Άρθρο 03 – Κατάλογος των πλέον αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών που συνδέονται με λογαριασμό πληρωμών και υπόκεινται στην καταβολή τέλους και τυποποιημένη ορολογία (Άρθρο 3 της Οδηγίας)

1. Η αρμόδια αρχή, χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός τριών μηνών αφού τεθούν σε ισχύ τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που υιοθετεί η Επιτροπή σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 3 της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ, καταρτίζει και δημοσιεύει τον κατάλογο της παρ. 28 του άρθρου 2.
2. Ο ως άνω κατάλογος περιέχει:
α) τουλάχιστον 10 και όχι άνω των 20 από τις πλέον αντιπροσωπευτικές υπηρεσίες οι οποίες συνδέονται με λογαριασμό πληρωμών, υπόκεινται στην καταβολή τέλους και προσφέρονται από έναν τουλάχιστον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών στην Ελλάδα,
β) όρους και ορισμούς για κάθε μία από τις παραπάνω υπηρεσίες,
γ) όπου συντρέχει περίπτωση, την τυποποιημένη ορολογία της Ένωσης για τις υπηρεσίες που είναι κοινές τουλάχιστον στην πλειονότητα των κρατών μελών.
3. Ανά τετραετία, από τη δημοσίευση του καταλόγου, η αρμόδια αρχή τον αξιολογεί και, εάν συντρέχει περίπτωση, τον επικαιροποιεί. Επίσης, η αρμόδια αρχή κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) τα αποτελέσματα της αξιολόγησής αυτής και, εάν συντρέχει περίπτωση, τον επικαιροποιημένο κατάλογο.
4. Η αρμόδια αρχή, χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός τριών μηνών από την επέλευση οποιασδήποτε αλλαγής στα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα της παρ. 4 του άρθρου 3 της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ, δημοσιεύει τον επικαιροποιημένο κατάλογο και διασφαλίζει ότι οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών χρησιμοποιούν τους επικαιροποιημένους όρους και ορισμούς.