Άρθρο 01 – Σκοπός

Με τον παρόντα νόμο σκοπείται η ενσωμάτωση στη νομοθεσία των διατάξεων της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2015 «σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της Οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής» (ΕΕ L 141/5.6.2015) και κωδικοποιείται η ισχύουσα εθνική νομοθεσία με κατάργηση των αντίστοιχων διατάξεων των άρθρων 1 έως και 54 του ν.3691/2008 (Α΄166)

 • Καταρχήν θα πρέπει τα σχόλια να ανεβαίνουν με την υποβολή τους και όχι όλα μαζί τελευταία στιγμή γιατί υπάρχει κίνδυνος να «ιεραρχούνται» προς τα «κάτω» κάποια σημαντικά….

  Ερώτημα 1: Η Αρχή για το Ξέπλυμα γιατί δεν δίνει ούτε αριθμό πρωτοκόλλου όταν της καταθέσει κάποιος ένα έγγραφο με βάση το άρθρο 12 του ΚΔΔ? Πως γνωρίζει κανείς ότι δεν θα «χαθεί» ή κουκουλωθεί μια αναφορά? Υπάρχει άλλη αντίστοιχη Αρχή στην Ευρώπη που να αρνείται να δώσει ακόμα και απλό αριθμό πρωτοκόλλου?

  Ερώτημα 2: Η Αρχή για το Ξέπλυμα έχει ασκήσει δίωξη κατά όλων των Τραπεζικών Στελεχών, των μελών του ΔΣ, των μελών των Επιτροπών Ελέγχου και των Διευθυντών Εσωτερικού Ελέγχου, των Ορκωτών Ελεγκτών των Τραπεζών μέσω των οποίων διακινήθηκε μαύρο χρήμα και για όλες τις περιπτώσεις πχ Λίστα Λαγκάρντ, εμβάσματα στο εξωτερικό κλπ? Αν όχι έχει ασκηθεί ποινική δίωξη κατά των στελεχών της Αρχής και αν όχι γιατί?

  Ερώτημα 3: Σκάνδαλο Siemens, Alapis, Puma, Proton Bank, Aspis Πρόνοια, φοροδιαφυγή μέσω Carrusel των τριών πασίγνωστών αλυσίδων λιανικής πώλησης, Δήμος Θεσσαλονίκης, ΠΑΕ ΑΕΚ, Alter Channel, Energa & Hellas Power, Novartis κλπ κλπ έναντι ποιων υπόχρεων προσώπων του άρθρου 3 έχει ασκήσει διώξεις η Αρχή?

  Ερώτημα 4: Έχει ενημερωθεί αναλυτικά και εγγράφως η Αρχή μαζί με το ΓΓ Καταπολέμησης της Διαφθοράς, την ΤτΕ, το ΣΔΟΕ, την Οικ Αστυνομία κλπ για την τεχνική των εταιρειών για τα μαύρα ταμεία τους στους λογ 38.00, 18.00, 33 κλπ και της «αθώας» παρατήρησης Ορκωτών ότι δεν επιβεβαίωσαν τα ποσά αυτά και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί για την άσκηση διώξεων σε όλους τους υπευθύνους? Τι έκαναν οι εφοριακοί και τα Τμήματα Ανωνύμων εταιρειών των Περιφερειών όταν έβλεπαν σε Ισολογισμό τεράστια ποσά σε μετρητά στο ταμείο, σε θυγατρικές, σε πιστώσεις σε μέλη ΔΣ και ο Ορκωτός έδινε μια χαρακτηριστική «αθώα» παρατήρηση ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει τα ποσά? Ενημέρωσαν όλοι οι Ορκωτοί την Αρχή και αν όχι η Αρχή έχει προβεί σε διώξεις? Αν ενημέρωσαν τότε η Αρχή τι έκανε όλα αυτά τα χρόνια?

  Ερώτημα 5: Υπάρχουν αναφορές στην Αρχή που εξετάστηκαν κατά προτεραιότητα επειδή αφορούσαν κόμμα της αντιπολίτευσης αλλά όχι πιο σημαντικές αναφορές που αφορούσαν πρόσωπο της Κυβέρνησης?

  Ερώτημα 6: Υπάρχουν αναφορές στην Αρχή πολλά χρόνια πριν για τις συναλλαγές τύπου Novartis και αν ναι που έχουν χαθεί? Έχουν διερευνηθεί ποινικά πρόσωπα που τις «κρατούσαν» ενδεχομένως σε συρτάρι?

