Άρθρο 21 – Αρμόδιες αρχές (Άρθρο 21 της Οδηγίας)

1. α) Για την εφαρμογή των άρθρων 3 και 7 αρμόδια είναι η Τράπεζα της Ελλάδος.
β) Για την εφαρμογή των άρθρων 4 έως 6, 8 έως 16 και 19 έως 20 αρμόδιο είναι το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
γ) Για την εφαρμογή των άρθρων 17 και 18 ορίζονται συναρμόδια τα Υπουργεία Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών.
2. Για τους σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος νόμου, οι αρμόδιες αρχές συνεργάζονται μεταξύ τους.