Άρθρο 01 – Σκοπός, αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής (Άρθρο 1 της Οδηγίας)

1. Με τον παρόντα νόμο ενσωματώνεται στo ελληνικό δίκαιο η Οδηγία 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 σχετικά με τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά.
2. Αντικείμενο του παρόντος νόμου είναι η θέσπιση κανόνων σχετικά με α) τη διαφάνεια και τη συγκρισιμότητα των τελών που χρεώνονται στους καταναλωτές για τους λογαριασμούς πληρωμών τους, β) την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών εντός Ελλάδος και γ) τη διευκόλυνση του διασυνοριακού ανοίγματος λογαριασμού πληρωμών για τους καταναλωτές εντός Ε.Ε.
3. Επίσης, με τον παρόντα νόμο θεσπίζεται πλαίσιο κανόνων και όρων σύμφωνα με τους οποίους διασφαλίζεται το δικαίωμα των καταναλωτών για άνοιγμα και χρήση λογαριασμών πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά.
4. Τα κεφάλαια B και Γ του παρόντος νόμου εφαρμόζονται στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών.
5. Το κεφάλαιο Δ του παρόντος νόμου εφαρμόζεται στα πιστωτικά ιδρύματα.
6. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται στις οντότητες που αναφέρονται στις περιπτώσεις α, β, γ και δ της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 4261/2014 (Α’ 107).
7. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται στους λογαριασμούς πληρωμών μέσω των οποίων οι καταναλωτές είναι τουλάχιστον σε θέση:
α) να τοποθετούν χρηματικά ποσά σε λογαριασμό πληρωμών,
β) να αναλαμβάνουν μετρητά από λογαριασμό πληρωμών,
γ) να μετέχουν σε πράξεις πληρωμής, περιλαμβανομένων των μεταφορών πιστώσεων, προς και από τρίτο μέρος, είτε ως πληρωτές είτε ως δικαιούχοι.
8. Το άνοιγμα και η χρήση λογαριασμού πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά του παρόντος νόμου διενεργείται με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 3691/2008 (Α΄166).