  Ερώτημα 7: Υπάρχουν αναφορές στην Αρχή για Υπουργό Κυβέρνησης και τη διακίνηση μαύρου χρήματος από τραπεζικούς λογαριασμούς του, τις οποίες Εισαγγελική έρευνα έκλεισε χωρίς να ζητηθεί ο έλεγχος των κινήσεων των Τραπεζικών του Λογαριασμών?

  Ερώτημα 8: Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί η Αρχή για το σκάνδαλο του ΟΑΣΑ (Εσωτερικούς και Εξωτερικούς Ελεγκτές κλπ)? Στην ΑΕΠΙ τα Υπόχρεα Πρόσωπα έχουν ελεγχθεί έως σήμερα για παράβαση του Νόμου και αν όχι γιατί?

  Ερώτημα 9: Οι Ορκωτοί Ελεγκτές του ΚΕΕΛΠΝΟ, του Ερρίκος Ντινάν, του ΚΕΚ Χολαργού, του ΟΑΣΘ είχαν εφαρμόσει το Νόμο έως σήμερα και αν ναι τότε γιατί δεν είχαν αποκαλυφθεί τα σκάνδαλα από την πρώτη στιγμή αλλά μετά από χρόνια τα μαθαίνουμε?

  Ερώτημα 10: Τα Υπόχρεα Πρόσωπα που έλεγχαν όλες τις Κατασκευαστικές εταιρείες του σχετικού Καρτέλ έχουν ελεγχθεί από την Αρχή ή όχι και αν όχι γιατί?

  Ερώτημα 11: Πότε παραιτήθηκε Επικεφαλής Εποπτικής Αρχή γιατί δεν τους παρασχέθηκαν οι πόροι να κάνει καλά τη δουλειά του? Ποτέ! Όλοι παρέμειναν στη θέση τους αποδεχόμενοι την υποχρέωση ότι ήξεραν τι έκαναν και μπορούσαν να το κάνουν καλά! Τότε γιατί νομιμοποιήθηκαν τα έσοδα από ναρκωτικά, όπλα κλπ των λιστών Λαγκάρντ, εμβασμάτων κλπ με τις αποφάσεις του ΣτΕ? Έχει ασκηθεί ποινική δίωξη κατά των υπευθύνων των Εποπτικών Αρχών για τις εγκληματικές παραλείψεις τους που οδήγησαν σε φερόμενη παραγραφή? Εφόσον ο Ν 3691/2008 ισχύει από το 2008 και έχει εικοσαετή παραγραφή τότε γιατί κανείς στο ΣτΕ από μέρους της Αρχής δεν υποστήριξε το αδιανόητο παραγραφής σε πενταετία μαύρων συναλλαγών μετά το 2008?

  Η αποτελεσματικότητα των Εποπτικών Αρχών και ιδίως της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος αποδείχθηκε περίτρανα από τις Αποφάσεις του ΣτΕ, οι οποίες νομιμοποίησαν όλο το μαύρο χρήμα που υπήρχε μέχρι ένα έτος είτε ήταν από ναρκωτικά, πορνεία κλπ κλπ.

  Στην πράξη το ΣτΕ είπε ξεκάθαρα ότι είχατε τα στοιχεία και υπήρξατε ή ανίκανοι να κάνετε τη δουλειά σας ή δεν την κάνατε για «άλλους» λόγους.

  Είτε οι τράπεζες παραβίασαν τον νόμο και δεν έστελναν τα στοιχεία των συναλλαγών στην Αρχή και πρέπει να διωχθούν ποινικά ή η Αρχή ενώ λάμβανε τα στοιχεία ίσως τα «κουκούλωνε» και πρέπει να διωχθεί ποινικά!

  Ερώτημα 12: Εάν τα χρήματα από λαθρεμπόριο καυσίμων από μια offshore τα φέρω Ελλάδα αγοράσω ένα αμοιβαίο εκατομμυρίων 3 μηνών και εν συνεχεία τα εκταμιεύσω και τα φέρω στην Ελλάδα προσκομίζοντας το παραστατικό εκταμίευσης του αμοιβαίου, η Αρχή θα το αναγνωρίσει ως νόμιμο και δεν θα ασχοληθεί με το από πού προήλθαν τα αρχικά ποσά? Έχει δικαιολογηθεί μαύρο χρήμα έτσι στην Ελλάδα από την Αρχή?

