύγκρισης και πίνακας σύγκρισης τελών (Άρθρο 7 της Οδηγίας)

1. Η αρμόδια αρχή τηρεί, ενημερώνει και δημοσιεύει στον διαδικτυακό της τόπο πίνακα σύγκρισης τελών, τα οποία χρεώνονται από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, τουλάχιστον για τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο.
Η πρόσβαση στον ως άνω διαδικτυακό τόπο είναι δωρεάν.
Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών παρέχουν, στην αρμόδια αρχή, τα απαραίτητα για την τήρηση και ενημέρωση του πίνακα σύγκρισης τελών, στοιχεία και πληροφορίες, σύμφωνα με τις οδηγίες αυτής.
2. Η αρμόδια αρχή της παρ. 1 δύναται να περιλαμβάνει στον πίνακα σύγκρισης τελών της παρ. 1 περαιτέρω συγκριτικούς παράγοντες σχετικά με το επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχονται από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών.
3. Ο διαδικτυακός τόπος σύγκρισης που δημιουργείται σύμφωνα με την παρ. 1:
α) είναι λειτουργικά ανεξάρτητος σε σχέση με τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, διασφαλίζοντας ίση μεταχείριση στα αποτελέσματα της αναζήτησης,
β) αναφέρει με σαφήνεια τον φορέα που τον διαχειρίζεται,
γ) εφαρμόζει σαφή και αντικειμενικά κριτήρια βάσει των οποίων διενεργείται η σύγκριση,
δ) χρησιμοποιεί απλή και σαφή γλώσσα και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, τους τυποποιημένους όρους που καθορίζονται στον κατάλογο,
ε) παρέχει ακριβή και επικαιροποιημένη πληροφόρηση και αναφέρει την ώρα της τελευταίας ενημέρωσης του περιεχομένου του,
στ) περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα προσφερόμενων λογαριασμών πληρωμών το οποίο καλύπτει ένα σημαντικό μέρος της αγοράς και, εάν οι προβαλλόμενες πληροφορίες δεν δημιουργούν πλήρη εικόνα της αγοράς, μια σαφή δήλωση αυτού του γεγονότος, πριν από την παρουσίαση των αποτελεσμάτων, και
ζ) παρέχει μια αποτελεσματική διαδικασία για την υποβολή αναφορών σχετικά με εσφαλμένη πληροφόρηση ως προς τα δημοσιοποιούμενα τέλη.