  Σε μια απάτη καταρχήν την ευθύνη έχει ο απατεώνας και εν συνεχεία αυτός που όφειλε να τον ελέγχει. Εάν μια χώρα είναι γεμάτη στην απάτη αυτό σημαίνει είτε ότι οι Εποπτικές της Αρχές είναι ανίκανες να την καταστείλουν ή …….

  Υπάρχει Δημόσια επιχείρηση που «έδωσε» στην Ασπίς Πρόνοια 5 εκατ Ευρώ το 2008 ένα χρόνο πριν κλείσει ενώ μέχρι τότε έδινε 300 χιλιάδες το χρόνο και αν ναι είχε εντολή Υπουργού και ποιου? Πότε το έψαξε αυτό η Αρχή? Έλεγξε ποινικά αυτούς που όφειλαν να της το αναφέρουν?

  Τα μαύρα δεν θα τα βρείτε ποτέ έτσι όπως ψάχνετε γιατί δυστυχώς οι πολιτικοί και όσοι άλλοι τα βγάζουν έχουν μάθει το κολπάκι = έμπιστος οδηγός + 2 διαδρομές Αθήνα Ζυρίχη το μήνα με γεμάτο πορτ παγκάζ σε μετρητά ή χρυσό και αμέσως στη θυρίδα όχι σε τραπεζικό λογαριασμό! Πως ελέγχετε τις διακινήσεις μετρητών στο πορτ παγκάζ από τα σύνορα?

  Ερώτημα 13: στην Ελλάδα εάν θέλω μπορώ να φυλάξω σε θυρίδα τράπεζας ένα κιλό κοκαΐνη, ένα κιλό δυναμίτη και αν όχι πως θα με ελέγξουν τα τραπεζικά στελέχη?

  Αν δεν μπορώ, τότε γιατί δεν ελέγχουν και την προέλευση των χρημάτων που μπορώ τόσο εύκολα να φυλάξω σε θυρίδα και μπορεί να προέρχονται από πώληση ναρκωτικών και όπλων? Ποιους πολιτικούς προφυλάσσετε με την «προστασία» των θυρίδων?

  Τα χρέη στο Δημόσιο είναι εγκληματικές δραστηριότητες με βάση το άρθρο 3 «ιστ) τα αδικήματα: γ) μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο, που προβλέπονται στο άρθρο 25 του ν. 1882/1990 (Α΄ 43), με την εξαίρεση της περίπτ. α΄ της παρ. 1, καθώς και της μη καταβολής χρεών που προκύπτουν από χρηματικές ποινές ή πρόστιμα που επιβλήθηκαν από τα δικαστήρια ή από διοικητικές ή άλλες αρχές.»

  Η Αρχή έχει ασκήσει δίωξη για όλους όσους περιλαμβάνονται στις λίστες μεγαλοοφειλετών και αν όχι γιατί και ποιος έδωσε την εντολή να μην γίνουν διώξεις?

  Τι ενέργειες έχει κάνει η Αρχή για τα δάνεια που δόθηκαν στις ιχθυοκαλλιέργειες και τις αξίες που απεικονίζονταν τα ψάρια στους ισολογισμούς? Χρειάζεται 30 λεπτά να φτιάξει κάποιος ένα πινακάκι με τις εύλογες αξίες των ψαριών ανά εταιρεία τα 10 τελευταία χρόνια και θα καταλάβει το πάρτι!

  Τι ενέργειες έχει κάνει η Αρχή για το σκάνδαλο των Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ? Γιατί χρειάστηκε να υποβάλλω 2 ξεχωριστές αναφορές το 2013 και το 2014 για να ξεκινήσει η δικογραφία? Οι ορκωτοί που ήλεγχαν το ΠΑΣΟΚ δεν τα είχαν βρει τόσα χρόνια? Οι έξι ελεγκτικές εταιρείες που έκαναν τον έλεγχο, υπέβαλλαν αναφορά στην Αρχή και αν ναι τότε γιατί δεν είχε ξεκινήσει σχετική δικογραφία? Κρατούσε κάποιος σε συρτάρι την αναφορά? Αν δεν υπέβαλλαν αναφορά έχει ασκηθεί δίωξη από την Αρχή?

  Τι ενέργειες έχει κάνει η Αρχή για τις παράνομες ανοικτές πωλήσεις μετοχών των 4 τραπεζών? Υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα πίσω από τις offshore ναι ή όχι?

  Η ίδια η Τράπεζα Πειραιώς για τα δάνεια που έδωσε στην Ελευθεροτυπία με βάση το δημοσίευμα της ιστοσελίδας http://www.imerisia.gr http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26519&subid=2&pubid=112788361 ανέφερε:

  Τράπεζα Πειραιώς: Δεν υπάρχουν στοιχεία για το ποιος καρπώθηκε το δάνειο στην Ελευθεροτυπία

  Σε εξαιρετικά σοβαρές καταγγελίες προχώρησε χθες η Τράπεζα Πειραιώς απαντώντας σε δημοσίευμα της Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας.
  Η τράπεζα σε ανακοίνωση της αρχικά ξεκαθαρίζει πως δεν έχει “ουδεμία εμπλοκή σε χρηματοδοτήσεις της Proton Bank προς τις εταιρείες που αναφέρονται στο δημοσίευμα” .
  Στη συνέχεια αναφέρεται τόσο στο δάνειο ύψους 25 εκατ. ευρώ που χορήγησε στις 26 Μαίου 2010 προς την εταιρεία Χ.Κ. Τεγόπουλος η οποία εκδίδει την Ελευθεροτυπία υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για το “ποιος καρπώθηκε τα χρήματα” όσο και “στην πίεση που με διαφόρους τρόπους ασκείται” προκειμένου να χορηγήσει και νέο δάνειο 5 εκατ. ευρώ.
  Μάλιστα η Τράπεζα Πειραιώς γνωστοποιεί ότι θα προσφύγει άμεσα στη Δικαιοσύνη . Αυτό θα γίνει “προκειμένου να ασκηθούν οι δέουσες διώξεις για όσα εγκληματικά διεπράχθησαν, είτε η εγκληματική συμπεριφορά αφορά στην παραληρηματική δυσφήμιση, προκειμένου να αποδεχθούμε τις παράνομες δανειακές απαιτήσεις της Χ.Κ.Τεγόπουλος, είτε αφορά στη νομιμότητα των μέσων και των τρόπων που χρησιμοποιήθηκαν, προκειμένου να πειστεί η Τράπεζα Πειραιώς και να εγκρίνει την δανειοδότηση της εν λόγω εταιρείας”, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην ανακοίνωση.

  Τι έχει κάνει η Αρχή για το θέμα αυτό και έχουν παραβεί το νόμο τα υπόχρεα πρόσωπα? Έχει ασκηθεί δίωξη με βάση το νόμο για το ξέπλυμα στην Πειραιώς και την Ελευθεροτυπία και αν όχι με ποιου εντολή?

  Γιατί το σκάνδαλο Opel, Mercedes, BMW έσκασε από δημοσιογράφους και δεν το μάθαμε από τους Ορκωτούς? Μήπως υπάρχουν εξαιρετικές ομοιότητες σε κάποιες από αυτές τις εταιρείες?

  Η υπόθεση της Αγροτικής Τράπεζας ΑΕ πήγε από το 2015 στον Εισαγγελέα! Που έχει χαθεί? Γιατί το σκάνδαλο δεν το μάθαμε χρόνια τώρα από τους Ορκωτούς που ήταν Υπόχρεα Πρόσωπα?

  Δεν έχω λόγο να σχολιάσω ένα νέο νόμο όταν 10 χρόνια ο προηγούμενος εφαρμόστηκε με τον τρόπο που εφαρμόστηκε και φτάσατε-παραδώσατε κύριοι την Ελλάδα του Ξεπλύματος εδώ!

  Είναι πιο πιθανό και από το νέο νόμο να κινδυνεύσω εγώ (που ενδεχομένως να είμαι ο Ορκωτός με τις περισσότερες αναφορές και ας δέχομαι «πόλεμο» από κάποιους για αυτό) παρά ο Ορκωτός του μεγαλύτερου σκανδάλου της Ελλάδας που 23 χρόνια δεν είδε τίποτε και είναι «πιστός» συνεργάτης Κυβερνήσεων.

  Με εκτίμηση

  Ντάβος Παναγιώτης
  http://www.pdavos.gr